Hotărârea nr. 303/2013

hotarirea 303 - 28 noiembrie 2013 - revocare HCL 109 din 2013 referitoare la suspendarea HCL 59 din 2013

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MuN1C1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.303

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/26.04.2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor -construcții și terenuri, afectate de realizarea obiectivului de Investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.39588 din 19.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.109/26.04.2013 și continuarea procedurilor de expropriere a imobilelor-terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/11.03.2013;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.59/2013 s-a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Artera de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu si b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”, precum și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor - terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru realizarea acestui obiectiv; ulterior, în aplicarea hotărârii susmenționate Coridorul de expropriere a fost înscris în data de 18.03.2013 în Cartea Funciară nr.46318 a municipiului, sistându-se astfel cărțile funciare ale imobilelor afectate de acest coridor prin încheierea nr.12311/19.03.2013, proprietarii imobilelor respective nemaiavând posibilitatea să dispună de ele;

Având în vedere că proiectul pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat nu a fost promovat spre finanțare pe Axa 1 din Programul Operațional Regional 2007-2013 în termenul limită prevăzut prin Ghidul de Finanțare, respectiv 31 martie 2013, datorită faptului că suma alocată municipiului Râmnicu Vâlcea pentru proiectele incluse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană nu a fost acoperitoare și pentru finanțarea acestui proiect, prin Hotărârea nr. 109/2013, Consiliul Local a suspendat aplicarea prevederilor articolelor 3 și 4 din Hotărârea nr.59/2013 până la data de 31.12.2014;

Luând în considerare faptul că unii proprietari ai imobilelor afectate de coridorul de expropriere s-au adresat instanței de judecată pentru a dispune plata sumei de bani aferentă despăgubirilor conform Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.109/26.04.2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1), se continuă procedurile de expropriere a imobilelor-terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, Inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/11.03.2013.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Urbanism.

1