Hotărârea nr. 306/2013

hotarirea 306 - 28 noiembrie 2013 - suplimentare numar asistenti personali

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.306

privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.5269 din 06.11.2013 întocmit de către Direcția de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea prin care se propune suplimentarea cu 50 de locuri a numărului de 970 de posturi destinate încadrării, pe anul 2013, de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în baza art.36, alin.(2), lit.”d” și alin.(6), lit.”a”, pct.2, art.45 alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suplimentarea cu 50 de locuri a numărului de 970 de posturi destinate încadrării, pe anul 2013, de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.