Hotărârea nr. 30/2013

Hotarirea 30 -30 ianuarie 2013 - modificare HCL 183 din 2012

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.30

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.2467 din 22.01.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune modificarea poziției 30 - Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae» - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea în sensul înlocuirii domnului Rădulescu Romeo, ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de consilier local al municipiului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere propunerea formulată în plenul ședinței cu privire la desemnarea doamnei Gabriela Ana Ene în Consiliul de Administrație și în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității de la Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae», în locul domnului Romeo Rădulescu ;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică poziția 30 - Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae» - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea în sensul înlocuirii domnului Romeo Rădulescu cu doamna Gabriela Ana Ene.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Seminarului Teologic Ortodox « Sf. Nicolae » ;

  • - doamnei Gabriela Ana Ene.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

    SECRETAR MUNICIPIU^ jurist Tdjtfa MIHĂEȘCU

    Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013