Hotărârea nr. 310/2013

hotarirea 310 - 28 noiembrie 2013 -adoptare masuri CSM Ramnicu Valcea

ROMAN IA

Județul Vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.310 privind adoptarea unor măsuri cu privire la Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.40506din 26.11.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune adoptarea unor măsuri privitoare la Clubul Sportiv Municipal;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și avizul favorabil al comisiei nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, cu amendamentele prezentate în anexa la acesta;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/25/2004 prin care primarul municipiului a fost împuternicit să negocieze constituirea unui club sportiv al cărui obiect de activitate să fie fotbalul și ținând seama de faptul că asociații Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.207/2013, sunt: Nițu Laurențiu Nicolae - 67 de voturi; municipiul Râmnicu Vâlcea - 32 de voturi; CS Minerul Berbești, S.C. Urban S A. și Nistor Vasile - 1 vot;

Având în vedere că CS Minerul Berbești, SC URBAN si Nistor Vasile nu si-au îndeplinit obligațiile financiare asumate, în ședința din data de 29.10.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Clubului, în conformitate cu prevederile Statutului, a hotărât excluderea acestora din structura Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea si cooptarea unui nou asociat in persoana domnului Munteanu Lucian;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria Municipiului sub nr.37455 din 01.11.2013, prin care domnul Nitu Laurențiu Nicolae a solicitat următoarele:

 • - Cesionarea către Municipiul Râmnicu Vâlcea - membru fondator a unui procent de 13% din voturile pe care le deține in prezent și creșterea contribuției financiare a municipiului - suma de 1.100.000 lei/an;

 • - Facturarea utilităților consumate în incinta Stadionului 1 Mai către Primăria municipiului Rm.Vâlcea;

 • - Susținerea activității Centrului de copii si juniori căruia îi trebuie alocat un buget estimat la suma de 450.000 lei/an, contribuția financiară a municipiului fiind in suma de 200.000 lei, proporționala cu numărul de voturi deținute in cadrul asociației,

 • - In situația in care CSM Râmnicu Vâlcea promovează în Liga I, contribuția municipiului Râmnicu Valcea - membru fondator, va fi de 2.500.000 lei;

 • - încheierea unui acord de asociere între Municipiul Râmnicu Vâlcea - membru fondator și dl. Nitu Laurențiu Nicolae.

 • î n temeiul prevederilor Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție pentru amendamentele comisiei nr.2,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociației Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea din data de 29.10.2013, prin care s-a hotărât excluderea din asociație a membrilor Nistor Vasile, Club Sportiv Minerul Berbesti si SC URBAN SA, precum și cooptarea unui nou asociat în persoana domnului Munteanu Petre Lucian.

Art.2. Consecință a prevederilor art. 1 structura asociativă a Clubului Sportiv Municipal este următoarea:

 • 1 .Nițu Laurențiu Nicolae - 67 voturi - 67%;

 • 2. Municipiul Râmnicu Vâlcea - 32 voturi - 32%;

 • 3. Munteanu Petre Lucian - 1 vot - 1

Art.3. Se aprobă acordul de asociere ce va fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, dl. Nițu Laurențiu Nicolae si dl. Munteanu Petre Lucian, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului, ca în baza prevederilor prezentei hotărâri, să semneze acordul de asociere, precum și modificările aduse Actului Constitutiv si Statutului Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Valcea.

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Direcția Economico-Financiară și Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea și se comunică :

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.___

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentijj^Adina DOBRETE

  pi > .> *

  iL.y’ '            Ar //

  t - rx

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU/

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013ACORD DE ASOCIERE

Nr.______din data_______

încheiat în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.


 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Li MUNICIPIUL RM. VÂLCEA, cu sediul in str. General Praporgescu, nr.14, Jud. Valcea, reprezentat de ing. Emilian Frâncu - primar al municipiului, cetatean roman, cu domiciliul in municipiul Rm. Valcea, str., nr., jud. Vâlcea, identificat cu CI seria , nr., emisa de la data de, CNP______, in calitate de asociat

fondator, pe de altă parte,

si

L2 NIȚU LAURENȚIU NICOLAE, cetatean roman, domiciliat în comuna Măciuca, județ Vâlcea, posesor al cărții de identitate seria VX numărul 375301 emisa de SPCLEP Bălcesti, la data de 15.08.2010, CNP 1730127380023, in calitate de asociat cooptat, pe de alta parte,

 • 1.3 MUNTEANU PETRE LUCIAN, cetățean român, domiciliat în comuna Valea Mare, sat Delureni, județul Vâlcea, posesor al cărții de identitate seria VX, nr.447036, eliberat de SPLECP Bălcesti, la data de 01.11.2011, CNP 1821027160105, in calitate de asociat cooptat, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul acord de asociere, cu respectarea următoarelor clauze

 • II. OBIECTUL ASOCIERII

  • 2.1 . Asociații prezentului acord, respectiv Municipiul Rm. Vâlcea reprezentat de ing. Emilian Frâncu - primar al municipiului, dl. Nițu Laurentiu Nicolae si dl. Munteanu Petre Lucian se asociază în vederea practicării fotbalului profesionist de înaltă performanță și a sprijinirii activității sportive a Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.

  • 2.2 Asociații semnează prezentul acord cu respectarea și asumarea următoarelor principii:

 • • asigurarea unui climat care să încurajeze practicarea fotbalului amator si non -amator în condiții de performanță;

 • • stabilirea, menținerea si dezvoltarea legăturilor în domeniul sportiv existente între toti participanții implicați în dezvoltarea acestui domeniu;

 • • atingerea unor obiective de performanță anuale în conformitate cu Hotărârile Adunării Generale ale Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.

 • III. DURATA ASOCIERII

  • 3.1 Asocierea începe de la data cooptării domnului Nitu Laurentiu Nicolae, respectiv 25.07.2013 Si va continua pe întreaga perioada de funcționare a Asociației Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.

IV.CONTRIBUȚIA CU CAPITAL

 • 4. Asigurarea resurselor financiare pentru funcționarea Clubului Sportiv Municipal se va face de către cei trei asociati ai Clubului, prin contribuții financiare proprii după cum urmeaza:

 • a) Contribuția Municipiului Rm. Vâlcea va fi de maxim 900.000 lei/an și se va asigura începând cu anul bugetar 2014.

 • b) Contribuția domnului Nițu Laurentiu Nicolae va fi de minim 1.500.000 lei/an, începând cu anul 2014.

 • c) Contribuția domnului Munteanu Petre Lucian va fi de 100.000 lei/an, începând cu anul 2014.

 • d) Orice contribuție suplimentară necesară în funcție de criteriile de performanța ale Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea pentru anul competitional in derulare se va face in baza aprobării prealabile a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • e) Bunurile - proprietatea Clubului Sportiv Municipal vor fi puse la dispoziția Asociației Clubului Sportiv Municipal Rm.Valcea in baza unui contract de comodat ce se va incheia bianual si constituie aport cu bunuri în natură a municipiului.

 • f) Veniturile obținute din închirierea spațiilor aferente complexului sportiv folosite în alte scopuri decât pentru activitatea specifică clubului, cu excepția spațiilor in care funcționează Serviciul Permise Auto, înmatriculări, atribuite gratuit conform prevederilor legale in vigoare, constituie aport venit din partea asociatului fondator - municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • g) Destinația principală a aportului financiar al asociatilor este asigurarea salariilor/primelor sau a oricăror sume de bani pe care Asociația Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Valcea le datorează jucătorilor.

 • h) Daca cheltuielile reale sunt mai mici decât bugetul estimat pentru fiecare an calendaristic, atunci asociatii îsi reportează aportul financiar pentru bugetul anului viitor.

 • i) Veniturile obținute din contractele de sponsorizare, publicitate, vânzarea biletelor/abonamentelor si a drepturilor de televiziune vor fi virate în contul Clubului Sportiv Municipal.

 • j) Veniturile obținute in urma vanzarii de jucători vor fi folosite pentru compararea altor jucători și vor constitui aport financiar din partea membrilor asociați, scăzându-se din contribuția acestora, proporțional cu numărul de voturi deținute de fiecare asociat.

 • k) Toate cheltuielile privind întreținerea si exploatarea bazei, cele privind asigurarea utilităților, transportului, cazarii si cheltuielilor legate de cantonamente, organizare meciuri, etc. se suportă din bugetul asociației Clubului Sportiv Municipal Rm. Valcea.

 • V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

  • 5.1 Activitatea clubului se va desfășura numai în municipiul Râmnicu Vâlcea, iar echipa de fotbal nu va putea fi transferată în altă localitate.

  • 5.2 Deciziile cu privire la personalul tehnic (antrenor și legitimarea de jucători) aparțin asociatilor, iar toate celelalte decizii administrative ( de organizare, cheltuieli curente, indemnizații de transfer, salarii jucători, indemnizații, etc) se vor lua de către Adunarea Generala a Clubului.

  • 5.3 Operațiunile pe contul clubului se vor face pe semnătura reprezentanților desemnați de către asociati; aceeași regulă se va aplica și pentru operațiunile efectuate în numerar.

  • 5.4 Baza sportivă - Complex Sportiv „1Mai" și stadion Căzănești - vor fi folosite în continuare de către Clubul Sportiv Municipal în condițiile stabilite prin Hotărârile Consiliului Local nr. 205 din 29.09.2005 și nr. 59 din 27.03.2006, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 92/2006.

  • 5.5 Lucrările de reparații, funcționare si întreținere curenta a bunurilor aflate in administrarea Clubului Sportiv Municipal se vor efectua din bugetul Asociației Clubului Sportiv Municipal.

  • 5.6 Lucrările de investitii necesare modernizării sau extinderii Bazei sportive aflate in administrarea Clubului Sportiv Municipal se vor efectua numai cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea din bugetul local.

 • VI. TRANSFERUL

  • 6.1 . în cazul modificării ulterioare a structurii asociative a adunării generale a asociaților, asociatii cooptati pot cesiona parțial sau total voturile sale în favoarea altor persoane, numai dacă asociatul fondator - municipiul Râmnicu Vâlcea își dă acordul scris în acest sens, având prima opțiune. în situația în care municipiul își exprimă opțiunea de preluare a pachetului de voturi, aceasta se va efectua cu titlu gratuit.

  • 6.2 Noii asociati cooptati in condițiile pct.6.1 vor trebui sa respecte prevederile prezentului acord de asociere.

 • VIL ÎNCETAREA ASOCIERII

  • 7.1 Prezentul acord de asociere încetează de drept la data expirării duratei pentru care a fost încheiat.

  • 7.2 Dacă asociatii cooptati nu vor respecta obligațiile asumate prin prezentul acord de asociere sau vor înregistra întârzieri de mai mult de 60 de zile la asigurarea resurselor financiare lunare, la plata salariilor jucătorilor, a staff-ului tehnic, acordul va fi reziliat de drept, fără alte notificări prealabile, urmând ca baza materială să revină în administrarea Consiliului Local, iar eventualele debite sau datorii înregistrate până la acea dată vor fi suportate de către conducerea clubului.

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

  • 8.1 Părțile contractante nu răspund de neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a oricărei obligații care le revin în baza prezentului acord, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră, așa cum este definită de lege.

  • 8.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului respectiv și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor acestuia.

 • IX. LITIGII

  • 9.1 Litigiile vor fi rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanții legali ai părților, iar în cazul în care acestea nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanței judecătorești competente.

 • X. CLAUZE FINALE

  • 10.1 Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbala dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  • 10.2 Modificarea prezentului acord se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul acord a fost incheiat astazi................in 3 (trei) exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

ASOCIAT FONDATOR, MUNICIPIUL RM. VÂLCEA prin primar Emilian FRÂNCU

ASOCIAT COOPTAT, dl. Laurentiu Nicolae NIȚU

ASOCIAT COOPTAT, dl. Petre Lucian MUNTEANU

Președinte de ședința,

Florentina Adina Dobrete