Hotărârea nr. 312/2013

hotarirea 312 - 28 noiembrie 2013 - alegere presedinte de sedinta Pruteanu Bogdan

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.312

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Pruteanu Costel Bogdan, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință în lunile decembrie 2013, ianuarie și februarie 2014;

în temeiul art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Pruteanu Costel Bogdan, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv decembrie 2013, ianuarie și februarie 2014.
LEGALITATE, SECRETAR MUNJCIPIU, jurist Ion Dl IURâmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013