Hotărârea nr. 3/2013

Hotarirea 3 - 11 ianuarie 2013 - aprobare regulament pentru acordare sprijin financiar din bugetul local

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.3

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 ” Cultură, sport, recreere și religie'*

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 ianuarie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.726 din 08.01.2013, întocmit de Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media prin care se propune aprobarea Regulamentului privind acordarea unui sprijin financiar, din bugetul local, persoanelor fizice sau juridice din municipiu care solicită sprijin pentru diverse activități/servicii;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-soclale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și având în vedere completările aduse acestui regulament de către comisia de specialitate nr.1 și care se regăsesc în raportul de avizare;

Având în vedere faptul că în bugetul local al municipiului a fost constituit, potrivit prevederilorcap.il din Legea nr.273/2006, capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, capitol din care se solicită sprijin financiar pentru diverse activități în domeniul învățământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului și promovării valorilor din domeniile respective ;

Ținând seama de numeroasele solicitări de finanțare primite la instituția noastră de la diverse asociații, fundații, cluburi sportive, pentru o serie de evenimente organizate în municipiul nostru, precum și pentru deplasări la diverse competiții, sau achiziționarea unor materiale necesare desfășurării activității și luând în considerare că până la această dată nu a fost adoptată nicio reglementare cu privire la modul de acordare și utilizare a acestor ajutoare financiare;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

  f      7    ■—- -

  li cJ l ?

  I u’.                      ■

  SECRETAR MUNICIPIU, juristIprfia MIHĂESCU

  'X .1 x

  i

  ‘ț- //

  Râmnicu Vâlcea, 11 ianuarie 2012


■ <îa

u&a -

ANCIAR

DIN BUGETUL LOCAL - Capitolul 67 “Cultura, sport, recreare si religie”

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

Prin acte normative specifice precum Legea nr. 1/2011, a educației naționale, Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, Legea nr. 350/2006 privind tinerii, Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, Ordonanța de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățiile de cult aparțind cultelor religioase recunoscute din România, precum si altele asemenea, este prevăzută posibilitatea acordării din bugetul local a unui sprijin financiar pentru diverse activități în domeniul învățământului, culturii, sportului, religiei, artei, tineretului și promovării valorilor din domeniile respective.

Prezentul regulament stabilește modalitățile și criteriile de utilizare a sumelor provenite din bugetul local - Capitolul 67 -“Cultură, Recreere și Religie” din care se pot face cheltuieli în domeniile respective.

CAPITOLUL II.

SURSE DE CONSTITUIRE A FONDURILOR BUGETARE PENTRU SUBVENȚIONAREA ACESTOR ACȚIUNI:

Art. 1. Sursele de constituire a fondurilor bugetare se prevăd în bugetele unităților administrativ-teritoriale în cap. II din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și acestea pot proveni din surse proprii, sume în completare din bugetul statului cât și din donații și sponsorizări.

CAPITOLUL III.

SOLICITANȚII/BENEFICIARII SPRIJINULUI FINANCIAR

Art. 2. Solicitanții/ beneficiarii sumelor prevăzute în bugetul local la capitolul 67-“Cultură, Recreere și Religie” pot fi*, asociații (atât independente, cât și cele ale unităților de învățământ), fundații, cluburi sportive, instituții de cultură, unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Art. 3. (1) Cheltuielile din Capitolul 67 al bugetului local se fac avându-se în vedere, cu prioritate, Calendarul anual al activităților recreative, cuitural-artistice, religioase, educative, pentru tineret și sport, ce se doresc a fi susținute financiar; calendarul anual cuprinde principalele manifestări publice care se desfasoara pe raza municipiului si implica autoritățile publice locale in organizare si finanțare.

 • (2) Pentru a putea beneficia de sprijin financiar de la bugetul local, solîcitanții organizatori ai evenimentelor, activitățile rf serviciilor prevăzute în Calendarul prevăzut la alin. (1) trebuie să depună o solicitare scrisă la Primăria Municipiului - Centrul de Informare al Cetățenilor cu cel puțin 20 de zile înainte de desfășurarea evenimentului pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar. Solicitarea va fi adresată Primarului municipiului și va fi trecută în mod obligatoriu atât suma necesară cât și evenimentul/activltatea/serviciul pentru care se dorește a se obține finanțare din bugetul local, însoțită de Programul manifestării sau justificarea activității sau serviciului și a sumelor solicitate.

 • (3) Pot fi finanțate și activități care nu au fost înscrise în Calendarul anual și se încadrează în prevederile legale în materie dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de regulament, în măsura disponibilităților financiare cu această destinație.

 • Art . 4. Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru ca cererile să fie acceptate spre analizarea oportunității de finanțare sunt următoarele:

 • (1) Activitatea/ evenimentul propus să se desfășoare pe raza municipiului;

 • (2) Activitatea propusă angrenează și participanți care au domiciliul în Râmnicu Vâlcea;

 • (3) Activitatea/ acțiunea/ evenimentul ce se propune nu are scop lucrativ;

 • (4) Activitatea/ acțiunea/ evenimentul aduce o imagine pozitivă municipiului, pe plan regional/ național/ internațional, generează atitudini pozitive în rândul participanților și/ sau este în folosul comunității.

Este necesară îndeplinirea a cel puțin trei din condițiile prezentate mai sus, dintre care punctele 3 si 4 sunt obligatorii.

CAPITOLUL IV.

CRITERII DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR:

Art. 5. Vor fi supuse evaluării solicitările care îndeplinesc următoarele criterii:

 • A. pentru activitatea din domeniul sportiv, educativ, recreativ (sport, tineret, recreere) pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. cheltuielile pentru deplasarea în vederea participării ia competițiile ce se desfășoară în afara municipiului (transport, cazare, taxe de participare);

 • 2. cheltuielile pentru achiziționarea de echipament sportiv;

 • 3. cheltuieli legate de întreținerea și funcționarea spațiului în care solicitanții își desfășoară activitatea;

 • 4. cheltuieli pentru realizarea unor materiale de promovare a activității solicitantului ( afișe, pliante, broșuri, bannere);

 • 5. cheltuieli pentru premierea sportivilor din cadrul cluburilor/asociațillor sportive care au obținut rezultate deosebite (recunoscute în acest sens -diplome, medalii) la concursurile naționale/intemaționale;

 • 6. cheltuieli pentru premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea care au obținut rezultate de excepție la concursurile/olîmpiadele naționale și internaționale;

 • 7. cheltuieli pentru organizarea unor evenimente sportive, educative, pentru tineret sau recreere.

 • B. pentru activități din domeniul cultural pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. cheltuielile pentru deplasarea în vederea participării ia competițiile sau evenimentele ce se desfășoară în afara municipiului ( transport, cazare, taxe de participare);

 • 2. cheltuieli legate de întreținerea șl funcționarea spațiului în care solicitantul își desfășoară activitatea;

 • 3. cheltuieli pentru premierea oamenilor de cultură care au primit distincții recunoscute pe plan național/lntemațional;

 • 4. cheltuieli pentru realizarea unor materiale de promovare și prezentare a activităților culturale (afișe, pliante, broșuri, albume, cărți);

 • 5. cheltuieli pentru organizarea unor evenimente culturale, inclusiv editarea unor lucrări agreate.

 • C. pentru activități/ servicii religioase pot fi acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

 • 1. cheltuieli pentru deplasarea în vederea participării la activități/ servicii religioase, pelerinaje, simpozioane desfășurate în afara municipiului (transport și cazare);

 • 2. cheltuieli pentru organizarea unor activități religioase și educative, inclusiv editarea de cărți sau reviste.

 • 3. cheltuieli pentru organizarea unor acțiuni caritabile.

 • 4. cheltuieli pentru întreținerea locașelor de cult sau altele asemenea.

CAPITOLUL V.

DISPOZIȚII FINALE:

Art. 6. Se înființează o comisie de analiză a solicitărilor primite la Primăria municipiului Râmnlcu Vâlcea, a cărei componență va fi formată din 5 membri, ce vor fi nominalizați prin dispoziție a primarului.

Art. 7. Pentru ca solicitările primite să poată fi analizate, reprezentanții asociațiilor, cluburilor sportive, unităților de cult aparținând cultelor religioase, sau ai fundațiilor, vor trebui să completeze formularul de prezentare a acestor organizații, prevăzut ca anexă a prezentului Regulament.

Art. 8. Prevederile prezentului regulament nu se aplică activităților specifice desfășurate de instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local, respectiv: Filarmonica Ion Dumitrescu și Teatrul municipal Ariei, pentru care acestea primesc subvenții din bugetul local.

Art. 9. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în materie.

# # # #

ANEXA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

_    _ 7___________________

Domnule Primar,

Supun atenției dumneavoastră următorul formular de prezentare al Asociației pe care o conduc/reprezint deoarece dorim să derulăm în parteneriat cu Municipiul

Râmnicu Vâlcea

Activitatea / Proiectul:____________________________________________

1

Denumirea Asociației

2

Asociație de sine stătătoare □

ADRESA:

Localiatea...

Telefon

Fax

e-mail

pag web:

3

Filială □

ADRESA : Str.................................................Nr......

Localiatea.....................................Jud.................................

Telefon

Fax

e-mail

4

Domeniu de activitate

5

Misiune

6

Grup țintă

7

Servicii oferite

8

Alte proiecte si programe desfășurate în parteneriat, perioada de derulare

Denumire proiect

Persoana de referința (nume, nr. de tel.)

9

Președinte

10

Persoana de contact

Nume si prenume

Nr. telefon

e-mail

Data:


Semnătura reprezentantului si ștampila organizației,