Hotărârea nr. 307/2013

hotarirea 307 - 28 noiembrie 2013 - actualizare Regulam plati BL

ROMAN IA

Județul vâlcea

MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 307

pentru actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 ” Cultură, recreere și religie”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 40157 din 22.11.2013, întocmit de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultura, prin care se propune actualizarea Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar, din bugetul local, capitolul 67 ” Cultură, recreere și religie”, aprobat prin hotărârea Consiliului Local nr. 3/2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile cu amendamente prezentate în anexe ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, precum și avizul favorabil al comisiei nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că în bugetul local al municipiului a fost constituit, potrivit prevederilor cap. II din Legea nr. 273/2006, capitolul 67 "Cultură, recreere și religie", capitol din care se solicită sprijin financiar pentru diverse activități în domeniul învățământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului și promovării valorilor din domeniile respective;

Ținând seama de numeroasele solicitări de finanțare primite la instituția noastră de la diverse asociații, fundații, cluburi sportive, pentru o serie de evenimente organizate în municipiul nostru, precum și pentru deplasări la diverse competiții sau achiziționarea unor materiale necesare desfășurării activității și avand in vedere necesitatea adaptarii regulamentului la modificările legislative ale actelor normative care au stat la baza întocmirii acestui regulament;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art 36, alin.(2), art. 45, alin. (2) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local pentru amendamentele propuse de către comisia nr.1,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se actualizează “Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Consecință a prevederilor art. 1, Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina^AdiflțLPOBRETE fi

  u I,

  CONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAR MUNJCIPIU, jurist Ion DID0IU
Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013


REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE

DIN BUGETUL LOCAL - Capitolul 67 “Cultura, recreare si religie” *

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

Prin acte normative specifice precum Legea nr. 1/2011 a educației naționale, Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, Legea nr. 350/2006 a tinerilor, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Ordonanța de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățiile de cult aparțind cultelor religioase recunoscute din România, Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum si altele asemenea, este prevăzută posibilitatea acordării din bugetul local a unui sprijin financiar pentru diverse activități în domeniul învățământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului și promovării valorilor din domeniile respective.

Prezentul regulament stabilește modalitățile și criteriile de utilizare a sumelor provenite din bugetul local - Capitolul 67 -“Cultură, Recreere și Religie” din care se pot face cheltuieli în domeniile respective.

CAPITOLUL II.

SURSE DE CONSTITUIRE A FONDURILOR BUGETARE PENTRU SUBVENȚIONAREA ACESTOR ACȚIUNI:

Art. 1. Sursele de constituire a fondurilor bugetare se prevăd în bugetele unităților administrativ-teritoriale în cap. II din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și acestea pot proveni din surse proprii, sume în completare din bugetul statului cât și din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL III.

SOLICITANTII/BENEFICIARII SPRIJINULUI FINANCIAR

Art. 2. Solicitanții/ beneficiarii sumelor prevăzute în bugetul local la capitolul 67-“Cultură, Recreere și Religie” pot fi: asociații (atât independente, cât și cele ale unităților de învățământ), fundații, cluburi sportive, instituții de cultură independente, unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Art.3.(1) Cheltuielile din Capitolul 67 al bugetului local se fac avându-se în vedere, cu prioritate, Calendarul anual al activităților recreative, cultural-artistice, religioase, educative, pentru tineret și sport, ce se doresc a fi susținute financiar; Calendarul anual cuprinde principalele manifestări publice care se desfasoara pe raza municipiului si implica autoritatile publice locale in organizare si finanțare și este aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art.3.(1.1.) Calendarul anual al activităților recreative, cultural-artistice, religioase, educative, pentru tineret și sport se întocmește de către Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură la începutul lunii decembrie și este supus aprobării Consiliului Local în ultima ședință de consiliu a anului în curs.

Art.3.(2) Pentru a putea beneficia de sprijin financiar de la bugetul local, solicitanții organizatori ai evenimentelor, activităților/serviciilor cuprinse în Calendarul prevăzut la alin. (1) trebuie să depună cel târziu până la sfârșitul lunii noiembrie un desfășurător al evenimentelor pe care doresc să le organizeze în anul următor și pentru care solicită ajutor financiar.

Art.3(2.3.) Pentru a putea beneficia de sprijin financiar de la bugetul local, solicitanții care nu au reușit să introducă în Calendarul anual organizarea anumitor evenimente, activități/servicii trebuie să depună o solicitare scrisă la Primăria Municipiului - Centrul de Informare al Cetățenilor cu cel puțin 10 de zile înainte de desfășurarea evenimentului pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar. Solicitarea va fi adresată Primarului municipiului și va fi trecută în mod obligatoriu atât suma necesară cât și evenimentul/activitatea/serviciul pentru care se dorește a se obține finanțare din bugetul local, însoțită de Programul manifestării sau justificarea activității, urmând a fi înaintată, spre centralizare, Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

Art.3(2.4.) Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură are obligația să centralizeze lunar și anual toate solicitările privitoare la organizarea de evenimente și activități culturale, sportive, religioase.

Art.3(2.5.) Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură răspunde de întocmirea Calendarului lunar și al celui anual al evenimentelor culturale, sportive și religioase care se desfășoară pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art. 4. Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca cererile să fie acceptate spre analizarea oportunității de finanțare sunt următoarele:

 • (1) Activitatea/ evenimentul propus să se desfășoare pe raza municipiului;

 • (2) Activitatea propusă angrenează și participanți care au domiciliul în Râmnicu Vâlcea;

 • (3) Activitatea/ acțiunea/ evenimentul ce se propune nu are scop principal lucrativ;

 • (4) Activitatea/ acțiunea/ evenimentul aduce o imagine pozitivă municipiului, pe plan regional/ național/ internațional, generează atitudini pozitive în rândul participanților și/ sau este în folosul comunității.

Este necesară îndeplinirea a cel puțin trei din condițiile prezentate mai sus, dintre care punctele 3 si 4 sunt obligatorii.

CAPITOLUL IV.

CRITERII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR:

Art. 5. Vor fi supuse evaluării solicitările care îndeplinesc următoarele criterii:

 • A. pentru activitatea din domeniul sportiv, educativ, recreativ (sport, tineret, recreere) pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. cheltuielile pentru deplasarea în vederea participării la competițiile ce se desfășoară în afara municipiului (transport, cazare, taxe de participare);

 • 2. cheltuielile pentru achiziționarea de echipament sportiv;

 • 3. cheltuieli pentru realizarea unor materiale de promovare a activității solicitantului ( afișe, pliante, broșuri, bannere);

 • 4. cheltuieli pentru premierea sportivilor din cadrul cluburilor/asociațiilor sportive care au obținut rezultate deosebite (recunoscute în acest sens -diplome, medalii) la concursurile naționale/internaționale;

 • 5. cheltuieli pentru premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut rezultate de excepție la concursurile/olimpiadele naționale și internaționale;

 • 6. cheltuieli pentru organizarea unor evenimente sportive, educative, pentru tineret sau recreere.

 • B. pentru activități din domeniul cultural pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. taxe de participare la concursurile sau evenimentele ce se desfășoară în afara municipiului;

 • 2. cheltuieli pentru premierea oamenilor de cultură care au primit distincții recunoscute pe plan județean, național/internațional;

 • 3. cheltuieli pentru realizarea unor materiale de promovare și prezentare a activităților culturale (afișe, pliante, broșuri, albume, cărți);

 • 4. cheltuieli pentru organizarea unor evenimente culturale, inclusiv editarea unor lucrări.

 • C. pentru activități/ servicii religioase pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. cheltuieli pentru organizarea unor activități religioase și educative, inclusiv editarea de cârti sau reviste.

 • 2. cheltuieli pentru organizarea unor acțiuni caritabile.

 • 3. cheltuieli pentru intretinerea si construirea locașelor de cult.

CAPITOLUL V.

DISPOZIȚII FINALE:

Art. 6. Se înființează o comisie de analiză a solicitărilor primite la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, a cărei componență va fi formată din 5 membri, ce vor fi nominalizați prin dispoziție a primarului.

Art.6.1. Comisia va analiza la sfârșitul fiecărui an, respectiv în luna decembrie, calendarul propunerilor întocmit de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură, urmând a înainta spre aprobarea Consiliului Local un raport.

Art.6.2. Comisia are obligația să ceară Direcției Economice la începutul fiecărei luni soldul disponibil al capitolului bugetar din care se vor face plățile. în funcție de acest disponibil și de calendarul lunar al evenimentelor prezentat de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură, Comisia analizează și aprobă eventualele cereri care nu au putut fi introduse în calendarul anual al evenimentelor, urmând a înainta un centralizator al solicitărilor care urmează să fie aprobat de Consiliul Local.

Art 6.3. Comisia se întrunește lunar. La ședință trebuie să fie prezenți cel puțin 3 membri. Comisia ia decizii cu votul a 2/3 din membrii prezenți. La sfârșitul fiecărei ședințe se încheie un proces verbal (centralizator) în care membrii prezenți menționează dacă aprobă calendarul lunar al evenimentelor propus de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.7. Pentru ca solicitările primite să poată fi analizate, reprezentanții asociațiilor, cluburilor sportive, unităților de cult aparținând cultelor religioase, sau ai fundațiilor, vor trebui să completeze formularul de prezentare a acestor organizații, prevăzut ca anexă a prezentului Regulament.

Art.8. Beneficiarii sumelor prevăzute în bugetul local la capitolul 67- „Cultură, Recreere și Religie” au obligația să facă dovada participării sau, după caz, organizării evenimentului pentru care au primit sprijin financiar în termen de maxim o lună de la 4

publicarea hotărârii de Consiliu Local, in caz contrar, vor restitui suma acordata cu titlu de sprijin financiar, in termen de 15 zile de la data notificării.

Art.9. (1) Comisia de analiză a solicitărilor va refuza ulterioare cereri de sprijin financiar venite din partea asociațiilor, cluburilor sportive, unităților de cult aparținând cultelor religoase care nu fac dovada participării sau, după caz, a organizării evenimentului pentru care au primit bani din bugetul local.

 • (2) Când beneficiarul dovedește ca, din motive întemeiate, nu a putut participa/organiza evenimentul pentru care i-a fost acordat sprijin financiar, conform prezentului regulament, acestuia i se mai poate acorda, in anul calendaristic respectiv, sprijin financiar.

Art.10. Suma maximă pentru care o fundație, asociație, club sportiv sau culte religioase o poate primi în cursul unui an calendaristic, nu poate fi mai mare de 15.000 lei.

Art.11. Prevederile prezentului regulament nu se aplică activităților specifice desfășurate de instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local, respectiv: Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariei, pentru care acestea primesc subvenții din bugetul local.

Art. 12. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie si va intra in vigoare începând cu data de 01.01.2014.

Președinte de ședința, Florentina Adina Dobrete
cretar municipiu,


ANEXA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

___________l_________________________

Domnule Primar,

Supun atenției dumneavoastră următorul formular de prezentare al Asociației pe care o conduc/reprezint deoarece dorim să derulăm în parteneriat cu Municipiul Râmnicu Vâlcea

Activitatea / Proiectul;____________________________________________

1

Denumirea Asociației

2

Asociație de sine stătătoare □

ADRESA:

Localiatea...

Telefon

Fax

e-mail

pag web:

3

Filiala □

ADRESA : Str.................................................Nr......

Localiatea.....................................Jud.................................

Telefon

Fax

e-mail

4

Domeniu de activitate

5

Misiune

6

Grup țintă

7

Servicii oferite

8

Alte proiecte si programe desfășurate în parteneriat, perioada de derulare

Denumire proiect

Persoana de referința (nume, nr. de tel.)

9

Președinte

10

Persoana de contact

Nume si prenume

Nr. telefon

e-mail

Data:


Semnătura reprezentantului si ștampila organizației,