Hotărârea nr. 304/2013

hotarirea 304 - 28 noiembrie 2013 - modificare stat de functii DPS

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.304

privind modificarea statului de funcții al Direcției Protecție Socială

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.5175 din 05.11.2013, întocmit de Direcția Protecție Socială, prin care se propune modificarea statului de funcții al acestei direcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.201/2013, în sensul transformării postului de referent, clasa III, grad superior din cadrul Compartimentului Prestații Sociale în postul de inspector, clasa I, debutant în cadrul aceluiași compartiment;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:

In temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Protecție Socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2013, în sensul transformării postului de referent, clasa III, grad superior din cadrul Compartimentului Prestații Sociale în postul de inspector, clasa I, debutant în cadrul aceluiași compartiment.

  • (2) Consecință a prevederilor alin. (1) se aprobă statul de funcții al Direcției Protecție Socială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

Direcției Economico-Financiare;

Direcției Protecție Socială. ? ?

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentina Adina DOBRETE 1/7


CONTRASEMN PENTRU REGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU jurist Ion DIDplURâmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA

DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ

STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ RM.VÂLCEA


NR.

CRT.

Numele, prenumale/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

OBSERVAȚII

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

Ocupat

Director executiv

II

S

2

Vacant

Director executiv adjunct

II

S

SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3

Ocupat

Șef serviciu

II

S

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE

4

Ocupat

inspector

1

superior

S

5

Ocupat

inspector

1

principal

S

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

6

Ocupat

inspector

1

superior

S

7

Ocupat

inspector

1

principal

S

8

Vacant

inspector

1

asistent

S

9

Ocupat

inspector

l

principal

S

ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

10

Vacant

consilier

1

superior

S

11

Ocupat •

inspector •

l

superior

S

12

Vaca ni

inspector

1

principal

S

13

Vacant

inspector

1

principal .

S

14

Vacant

inspector

l

asistent

. s

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

15

Ocupat

Șef serviciu

IE

S

COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ

16

Ocupat

consilier juridic

I

superior

S

17

Ocupat

inspector

I

principal

s

18

Vacant

consilier

I

principal

s

19

Ocupat

inspector

I

principal

s

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA COPILULUI

20

Vacant

inspector

I

asistent

s

21

Ocupat

inspector

I

principal

s

22

Ocupat

inspector

I

superior

s

COMPARTIMENTUL INDEMNIZAȚII Șl ALOCAȚII

23

Vacant

inspector

I

principal

s

24

Vacant

inspector

I

principal

s

25

Ocupat

referent

III

superior

M

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATE, PRESTAȚII

26

Ocupat

Șef serviciu

li

s

COMPARTIMENTUL BUGET-FINANCIAR-CONTABILITATE

27

Ocupat

inspector

I

superior

s

28

Ocupat

inspector

I

superior

s

29

Ocupat

inspector

I

superior

s

30

Vacant

consilier

I

superior

s

31

Ocupat

consilier

I

superior

s

32

Vacant

consilier

I

superior

s

33

Vacant

inspector

I

asistent

s

COMPARTIMENTUL

PRESTAȚII SOCIALE

34

Vacant

inspector

I

debutant

M

35

Ocupat

referent

III

principal

M

36

Ocupat

inspector

I

superior

‘ S

37

Ocupat

inspector

I

principal

S

38

Ocupat

inspector

I

asistent

s

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

39

Ocupat

consilier

I

superior

S

40

Vacant

inspector

I

principal

S

41

Ocupat

inspector

I

asistent

s

42

Vacant

consilier

l

superior

s

Asistent personal*

a

asistent personal

M

ifl Hrtlitâ locurilor aprobate anual, prin HCL

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT -ADMINISTRATIV

43

Ocupat

insp. specialitate

II

S

44

Ocupat

referent

IA

M

45

Ocupat

îngrijitor

M

46

Ocupat

șofer

I

M

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ IOANA

47

Ocupat

Șef centru

II

S

48

Ocupat

asistent social

S

49

Ocupat

asistent medical

M

50

Ocupat

psiholog

S

51

Vacant

psiholog

S

52

Ocupat

îngrijitor

M

53

Ocupat

paznic

M

54

Ocupat

paznic

M

55

Vacant

îngrijitor

M

56

Vacant

îngrijitor

M

57

Vacant

îngrijitor

M

CENTRUL DE SERVICII TERAPEUTICE PENTRU COPILUL CU AUTISM MARA*

58.

Ocupat

Șef centru

II

S

59

Vacant

insp. specialitate (asistent social)

II

S

60

Ocupat* .

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

s

61

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

S

62

Ocupat*

insp. specialitate (pedagog de activități frontale)

II

S

63

Ocupat*

insp. specialitate (artterapeut)

II

s

64

Oqupat

insp. specialitate (artterapeut)

II

s

65

Ocupat*

insp. specialitate (logoped)

II

s

66

Ocupat

insp. specialitate (logoped)

II

s

67

Vacant

insp. specialitate (kinetoterapeut)

II

s

66

Vacant

insp. specialitate (administrator)

II

s

69

Ocupat

șofer

I

M

70

Ocupat*

îngrijitor

M

‘Centrul a fost înființat ca serviciu de zi pentru copiii cu dizabilități, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției de Protecție Socială Rm. Vâlcea, ca urmare a implementării proiectului Phare cu același titlu. După terminarea finanțării (noiembrie 2009), în baza unui parteneriat public-privat încheiat de DPS cu CSEI Băbeni și Asociația pentu Dezvoltare Comunitară Vâlcea (înlocuită, din noiembrie 2012, de Asociația Autism Vâlcea), cheltuielile de personal au fost preluate și de parteneri. Astfel, în prezent, cei doi colaboratori asigură personalul aferent celor șase posturi marcate în statul de funcții cu “*”.

Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr. total de funcții publice

26

16

42

Nr. total de funcții publice de conducere

4

1

5

Nr. total de funcții publice de execuție

22

15

37

Nr. total de funcții contractuale

21

7

28

Nr. total de funcții contractuale de conducere

2

0

2

Nr. total de funcții contractuale de execuție

19

7

26

Nr. total de funcții din instituție

47

23

70
Director executiv, Soc. Vîrginia Fulgescu