Hotărârea nr. 308/2013

hotarirea 308 - 28 noiembrie 2013 - inchiriere spatiu PSD

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.308

privind închirierea spațiului în suprafața de 106,92 mp din strada Caro! I nr. 30, BI.D6, parter, către Partidul Social Democrat

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.40331 din 25.11.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune închirierea spațiului în suprafață de 106,92 m.p., situat în strada Carol I nr.30, bloc D6, parter, pentru sediul Organizației Județene a Partidului Social Democrat, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților, la prețul de 264 lei/lună, conform fișei de calcul;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 1496/2013, prin care dl. Ion Cîlea, în calitate de președinte al Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Vâlcea, a solicitat închirierea spațiului descris mai sus pentru desfășurarea, în bune condiții, a activității organizației județene a partidului și ținând seama și de faptul că în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului figurează și acest spațiu;

în temeiul prevederilor art.21 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă închirierea spațiului în suprafață de 106,92 m.p., situat în strada Carol I nr.30, bloc D6, parter, identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre, pentru sediul Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Spațiul astfel închiriat nu va face obiectul vânzării, conform Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoariale, destinate sediilor partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) închirierea spațiului prevăzut la alin.(l) se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, iar prețul chiriei este de 264 lei/lună, conform fișei de calcul.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Vâlcea.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU/LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDplU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013

RELEVEU PLAN APARTAMENT PARTER

Scara 1:100


Wr.cadastral al terenului

Suprafața utite

Adresa Imobilului: Mun. Rm-Valcea, Str. Carol I, Bl. 06, Sc, C

106.92m.p.

UAT Rm-Valcea 38167473

CF individuala:

—■--:___________—


i*. încăpere

Denumire încape»

Suprafețe utita (m-P)

1

Camere

1&97

2

Camera

5.88

3

Camere

1&98

4

WC.

141

' 5

WC

142

6

Bate

2JM

7

Bate

1.87

8

Hol

1.30

9

Hol

1.30

10

Hol

19.88

11

Camera

24.53

12

Camere

9.7B

Suprafața utia

106.02

Suprafața tataia

106J2EXECUTAT

NunApre<uta»,s«T*wtara,stampite

Data

B^"aow"

O1.O2J2O13