Hotărârea nr. 316/2013

hotarirea 316 - 13 decembrie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 316

privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 42115 din 06.12.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultura, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, sportive, ca urmare a faptului că la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații, precum și rapoartele de completare nr. 42344 din 10.12.2013 și nr. 42503 din 10.12.2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței cu privire la scoaterea punctului 2 din anexă ( referitor la alocarea sumei de 1500 lei Asociației Clubului Sportiv Thunder) și la acordarea sumei de 5000 lei în loc de 1500 lei Asociației Șah Club Râmnicu Vâlcea în vederea participării elevului Deac Bogdan Daniel la Campionatul Mondial de șah -juniori;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lita), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 27.200 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare;

- Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.


PREȘEDINTE DE ȘE Costel Bogd
CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SEC ȚAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDQIURâmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013Ramnicu Vâlcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14,240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro


Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură                  7%

ANEXA LA RCB W/J

Z/c3lG<Ai«

Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma propusă spre aprobare (lei)

------^-4 L 1    -------------------------

Destinația

1

41.457 din

03.12.2013

Clubul Sportiv Dragon Academy Gym

1200

Suma este necesară pentru participarea a zece luptători la Cupa României - Jiu Jitsu Brazilian, care va avea loc la București în vederea acoperirii cheltuielilor de transport, masă, înscriere la concurs.

2

41.933 din

05.12.2013

Parohia Troianu

2000

Suma este necesara în vederea acoperirii costurilor legate de organizarea manifestărilor închinate celor ce s-au jertfit Revoluția din decembrie 1989.

3

41.671 din 04.12.2013

Fundația Guard Forest

2000

Suma este necesară pentru premierea celor mai buni pianiști, copii cu rezultate de excepție la concursuri organizate în mari orașe europene.

4

40.355 din

25.11.2013

Asociația Județeană de Șah

2000

Suma este necesară în vederea întregirii fondului de premiere a câștigătorilor turneului “MEMORIALUL CONSTANTIN RADULESCU”, copii si juniori, care va avea loc în perioada 30 ianuarie - 02 februarie 2014

5

42117 din 06.12.2013

Asociația Micul Gates

2000

Suma este necesară pentru premierea echipajelor câștigătoare din cadrul Concursului de Tradiții Romanești.

6

41.771 din 04.12.2013

Fundația Casa Cărții

3000        I

Suma este necesară tipăririi următoarelor trei volume din opera OMNIA, partea a ll-a, 'Proza de după Revoluția de la 1989”. Editarea operei integrale a scriitorului Constantin Mateescu, intelectual de marcă al culturii naționale, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Cetățean de □noare al Râmnicului, vine ca o cinstire a scriitorului la aniversarea vârstei de 85 de ani.

7

39.587 din 19.11.2013

“FAN CLUB BRIGADA ZĂVOI”

4.000

Suma este necesară pentru asigurarea cheltuielilor de deplasare, precum si materialele necesare pentru susținerea meciului echipei HCM Ramnicu Valcea, din una ianuarie 2014, cu echipa de handbal CSU Constanta.

Asociația susține cu precădere echipa de landbal HCM Ramnicu Valcea și echipa de fotbal CSM Râmnicu Vâlcea.

8

38.006 din 06.11.2013

Clubul Sportiv Chimia Ramnicu Valcea

5000

Suma este necesara pentru premierea a 33 sportivi din 13 secții care își desfășoară activitatea în cadrul clubului și care au obținut un număr de 100 medalii la Campionatele Naționale, Mondiale, Europene și Balcanice.

9

42.284din

09.12.2013

Asociația Șah Club Râmnicu Vâlcea

5000

Suma este necesară pentru acoperirea cheltuielilor șahistului în vârstă de 12 ani, Ceac Bogdan Daniel, maestru al sportului, a Campionatul Mondial de șah pentru uniori de la Al Ain, Emiratele Arabe Unite.

10

42 193 din 09.12.2013

Asociația Rrosiny

1000

Suma este necesară pentru desfășurarea în oune condiții a micro-proiectului lată vin colindătorii! care are drept scop susținerea unui grup de colindători - copii și tineri- care /or merge să colindecopui-bQlnavi din spitale._________7X__________