Hotărârea nr. 313/2013

hotarirea 313 - 13 decembrie 2013 - rectificare buget si lista 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.313 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 13 decembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.63795 din 09.12.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare, precum și Raportul de completare nr.64686 din 11.12.2013; de asemenea, având în vedere faptul că în luna aprilie 2013 a fost transferată suma de 5.700.000 lei din secțiunea de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare, aceasta din urmă fiind echilibrată prin încasări din Fonduri Europene Nerambursabile, se propune, în conformitate cu prevederile art.49, alin.(10) și alin.(11), transferul sumei de 5.400.000 lei din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

Ținând seama de adresa nr.80225 din 5 decembrie 2013 Direcția Generală a Finanțelor Publice Craiova a comunicat repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013, ac tualizate și aprobate potrivit Deciziei nr. 165 din 5 decembrie 2013 a șefului Administrației Județene a Finanțelor publice Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi „pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 360.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin. (1), va avea valoarea totală de 240.708.000 lei, la partea de venituri, din care 230.453.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 240.708.000 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 273.000 lei, ajungând la valoarea totală de 9.397.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013» în plus cu suma de 74.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.468.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 742.000 lei, ajungând la valoarea totală de 20.190.780 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1) Se aprobă transferul sumei de 5.400.000 lei din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare.

 • (2) Suma transferată în condițiile alin.(1) nu face obiectul unor angajamente legale.

Art.6. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 4, iar anexele nr. 5 - «Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 », nr. 7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local, nr.8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

Art.7. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEpiNȚÂvcB

  Coste! BogdanPWjTEANU’ r-

  -' w<c3ntrasemnează pentru legalitate, \     SECRETAR MUNICIPIU,

  jurist Ion DIDOIU

  Râmnicu Vâlcea, 13 decembrie 2013


1UNICIPIUL RM VÂLCEA                          . O WW » l***8 nr. 1

MRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARÂ                       *L \W^ H&Lrfir%3 /

U'- ?•............

FRANCU

SITUAȚIA                   \J

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

cod sursa 1 bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

240,708,000.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

49,000,360.00

1. VENITURI PROPRII

124,231,620.00

41,649,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

23,184,820.00

A.VENITURI FISCALE

104,051,260.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,563,460.00

20,846,800.00

1

Impozit profit

010201

800,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

450,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,300,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

61,016,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

10,393,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,135,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

420,000.00

6

Impozit clădiri pers .juridice

07020102

15,900,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

3,200,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,280,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

100,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,710,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

310,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,640,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

290.000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

3,842,260.00

0.00

32,000.00

541,460.00

3,268,800.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

15,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

53,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

12,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,100,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

750,000.00

15

impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,160,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

780,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,130,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

450,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

380,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

30,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

277,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

29,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,501,130.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,273,020.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,526,000.00

794.000.00

1,200,000.00

1,232,000.00

300,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,770,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

410,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

254,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

108,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,299,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

349,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,370,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

120,000.00

28

Alte venituri

360250

1,256,430.00

300,000.00

300,000.00

■ 450,000.00

206,430.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

326,700.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

42,590.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000.00

130,180.00

65,000.00

_30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

.10,000,00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea Unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0;00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

116,476,380.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

25,815,540.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,734,000.00

17,184,000.00

. 21,599,000.00

17,240,000.00

20,711,000.00

J)VlC4HIUL rxivi VALUtA

LECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

hcl


SITUAȚIA


FRIMAR, ILIAN^RAJSICU


PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

r. rt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

240,708,000

66,678,570

63,760,550

61,268,520

49,000,360

din care:

*

DIN SURSE PROPRII

135,829,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

25,438,940

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,878,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

23,561,420

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

135,829,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

25,438,940

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,802,000

5,071,000

5,198,000

6,910,000

3,623,000

din care:

1

Âutoritati executive

CAP. 51

7,125,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,465,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

59,000

15,000

15,000

15,000

14,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,265,000

625,000

625,000

625,000

390,000

4

Apărare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Invatamant

CAP. 65

1,504,000

0

0

1,700,000

-196,000

6

Invatamant-hotarari judecătorești

CAP.65

32,000

0

0

0

32,000

7

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,819,000

485,000

485,000

485,000

364,000

8

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

705,000

175,000

175,000

180,000

175,000

9

Filarmonica "ion Dumitrescu"

CAP.67

1,626,000

401,000

412,000

466,000

347,000

10

Cultura, recreere - DADP

CAP.67

0

0

0

0

0

11

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

820,000

210,000

210,000

210,000

190,000

12

Cantina ajutor social

CAP.68

143,000

39,000

39,000

39,000

26,000

13

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

14

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,741,000

450,000

450,000

450,000

391,000

15

Centru Social Ioana

CAP.68

95,000

24,000

24,000

24,000

23,000

16

Serviciul public crese

CAP.68

352,000

173,000

173,000

173,000

-167,000

17

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,250,000

302,000

310,000

332,000

306,000

18

Protecția mediului - DADP

CAP.74

154,000

61,000

49,000

40,000

4,000

19

Străzi - DADP

CAP.84

1,036,000

271,000

271,000

251,000

243,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

95,971,000

15,845,590

30,124,350

25,441,420

24,559,640

*

din care:

1

Âutoritati executive

CAP. 51

12,436,820

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,552,230

- aparat propriu

4,630,820

1,200,000

1,918,030

560,560

952,230

- despăgubiri civile

106,000

0

0

106,000

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

3,300,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

25,000

- dobanda împrumut

3,150,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

0

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

646,000

91,000

301,000

120,000

134,000

- Politia Locala

405,000

61,000

276,000

-36,000

104,000

- aparat propriu

136,000

0

0

. 136,000

0

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

7,274,850

1,085,000

2,191,350

1,559,000

2,439,500

- cheltuieli functionale-reparatii scoli .

767,000

473,000

201,00C

0

93,000

- cheltuieli funcționale-scoli

1,553,850

0

888,350

. 155,000

•         51-0,500-

- ajutoare sociale

215,000

I        67,000

82,000

.0

■ 66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

Protecția'mediului ’

CAP. <4

u

i ,uvu,uw

■— ’ V 1    -• •  .

>

Străzi

CAP. 84

9,973,160

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

-2,257,170

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

104,878,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

23,561,420

A. SUME DIN TVA

76,734,000

17,18.4,000

21,599,000

17,240,000

20,711,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP.65

58,422,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,830,000

2

Alte cheltuieli descentralizate

18,312,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,881,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

0

0

0

b

0

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,537,000

307,000

307,000

307,000

616,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,505,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,511,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,833,280

50,000

1,563,130

0

1,220,150

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,226,580

0

56,430

0

1,170,150

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

25,311,520

7,720,600

10,502,170

5,458,480

1,630,270

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

21,324,370

5,045,500

9,190,120

5,458,480

1,630,270

sllCIPIUL RM VÂLCEA

; . ? Anexa nr. 3

11HG.CnkM3.1tâl2,eQI3


ECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

PRIMAR, EMILIAN FRANCU

’      AM

SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

*

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

■ din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9.119,755

9,397,850

1,834,000

2,913,350

2,138.000

2,512,500

din care:

-sursa buget de stat

5,899.672

7,350,000

1,410,0'00

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget tocat

3.220,083

2,047,850

424,000

953,350

150,000

520,500

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

591,000

75,000

209,000

111,000

196,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget tocat

121,000

183,000

0

98,000

0

85,000

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

773,000

100,000

243,000

169,000

261,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget tocat

308,839

167,000

0

74,000

0

93,000

COLEGIUL ENERGETIC

588.951

554,000

80,000

233,000

100,000

141,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget tocat

274,951

173,000

0

133,000

0

40,000

I

COLEGIUL FORESTIER

585,997

459,000

125,000

119,000

104,000

111,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget tocat

255,997

68,000

45,000

15,000

0

8,000

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573.672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget tocat

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL ECONOMIC

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget tocat

5.000

0

0

’           0

0

0

7

LICEUL OLTCHIM

830,434

599,000

126,000

222,000

175,000

76,000

-sursa buget de stat

281.000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget local

549,434

314,000

56,000

150,000

103,000

5,000

8

LICEUL "FERDINAND 1"

682,982

617,000

145,000

227,000

100,000

145,000

-sursa buget de stat

399.000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget tocat

283,982

217,000

45,000

127,000

0

45,000

_9

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

239,739

271,000

60,000

77,500

59,000

74,500

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget tocat

68,739

33,000

0

18,500

0

14,500

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

459,450

114,000

166,450

100,000

79,000

-sursa buget de stat

240,000

250,000

60,000

, 63,000

63,000

64,000

-sursa buget, tocat

219.403

209,450

54,000

103,450

37,000

15,000

.11

LICEUL"HENRI COANDĂ"

■ 225.000

288,000

60,000

64,000

64,000

100,000

MUNICIPIUL RM VÂLCEA                                               Anexa nr. 4

DIRECȚIA ECQNOMICO-FIANACIARA-            z'W            HCL nr.-3/â./.Z2/^.?^

rPRIMAR, « W. ErffiÂH FRANCU îfa / / /— / rțyafământ preșplatfr cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013   *

- lei -

DIRECTOR EXECQW,___            ... SERV. CONTABILITATE,

EC. ION

PREȘEDINTE DE/SECwN/AqMjQi

. BogdakPr/tear|Lș            ).%!

yjry

<. f L V ''''

EC: NARCI^XCOLȚOȘ

- SECRETAR WNICIPHJ Jr. Ion Didoiu 1Nr. crt

DENUMIRE

UNITATE

PLĂȚI 31.12.2012

REPARTIZAT

2013-

din care

TR. I TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,468,400

337,000 456,000

.224,000 439,400

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000 207,000

206,000 216,000

•ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528.583

287,000

49,000 136,000

5,000   97,000

•CREȘE BL

305,680

327,400

63,000 113,000

25,000 126,400

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

186,000

34,000   64,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000   39,000

39,000   35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0    7,000

0        0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000   18,000

5,000    9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

181,000

34,000   30,000

21,000   96,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000   14,000

17,000   18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

60,000

0        0

0   60,000

* CREȘE

43,999

47,000

9,000   16,000

4,000   18,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

112,000

34,000   33,000

14,000   31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000   10,000

11,000   15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

18,000

0   10,000

1,000    7,000

•CREȘE

36.806

33,000

9,000   13,000

2,000    9.000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

164,000

34,000   53,000

36,000   41,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,0Q0   34,000

34,000   31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16.648

0

0        0

0        0

•CREȘE

44.915

40,000

9,000   19,000

2,000   10,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

246,000

83,000   74,000

31,000   58,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000   27,000

26,000   27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35.1B0

85,000

49,000   30,000

0    6,000

•CREȘE

50,692

56,000

9,000   17,000

5,000   25,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166.121

177,400

34,000   61,000

21,000   61,400

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000   13,000

19,000   19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

42,000

0   35,000

0    7,000

•CREȘE

40,985

59,400

9,000   13,000

2,000   35,400

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

225,000

34,000   96,000

40,000   55,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117.000

129,000

25,000   34,000

35,000   35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43.998

45,000

0   45,000

0        0

•CREȘE

49,000

51,000

9,000   17,000

5,000   20,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000   21,000

17,000   21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000   21,000

17,000   21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0         0

0        0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA,

88,571

93,000

25,000   24,000

12,000   32,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS       /

56.000

63,000

25,000   15,000

8,000   15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL      /

32,571

30,000

0    9,000

4,000   17,000

Municipiul Rm: Valcea C.U.I. 2540813

Anexa (1b) nr. 6 la HCL nr.


poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare

A

crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chett. de investitii

UNI

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

19.045.780

Din care C+M

4.963.368

1

ACHIZIȚII IMOBILE

5.572,615

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

11.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

0

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

0

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

0

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi orinP UZ Ostroveni

buc

1

0

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

5.561.615

6

Achiziție teren ob. amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

228.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

40.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

5.293.009

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4.613.190

Cap. 51,02 Autorități publice

570.650

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OH SAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

30.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

55.510

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie, din care:

24.000

servere de aplicație

buc

4

14.400

server de rețea

buc

1

6.300

laptop

buc

1

3.300

12

Periferice, printare, din care:

55.240

Rețea A3 monocrom laser

buc

6

30.240

Rețea A4 monocrom laser

buc

9

25.000

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

0

15

Licențe Software

100.000

Win 7 pro

buc

6

4.400

Office Pro 2013

buc

2

4.500

Win Server 2012

buc

1

1.100

Office 2013 Home and Business

buc

12

22.000

Soft monitorizare PC

buc

1

68.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

0

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

t.

Nominalizarea acfiiz. de bunuri si a altor cheit. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

1

2

3

4

^romaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactiia

buc

1

3.020

Stimulare metrica-motricitate fina

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomctrica

buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Aplicație de evidenta electronica a dosarelor pentru beneficii sociale

buc

1

32.400

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

2.563.510

Lămpi iluminat public cu leduri -DADP

buc

28

75.000

i .

OiUtoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

1

□si batante Hala Centrala

buc

2

7.800

j

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

5

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

163.700

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

3

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

9

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1 '

2.690

0

Etuva termoreqlabila, temp max 200gr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

0

1

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

2

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

i3

Penetrometru electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

>4

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

0

>5

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

56

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

57

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

68

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

69

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

70

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

14.900

71

Buldoescavator - PIEȚE PREST

buc

1

345.000

72

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kq - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

73

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

0

74

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

75

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

165.000

76

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

77

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

78

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

79

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

0

80

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

0

81

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

82

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

83

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

84

Autoutilitara actîvitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

85

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

86

Articole decorative pentru sărbătorile de iarna, din care:

73.000

Sanie trasa de reni 3D

buc

3

41.500

Mos Crăciun 3D

buc

4.

10.500

Om de zapada 3D

buc

5

21.000

Cap.84.02 Transport urban

65.000

87

Statii de autobuz

buc

5'

65.000

III.

CONSOLIDĂRI

5.175.575

din care C+M

4.963.368

Cap. 66.02. IN VAT AMANT

178.700

Din care C+NI

170.650

:T

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invat’amant

buc

6

-   64.000

din care C+M

__________60.950

' '.2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

. din care C+M                          - -

•     . 14.700

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LE^I^t

PREȘEDINTE De/eDIN^.

serv. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS

SECREȚAR municipiu,
t.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt, de investitii

UM (

CANTITATE

Valoare

1

2

3

4

r

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

ț

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

f

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

i

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0 ■

j

Modernizare str. Bicazului

ml

200

85.045

din care C+M

74.000

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

221.000

din care C+M

217.000

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

0

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

0

j

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaqanescu si adiacente

mp

4620

5.000

din care C+M

0

)

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

0

din care C+M

0

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

50.000

din care C+M

45.000

1

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

22.000

din care C+M

19.000

2

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

13,000

din care C+M

11.000

3

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145.000

4

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

15

Modernizare str. Episcop Inochentie

m

160

50.000’

din care C+M

45.000

V

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. elab.st de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.182.400

Cap. 51.02. Autoritari publice

10.000

Modernizare sediu primărie

buc

1

10.000

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, creșterea siguranței si evidenta elevilor în unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

50.000

8

Centrul cultural al Râmnicului - Casa "Olanescu”

buc

1

4.500

9

PUD Amenajare Arenele Traian

buc

1

9.000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

243.000

10

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

243.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

851.110

.11

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. -. Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

73.000

— 4> .. .

t.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

1

2

3

4

Cap.84.02 Transport urban

1.905.890

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

15.000

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General

Magheru

buc

1

0

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hernies - Piața Ostroveni

buc

1

81.500

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

. 61.500

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

85.000

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun, Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

Artera de legătura intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

Pasai pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

29.440

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

1

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

1

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

20.000

j

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

0

5

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

0

r

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

0

3

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

9

Artera de legătură intre str. Splaiul Independentei si pod Morilorfstr. Corneliu Tamas)

buc

1

30.000

0

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

1

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

0

2

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

'3

Modernizare tronson str. PI Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni(proiectare, verificare)

buc

1

18.000

'4

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

buc

8

5.300

'5

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

76

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

77

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

78

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

6,500

79

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Traian cu str.Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42,000

80

Bretea de legătura intre str. Petrisor si str. A Ivireanu * verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

81

Col. alim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescu"

buc

1

4.500

82

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

buc

1

6,500

83

Amenajare trotuare in cartier Copacelu - Cazanesti

buc

1

__5.000

V

MAJORARE CAPITAL

502.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84;02 Transport urban

500.000

3

Majorare capital ETA SA__________________________________________

buc

1

500,000

Primar /   /

Ing. Emill^^tacu

Director Investiții Ing, Liviu M.iftqde:^c iRR DIF SE

■        \A 'ț ANf./\A IMG b     I8 ’

k*                                                             OOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL.•

«WARIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA                                                           f’* '.

5ȘCTIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE                                                           \\ < \            ’J»3         djn

MCI UL INVESTIȚII PUBLICE                                                 A A                 --—- —— .. —-A— ~" =—

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2013 - TOTAl^^SE DE-FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TRS^^BIAtS-T'ATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97 lei RON

Nr.crt.

Cit

DE d<i nr

h UMIREA OBIECTIVULUI te începerii execuției si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale

2013

Ca pa ci tati 1

Ter mea PI F

Total alocatii bugetare

din care;

De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

’                      TOTAL

204.417.984

215.582.658

21.679.207

20.190.780

20.190.780

18.964.200

1.226.580

1 0

0

din care C+M

151.598.359

162.682.598

19.512.483

5.984.818

5.984.818

4.758.238

1.226.580

! 0

0

A i

11       LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

48.555.384

12.458.914

470.400

470.400

470.400

0

0

0

1

I

i|                  din care C+M

26.410.974

31.090.355

11.237.365

406.900

406.900

406.900

0

0

0

B

ii            LUCRĂRI NOI - TOTAL

36.397.650

36.397.650

0

674.600

674.600

674.600

0

0

0

!                  din care C+M

35.210.750

35.210.750

0

614.550

614.550

614.550

0

0

0

C

, । ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!! - TOTAL

125.146.823

130.629.624

9.220.293

19.045.780

19.045.780

17.819.200

1.226.580

0

0

|                   din care C+M

89.976.635

96.381.493

8.275.128

4.963.368

4.963.368

3.736.788

1.226.580

0

0

' I            Cap. 61.02. Autoritati publice

583.150

583.150

0

583.150

583.150

583.150

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.600

2.500

2.500

0

0

0

A '

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.600

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

!                   din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2,500

2.500

0

0

0

1 .

Lut

11f

îi ari de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 3*2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B ;

I

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C ,

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

580.650

580.650

0

580.650

580.650

580.650

0

0

0

îl

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j

C2. Dotări independente

570.650

570.650

0

570.650

570.650

670.660

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--------r I

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

Cap.61.02. - Ordine Publica st siguranța naționala

306.180

306.180

0

244.180

244.180

244.180

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

A :

I

[          LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

>                  LUCRĂRI NOI

62.800

62.800

0

800

800

800

0

0

0

'                    din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

2

Ss

tem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

62.800

62.800

0

800

800

800

0

0

0

i                   din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

C

i         ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

i

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

I                  C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I                  din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C6. Majorare capital

0

0

1           .

Cap.65.02. - Invatamant

11.255.937

11.297.802

i ■■

din care C+M

10.363.093

10418.908

A

i i

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128773

1 lr

din care C+M

2.916.306

2.978.889

3

Arh

ciiaiare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostrovenl

2.230.000

2.278,773

1 1

din care C+M

2.136.306

2.198.889

4

Sil

s Ide sport gr. Școlar sanitar Anlim tvireanu-utilitati

350.000

350.000

din care C+M

300.000

300.000

5

Gr

i inita 4 grupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

1 !

din care C+M

480.000

480.000

B

LUCRĂRI NOI

;     82400

82400

1

|                 din care C+M

81.800

81.800

6

Alimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta Obiectivului,, Reabilitare si modernizare Colegiul National A.Lahovari"

82.400

82.400

1

1                  din care C+M

81.800

81.800

C

3

!       ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.093.637

8.086.629

1 '                  din care C+M

7.384.987

7.358.219

1

!l             C1. Achiziția de imobile

0

0

!

: |            C2 Dotări independente

273.000

273.000

i                  C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

j

1

i                 din care C+M

7.364.987

7.358.219

7 j

B

enajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la linvatamant

308.000

301.092

■li

’jl                   din care C+M

288.000

281.232

8 !

Res

ibilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

I-

din care C+M

5.626.987

5.626:987

9 j

Exti

rdere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

37.000

37.000

1 * :

C5. Majorare capital

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

51.700

51.700

f

•!

din care C+M

0

0

A I

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

B

LUCRĂRI NO)

0

0

din care C+M

0

0

c 1

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

51.700

51.700

1

din care C+M

0

0

1

!|l

C1. Achiziția de imobile

0

0

C2. Dotări independente

61.700

51.700

C3. Consolidări

0

0

din care C+M

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

CB. Majorare capital

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere al religie

30.257.030

30.257.030

din care C+M

20.265.407

20.265407

A I

1.

।          LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

i

! I                   din care C+M

200.000

200.000

iuj

Alimentare cu energie electrica * Parc Zăvoi

210.240

210.240

din care C+M

200.000

200.000

0

0

0

0

0

0

0

6.884.824

585400

585.400

586.400

0

0

0

6.496.250

266.550

266.550

266.650

0

0

0

2.264.716

14.300

14.300

14.300

0

0

0

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

2:254.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.400

82.400

82.400

0

0

0

0

81.800

81.800

81.800

0

0

0

0

82.400

82.400

82.400

0

0

0

0

81.800

81.800

81.800

0

0

0

4.620.108

488.700

488.700

488.700

0

0

0

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273.000

273.000

273.000

0

0

0

4,620.108

178.700

178.700

178.700

0

0

0

4.311.381

170.650

170.650

170.660

0

0

0

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

0

95.000

95.000

95.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

61.700

51.700

61.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ol 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

oi o

0

0

51.700

51.700

51.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.700

61.700

51.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110.899

892.920

892.920

892.920

0

0

0

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

6.240

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.240

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-Pi— .0.

B

LU’wrV^FM HMI

------

din care C+M

32.000

32.000

0

32000

32000

32.000

0

0

0

11

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescri

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32 000

32.000

32.000

0

0

0

12

Bazin de tnot • zona Chimistu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

. 0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.014.790

30.014.790

106.669

858.920

858.920

858.920

0

0

0

mnan^M

20.033.407

20.033.407

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

705.520

705.520

0

705.520

705.520

705.520

0

0

0

C3. Consolidări

29.172870

29.172.870

105.659

17.00C

17.000

17.000

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

f         0

0

0

0

0

0

0

13

înlocuire conducta apa sărată - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

I 0

0

0

0

0

0

0

14

Centru cultural al Râmnicului - Casa "Olanescu"

100.000

100.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

6

0

0

0

0

0

15

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1202.910

27.657

0

0

0

0

0

0

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

16

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

13.509.960

0

0

0

0

0

0

0

17

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5,000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4, Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

135.400

135.400

0

135.400

135.400

135400

0

0

0

C5, Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap,68.02- Asigurări,asist.soclala -TOTAL

8.487.170

11.736.173

35,930

793430

793.430

793430

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.676 281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8487.170

11.735.173

35.930

793.430

793.430

793.430

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.676.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

C1. Achiziția de Imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

150.430

150.430

0

150.430

150.430

160430

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

18

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt elab. SPF sl SF

243.000

243.000

0

243.000

243.000

243.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publlca

66.975.728

74.249.462

11.672.161

7.068.840

7.066.840

5.840.260

1.226.580

0

0

din care C+M

54.672.081

60.917.467

10.321.321

3.532648

3.532.648

2306.068

1.226.580

,0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123,309

14.201.324

9.708.230

169.000

159.000

169.000

0

0

0

din care C+M

9.570.700

11.996.126

8.680.589

162300

152.300

152.300

0

0

0

19

Locuințe ANL-Zona Morilor-utiiitati-et.ll

3.174.996

3.174996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

20

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.858

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

21

extirraere reiea iiuiihirai ojuohui Bii.vauuvom - ™n. vaiu«a

' ' VI

.  VI '-TW

dincareC+M

73.100

73.100

22

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84:850

84.850

din care C+M :

79.200

<     < 79.200

23

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitari

2.513:860

2.513.860

diricareC+M

2.065.550

2.065.550

24

Locuințe ANL ext.Ostrov .6-utilitati-complelare

> 955.120

955.120

dincareC+M

658.500

.658,500

s

^/ntiprpmilymifiăip^ofia^.Qefna, w Z7

13,000

13.000

din care C+M

11.000

11.000

B

LUCRĂRI NOI

636.000

636.000

din care C+M

552.000

552.000

26

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

din care C+M

0

0

27

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

28

Extindere rețea iluminat public zona str, Mieriei

23.500

23.500

din care C+M

20.000

20.000

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

din care C+M

22.000

22.000

30

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

din care C+M

35.000

35.000

31

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

din care C+M

57.000

57.000

32

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

din care C+M

40.000

40.000

33

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

34

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

250.000

250.000

din care C+M

245.000

245.000

35

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei" • zona Morilor

55.000

55.000

din care C+M

53.000

53.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

56.216419

59.412.138

din care C+M

44.549,381

48.369.331

C1 Achiziții de Imobile

11.000

11.000

C2. Dotări Independente

2.653.610

2.663.510

C3. Consolidări

51.799.799

55.995.518

din care C+M

44.549.381

48.369.331

36

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

din care C+M

65.000

65.000

37

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

din care C+M

76.100

76.100

38

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

din care C+M

8.500.000

8.500.000

39

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

din care C+M

442.000

442.000

40

Reabilitare clădiri si platforme betonate * SC ETA SA

300.000

300.000

din care C+M

293.000

293.000

41

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000.000

17.000.000

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

73.100

73.100

73.100

0

0

0

100

83.200

83.200

83.200

0

0

0

0

79.200

79.200

79.200

0

0

0

59.250

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803743

200

200

200

0

0

0

670.447

0

0

0

0

0

0

12,760

200

200

200

0

0

0

10.875

0

0

0

0

0

0

o

409.600

409.500

409.500

0

0

0

0

388.000

388.000

388.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

0

38.000

38.000

38.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.000

39.000

39.000

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

d

245.000

245.000

245.000

0

0

0

0

55.000

55.000

55.000

0

0

0

0

53.000

53.000

53.000

0

0

0

1.963.931

6498.340

6498.340

6.271.760

1.226.580

0

0

1.640.732

2.992.348

2.992.348

1.765.768

1.226.580

0

0

0

11.000

11.000

11.000

0

0

0

0

2.553.610

2.563.510

2.553.510

0

0

0

1,963.930

3.081.720

3.081.720

1,856.140

1.226.580

0

0

1.640.732

2.992.348

2.992448

1.766.768

1.226480

0

0

0

62.200

62.200

62.200

0

0

0

0

61.850

61.850

61.850

0

0

0

1.315

74.500

74.500

74.500

0

0

0

0

73.630

73.630

73.630

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

280

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Reab. ret. termice - PTI-bbc C5,A31A4IA5

1.327.420

772:816

321.600

223.060

223.060

223.060

0

0

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

211.630

211.630

211.630

0

0

0

43

Reab. ret; termice -PT13-btoc Cozia,G.H,J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

317.530

0

0

0

din care C+M

2.652.292

1.363.250

889.898

306.060

306.060

306.060

0

0

0

44

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

547.080

547.080

547.080

0

0

0

45

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1

Osțrweni (ramura 3 blc BOjAW 81,016,01,02,03.04)

660.000

2.446.730

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

din care C+M

608.040

2.161.830

0

426.600

426.600

120.000

306.600

0

0

46

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni (ramura 2, B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstai)

600.000

1.679.010

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

din care C+M

546.560

1.471.020

0

426.600

426.600

120.000

306.600

0

0

47

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2.C18,C19,C20,C24,C26,C27)

765.000

2.946.900

0

457.600

457.600

151.000

306.600

0

0

din care C+M

709.163

2.611.900

0

452.600

452.600

146.000

306.600

0

0

46

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Plata Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,32.33, A+B,O,P,R,V1-V2.V3.V6.I Piața)

737.000

2.781,800

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

din care C+M

683.200

2.463.330

0

426.780

426.780

120.000

306.780

0

0

49

Extindere Cimitir Cetatuîa

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

50

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

51

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4, Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

851.110

851.110

0

851.110

851.110

851.110

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

b

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări Independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

86.501.089

87.102.161

2.975.393

9.973.160

9.973.160

9.973.160

0

0

0

din care C+M

59.126.489

61.441.045

2.694.912

1.771.120

1.771.120

1.771.120

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28458.462

31.012.547

480.728

292.600

292.600

292.600

0

0

0

din care C+M

13.721.468

16.912.840

371.897

238.000

238.000

238.000

0

0

0

52

Sistem de manag. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

। 6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

53

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

780.000]         780.000

0

0

0

0

0

0

0

54

Subtraversare pietonala intersecția calea rut t raian cu »u muuiu

2.000.000

dincareC+M

1.980.000

55

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

din care C+M

î.980.000

56

Subtraversare pietonala ini. Calea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

din care C+M

2.400.000

57

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str. A Ivireanu

527.472

din care C+M

429.000

53

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. P1. Marina"

660.000

din care C+M

639.296

59

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

177.000

din care C+M

175.000

60

Sens giratoriu inters.DN? cu Calea Traian-str.Timis

1.285.490

din care C+M

504.262

B

LUCRĂRI NOI

36.584.450

din care C+M

34482.950

61

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

din care C+M

30.390.450

62

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

din care C+M

1.980.000

63

Artera de legătura intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

din care C+M

55.000

64

Lucrări prevenire inundatii

568.000

din care C+M

554.750

65

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

din care C+M

90.000

66

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

din care C+M

1.300.000

67

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat ridul T. Vladimirescu

32.000

din care C+M

25.250

68

Cuplare conducte gaze aferente obiectivului "Pasaj denivelat suprateran pe bdul. T. Vladimirescu"

20.000

din care C+M

20.000

69 “C

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

72.000

din care C+M

67.500

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

22.458,177

din care C+M

10.922.071

C1-Achiziții de imobile

5.561.615

C2. Dotări independente

66.000

3.814.090

10.000

10.000

10.000

0

0

0

3.266.822

0

0

0

0

0

0

0

3.418.370

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

2.884.550

0

0

0

0

0

0

0

2.600.000

0

0

0

0

2.400.000

0

0

0

0

527.472

22.467

220.000

220.000

220.000

0

0

0

429.000

0

200.000

200.000

200.000

0

0

0

660.000

262.832

0

0

0

0

0

0

639.296

262.832

0

0

0

0

0

0

177.000

109.065

0

0

0

0

0

0

175.000

109.065

0

0

0

0

0

0

607.115

4.525

44.600

44.600

44.600

0

0

0

504.262

0

38.000

38.000

38.000

0

0

0

35.584.450

0

149.900

149.900

149.900

0

0

0

34.482.950

0

112.750

112.760

112.750

0

0

0

r

31.198.450

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

30.390.450

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

1.980.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

55.000

0

0

0

0

0

0

568.000

12.000

12.000

12.000

0

0

0

554.750

0

0

0

0

0

0

94.000

0

0

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

0

0

1.500.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

32.000

0

26.900

26.900

26.900

0

0

0

25.250

0

25.250

25.250

25.250

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

72.000

0

72.000

72.000

72.000

0

0

0

67.500

0

67.500

67.500

67.500

0

0

0

20.505.164

2494.665

9.530.660

9.530.660

9.530.660

0

0

0

11.045455

2,323.016

1420470

1420.370

1420.370

0

0

0

5.561.615

0

5.661.615

5.561.616

6.561.615

0

0

0

65.000

0

65.000

65.000

65.000

0

0

0

LrO.WIiaVIIMai):

— ------....

din care C+M

10.922.071

11.045.255

2.323.015

1420.370

1420.370

1.420.370

0

u

u

70

Lărgire carosabil si pietdnal Călea lui Traian

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

din care C+M

-1.439.995

1.439.995

28;107

26.700

26.700

26.700

0

0

0

71

Modernizare strEftimestilor cu asigurarea scura apelor

1.500.000

: 2.091.715

1.46li169

" 231610

23.610

23.610

0

0

0

din care C+M

1:400.000

1.711.870

1.401.983

■      23.610

23.610

23.610

0

0

0

72

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

r 3861411

386.411

■'    65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

0

din care C+M

334.800

: 334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

0

0

73

< 966.540

1:    966.540

5S3X10

10,500

10.500

10.500

0

0

0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

0

0

74

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

0

0

0

75

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

281.480

281.480

1721698

0

0

0

0

0

0

76

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

85.045

85.045

85.045

0

0

0

din care C+M

117.304

117.304

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

77

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

0

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

0

78

Modernizare str.Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

0

79

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

221.000

221.000

221.000

0

0

0

din care C+M

453.840

453.840

0

217.000

217.000

217.000

0

0

0

80

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Modernizare si reabilitare str, Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

0

82

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

1.179.900

1.179.900

0

0

0

0

0

0

0

din oare C+M

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

83

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 tel/mp)

1.500.000

1.500.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

84

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Qstroveni

300.000

300.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

19.000

19.000

19.000

0

0

0

85

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

313.000

313.000

313.000

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

86

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

406.000

267.162

30.895

13.000

13.000

13.000

0

0

0

din care C+M

396.000

207.314

0

11.000

11.000

11.000

0

0

0

87

Modernizare str. Episcop Clement

150.000

150.000

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

0

88

Modernizare str. iazului

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

0

0

0

89

Modernizare str. Episcop Inochentie

236.000

236.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

215.000

215.000

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.905.890

0

0

1.905.890

1.906.890

1.905.890

0

0

0

C5. Majorare capital

500.000

0

0

500,000

500.000

500.000

0

0

0Primar                              Viceprlmar

Ing.Emilian Francu                     Gigi Ion Matei


Director Economic

Ec. Ion Lepadat


Director Investiții

Ing. Liviu Miftode
NICIPIUL RM VÂLCEA

ÎECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂSITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE


IMAR,

FRANCII


NUL 2013


- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. 1

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

240,708,000.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

49,000,360.00

I. VENITURI PROPRII

124,231,620.00

41,649,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

23,184,820.00

A.VENITURI FISCALE

104,051,260.00

32,461,000.00

23,180,000.00

27,563,460.00

20,846,800.00

1

Impozit profit

010201

800,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

450,000.00

2

mp. ven. din transf propr. imob

030218

1,300,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

300,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

61,016,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

10,393,000,00

4

Sume pentru echilibrare împ. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers .fizice

07020101

6,135,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

420,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,900,000.00

5.000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

3,200,000.00

7

impozit teren pers,fizice

07020201

1,280,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

100,000,00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,710,000.00

500,000,00

350,000.00

550,000.00

310,000,00

9

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,640,000.00

550,000.00

400,000,00

400,000.00

290,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

3,842,260.00

0.00

32,000.00

541,460.00

3,268,800.00

12

Taxa hoteliera

120207

75,000.00

20,000.00

20,000.00

20.000.00

15,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

53,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

12,000,00

14

impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,100,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

750,000,00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,160,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

780,000,00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,130,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

450,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

380,000.00

100,000.00

120,000.00

130,000.00

30,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

277,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

29,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,501,130.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,273,020.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,526,000.00

794,000,00

1,200,000.00

1.232,000.00

300,000,00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,770,000.00

700,000.00

570,000.00

1,090,000.00

410,000,00

21

Contribuție părinți - crese

330210

254,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

108,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000,00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000 M

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,299,000.00

300,000,00

200,000.00

450,000.00

349,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700.000.00

27

Taxe speciale

360206

1,370,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

120,000.00

28

Alte venituri

360250

1,256,430.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

206,430.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

326,700.00

72,460,00

14,250.00

197,400.00

42,590.00

C, VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000.00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000.00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50.000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180;00

0,00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050,00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

116,476,380;00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

25,815,540.00

A. VENIȚURI.DIN TVA

1102

76,734,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000,00

20,711,000.00

HCiriUL KM VA.LLtA " " J J

HCL nr. 'iii,!k4..[2.?'A5mcÎpv'


iCTIA ECONOMICO-FINANCIARA

PRIMAR

ING. EMILIAN


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

t

DESTINAȚIE ECONOMICA '

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

240,708,000

66,678,570

63,760,550

61,268,520

49,000,360

*

din care:

DIN SURSE PROPRII

135,829,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

25,438,940

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,878,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

23,561,420

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

135,829,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

25,438,940

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,802,000

5,071,000

5,198,000

6,910,000

3,623,000

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

7,125,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,465,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

59,000

. 15,000

15,000

15,000

14,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,265,000

625,000

625,000

625,000

390,000

[ *

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

n.ooo

7,000

5

invatamant

CAP,65

1,504,000

0

0

1,700,000

-196,000

6

Invatamant-hotarari judecătorești

CAP.65

32,000

0

0

0

32,000

7

Cabinete medicale scoli                ,

CAP.66

1,819,000

485,000

485,000

485,000

364,000

8

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

705,000

175,000

175,000

180,000

175,000

9

Filarmonica "ion Dumitrescu"

CAP,67

1,626,000

401,000

412,000

466,000

347,000

10

Cultura, recreere - DADP

CAP.67

0

0

0

0

0

11

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

820,000

210,000

210,000

210,000

190,000

12

Cantina ajutor social

CAP.68

143,000

39,000

39,000

39,000

26,000

13

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

14

DPS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,741,000

450,000

450,000

450,000

391,000

15

Centru Social Ioana

CAP.68

95,000

24,000

24,000

24,000

23,000

16

Serviciul public crese

CAP.68

352,000

173,000

173,000

173,000

-167,000

17

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,250,000

302,000

310,000

332,000

306,000

18

Protecția mediului - DADP

CAP.74

154,000

61,000

49,000

40,000

4,000

19

Străzi - DADP

CAP.84

1,036,000

271,000

271,000

251,000

243,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

95,971,000

15,845,590

30,124,350

25,441,420

24,559,640

din care:

»

1

Autorități executive

CAP. 51

12,436,820

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,552,230

- aparat propriu

4,630,820

1,200,000

1,918,030

560,560

952,230

- despăgubiri civile

106,000

0

0

106,000

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

3,300,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

25,000

- dobanda împrumut

3,150,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

0

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

646,000

91,000

301,000

120,000

134,000

- Politia Locala

405,000

61,000

276,000

-36,000

: 104,000

- aparat propriu

136,000

0

0

136,000

0

- Aparare Civila

105,000

30,000

. 25,000

20,000

.   30,000

c

Invatamant

CAP. 65

7,274,850

1,085,000

2,191,350

1,559,000

2,439,500

- cheltuieli functionale-reparatii scoli

767,000

473,000

■ 201,000

.                            . •'-c

. .93,000

- cheltuieli funcționale -scoli :

1,553,850

. c

888,350

155,000

510;500

■' - ajutoare sociale

215,000

67,000

. 82,000

'              0

. 66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

Protfectia mediului ”

CA'P. 74

'0

1 ,uuu,uuu

-ODU,UUU

- î- 1 W ,          ' i

Străzi

CAP. 84

9,973,160

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

-2,257,170

1

11. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

104,878,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

23,561,420

A. SUME DIN TVA

76,734,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,711,003

, din care

Salarii invatamant .

CAP.65

58,422,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,830,000

Alte cheltuieli descentralizate

18,312,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,881,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

0

0

0

0

0

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557.000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP. 68

1,537,000

307,000

307,000

307,000

616,000

-indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,505,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,511,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,833,280

50,000

1,563,130

0

1,220,150

din care

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,226,580

0

56,430

0

1,170,150

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

25,311,520

7,720,600

10,502,170

5,458,480

1,630,270

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

21,324,370

5,045,500

9,190,120

5,458,480

1,630,270DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION

PREȘEDINTE DE Bogdan

SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS

SECRETAR MUNICIPIU, Jr. Ion DidoiuJ
Anexa nr. 3


PRIMAR,

EMILIAN FRANCII


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,119.755

9,397,850

1,834,000

2,913,350

2,138,000

2,512,500

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget tocat

3.220,083

2,047,850

424,000

953,350

150,000

520,500

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

591,000

75,000

209,000

111,000

196,000

-sursa buget de stat

309.000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget tocat

121,000

183,000

0

98,000

0

85,000

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

773,000

100,000

243,000

169,000

261,000

-sursa buget de stat

465.000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget tocat

308,839

167,000

0

74,000

0

93,000

COLEGIUL ENERGETIC

588,951

554,000

80,000

233,000

100,000

141,000

-sursa buget de stat

314.000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget tocat

274,951

173,000

0

133,000

0

40,000

COLEGIUL FORESTIER

585.997

459,000

125,000

119,000

104,000

111,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget tocat

255,997

68,000

45,000

15,000

0

8,000

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573.672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573.672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget tocat

0

61,000

0

61,000

0

0

COLEGIUL ECONOMIC

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget tocat

5,000

0

a 0

0

0

0

LICEUL OLTCHIM

830,434

599,000

126,000

222,000

175,000

76,000

-sursa buget de stat

281.000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget tocat

549,434

314,000

56,000

150,000

103,000

5,000

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

617,000

145,000

227,000

100,000

145,000

-sursa buget de stat

399.000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget tocat

283.982

217,000

45,000

127,000

0

45,000

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

239,739

271,000

60,000

77,500

59,000

74,500

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget tocat

. 68.739

33,000

0

18,500

0

14,500

3

LICEUL "G-RAL MÂGHERU"

459,403

459,450

114,000

166,450

100,000

79,000

-sursa buget de stat

■ 240.000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget tocat

219.403

209,450

54,000

103,450

37,000

.15,000

1-

LICEUL "HENRI COANDĂ"

• ,.225'.00C

288,000

60,000

64,000

64,000

10.0,000


Anexa nr. 4

\ VvHCL nr.J/3 ./J3JZ.^13-

™ \V.,kr.lftAAR)

FRANCU


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013

- lei -

Nr. ort

DENUMIRE

UNITATE

PLĂȚI 31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care .

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,468,400

337,000

456,000

224,000

439,4Q0

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528.583

287,000

49,000

136,000

5,000

97,000

•CREȘE BL

305,680

327,400

63,000

113,000

25,000

126,400

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

186,000

34,000

64,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

.35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0

7,000

0

0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

181,000

34,000

30,000

21,000

96,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

60,000

0

0

0

60,000

•CREȘE

43,999

47,000

9,000

16,000

4,000

18,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

112,000

34,000

33,000

14,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10,000

11,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

18,000

0

10,000

1,000

7,000

•CREȘE

36,806

33,000

9,000

13,000

2,000

9,000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169,563

164,000

34,000

53,000

36,000

41,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

•CREȘE

44.915

40,000

9,000

19,000

2,000

10,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

246,000

83,000

74,000

31,000

58,000

* ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35,180

85,000

49,000

30,000

0

6,000

•CREȘE

50,692

56,000

9,000

17,000

5,000

25,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166.121

177,400

34,000

61,000

21,000

61,400

■ ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

42,000

0

35,000

0

7,000

•CREȘE

40,985

59,400

9,000

13,000

2,000

35,400

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

225,000

34,000

96,000

40,000

55,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117,000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

•ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43,998

45,000

0

45,000

0

0

•CREȘE

49,000

51,000

9,000

17,000

5,000

20,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86,000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0

0

0

0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88.571

93,000

25,000

24,000

12,000

32,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS ’   '   / .

56.000

63,000

25,000

15,000

.8,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL       / ■

32,571

30,000

■ 0

9,000

4,000

17,000

DIRECTOR EXECUȚlV,                       SERV. CONTABILITATE,

EC. ION LEF/dABCJMABCLS^colțoș

PREȘEDirfejA                            SBQREȚAR MUNICIPIU,.

BogdamErutaaniliogl jKgaBKl ,L I                  Jr. Ion IDidoiu

Municipiul Rm. Vâlcea C.U.1.2540813


poziția “Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente

repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetare                                 l!

:rt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

i

'1

2

3

' 4

TOTAL GENERAL

19:045.780

Din care C+M

4.963.368

l

ACHIZIȚII IMOBILE

5.572.615

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

11.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia ‘

buc

1 ■

0

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

0

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

0

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostrovenl

buc

1

0

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.561.615

6

Achiziție teren ob, amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

228.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

40.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

5.293.009

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

4.613.190

Cap. 51.02 Autorități publice

570.650

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

30.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

55.510

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie, din care:

24.000

servere de aplicație .

buc

4

14.400

server de rețea

buc

1

6.300

laptop

buc

1

3.300

12

Periferice, printare, din care:

55.240

Rețea A3 monocrom laser

buc

6

30.240

Rețea A4 monocrom laser

buc

9

25.000

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

0

15

Licențe Software

100.000

Win 7 pro

buc

6

4.400

Oftice Pro 2013

buc

2

4.500

Win Server 2012

buc

1

1.100

Office 2013 Home and Business

buc

12

22.000

Soft monitorizare PC

buc

1 ■

68.000

16

Up-grade modul juridic, Integrat cu manag documentelor

buc

1

0

17

Up-grâde managemnt documente. suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc *

î ■■

■ 50.000

Nominalizarea achit, de buriuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

• t

2 ,

3

4

Qromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1 .

3.020

Stimulare motrica-motricitate tina

buc

7

7.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomoirica

buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

7.260

Aplicație de evidenta electronica a dosarelor pentru beneficii sociale

buc

1

32.400

Cap.70.02. Locuințe, serv.si dezv.publica

2.553.610

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

}

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

'1

260.000

4

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

5

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

6

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

163,700

7 ,

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

i8

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

59

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

■ 1

2.690

50

Etuva termoreqlabila, temp max 200qr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

0

□1

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

62

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

63

Penetrometru electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

64

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

0

65

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

66

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

67

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

68

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

69

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

70

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

14.900

71

Buldoescavator - PIEȚE PREST

buc

1

345.000

72

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kq - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

73

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

0

74

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

75

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

165.000

76

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

77

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

76

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

79

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

0

80

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

0

81

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

82

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

83

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

84

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

85

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

86

Articole decorative pentru sărbătorile de iarna, din care:

73.000

Sanie trasa de reni 3D

buc

3

47,500

Mos Crăciun 3D

buc

4

70.500

Om de zapada 3D

buc

5

21.000

Cap.84.02 Transport urban

65.000

87

Statii de autobuz

buc

5

65.000

III.

CONSOLIDĂRI

5.175.575

din care C+M

4.963.362

Cap. 66.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

■1 .

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la.unit invatamant

buc

' 6      *

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul.teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M ■

> •

14.700

Nominalizarea âchiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții '

HM (

CANTITATE

Valoare

1

2

3

4

f

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

f

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

1

Modernizare str. Spicului

ml

300

. 2.000

din care C+M . ’

. 0

Modernizare str. Bicazului

ml

200

85.045

din care C+M

74.000

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M-

295.000 .

Refacere canal colector str. Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710.

221.000

din care C+M

217.000

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M .

0

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

0

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaqanescu si adiacente

mp

4620

5.000

din care C+M

0

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

0

din care C+M

0

1

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

50.000

din care C+M

45.000

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

22.000

din care C+M

19.000

>

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

13.000

din care C+M

11.000

3

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145.000

4

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

5

Modernizare str. Episcop Inochentie

m

160

50.000

din care C+M

45.000

J

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.182.400

Cap. 51.02. Autoritari publice

10.000

Modernizare sediu primărie

buc

1

10.000

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces1 creșterea siguranței si evidenta elevilor, in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000 .

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului "Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

6

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

50.000

8 .

Centrul cultural al'Râmnicului - Casa "Olanescu"

■ buc

1

4.500

9

PUD Amenajare Arenele Traian

buc

1

9.000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

243.000

10

Cămin de batrani-corp A transf in loc sociale

buc

1 .■

243.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

851.110

11

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli Urbani de creștere, Domeniul de intervenție; 1.2. — Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

. buc

1

73.000

' Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții ‘

UM (

CANTITATE

, Valoat*^ -----------------------------------Jfc-

1

2

3

4

Cap.84.02 Transport urban

1.905.890

Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

■ 15.00Q

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Troian cu str. General Magheru

buc

1

- 0

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

buc

1

81.500

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

85.000

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele' aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

Pasaj pietonal suprateran str. Raurenî

buc

1

29.440

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

20.000

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

0

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

0

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

0

Artera de legătură intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

1

Artera de legătură intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Corneliu Tamas)

buc

1

30.000

)

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

0

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Troian cu Dacia

buc

1

0

3

Modernizare tronson str. Pi Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni( proiectare, verificare)

buc

1

18.000

4

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

buc

8

5.300

5

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

6

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Troian

buc

1

2.000

7

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

8

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

6.500

9

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Troian cu str.Timis prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

10

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str, A Ivireanu - verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

31

Col. alim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T.

Vladimirescu"

buc

1

4.500

32

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

buc

1

6.500

33

Amenajare trotuare in cartier Copacelu - Cazanesti

buc

1

5.000

V

MAJORARE CAPITAL

502.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.000

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

500.000

3

Majorare capital ETA SA

buc

1

500.000


Viceprimar

Gigi Ion Matei


Director Economic

Ec. Ion Lepădat


R^MANiA

I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA Dl LECȚIA INVESTIT», ACHIZIȚII PUBLICE '<si-ritVICIUL INVESTIT!) PUBLICE


zjg^ ^TÂRÂREA CONSILIULUI LOCAL J

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT»-ANUL 2013 - TOTAL SCONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERtA^TÂTULUl APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97


lei RON

Nr.crt. C crt c , i"

JEHUMIREA OBIECTIVULUI lat începerii execuției r.: j data acord MF

•!'

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter inen PIF

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

I                      TOTAL

204.417.984

215.582.658

21.679.207

20.190.780

20.190.780

18.964.200

1.226.580

0

0

din care C+M

151.698.359

162.682.598

19.512.483

5.984.818

5.984.818

4.758.238

1.226.580

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

48.555.384

12.458.914

470.400

470.400

470.400

0

0

0

din care C+M

26.410.974

31.090.355

11.237.355

406.900

406.900

406.900

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

36.397.650

36.397.660

0

674.600

674.600

674.600

0

0

0

din care C+M

35.210.750

35.210.750

0

614.550

614.550

614.550

0

0

0

C I

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

125.146.823

130.629.624

9.220.293

19.045.780

19.045.780

17.819.200

1.226.580

0

0

din care C+M

89.976.635

96.381493

8.275.128

4.963.368

4.963.368

3.736.788

1.226.580

0

0

Cap. 51.02. Autoritari publice

583.150

583.150

0

583.150

583.150

583.150

0

0

0

i

।                  din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A :

I            LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

i                    din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

i L

1 i 1

ucrari de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 16/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

■ I                    din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

I                LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

! i                  din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c i

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

580.650

580.650

0

580.650

580.650

580.650

0

0

0

i î                   din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j                C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

! |              C2. Dotări independente

570.650

570.650

0

570.650

570.650

570.650

0

0

0

f

1 :                    C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l

: i                  din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

t

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

î

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

306.180

306.180

0

244.180

244.180

244.180

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

A ;■

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

62.800

62.800

0

800

800

800

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

2 , t>

s : îm supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

62.800

62.800

0

800

800

800

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

,               C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i • •

C2. Dotări independente

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

|                    C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

C4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|                C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j

I i             Cap.65.02. - Invatamant

11.255.937

11.297.802

6.884.824

585.400

585.400

585.400

0

0

0

!

1                    din care C+M

10.363.093

10.418.908

6.496.250

266.550

266.650

266.550

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

14.300

14.300

14.300

0

0

0

j

ii:                     din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

3

trhdi lajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

li 1                     din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

4

iU ie sport qr. Școlar sanitar Antim Ivireanu-utilitafi

350.000

350.000

0

0

0

0

0

0

0

■1                    din care C+M

300.000

300.000

0

0

0

0

6

0

0

5 i

Siacinita 4 qrupe-Scoala Waidorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

200

200

200

0

0

0

HI                 din care C+M

480.000

480.000

0

0

0

0

0

0

0

S

1 j |                  LUCRĂRI NOI

82.400

82.400

0

82.400

82.400

82.400

0

0

0

1                   din care C+M

81.800

81.800

0

81.800

81.800

81.800

0

0

0

4

6 C A

Jimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta JtHectivului „ Reabilitare si modernizare Colegiul National i.Lahovari*’

82.400

82.400

0

82.400

82.400

82.400

0

0

0

1 :                    din care C+M

81.800

81.800

0

81.800

81.800

81.800

0

0

0

C

1         ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

8.093.537

8.086.629

4.620.108

488.700

488.700

488.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

273.000

273.000

0

273.000

273.000

273.000

0

0

0

, ’                   C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700

0

0

0

i |i                   din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

7 u

(iHiajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la tjfltiKivaiamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

ll L                   din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

8 R

eafrilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

H                din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0

9 E

xti triere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

1                   din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

1                   1

>                  C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r

Cap.66.02. - Sanatate

51.700

51.700

0

51.700

51.700

51.700

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

51.700

51.700

0

51.700

51.700

51.700

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I              C2. Dotări independente

51.700

51.700

0

51.700

51.700

51.700

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. etab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

30.257.030

30.257.030

110.899

892.920

892.920

892.920

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

A 1

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

2.000

2.000

2.000

0

0

0

1          1

din care C+M

200.000

200.000

0

0

0

0

0

0

0

10 |

mentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

o

0

0

0

0

0

0

B

j .                 LUCRĂRI NOI

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

I1                     din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32,000

0

0

0

, E

11 I U

hajisament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion )urr itrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

17 ’ E

Jazih de inot - zona Chimistu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i :                     din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c ;

i :        ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.014.7S0

30.014.790

105.659

858.920

858.920

858.920

0

0

0

I

; <;                   din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

0

0

0

0

0

0

i

1 11               C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

, 1              C2. Dotări independente

705.520

705.520

0

705,520

705.520

705.520

0

0

0

i ;                    C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

17.000

17.000

17.000

0

0

0

I i‘                   din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

0

0

0

0

0

0

ilofcuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

1 j',                      din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

14

len ru cultura) al Râmnicului - Casa "Olanescu"

100.000

100.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1 ! i               -      din care C+M

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

tea Militarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

0

0

0

0

0

0

;j j                        din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

16 f R

^ea militare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

IO i:

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

17 ' A

m șnajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

> !

!                       din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

; I

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF sl SF

135.400

135.400

0

135.400

135.400

135.400

0

0

0

I I

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

I I

Cap.68.02-Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.487.170

11.735.173

35.930

793.430

793.430

793430

0

0

0

I

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

A |

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B |

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j

i                  din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c i i

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8487.170

11.735.173

35.930

793.430

793.430

793.430

0

0

0

i 1

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

C2. Dotări independente

150.430

150.430

0

150.430

150430

150.430

0

0

0

!                   C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

amin de bafrani -corp A transf in loc sociale

B.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

।:                     din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

i ।    C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

243.000

243.000

0

243.000

243.000

243.000

0

0

0

1                 C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

66.975.728

74.249.462

11.672.161

7.066.840

7.066.840

5.840.260

1.226.580

0

0

:                  din care C+M

54.672.081

60.917.457

10.321.321

3.532.648

3.532.648

2.306.068

1.226.580

0

0

A '■

LUCRAR) IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

159.000

159.000

159.000

0

0

0

11                    din care C+M

9.570.700

11.996.126

8.680.589

152.300

152.300

152.300

0

0

0

)di iinte ANL-Zona Morilor-utilitafi-et.11

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

! i                    din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

20 "fi

iri entare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

40 ;;

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

O1! •

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

! 1                      din care C+M

73.100

73.100

92

Amenajare grup sanitar »zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

. J

'■din care C+M

79,200

79.200

0^

Locuințe ANL Ostrov,5 - utilitati

2513.860

2.513.860

1 il                    din care C+M

2.065.550

2.0651550

Locuințe ANL exl.Ostrov.6-utilltati-completare

955.120

955.120

1 :                    din care C+M

658.500

658,500

Extindere rețea iluminat public zona str. Cern a, bl 27

13.000

13.000

. >                    din care C+M

1t000

Î1.000

B ■

1               LUCRĂRI NOI

636.000

636.000

!                    din care C+M

662.000

552.000

Arrienajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

J :                   din care C+M

0

0

27 i

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

1                   din care C+M

40.000

40.000

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

23.500

23.500

28 i

i                      din care C+M

20.000

20.000

' 90' i-

Ext ndere rețea iluminat public zona str. Caraqiale

24.500

24.500

। 1                    din care C+M

22.000

22.000

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

il 1                    din care C+M

35.000

35.000

■34

Ext adere rețea de iluminat zona Inlers E81 - Decebal

59.000

59.000

Il                     . ' din care C+M

57.000

57.000

*« .

Ext adere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47:000

|l|                        din care C+M

40.000

40.000

■' 33 f‘- ■

Bfflndere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

din care C+M

40.000

40.000

34 ■ -

wi'enajare Târg Goranu - Rm. Valcea

250.000

250.000

** I

1                     din care C+M

245:000

245.000

35 î

.ucrari de finisaje si instalații - Cișmea "St Andrei" - zona Morilor

55.000

55.000

1:                    din care C+M

53.000

53.000

C i

’        ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

55.216419

59.412.138

. J

din care C+M

44.549,381

48.369.331

1                C1 Achiziții de Imobile

11.000

11.000

I ■! i               C2. Dotări independente

2.653.610

2.653.610

I li                    C3. Consolidări

51.799.799

65.996.518

I I                   din care C+M

44.549.381

48.369.331

36t :•

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui 'raian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

fit li                     din care C+M

65.000

65.000

37 ■

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77;500

77.500

I! :                       din care C+M

76.100

76.100

|.

38 i

denaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanestl, in mun. îmi Valcea

9.000.000

9.000.000

I                     din care C+M

8.500,000

8.500.000

■>o ■': i !

39

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

I                     din care C+M

442.000

442.000

4H i 11

Re jbilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

■; . ■                  - din care C+M

293.000

293.000

41 |f

leapilitare relele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000,000

17.000.000

1                     din care C+M

, 13.000.000

13.000.000

483

75.000

75.000

75.000

0

0

0

0

73.100

73.100

73.100

0

0

0

100

83:200

83.200

83.200

0

0

0

0

79.200

79.200

79.200

0

0

0

59.250

400

400

400

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

803.743

200

200

200

0

0

0

670.447

0

0

0

0

0

0

12.760

200

200

200

0

0

0

10.875

0

0

0

0

0

0

0

409.600

409.500

409.500

0

0

0

0

388.000

388.000

388.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

0

38.000

38.000

38.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.000

39.000

39.000

0

0

0

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

0

55.000

55.000

55.000

0

0

0

0

. 53.000

53.000

53.000

0

0

0

1.963.931

&498J40

6498.340

5.271.780

1.226.580

0

0

1.640.732

2.992.348

2.992.348

1.765.788

1.226.680

0

0

0

11.000

11.000

11.000

0

0

0

0

2:653.610

2.553.510

2.563.510

0

0

0

1.963.930

3.081.720

3.081.720

1.865.140

1.226.680

0

0

1.640.732

2.992.348

2.992.348

1.765.768

1.226.580

0

0

0

62.200

62.200

62.200

0

0

0

0

61.850

61.850

61.850

0

0

0

1.315

74.500

74.500

74.500

0

0

0

0

73.630

73.630

73.630

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

280

280

0

0

0

0

0

o

0

0

0

li

j                                                                           ■

49 r

ife iab. ret. termice - PT1-bloc C5A3A4A5

1.327.420

772.816

'                      din care C+M

1.184:498

750.380

43

Re îb. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

2.964.406

1.403.633

i

I                        din care C+M

2.652.292

1.363.250

JA-'l

Re ab. ret. termice - PT38-btoc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

j                        din care C+M

1.664.924

1.046.917

4și

H                          .

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT1

i

Ostrovenî (ramura 3 blc B0A1.A2, 81.016,01,02,03,04)

660.000

2.446.730

i ! ।                      din care C+M

608.040

2.161.830

46

I.J!

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2

Ostrovenî (ramura 2, B15, a10,C21 .022. C23,C32,S2-Romstal)

600.000

1.679.010

I i                      din care C+M

546.560

1.471.020

47 fi

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 jn ifrnura 5 Bloc A&2.C18,019.020,024,026,027)

765.000

2,946.900

iii              ... • diri care C+M

709.163

2.611.900

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 13 ’iața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,O,P,R.V1-

V2,V3,V6,I Piața)

737.000

2.781.800

f

I                     din care C+M

683.200

2.463.330

49 -

Exțindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

1

!                      din care C+M

90.000

90.000

50;,

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

din care C+M

14.005^086

14.005.086

i

Ds zafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui

5lf

F «an - etapa a II a

36.000

36.000

din care C+M

29.518

29.518

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

851.110

851.110

C5. Majorare capital

1.000

1.000

Cap. 74.02. Protecția Mediului

0

0

_ui.

din care C+M

0

0

A! ij

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

din care C+M

0

0

Br j

LUCRĂRI NOI

0

0

din care C+M

0

0

C I

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

din care C+M

0

0

i ;

C1 .Achiziții de Imobile

0

0

4          >

I               C2. Dotări independente

0

0

■1 1

?                   C3. Consolidări

0

0

'                    din care C+M

0

0

C4Chett.de proiectare pt. elab. SPF sl SF

0

0

C6. Majorare capital

0

0

J ■

I              Cap. 84.02. Transport urban

86.501.089

87.102.161

|[                  din care C+M

59.126.489

61441.045

r :           LUCRĂRI IN CONTINUARE

28468.462

31.012.547

1 .

din care C+M

13.721:468

15.912.840

52

i stern de manaq. al traficului in munic. Rm. Valcea

18.406.500

18.408.500

din care C+M

4.833.910

4.833.910

53 -

i isaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

din care C+M

780.000

780.000

ij

321.800

223.060

223.060

223.060

0

0

0

317.880

211:630

211.630

211.630

0

0

0

907.253

317.530

317.530

317.530

0

0

0

889:898

306.060

306.060

306.060

0

0

0

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

0

432:954

547.080

547.080

547.080

0