Hotărârea nr. 301/2013

hotarirea 301 - 28 noiembrie 2013 - modificare HCL 30 din 2007 strada Saveasca

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.301

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.30 din 2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.40003 din 21.11.2013, întocmit de către Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Săveasca (poziția 417) a caracteristicilor tehnice (lungime și suprafață) rezultate din măsurători;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în urma efectuării măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație întâlnindu-se și pentru strada Săveasca din cartierul Căzănești; de asemenea, în urma verificării situației juridice a terenurilor adiacente străzii respective în sensul respectării limitelor de proprietate înscrise în cartea funciară, precum și a Nomenclatorului cailor de comunicații din municipiu, a fost întocmit planul de amplasament și delimitare pentru această stradă, conform căruia din lungimea totală de 2130 m măsurată de la intersecția cu strada Căzănești până la intersecția cu str. Cojocari, pe o lungime de 123 m, strada este pe teren proprietate privată;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Loca! nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Săveasca, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

- Poziția 417 - Strada Săveasca: L= 2007 m; S= 8127 m.p, Zonă de protecție strada Săveasca - S = 1550 m.p, identificată în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare.

  PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ, Florentina Ad^aBOBRETE /WSr—-. ’pX

  llc n I                       ,■ >$*”<

  plCEA -i{ .

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU/LEGALITATE, SECRETAR MUNKZIPIU, jurist Ion DIDOIU

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013