Hotărârea nr. 311/2013

hotarirea 311 - 28 noiembrie 2013 - achizitionare servicii de consultanta juridica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.311

privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un inters deosebit pentru autoritatea locală

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție; 1       7

Luând în discuție propunerea domnului consilier local, Voicu Marius Iulian, formulată în temeiul art.45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 38490 din 11.11.2013 prin care se menționează avantajele achiziționării de servicii juridice pentru fiecare situație în parte; printre altele, se asigură un grad maxim de transparență și eficiență și cointeresare a părții cocontractante în privința achiziției de servicii juridice; această propunere a fost formulată în susținerea proiectului de hotărâre ce a avut la bază Raportul nr.36575 din 25.10.2013, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios prin care se evidenția posibila necesitate a achiziționării unor servicii de asistență juridică pentru dosarele cu grad mare de dificultate, pentru negocierea contractelor cu grad ridicat de dificultate încheiate de autoritățile locale și având în vedere faptul că a încetat prin ajungere la termen contractul încheiat cu o casă de avocatură;

Având în vedere discuțiile purtate în plenul ședinței Consiliului Local din care a reieșit ca achiziționarea serviciului juridic de asistență juridică și/sau reprezentare a municipiului mai sus menționat să se facă și pentru spețele/problemele care pot genera dosare de mare dificultate;

în temeiul prevederilor art.1, alin.(2), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se achiziționează serviciul juridic de asistență juridică și/sau reprezentare a municipiului în dosarele de mare dificultate pentru fiecare cauză concretă în parte, precum și în spețele/problemele care pot genera dosare de mare dificultate.

(2) Orice achiziție de serviciu de natura celui menționat la alin.(1) va fi supusă aprobării Consiliului Local prin hotărâre în acest sens, statuându-se, totodată și onorariul solicitat de prestatorul de servicii juridice.

Art.2. Prin hotărârea Consiliului Local aprobată în condițiile alin.(1) se va împuternici cabinetul individual avocat/societatea civilă profesională de avocatură să reprezinte autoritatea locală în fața instanțelor de judecată în situația achiziționării serviciilor juridice de reprezentare conform art.36 din Legea nr.215/2001.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FlorentinaJfâ|ria DOBRETE

  ‘//lcea

  ■■■■■■

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOHJ

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013