Hotărârea nr. 302/2013

hotarirea 302 - 28 noiembrie 2013 - mentinere HCL 262 din 2013

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.302

de reanalizare a Hotărârii Consiliului Local nr.262/2013 referitoare la stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate societății Apavil S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38386 din 21.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.262/2013 privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate către S.C. APAVIL S.A.; raportul a fost întocmit ca urmare a adresei nr.38386/08.11.2013, prin care societatea APAVIL SA a solicitat modificarea prevederilor art.2 alin.(1) din hotărârea nr.262/2013, conform amendamentului comisiei nr.2, precum și revocarea reglementării de la alin.(2);

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Analizând documentele existente la dosarul ședinței Consiliului Local din data de 28.10.2013, respectiv procesul-verbal al ședinței și raportul comisiei nr. 2 de buget - finanțe, prognoze economico-sociale s-a constatat că propunerile cuprinse în amendamentul comisiei nr.2 se regăsesc în totalitate în prevederile art. 1 și art.2 din hotărâre;

în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin.(2), 45 alin.(2) și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mențin prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2013 privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate către S.C. APAVIL S.A.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Societății APAVIL S.A;

  • - ADI „APA VÂLCEA".          (            \

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR MUNJCIPIU, jurist Ion D|0OIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013