Hotărârea nr. 300/2013

hotarirea 300 - 28 noiembrie 2013 - completare HCL 335 din 2008 trasee transport interjudetean

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.300

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.335/183 din 30.10.2008 referitoare la reglementarea pe teritoriul municipiului a transportului public de persoane județean și interjudețean prin curse regulate sau speciale

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.40009 din 21.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 335/183 din 30.10.2008, referitoare la reglementarea pe teritoriul municipiului a transportului public de persoane județean și interjudețean prin curse regulate sau speciale, așa cum a fost completată prin hotărârea nr.245/2011;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere că prin hotărârea nr335/183/30.10.2008, așa cum a fost completată prin hotărârea nr. 245/2011, Consiliul Local a aprobat stațiile publice ce pot fi folosite de operatorii de transport public județean de persoane, precum și traseele obligatorii pentru transportul public de persoane județean și interjudețean;

Luând în considerare solicitările transportatorilor privind completarea acestei hotărâri, în sensul introducerii unor noi stații care să deservească pasagerii transportați în trafic interjudețean și județean și a modificării în mod corespunzător a traseelor și având în vedere că au fost organizate în acest sens o serie de întâlniri la care au participat reprezentanții Primăriei Municipiului, ai Poliției Rutiere, precum și ai asociațiilor transportatorilor rutieri;

în temeiul prevederilor Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local și ale Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr.353/2007 prin care au fost aprobate Normele de aplicare a acesteia;

Respectându-se prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionale în administrația publică;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:    r

Art.1. Anexa nr.1 cuprinzând „Stațiile publice ce pot fi folosite de operatorii de transport de persoane județean și interjudețean”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.335/183 din 30.10.2008, așa cum a fost completată prin hotărârea nr.245/2011 se completează șî va avea conținutul cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art2. Anexa nr.2 cuprinzând «Traseele obligatorii pentru transporturile de călători județean și interjudețean », aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.335/183 din 30.10.2008, așa cum a fost completată prin hotărârea nr.245/2011, se completează și va avea conținutul cuprins în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

 • - Societății ETA S.A;

 • - Consiliului Județean Vâlcea;

 • - Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea - Serviciul Poliției Rutiere.

  PREȘEDINTE DJ^ȘBPINȚĂ, Florentina /^^^SofeRETE

  ||r>tz I                      \ ) li

  \ \            / -s. 7

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOHJ

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013
EXA nr. 1

\\ HvAISiî* 2>

STAȚIILE PUBLICE CE POT FI FOLOSITE DECORATORII DE

S^TJlcba


TRANSPORT DE PERSOANE JUDEȚEAN Șl INTERJUDEȚEAN

 • 1) Calea lui Traian Sud - Colegiul Economic, stație îmbarcare călători.

 • 2) Splaiul Independenței - vis a vis de blocul 1, stație debarcare călători.

 • 3) Strada Știrbei Vodă - Parc Zăvoi, stație îmbarcare călători.

 • 4) Calea lui Traian Nord - Elegant, stație îmbarcare călători.

 • 5) Bdul. Tineretului - Casa Tineretului, stație debarcare călători.

 • 6) Bdul. Pandurilor - Halta CFR, stație îmbarcare/debarcare.

 • 7) Strada Carol I - Colegiul Națoinal Mircea cel Bătrân, stație debarcare călători.

 • 8) Bdul. Nicolae Bălcescu - Sala Sporturilor Traian, stație debarcare călători.

 • 9) Bdul. Nicolae Bălcescu - Complex Traian, stație îmbarcare călători.

 • 10) Strada Lucian Blaga - Școala Generală "Anton Pann", stație debarcare.

✓V     Anexa nr. 2

TRASEELE OBLIGATORII PENTRU TRANSPOKkAe DE CĂLĂTORI JUDEȚEAN Șl INTERJ UD EȚE«^    /

L U>-^'

A. INTRAREA ÎN MUNICIPIU - DIN SUD

A1. pentru Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

 • ■ Calea lui Traian - str. Bogdan Amaru - str. Matache Temelie -str.Grigore Sinescu - str.George Cosbuc - Autogara 1 Mai.

A2. pentru Autogara Ferdinand nr. 44A

 • ■ Calea lui Traian - str Bogdan Amaru - str Matache Temelie - bdul Pandurilor - str.Luceafărului - bdul Tineretului - str.Crișan - str.Libertății - str.Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu - str.Ferdinand - Autogara Ferdinand.

A3. pentru Autogara str.Crișan, nr.5 (Complex M)

 • • Calea lui Traian - str.Bogdan Amaru - str.Matache Temelie - bdul Pandurilor - str.Luceafărului - bdul Tineretului - str.Crișan - Autogara str.Crișan/complex M.

A4. pentru Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

 • ■ Calea lui Traian - str.Bogdan Amaru - str.Matache Temelie - bdul Pandurilor- str.Luceafărului - bdul Tineretului ~ str.Crișan - str.Libertății - str.Remus Bellu ~ bdul Nicolae Bălcescu - Autogara N.Bălcescu.

 • B. IEȘIREA DIN MUNICIPIU - SPRE SUD
 • B1. din Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

 • ■ Autogara 1 Mai - str.George Coșbuc - str.Mihai Eminescu - Calea lui Traian.

 • B2. din Autogara Ferdinand, nr.44A
 • ■ Autogara Ferdinand - str.Ferdinand - bdul Nicolae Bălcescu -str.Remus Bellu - str.Libertății - str.Crișan - bdul Tineretului -str.Luceafărului - bdul Pandurilor - str.Mihai Eminescu - Calea lui Traian.

 • 83. din Autogara str.Crișan, nr.5 (Complex M)
 • ■ Autogara str.Crișan/complex M - str.Crișan - bdul Tineretului -str. Luceafărului - bdul Pandurilor - str. Mihai Eminescu - Calea lui Traian

 • B4. din Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

 • ■ Autogara N.Bălcescu - bdul Nicolae Bălcescu - str.Remus Bellu -str.Libertății - str.Crișan - bdul Tineretului - str.Luceafărului - bdul Pandurilor- str.Mihai Eminescu - Calea lui Traian

 • C. INTRAREA ÎN MUNICIPIU - DIN NORD

C1. pentru Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

 • ■ Calea lui Traian - str. Episcopiei - str.Carol I - Pod Olănești - Calea lui Traian - str.Bogdan Amaru ~ str.Matache Temelie - str.Grigore Sinescu -str.George Coșbuc - Autogara 1 Mai.

C2. pentru Autogara Ferdinand, nr.44A

 • ■ Calea lui Traian - str.Episcopiei - bdul Nicolae Bălcescu - str. Ferdinand - Autogara Ferdinand.

C3. pentru Autogara str.Crișan, nr.5 (Complex M)

 • ■ Calea lui Traian - str.Episcopiei - bdul Nicolae Bălcescu - str.Remus Bellu - str.Libertății - str.Crișan - Autogara str.Crișan/complex M.

C4. pentru Autogara Calea lui Traian nr.13

 • ■ Calea lui Traian - str.Barajului ~ Calea București - DNQ7 - str.Ștrandului - Calea lui Traian - Autogara Calea lui Traian nr. 13.

C5. pentru Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

 • ■ Calea lui Traian - str. Episcopiei - bdul Nicolae Bălcescu - Autogara N. Bălcescu

 • D. IEȘIREA DIN MUNICIPIU - SPRE NORD

D1. din Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

Autogara 1 Mai - str.George Cosbuc - str.Mihai Eminescu ~ Calea lui Traian - str. General Magheru - bdul Nicolae Bălcescu - Calea lui Traian.

D2. din Autogara Ferdinand, nr.44A

Autogara Ferdinand - str. Ferdinand - bdul Nicolae Bălcescu - Calea lui Traian.

D3. din Autogara str.Crișan, nr.5 (Complex M)

Autogara str.Crișan/complex M ~ str. Crișan - str. Libertății - str. Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu ~ Calea lui Traian.

D4. din Autogara Calea lui Traian nr.13

Autogara Calea lui Traian nr.13 - Calea lui Traian - str.Ștrandului - DN67 - Calea București.

D5. din Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

Autogara N. Bălcescu - bdul Nicolae Bălcescu - Calea lui Traian

 • E. INTRAREA ÎN MUNICIPIU - DIN EST

E1. pentru Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

DN67 - str.Ștrandului - str.Ostroveni - bdul Dem Rădulescu - str.Lucian Blaga - str.Ostroveni - str.Nicolae lorga - bdul Tineretului -str.Luceafărului - bdul Pandurilor - str.Mihai Eminescu - str.Matache Temelie - str.Grigore Sinescu - Autogara 1 Mai

E2. pentru Autogara Ferdinand, nr.44A

str.Ștrandului - str.Ostroveni - bdul Dem Rădulescu - str.Lucian Blaga -str.Ostroveni - str.Nicolae lorga - bdul Tineretului - str.Crișan -str.Libertății - str.Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu - str. Ferdinand -Autogara Ferdinand.

E3. pentru Autogara str.Crișan, nr.5(Complex M)

str.Ștrandului - str.Ostroveni - bdul Dem Rădulescu - str.Lucian Blaga -str.Ostroveni - str.Nicolae lorga - bdul Tineretului - str.Crișan -Autogara str.Crișan/complex M

E4. pentru Autogara Calea lui Traian nr.13

 • ■ Calea București - DN67 - str.Ștrandului - Calea lui Traian - Autogara Calea lui Traian nr.13.

E5. pentru Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

 • ■ str.Ștrandului - str.Ostroveni - bdul Dem Rădulescu - str.Lucian Blaga -str.Ostroveni - str.Nicolae lorga -bdul Tineretului - str.Crișan -str.Libertății - str.Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu - Autogara N.Bălcescu.

 • F. IEȘIREA DIN MUNICIPIU - SPRE EST

F1. din Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

 • ■ Autogara 1 Mai - str.George Cosbuc - str.lonescu Cheianu - str.Bogdan Amaru - str.Matache Temelie - str. Mihai Eminescu - bdul Tineretului -bdul Dem Rădulescu - str.Ștrandului - DN67.

F2. din Autogara Ferdinand, nr.44A

 • ■ Autogara Ferdinand - str.Ferdinand - bdul Nicolae Bălcescu - str.Remus Bellu - str.Libertății - str.Crișan - bdul Tineretului - strada Luceafărului -bdul Pandurilor- strada Mihai Eminescu - bdul Tineretului - bdul Dem Rădulescu - str. Ostroveni - str. Ștrandului - DN67.

F3. din Autogara str.Crișan, nr.5(Complex M)

 • ■ Autogara str.Crișan/complex M ~ str. Crișan - bdul Tineretului - strada Luceafărului - bdul Pandurilor - strada Mihai Eminescu - bdul Tineretului - bdul Dem Rădulescu - str.Ostroveni - str.Ștrandului -DN67.

F4. din Autogara Calea lui Traian nr.13

 • ■ Autogara Calea lui Traian nr.13 - Calea lui Traian - str.Ștrandului -DN67

F5. din Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

 • ■ Autogara N.Bălcescu - bdul Nicolae Bălcescu - str.Remus Bellu -str.Libertății - str.Crișan - bdul Tineretului - strada Luceafărului - bdul

Pandurilor - strada Mihai Eminescu - bdul Tineretului - bdul Dem Rădulescu - str.Ostroveni - str.Ștrandului - DN67.

 • G. INTRAREA ÎN MUNICIPIU - DIN VESTfBăile Olănesti)

G1. pentru Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

str. Știrbei Vodă - Splaiul Independentei - Calea lui Traian - str. Bogdan Amaru - str.Matache Temelie - str.Grigore Sinescu - str.George Coșbuc -Autogara 1 Mai.

G2. pentru Autogara Ferdinand, nr.44A

str. Știrbei Vodă - Splaiul Independenței - Calea lui Traian - str. Bogdan Amaru - str.Matache Temelie - bdul Pandurilor - str.Luceafărului - bdul Tineretului - str.Crișan - str.Libertății - str.Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu - str. Ferdinand - Autogara Ferdinand.

G3. pentru Autogara str.Crișan, nr.5(Complex M)

str. Știrbei Vodă— Splaiul Independenței - Calea lui Traian - str. Bogdan Amaru - str. Matache Temelie - bdul Pandurilor - str.Luceafărului - bdul Tineretului ~ str. Crișan - Autogara str.Crișan/Complex M.

G4. pentru Autogara Calea lui Traian nr.13

 • ■ str.Știrbei Vodă - Splaiul Independenței - Calea lui Traian

G5. pentru Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38

 • ■ str. Știrbei Vodă - Splaiul Independenței - Calea lui Traian - str. Bogdan Amaru - str.Matache Temelie - bdul Pandurilor - str.Luceafărului - bdul Tineretului - str.Crișan - str.Libertății - str.Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu - Autogara N. Bălcescu

H, IEȘIREA DIN MUNICIPIU - SPRE VEST(Olănești)

H1. din Autogara 1 Mai, str.George Coșbuc nr.4

 • ■ Autogara 1 Mai - str.George Coșbuc - str:Mihai Eminescu - Calea lui Traian - str.General Magheru - bdul Nicolae Bălcescu - Scuarul Episcopiei - str. Carol I - strGabriel Stoianovici - str.Știrbei Vodă.

H2, din Autogara Ferdinand, nr.44A

 • ■ Autogara Ferdinand - str.Ferdinand - bdul Nicolae Bălcescu - str. Carol I - str. Știrbei Vodă.

H3. din Autogara str.Crișan, nr.5(Complex M)

 • ■ Autogara str.Crișan/complex M - str. Crișan - str. Libertății - str. Remus Bellu - bdul Nicolae Bălcescu - str. Carol I - str.Știrbei Vodă.

H4. din Autogara Calea lui Traian nr.13

 • ■ Autogara Calea lui Traian nr.13 - Calea lui Traian Splaiul Independentei -str.Știrbei Vodă.

H5. din Autogara N.Bălcescu(bdul Nicolae Bălcescu, nr.38)

 • ■ Autogara N.Bălcescu - bdul Nicolae Bălcescu - str.Carol I - str.Gabriel Stoianovici - str.Știrbei Vodă.