Hotărârea nr. 305/2013

hotarirea 305 - 28 noiembrie 2013 - aprobare Act aditional 1 conventie centru Mara

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.305

privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/172/29.11.2012, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul

"Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara - Râmnicu Vâlcea"

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.5174 din 05.11.2013 întocmit de către Direcția de Protecție Socială prin care se propune aprobarea Actului Adițional nr.1 la Convenția de parteneriat încheiată între Direcția de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni (CSEI) și Asociația Autism Râmnicu Vâlcea în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara-Rm. Vâlcea”, convenție aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. 323/172 din 29.11.2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fînanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.396/244 din 29.12.2008 s-a aprobat înființarea Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara -Rm.Vâlcea, ca serviciu de zi pentru copiii cu dizabilități, unitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Direcției de Protecție Socială Rm.Vâlcea, iar prin Hotărârea nr.58/2009 au fost aprobate categoriile de personal, numărul și nivelul de salarizare pentru posturile din cadrul Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara - Rm.Vâlcea, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;

Ținând seama de faptul că la data de 1 decembrie 2013 își încetează aplicabilitatea Convenția de parteneriat aprobată prin hotărârea nr. 323/172 din 29.11.2012 și având în vedere și intențiile declarate ale Asociației Autism Vâlcea și CSEI Băbeni de a spijini acest proiect și în anul 2014;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în baza art.36 alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.1 la Convenția de parteneriat încheiată între Direcția de Protecție Socială Rm. Vâlcea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni (CSEI) și Asociația Autism Râmnicu Vâlcea în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul

”Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara -Rm.Vâlcea”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La fundamentarea bugetului local pe anul 2014 vor fi prevăzute și sumele necesare asigurării funcționării Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara, conform obligațiilor asumate prin convenția de parteneriat, aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. 323/172 din 29.11.2012.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • • Direcției de Protecție Socială;

  • • Direcției Economico -Finaciare;

  • • Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni:

  • • Asociației Autism Râmnicu Vâlcea.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina AdfniTpOBRETE

te>

7 "o\       te

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DU2OIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013

ANEXA la HCL nr

ACT ADIȚIONAL nr.1 la \ " Convenția de parteneriat încheiată în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de sevicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara“, aprobată prin HCL nr. 323/172/29.11.2012

  • 1. DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALA RM. VALCEA, serviciu public de asistență socială din subordinea Consiliului local al Municipiului Rm.Vâlcea, acronim DPS, cu sediul în Rm.Valcea, str. Matei Basarab, nr.28, bl.113, parter, cod fiscal 15412972, reprezentată legal prin doamna Fulgescu Virginia- Director Executiv, în calitate de partener public

pe de o parte

  • 2. CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BĂBENI, acronim CSEI, cu sediul in Rm.Vâlcea, Calea lui Traian nr.128, reprezentat legal prin domnul Ariton Viorel - Director, în calitate de partener public

  • 3. ASOCIAȚIA AUTISM VÂLCEA, cu sediul în Rm.Vâlcea, strada Petrișor nr.14, Vila C, sc.A, ap.2, cod fiscal 21643777, reprezentată legal de doamna Comșa Daniela - Președinte, în calitate de partener privat,

pe de altă parte,

denumite în continuare părți în temeiul prevederilor art.5 din Convenția de parteneriat, încheie prezentul act adițional prin care convin următoarele

Articol unic

Articolul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

“ Convenția de parteneriat este valabilă pentru perioada 01.12.2013 - 30.11,2014, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul părților”.

D.P.S Rm.Vaî Director Execti Virginia Fulgfe

itism Vâlcea bdinte,


2omșa