Hotărârea nr. 314/2013

hotarirea 314 - 13 decembrie 2013 - rectificare buget autofinantat unitati invatamant si institutii de cultura pe anul 2013

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 314

privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversîtar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând In discuție Raportul nr. 63423 din 04.12.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversîtar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr,1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2013 s-a aprobat bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversîtar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local și ținând seama de faptul că trei unități de învățământ preuniversîtar de stat (Grădinița cu program prelungit Cozia, Grădinița cu program prelungit Traian și Liceul Antim Ivireanu) au solicitat rectificarea în plus a bugetului cu suma totală de 90.000 lei; de asemenea, prin referatele nr. 971 din 26.11.2013 și nr. 4493 din 04.12.2013, Teatrul municipal «Ariei» și Filarmonica «Ion Dumitrescu » a solicitat majorarea bugetului autofinanțat cu sumele de 55.000 lei, respectiv 2.000 iei, ca urmare a încasării unor venituri suplimentare din vânzări bilete la spectacole și film;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversîtar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 90-000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversîtar de stat pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.721.000 lei, atât ia partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. (1) Se rectifică bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 57.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 505.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013-Venituri;

  • - anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Cheltuieli;

  • - anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusa la îndeplinire: - Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂf-^. Costel Bogdan

A Z^Z^\A

V /rV     r- A

\x *          )>*

/V      /

CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNldlPIU, jurist Ion DIDOlll
Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂVENITURI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PE AN

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2013

TOTAL VENITURI

SOLD LA

30.12.2012

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte ven. din prest. serv, si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic

430,000.00

3.00

429,997.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

727,000.00

5,824.00

63,016.00

658,160.00

Colegiul Forestier

445,000.00

2,640.00

10,000.00

432,360.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

6,997.00

163,003.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

20,000.00

97.00

19,903.00

Liceul Antim Ivireanul

970,000.00

737,352.00

232,648.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,567.00

73,000.00

1,433.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

37,000.00

13,877.00

23,123.00

Liceul Tehnologic CptPleșoianu

37,000.00

11,094.00

14,904.00

11,002.00

Seminarul Teologic

323,000.00

12,598.00

310,402.00

Grădinița cu PP Cozia

152,000.00

9,685.00

142,315.00

Grădinița cu PP Ostroveni 1

194,000.00

7,501.00

186,499.00

Grădinița cu PP Ostroveni 2

200,000.00

30,150.00

169,850.00

Grădinița cu PP Ostroveni 3

116,000.00

4,531.00

111,469.00

Grădinița cu PP Nicolae Bălcescu

70,000.00

0.00

70,000.00

Grădinița cu PP Nord I

219,000.00

10,576.00

208,424.00

Grădinița cu PP Nord II

190,000.00

2,105.00

187,895.00

Grădinița cu PP Traian

145,000.00

30,693.00

114,307.00

Grădinița cu PP Dumbrava Minundta

200,000.00

2,422.00

*

197,578.00

iliiil

VICEPRIMAR,

Ec. Gigi Ion Matei/

reședințe de și


DIRECTOR

A(ECUTIV, lădat


Secri


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. NarcisaCglțoș


piu,


MUNICIPIUL RM.VALGEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


CHELTUIELI BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE IN PE ANUL 2013Primar


lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2013

TOTAL

CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

2013

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

430,000.00

430,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

727,000.00

727,000.00

Colegiul Forestier

445,000.00

445,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

170,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

20,000.00

20,000.00

Liceul Antim Ivireanu

970,000.00

269,400.00

584,400.00

116,200.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,00000

1,600.00

74,400.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

37,000.00

10,000.00

27,000.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

37,000.00

37,000.00

Seminarul Teologic

323,000.00

323,000.00

Gradinita cu PP Cozia

152,000.00

152,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

194,000.00

194,000.00

Gradinita cu PP Ostroveni 2

200,000.00

200,000.00

Gradinita cu PP Ostroveni 3

116,000.00

116,000.00

Gradinita cu PP Nicolae Balcescu

70,000.00

70,000.00

Gradinita cu PP Nord I

219,000.00

219,000.00

Gradinita cu PP Nord II

190,000.00

190,000.00

Gradinita cu PP Traian

145,000.00

145,000.00

Gradinita cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

200,000.00VICEPRIMAR,

Ec. Gigi Ion Matei

ȘEF SERV.CONTABILITATE,


DIRECTOR


CUTIV,

pâdat
Secretar municipiu,

Jr. Ion DidoiuMUNICIPIUL RM.VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂVENITURILE Șl CHELTUIELILE

BUGETULUI AUTOFINANȚAT AL INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

Încasări/Plăți 2012

Programat 2013

TOTAL VENITURI, din care:

285.754

505.000

1.

TEATRUL ARIEL

221.754

435.000

- excedent 2012

6.874

-

- venituri din vânzări bilete

214.880

435.000

2.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU"

64.000

70.000

- venituri din vânzări bilete

64.000

60.000

- alte venituri

-

10.000

TOTAL CHELTUIELI, din care:

273.724

505.000

1.

TEATRUL ARIEL

209.724

435.000

- cheltuieli materiale

2.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU"

64.000

70.000

- cheltuieli materiale