Hotărârea nr. 309/2013

hotarirea 309 - 28 noiembrie 2013 - aprobare Regulament executare lucrari pe domeniul public (spargere strazi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.309

privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.40297 din 22.11.2013, întocmit de Direcția Urbanism și Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că, în ultimii ani, în municipiul Râmnicu Vâlcea s-au executat numeroase lucrări de intervenție, extindere, înlocuiri, revizii etc. la rețelele tehnico-edilitare existente, iar aducerea terenului la starea inițială de către administratorii de utilități, de cele mai multe ori, s-a făcut fără respectarea unei tehnologii corespunzătoare și cu materiale de calitate îndoielnică, ceea ce conduce la luarea unor măsuri și stabilirea unor reguli ce vor trebui respectate de atât de către administratorii rețelelor de utilități, cât și de către persoanele fizice și juridice care solicită emiterea autorizațiilor de construire pentru branșamente și racorduri;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 18 voturi „pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Urbanism;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Direcției Economico - Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE

  / [f          \

  li i                  VA -Ai

  II i

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU^LEGALITATE, SECRETAR MUNKZIPIU, jurist Ion DIpOIU

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013REGULAMENT privind condițiile de execuție a lucrărilor pe doi al municipiului Râmnicu Vâlcea la^

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE

ART.1 Cadrul Legal

ubiic și/sau privatPrezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:

 • > Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificicările și completările ulterioare;

 • > Hotărârea nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările șl completările ulterioare;

 • > Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013 privind aprobarea documentației de urbanism reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rm.Vâlcea.

ART.2 Obiectul Regulamentului

Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de traversare prin spargere șl refacere a domeniului public și/sau privat al municipiului afectat de lucrările de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări, extinderi rețele edilitare, branșamente, racorduri, etc.), întreținere, reparații și intervenții de urgență asupra rețelelor edilitare de pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

ART.3 Definirea termenilor și măsuri generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului Tn urma intervențiilor de orice fel la rețelele edilitare subterane

 • 1. în sensul prezentului Regulament, termenii vor fi interpretați după cum urmează:

 • a) „administrator de străzi și drumuri în municipiul Râmnicu-Vâlcea” este Direcția Administrării Domeniului Public, denumită în continuare DADP, care, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare, este serviciu public cu personalitate juridică, organizat sub autoritatea Consiliului Local, al cărui obiect de activitate cuprinde și executarea lucrărilor de reparații carosabil la solicitarea firmelor sau persoanelor particulare care au lucrări de intervenții la rețelele subterane ce afectează domeniul public.

 • b) „refacere infrastructură” - intervenția pe domeniul public și privat al municipiului realizată de către solicitantul avizului/beneficiarul lucrării sau, după caz, prin grija autorității locale, care constă în repararea, readucerea la starea inițială a zonei afectate, respectând măsurile generale privind modul de refacere a infrastructurii domeniului public și/ sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • c) „cota de intervenție" - șanțul umplut cu balast / piatră spartă, până la cota finală a căii de rulare, care ulterior va fi evacuat în vederea așternerii straturilor succesive specifice sistemului rutier existent.

 • d) „zona de intervenție" - perimetrul de lucru delimitat prin mijloace de semnalizare rutieră.

 • e) „solicitant aviz” - titularii de rețele sau orice persoană fizică sau juridică care intervine la rețelele de utilitate publică și afectează domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu-Vâlcea.

 • f) „taxă de refacere" - suma de bani ce reprezintă contravaloarea lucrărilor de refacere pentru aducerea suprafeței afectate de intervenție la starea inițială și care va fi utilizată în acest scop.

 • g) "aviz de săpătură" - document emis de D.A.D.P. prin care se stabilesc termenele și condițiile de execuție a lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și/sau privat al municipiului, aviz solicitat în certificatul de urbanism în vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico-edilitare.

 • h) „taxă emitere aviz de săpătură"- suma de bani datorată de către solicitantul avizului municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru emiterea avizului de săpătură”

 • 2. Măsurile generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului în urma intervențiilor de orice fel la rețelele edilitare subterane constituie anexa nr.1 la prezentul Regulament, va fi interpretată împreună cu acesta și vor fi preluate în mod obligatoriu în avizul de săpătură.

ART.4 Domeniul de aplicare

 • 1. Prezentul Regulament se aplică în egală măsură tuturor lucrărilor de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări, extinderi rețele edilitare, branșamente, racorduri, etc.), întreținere, reparații și intervenții de urgență executate la rețelele edilitare de pe domeniul public și/sau privat al municipiului, de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele.

 • 2. Prevederile prezentului Regulament se vor aplica inclusiv pentru lucrări de refacere care afectează infrastructura aflată în perioada de garanție.

CARII PROCEDURA PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA REȚELELE TEHNICO-EDILITARE DE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

ART.5

 • 1. Pentru executarea lucrărilor de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări, extinderi rețele edilitare, etc), întreținere, reparații, branșamente și racorduri care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației de construire, se va obține avizul de săpătură. Cererile pentru emiterea avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor la rețelele edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea însoțite de documentațiile stabilite prin prezentul Regulament, se depun la Direcția Administrării Domeniului Public - administratorul străzilor și drumurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 2. Emiterea avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor la rețelele edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului, care au fost aprobate, se face în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 • 3. Aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate, urmare a executării lucrărilor de investiții (realizare rețele edilitare, înlocuiri, reabilitări extinderi rețele edilitare, branșamente, racorduri), întreținere, reparații și intervenții de urgență va fi realizată de solicitantul avizului/de beneficiarul lucrării sau, după caz, prin grija autorității locale, prin Direcția Administrării Domeniului Public, condiționată de achitarea în avans de către solicitantul avizului/beneficiarul lucrărilor, a contravalorii lucrărilor de refacere-a zonei afectate.

Contravaloarea lucrărilor de refacere va fi stabilită prin devizul de lucrări întocmit de către D.A.D.P., care însoțește avizul de săpătură.

în cazul în care refacerea zonei afectate se realizează de către D.A.D.P. , solicitantul avizului/beneficiarul lucrărilor este scutit de taxa contravalorii avizului de săpătură.

în situațiile în care refacerea zonei afectate de lucrări este în sarcina solicitantului avizului/beneficiarului lucrărilor, acesta va fi obligat să constituie în favoarea municipiului o garanție de bună execuție a lucrărilor de refacere, în cuantum de 5% din valoarea devizului de lucrări pentru refacere. Această garanție va fi folosită de către municipiu pentru executarea acestor lucrări, atunci când solicitantul/beneficiarul nu își îndeplinește sarcinile prevăzute în avizul de săpătură, anexă la Autorizația de Construire. Dacă solicitantul/beneficiarul execută lucrările de refacere în condițiile stabilite în avizul de săpătură, garanția de bună execuție constituită va fi restituită în termen de 30 zile de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrării.

în situația în care refacerea zonei afectate este în sarcina D A.D.P., garanția de bună execuție a lucrărilor de refacere nu este necesară.

 • 4. Pentru străzile aflate în garanție post execuție unde refacerea integrală se va realiza de către executantul lucrării respective și tarifele vor fi calculate de către acesta, lucrările realizate vor avea un termen de garanție de bună execuție de minim 2 ani.

ART.6 Executarea de către deținătorii sau administratorii de rețele, persoane fizice sau juridice a lucrărilor de investiții, întreținere, reparații, branșamente și racorduri, supuse autorizării

 • 1. în cazul lucrărilor de investiții, întreținere, reparații, branșamente și racorduri care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației de construire, executarea lucrărilor se va face numai după obținerea următoarelor documente:

 • a) certificat de urbanism, în care se va înscrie în mod obligatoriu de către emitent:

 • - situația juridică a părții din domeniul public și/sau privat asupra căreia se solicită intervenția, date referitoare la existența sau inexistența unei garanții de întreținere;

 • - modul de refacere provizorie a lucrării la rețeaua tehnico-edilitară în conformitate cu prezentul regulament până la refacerea infrastructurii.de către solicitantul avizului de săpătură/ beneficiarul lucrării sau, după caz, prin grija autorității locale. în acest sens D.A.D.P. are obligația transmiterii către Serviciul Autorizare, Lucrări Construcții și Rețele Edilitare (ALCRE) a situației tuturor străzilor aflate în garanție;

 • b) aviz de săpătură emis de D.A.D.P., care va conține data, locul și perioada de execuție, ce constituie anexa nr. 2 la prezentul Regulament, cu obligația de a înștiința în scris și inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Corp Control Primar despre începerea intervenției.

Pentru emiterea avizului de săpătură sunt necesare următoarele acte:

 • - cerere-tip,ce constituie anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

 • - certificat de urbanism (copie);

 • - plan de situație vizat (anexă la certificatul de urbanism);

 • - formular de calcul al taxei de refacere (deviz de lucrări), ce constituie anexa nr.4 la prezentul Regulament, emis de D.A.D.P. sau de către executantul lucrării de investiție aflate în perioada de garanție;

 • - dovada achitării taxei de refacere și/sau a constituirii garanției de bună execuție a lucrărilor de refacere, după caz;

 • - dovada achitării taxei de emitere a avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor la rețelele edilitare;

 • c) autorizația de construire care va cuprinde în mod obligatoriu suprafața asupra căreia se intervine în conformitate cu documentația tehnică anexă la autorizația de construire;

 • d) plan de situație pe care să fie marcată zona afectată, anexă la autorizația de construire;

 • e) proiecte de semnalizare rutiera și siguranța circulației pentru zona de intervenție;

 • f) avizul Serviciului Poliției Rutiere Rm.Vâlcea, în cazul în cazul în care se impune restricționarea circulației, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • 2. Taxa pentru emiterea avizului de săpătură pentru executarea lucrărilor la rețelele edilitare este de 50 lei pentru persoanele fizice și 100 lei pentru persoanele juridice.

 • 3. Avizul de săpătură eliberat conform prevederilor Prezentului Regulament, constituie anexă la Autorizația de Construire emisă în conformitate cu prevederile legale.

ART.7

 • 1. Neînceperea lucrărilor în perioada stabilită prin graficul de execuție, anexă la autorizația de construire, atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. în acest caz solicitantul este obligat să ceară reavizarea lucrărilor de săpătură îndeplinind formalitățile indicate în prezentul regulament. Pentru emiterea avizului de prelungire nu se percep taxe.

 • 2. Avizul de prelungire, (anexa nr. 5 la prezentul Regulament), se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

 • - în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii termenului de execuție;

 • - perioada de prelungire va fi stabilită prin graficul de eșalonare a lucrărilor;

 • - la cererea de prelungire (anexa nr. 5), se va atașa Avizul de săpătură inițial, în copie;

CAP.III PROCEDURA PRIVIND INTERVENȚIILE ÎN REGIM DE URGENTĂ Șl DEFECȚIUNI ACCIDENTALE LA REȚELE EDILITARE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

ART.8

 • 1. în cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public și/sau privat al municipiului, deținătorii sau administratorii acestora, în maxim 12 ore de la momentul anunțării dispeceratului de producerea evenimentului ce necesită intervenție de urgență, au obligația să notifice Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și D.A.D.P., prin telefon sau fax asupra necesității de efectuare a lucrărilor de intervenție pe domeniul public și/sau privat, precizând următoarele:

 • a) adresa la care se solicită intervenția;

 • b) estimarea suprafeței zonei afectate și planul de situație pe care să fie marcată zona afectată;

 • c) durata de execuție ce implica și refacerea zonei afectate pânâ la cota de intervenție;

J 7

 • d) graficul de eșalonare a lucrării aprobat de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • e) data recepției lucrării (privind aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate cu participarea obligatorie a inspectorului de zonă și a reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea - D.A.D.P.);

 • f) responsabilul lucrării din partea executantului (nume, prenume, telefon).

 • g) în situațiile în care se impune restricționarea circulației, solicitantul notificării, are obligația de a solicita avizul Serviciului Poliției Rutiere Rm.Vâlcea, conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de D.A.D.P.

Modelul notificării este prezentat în anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

 • 2. Intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului de către titularul de rețea se va executa conform graficului de eșalonare a lucrării, aprobat de primarul municipiului Râmnicu Vâlcea și se va realiza cu respectarea următoarelor faze în execuție:

 • a) semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării;

 • b) tăierea cu freza a conturului pe care se intervine;

 • c) depozitarea materialului rezultat din săpătură se va face direct în mijloacele de transport;

 • d) aducerea zonei afectate la cota de intervenție, respectiv la nivelul existent al drumului;

e)'executarea fundației și îmbrăcămlnții străzii din același material existent înainte de spargere;

 • f) recepția lucrării de refacere până la cota de intervenție se va efectua în 24 ore de la expirarea termenului din notificarea de intervenție în prezența reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea - DADP și a inspectorului de zonă din cadrul Serviciului Corp Control Primar, în acest sens se întocmește un proces verbal, anexa nr. 7, la prezentul Regulament;

 • g) dacă intervenția durează mai mult decât durata prevăzută în cererea inițială, termenul acordat se va prelungi cu cel puțin 24 de ore anterior expirării acestuia. La prelungirea duratei se va prezenta un nou grafic de execuție a lucrării.

 • 3. Deținătorul de rețea este obligat ca, după aducerea la cota de intervenție, să semnalizeze lucrarea cu indicatoare rutiere sau să realizeze acoperirea cu dale carosabile în funcție de mențiunile din procesul-verbal de recepție de aducere la cota de intervenție.

 • 4. în raport de documentele prezentate, administratorul drumurilor, stabilește măsurile privind modul de refacere, având în vedere Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 • 5. Aducerea terenului la starea inițială a zonei afectate, se va realiza în straturi succesive conform anexei nr. 9 la prezentul Regulament. Straturile succesive se vor realiza în funcție de sistemul rutier/pietonal existent, asupra căruia se intervine, cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare.

CAP.IV PREVEDERI PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBUC ȘVS AU PRIVAT AFECTAT DE REALIZAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII (REALIZARE REȚELE EDILITARE, ÎNLOCUIRI, REABILITĂRI, EXTINDERI ’ REȚELE EDILITARE), BRANȘAMENTE, RACORDURI LA REȚELELE TEHNICO - EDILITARE

ART.9

 • 1. Solicitantul avizului, deținătorul/administratorul de rețea edilitară precum și administratorul drumurilor după caz, are obligația să ia măsuri pentru presemnalizarea și semnalizarea oricăror lucrări de intervenție la rețelele edilitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor Cap. V.

 • 2. Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin DADP, va urmări pe parcursul executării lucrărilor de refacere infrastructură până la cota de intervenție, respectarea-măsurilor generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului, stabilit în anexa nr. 9 la prezentul regulament, iar inspectorul de Zonă din cadrul Serviciului Corp Control Primar va urmări respectarea perioadei de execuție a lucrării conform avizului de săpătură și refacerea integrală a infrastructurii rutiere.

 • 3. în cazul tasării umpluturii răspunderea revine integral beneficiarului/investitorului lucrării, care va trebui să suporte contravaloarea reparației.

 • 4. Titularul autorizației de construire pentru rețelele edilitare, persoană fizică sau juridică, are obligația de a încheia la terminarea lucrării prevăzute în graficul de lucrări, un proces -verbal de recepție, (anexa nr. 8) cu reprezentantul DADP și cu viza obligatorie a ^inspectorului zonal din cadrul Serviciului Corpului de Control al Primarului. în acest sens, administratorul rețelei tehnico-edilitare nu va permite asigurarea utilităților beneficiarului, decât numai după ce procesul-verbal de recepție a lucrărilor a fost semnat și de inspectorul de zonă.

 • 5. Toate lucrările edilitare subterane care intersectează străzi cu carosabil din îmbrăcăminți permanente, se vor executa numai prin foraje orizontale, fără a afecta sistemul rutier.

 • 6. în cazuri excepționale (de exemplu: existența unei rețele de utilități care nu permite execuția forajului orizontal), cu acordul expres al administrației publice locale, se vor realiza săpături deschise, iar refacerea carosabilului se va realiza conform prezentului regulament.

 • 7. Pentru realizarea traversării drumurilor naționale de pe raza administrativ- teritorială a municipiului se va obține avizul/autorizația Drumurilor Naționale.

 • 8. Executantul lucrării are obligația prezentării buletinelor de laborator cu privire la materialele folosite și a gradului de compactare pentru lucrările de refacere a terenului la starea inițială, cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 9. Spargerea străzii se va face prin săpătură manuală după tăierea în prealabil a marginilor îmbrăcăminții asfaltice sau betonate, cu mașina cu disc diamantat, cu asistență tehnică din partea deținătorilor de rețele existente în zona respectivă.

 • 10. Pentru căile de comunicație (străzi, trotuare, alei), aflate în garanție lucrările de intervenții se pot executa numai cu refacerea în totalitate a carosabilului, trotuarului afectat și a marcajului rutier.

 • 11. Pentru căile de comunicație (străzi, alei, trotuare) care nu sunt în perioada de garanție refacerea amplasamentului se va executa respectând modul de refacere â carosabilului sau a pietonalului prevăzut în anexa nr.9 la prezentul regulament, precum și a normelor și normativelor tehnice în vigoare.

 • 12. Lucrările se vor executa în afara perioadei de timp friguros când temperatura atmosferică depășește 5°C. Elementele de identificare ale utilităților se vor monta la nivelul finit al asfaltului.

 • 13. Lucrările de refacere a infrastructurii vor avea o garanție de minim 12 luni de la data finalizării și se vor executa conform prezentului regulament cu respectarea normelor și normativelor tehnice în vigoare.

CAP.V PRESEMNALIZAREA Șl SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBUC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI

ART.10 Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de investiții, întreținere și reparații

 • 1. Lucrările care se execută pe domeniul public vor fi presemnâlizate și semnalizate prin indicatoare de circulație care să fie conforme STAS 1848/1997. Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului Rutier în vigoare și Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului, conform Ordinului MI-MT NR. 1112/2000.

 • 2. Executanții de lucrări edilitare pe domeniul public al municipiului au următoarele obligații:

 • a) să înceapă lucrările numai după ce a luat măsuri pentru securitatea pietonilor și autovehiculelor în zona lucrărilor, folosind indicatoare rutiere și mijloace de semnalizare legale. Pentru lucrările care necesită blocarea/îngreunarea circulației rutiere, se va obține avizul Serviciului Poliției Rutiere Rm.Vâlcea.

 • b) să amenajeze culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul,

 • c) să amenajeze, să instaleze, să completeze și să întrețină permanent mijloacele de semnalizare și protecție pe toată durata execuției lucrării,

 • d) să asigure restabilirea circulației prin eliberarea completă a platformei drumului după terminarea lucrărilor, să demonteze semnalizarea rutieră temporară și să refacă semnalizarea la forma inițială sau, după caz, să asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație,

 • e) să informeze participanții la trafic, în cazul închiderii sau instituirii restricției de circulație, prin presa scrisă, asupra condițiilor de circulație și eventual despre trasee alternative recomandate,

 • f) după- caz pentru sporirea securității rutiere, se pot stabili și aplica și alte măsuri, ce se vor face în scris, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

ART. 11 Presemnatizarea și semnalizarea lucrărilor de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la netele f                                                      r

în vederea executării unor lucrări de urgență, titularul rețelei trebuie să fie dotat cu un minim de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea circulației sau marcarea defecțiunii, după cum urmează:

 • a) indicatoare rutiere

 • - drum îngust - 2 buc. dimensiune: latura de 700 mmlucrări - 2 buc. dimensiune: latura de 700 mm


 • - depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă - 2 buc. ->dimensiune. diametru de 600 mm


limitare de viteză- 2 buc. -> dimensiune: diametru de 600 mm

40

 • b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:

 • - balize direcționale 15+15 buc -+dimensiune:200 x 800 mm cu 20 cm de la sol- con de dirijare - 30 buc -> dimensiune: minim 500

- cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare - 2 buc -+ dimensiune: 2000 x 1600 mm


CAP.VI CONTRAVENȚII, SANCȚIUNI, RĂSPUNDERI

ART 12. Constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor prezentului regulament următoarele fapte:

 • a. executarea de săpături pe domeniul public și/sau privat al municipiului fără anunțarea intervenției prealabile conform prezentului regulament - cu amendă între: 2000 lei -2500 lei;

 • b. nerespectarea obligației de a anunța în termen de 12 ore intervenția în regim de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului - cu amendă între : 500lei -10OOlei;

 • c. executarea săpăturilor pe domeniul public și/sau privat al municipiului, carosabil, trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură sau în baza unui aviz de săpătură expirat ori cu nerespectarea condițiilor stabilite prin avizul de săpătură - cu amendă între: 2000lei - 2500lei;

 • d. neaducerea la cota de intervenție a drumului, de către titularul de rețea sau solicitantul/beneficiarul avizului - cu amendă între: 2000 lei -2500 lei

 • e. neaducerea terenului la starea inițială, de către titularul de rețea sau solicitantul/beneficiarul avizului - cu amendă între: 2000 lei -2500 iei

 • f. nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de intervenție a drumului - cu amendă între: 1OOOlei -2000iei;

 • g. nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate - cu amendă între: 1500lei -2500lei

 • h. depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al municipiului - cu amendă între: 2000 lei-2500lei

L nesemnalizarea în mod corespunzător a lucrărilor de refacere pe domeniul public și/sau privat al municipiului - cu amendă între: 200-500lei.

ART.13

 • 1. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament se efectuează de către împuterniciți ai primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 2. Agenții constatatori vor întocmi procesele verbale de constatare și sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 3. Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți, rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și/sau privat, revine în totalitate titularului de rețele sau executantului de refacere infrastructură în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

CAP .VII. DISPOZIȚII FINALE »

ART.14 Pe timpul sezonului de iarnă, emiterea avizelor de săpătură pentru executarea lucrărilor edilitare, se restricționează, în funcție de condițiile meteorologice existente.

ART. 15 Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public a! municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv surpări, cedări, etc. aferente, pe cheltuiala proprie.

ART.16 (1) Prevederile prezentului Regulament se va completa cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv cu politica administratorilor de rețea.

(2) Prezentului Regulament nu se aplică lucrărilor în curs de execuție sau de autorizare.

ART.17 Anexele 1 - 9, fac parte din prezentul Regulament.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Florentina AdingDQgRETE


SECRETAR MUNICIPIU, Ion DIDQRJ


MĂSURI GENERALE PRIVIND MODUL DE REFACERE A CÂROSĂBIULUI SAU A PIETONALULUI ÎN URMA INTERVENȚIILOR DE ORICE FEL LA REȚELELE EDILITARE SUBTERANE

 • a. Tăierea marginilor îmbracăminții asfaltice, în vederea realizării săpăturii, cu mașina cu disc diamantat, cu respectarea anexei nr. 9 din prezentul regulament;

 • b. Decaparea îmbrăcăminții asfaltice între marginile tăiate;

 • c. Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;

 • d. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;

 • e. Așternerea stratului de nisip pentru protejarea tubulaturilor;

 • f. Montare tubulatură;

 • g. Efectuarea verificărilor specifice;

 • h. Completarea cu balast compactat și piatră spartă, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm până la cota finală, prevăzută la punctul „h2” din anexa nr. 9;

î. Așternerea straturilor succesive; beton, strat de bază, strat de legătură și stratul de uzură precizate în anexa nr. 9, în funcție de situația existentă (beton, asfalt, pavele, piatră cubică, mozaic, granit, etc.) și stabilită prin avizul emis de către DADP.

Notă: Toate lucrările vor respecta prevederile prezentului regulament, normele și normativele tehnice în vigoare pentru fiecare tip de rețea coroborate cu anexa nr. 9 la prezentul regulament, precum și caietele de sarcini întocmite de proiectant. Se vor respecta normele SSM; acestea sunt exclusiv în sarcina executantului.

DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC


AVIZ SĂPĂTURĂ

nr.............din.................

Pentru efectuarea lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare care afectează infrastructura domeniului public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea:

SOLICITANTUL AVIZULUI:  cu sediul (domiciliul) în, str., nr., bl., ap._____,

CF. CUI, tel

BENEFICIARUL LUCRĂRII :, cu sediul (domiciliul) în , str., nr.______, bl.____ap.______, tel..

Urmare cererii nr.din data de adresate de - cu sediul/domiciliul în               1      .

AVIZEAZĂ

executarea lucrărilor conform Autorizației de Construire nr..........din...........

Punct de lucru (strada, nr.)

Natura intervenției și suprafața afectată (mp)

Data începerii lucrărilor

Data refacerii provizorii

Data terminării lucrării și aducerea zonei afectate la starea inițială

Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițială

carosabil

trotuar

zona verde

Observații

Constructor(executant)CUI CF sediu

, reprezentat de , funcție tel.fax..

Achitat taxa lei cu chitanța din.

Solicitantul Avizului, are obligația să ia măsuri pentru presemnalizarea și semnalizarea oricăror lucrări de intervenție la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor...........................

Orice depozitare a materialului rezultat din săpătură, se va face direct în mijloace de transport și se va transporta de către executantul săpăturii.......................

Materialele de construcție necesare executării lucrărilor de refacere, vor fi aduse în zonă de intervenție numai în momentul utilizării acestora și nu vor fi depozitate pe domeniul public.

Refacerea îmbrăcăminților în urma lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare se va face cu respectarea prevederilor H.C.L..........................

Odată cu începerea lucrărilor, solicitantul Avizului are obligația să solicite prezența reprezentantului administratorului drumurilor la terminarea fiecărei faze de lucrări, pentru constatarea respectării soluției de refacere și întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse (grad de compactare a pământului, respectarea grosimii straturilor, buletinele de analiză a materialelor folosite), în caz contrar nu se va recepționa lucrarea.

Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

După terminarea lucrărilor de aducere la cota de intervenție a administratorului drumurilor, se va proceda la întocmirea procesului verbal de recepție a lucrărilor de aducere la cota de intervenție a administratorului drumurilor, între reprezentantul solicitantului avizului și reprezentantul DADP., în prezența inspectorului de zonă.

Durata de garanție pentru lucrările de refacere este de 12 luni de la data finalizării acestora.

CONDIȚII SPECIALE: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru nerespectarea dispozițiilor stabilite prin prezentul Aviz și prin H.C.L. nr.... din.:... se va lua măsura sancționării contravenționale conform celor menționate la Cap. VI din Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare

DIRECTOR,


SERVICIU TEHNIC, INVESTIȚII, AVIZĂRI,

Am primit avizul și am luat la luat la cunoștință de conținutul său.

Beneficiar lucrare,


Constructor (executant)


CERERE TIP PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI DE SĂPAT *

Direcția Administrării Domeniului Public

Prin prezenta, vă rugăm a ne elibera AVIZUL DE SĂPĂTURĂ a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public si/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, în baza documentației depuse pentru executarea următoarelor lucrări:

Lucrările ce urmează a fi executate, afectează pavajele, îmbrăcămintea de asfalt și /sau beton ale străzilor, trotuarelor, etc:____________________________________________________________________

conform planului de situație anexat.

Termenul de execuție solicitat pentru executarea lucrărilor de aducere la cota de intervenție este de la data de până la data de.

Termenul de execuție solicitat pentru aducerea terenului la starea inițială este de

Solicitantul AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ : cu sediul (domiciliul) în , str.                                  , nr. bl. , ap.

C.F.C.U.L, tel.

Beneficiarul Lucrării: , cu sediul (domiciliul) în '. str., nr.______, bl.____ap.____tel. '

Din partea solicitantului avizului, de aducerea la cota de intervenție a drumului/de aducere a terenului la starea inițială, răspunde:tel.cu domiciliul în :;, având funcția de , în cadrul , posesor al BI/CI seria

' nr. , CNP eliberat de la data

Data:

Beneficiar lucrare, (Semnătură, ștampilă)

Solicitant Aviz,

(Semnătură, ștampilă)


Documentele ce trebuie anexate prezentei cereri, în vederea emiterii Avizului de săpătură la rețelele tehnico-edilitare:

 • 1. Certificat de urbanism (copie)

 • 2. Plan de situație vizat (anexa la certificatul de urbanism)

 • 3. Formular de calcul al taxei de refacere (deviz de lucrări)

 • 4. Dovada achitării taxei de refacere (contravaloare lucrărilor de refacere) sau a constituirii garanției de bună execuție a lucrărilor de refacere, după caz

 • 5. Dovada achitării taxei de emitere a avizului de săpătură.

Notă: Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. în acest caz solicitantul avizului este obligat să solicite reavizarea lucrării îndeplinind formalitățile indicate în Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare.

Formular pentru calculul taxei de refacere1

DATE IDENTIFICARE SOLICITANT

Nume Prenume/Denumire

CNP/CUI

Domiciliul/Sediul

Tel:

DATE DESPRE LUCRARE

Amplasament:(Se menționează adresa unde se intervine asupra carosabilului sau trotuarului)

Felul    carosabilului: (Se    menționează

componența carosabilului și trotuarului: mixtură asfaltică, piatră cubică, beton, pământ, etc.)

Suprafața afectată (mp)

Prețul/mp. (Se menționează prețul pe unitatea de măsură)

Valoare lucrare:(Se calculează de către reprezentantul DADP)

SOLICITANT


RB’REZENTANT

DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC f

CERERE

PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ

Societatea/ Subsemnatul........................................................................... ..................

cu sediul în / cu domiciliat în........................................................................  -J...

.................................................................  C.F................. C.U.k...L.......  .reprezentată prin...........................................solicit prelungirea AVIZULUI DE SĂPĂTURĂ pentru efectuarea

lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare nr. _________/_____________ (anexat la prezenta cerere) pe

strada.............................................................pentru executarea lucrărilor de.......................

......................................................conform Autorizației de Construire nr...............din............

Menționez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele motive:

Noul grafic de executare a lucrărilor va fi:

Data de continuare a lucrărilor: de la...........................................

Data refacerii provizorii a carosabilului.........................................

Data refacerii provizorii a trotuarului..........................................

Data terminării lucrării (și aducerea zonei afectate la starea inițială).................................

Data recepției lucrărilor de aducere a zonei afectate la starea inițială.................................

Dată:

Beneficiar lucrare,

Solicitant Aviz,

(Semnătură, ștampilă)


(Semnătură, ștampilă)

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA


Subscrisa


____________________________cu sediu

, cod unic de înregistrare______________

reprezentată legal prin d-na/dl. ;având calitatea

formulez prezenta:

NOTIFICARE PRIVIND INTERVENȚIA DE URGENTĂ PE DOMENIUL PUBLIC ȘI /SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

 • 1. Adresa la care se solicită intervenția de urgență

 • 2. Durata de execuție a lucrării .

 • 3. Responsabilul lucrării din partea executantului

 • 4. Estimarea suprafeței și natura zonei afectate de lucrarea de intervenție

Subscrisa SC, prin reprezentant .

■      , mă oblig:

- Să respect măsurile generale privind modul de refacere a carosabilului sau a pietonalului în urma intervențiilor realizate, conform prevederilor H.C.L......

Data:

S.C.___________________

prin reprezentant_____________________

(semnătura, ștampila)

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR DE ADUCEREOE

INTERVENȚIE A DRUMULUI

Nr.........din

Obiectul supus recepției: refacerea la cota de intervenție a administratonjlui-drumuriror a zonelor afectate, conform Notificării nr. din sau du pa:'’'îi^z---AyizuJjjK de' săpătură nr.din.                                         ■ v

COMISIA DE RECEPȚIE:

 • 1. Deținătorul de rețea:, reprezentat prin , având funcția de__________________

 • 2. Solicitantul Avizului:, reprezentat prin

 • 3. Administratorul drumurilor, reprezentat prin, având funcția de.

 • 4. Inspector de Zonă.

Au stat la baza verificării următoarele

Din verificările efectuate pe teren și verificarea documentelor, rezultă următoarele:

 • - contravaloarea taxei de refacere a infrastructurii, este de:

 • - tehnologia privind modul de refacere stabilită de administratorul drumurilor, (DADP) este :

Termenul de refacere a suprafeței infrastructurii afectate, este de de la data

aducerii la cota de intervenție, respectiv până la data iar gradul inițial de compactare,

Obiecții:

Observații:_______________________________________________________________________________

Pe baza celor constatate, recepția lucrărilor de aducere la cota de intervenție a administratorului drumurilor se admite/ se amână/ se respinge.

Perioada de garanție a lucrărilor de refacere a infrastructurii este de 12 luni, perioadă în care ____________________________________________________________este obligat să

refacă pe cheltuială proprie orice defecțiune apărută din vina lui.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Reprezentant Deținător de rețea..................................................

Reprezentant Solicitant Aviz.......................................................

Reprezentant Administratorul drumurilor.......................................

Inspector.de Zonă .......................................................................

Notă: Prezentul proces-verbal se întocmește în cazul în care lucrările se execută pe timp friguros sau din motive obiective, dacă terenul nu se poate aduce la starea inițială conform graficului de execuție aprobat.

PROCES-VERBAL


^■-anexanr8

îff-, /    ■■    .       \ v *,


■irf-O; ;■ ■

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.


din

Privind lucrarea

___________________________________________________________________________________executată în urma Notificării nr._______din_______sau după caz emiterii Avizului de săpătură nr,din

_______de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public și/sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea și a Procesului verbal de recepție a lucrărilor de aducere la cota de intervenție a drumului nr.

COMISIA DE RECEPȚIE:

 • 1 .Deținătorul de rețea:, reprezentat prin, având funcția de;

 • 2 . Solicitantul Avizului:, reprezentat prin ,

 • 3 .Administratorul drumurilor, reprezentat prin, având funcția de ;

4.Inspector de Zonă;

în urma verificării la amplasamentul lucrării, a constatat următoarele: în baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:'

Perioada de garanție pentru lucrările de refacere a infrastructurii este de..............., perioadă

în care orice defecțiune apăruta se va remedia pe cheltuiala proprie a....................................

Observatii 7    ....................... .................................... ................... ,■■■ ■■...........

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi......................, în........ .....exemplare

COMISIA DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR :

Reprezentant Deținător de rețea..................................................

Reprezentant Solicitant Aviz.......................................................

Reprezentant Administratorul drumurilor.......................................

Inspector de Zonă......................................................................

ANEXA nr.9

• Gr . -

MODUL DE REFACERE A CAROSABILULUI SAU PIETONALULUI IN URMA INTERVENȚIILOR

LA REȚELELE EDILITARE SUBTERANE


L1 = LATIMEA STRATULUI DE

L2 = LATIMEA STRATULUI DE

L2 = L1 + 50 CM

L3 = LATIMEA STRATULUI DE

L3 = L2 + 50 CM

L4 = LATIMEA STRATULUI DE

L4 = L3 + 50 CM

L5 = LATIMEA STRATULUI DE

L5 = L4 + 50 CM


BALAST = LATIMEA SÂNTULUI BETON

BAZA( MIXTURA ASFALTICA)

LEGĂTURĂ (MIXTURA ASFALTICA)

UZURA

NOTA : Daca L5>0.35 x lățime trotuar/banda de circulatie/strada , elementul constructiv se reface in totalitate (trotuarul / banda de circulație sau strada ).

Dimensiunile sunt exprimate in CM

P752/2013


1

Contravaloarea lucrărilor de refacere