Hotărârea nr. 315/2013

hotarirea 315 - 13 decembrie 2013 - modificare HCL 120 din 2012 referitoare la contractare imprumut de la CEC

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.315

privind modificarea art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.120/27 aprilie 2012 privind condițiile contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.63208 din 04.12.2013 întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune modificarea alin.(2) al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.120 din 27 aprilie 2012, așa cum a fost modificată prin hotărârile nr.136/2013 și nr.180/2013, în sensul prelungirii perioadei de tragere a sumei de 15.000.000 lei până la data de 30.06.2014 și, pe cale de consecință, a începerii perioadei de rambursare a împrumutului la data de 01.07.2014; ’

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii -și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.120 din 27 aprilie 2012 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile internă pe termen de 5 ani în sumă de 15.000.000 lei de la CEC BANK S.A. Sucursala Râmnicu Vâlcea, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare; ulterior, a fost încheiat contractul nr.2052/225 între CEC BANK S.A. Sucursala Râmnicu Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea în baza căruia, în anul 2013, din linia de credit revolving pentru proiecte de investiții finanțate din fonduri europene au fost trase sume de 11.682.650,09 lei și au fost plătite rate de capital de 10.000.000 lei, așa cum rezultă din contul de execuție a bugetului local la data de 03.12.2013;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Codului Civil referitoare la contracte sau convenții;

In baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se modifică alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.120/2012, modificată prin hotărârile nr.136/2013 și nr.180/2013, care va avea următorul conținut:

  • “ Art.1.(2) Condițiile de contractare a împrumutului în sumă de 15.000.000 lei sunt următoarele:

  • - termen de utilizare a creditului - 5 ani, în perioada 23.07.2012 -22.07.2017;

  • - perioadă de tragere (consum) - 23.07.2012 - 30.06.2014;

  • - perioadă de rambursare - 01.07.2014 - 22.07.2017".

Art2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;