Hotărârea nr. 31/2013

Hotarirea 31 - 30 ianuarie 2013 -modificare HCL 196 din 2010

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.31

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.196 din 20.07.2010, referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul

Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.2578 din 22.01.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune modificarea art.3 din din Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 20.07.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.181/30/2012 privind desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului în sensul înlocuirii domnului Romeo Rădulescu, ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de consilier local;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la desemnarea în Comitetul Energetic a domnului Cosmin Dragoș Constantinescu, în locul domnului Romeo Rădulescu ;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2010, s-a înființat la nivelul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, Comitetul Energetic, în vederea elaborării, gestionării și monitorizării Planului energetic al municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2008, privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2009;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.196 din 20 iulie 2010, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr.181/30/2012 referitoare la desemnarea membrilor Comitetului Energetic din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea în sensul înlocuirii domnului Rădulescu Romeo cu domnul Cosmin Dragoș Constantinescu.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice ;

 • - domnului Cosmin Dragoș Constantinescu.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILEScU

  IU î        ‘:

  --<

  : Ijj.

  SECRETAR MUNICjPluT jurist Tpma MIFJĂESCU

  ■■■■

  . Râmnicu Vâlcea, 30 Ianuarie 2013