Hotărârea nr. 299/2013

hotarirea 299 - 28 noiembrie 2013 - modif lista bun din dom public al mun concesionate catre SC APAVIL

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.299 privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului, concesionate către societatea APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38278 din 21.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 81.915 m.p. în două loturi, unul în suprafață de 81.511 m.p., iar celălalt în suprafață de 404 m.p., și concesionarea către societatea APAVIL S.A. a terenului în suprafață de 404 m.p. situat în zona Lacului de Agrement Nord pentru realizarea obiectivului de investiții Microhidrocentrală CH Râmnicu Vâlcea-ll-B Nord ; de asemenea, pe cale de consecință, se propune completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului, concesionate către societatea APAVIL S.A., cu terenul în suprafață de 404 m.p. ;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/2010, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 116/2011, s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea către societatea APAVIL S.A, precum și lista bunurilor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de delegare către această societate;

Având în vedere adresa nr.33736 din 07.11.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.38278 din 07.11.2013, prin care societatea APAVIL S.A. a solicitat concesionarea unui teren de cca. 400 m.p., în zona Bazei de Agrement Nord, pentru construirea, în cadrul Proiectului Reabilitarea, Construirea și Exploatarea Potențialului Hidroenergetic Propriu a unei microhidrocentrale pe aducțiunea Cheia; totodată, prin aceeași adresă, s-a solicitat și concesionarea terenului aferent Uzinei de Apă Nord, în suprafață de 24.892 m.p., din strada Drumul Câmpului nr. 17, pentru construirea, în cadrul aceluiași proiect, a unei microhidrocentrale pe aducțiunea Brădișor;

Ținând seama, totodată, de faptul că pentru asigurarea cofinanțării proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vâlcea”, precum și pentru implementarea Proiectului "GEFS" (Green Energy Special Fund) necesar Reabilitării, Construirii și Exploatării Potențialului Hidroenergetic Propriu, societatea APAVIL S.A. a încheiat cu BERD, la data de 19.10.2012, contractul de credit pentru suma totală de 13.701.000 Euro, din care 5.150.000 Euro pentru Proiectul ”GEFS”;

Luând în considerare Certificatul de Urbanism nr.765/20682 din 20.06.2013 potrivit căruia amplasamentul identificat pentru realizarea microhidrocentralei pe aducțiunea Cheia este situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, în zona Lacului de Agrement Nord, suprafața solicitată de cca. 400 m.p. aparținând domeniului public al municipiului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, și face parte dintr-o suprafață mai mare de 81.915 m.p., înscrisă în Cartea Funciară nr.47108 a municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr.241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 81.915 m p., având numărul cadastral 47108 și înscris în Cartea Funciară nr.47108 a municipiului Râmnicu Vâlcea, în două loturi, astfel:

Lotul nr.1 în suprafață de 81.511 m.p., având numărul cadastral 47318, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexa nr.1 la prezenta hotărâre;

Lotul nr.2 în suprafață de 404 m.p,, având numărul cadastral 47319, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1), se împuternicește Primarul municipiului ca prin serviciile de specialitate să facă demersurile pentru încheierea și semnarea actului de dezmembrare în formă autentică prevăzut la alineatul precedent.

Art.2. (1) Se aprobă concesionarea către societatea APAVIL S.A. a terenului în suprafață de 404 m.p., situat în zona Lacului de Agrement Nord, identificat în planul de amplasament și delimitare, anexa nr.2 la prezenta hotărâre, pentru realizarea obiectivului de investitii Microhidrocentrală CH Râmnicu Vâlcea-ll-B Nord.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1)t se completează Lista bunurilor din domeniul public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin contractul de delegare către societatea APAVIL SA; valoarea terenului în suprafață de 404 m.p. este de 14.200 lei, stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR - anexa nr.3 la perezenta hotărâre.

Art.3. Consecință a completării listei bunurilor conform art.2, se va încheia act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, și se acordă mandat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, actul adițional ce va fi avizat de către Primarul municipiului, pe de o parte, și societatea APAVIL SA, pe de altă parte.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - S.C. APAVIL S.A;

 • - ADI ”Apa Vâlcea”.                           \

  PREȘEDINTE


  Florentina


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DtDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI/

Scara 1:500


Nr. cadastral


Suprafața masurata

404 m.p.


BAZA DE AGREMENT NORD -intrffiilan, juâeBi jij^lce?rest proprietate lotul nr.1


rest prc^rietate loti/nr.1


UT>

II UJ


N=402285

A. Date referitoare la teren.

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

CC

404

Terenul nu este împrejmuit.

Total

404

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

__________...._______________________.____________________________________________________________________________•


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereografic 1970

NR.PCT

EX(m)

N(m)

11

402313.819

450885.652

113

402319.076

450903.852

114

402305.180

450910.062

13

402295.466

450876.335

12

402301.999

450880.009


Suprafața totala masurata= 404 m.p.


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilul
CHIS MARIUS - CABINET INDIVIDUAL DE EVOLUA

P.F, /C.U.I i 23183438                                          /

MUN, RM, VALCEA. STR. CALEA LUI TRAIAN. NR. 56.           *

BL S 33/2, SC, A. APT. 15. ET, 4. JUDEȚUL VÂLCEA Tel / Fax ; 0250 / 713072 : 350/80 9059; Mobil : 0744 / 642433 COD IBAN : R066CECEVL0155RQN0088478

CEC BANK S.A. RM, VALCEA

COD IBAN : R009RZBR0000060006760646

RAIFFEISEN BANK SUCURSALA RM, VALCEA

RAPORT DE EVALUARE

a imobilului: teren cu panta pronunțata in suprafața masurata de 404,00 mp, cu nr. cadastral 47319, înscris in Cartea Funciara nr. 47319 a localității Rm. Valcea, județul Valcea, teren de categorie curți construcții, situat in intravilanul mun. Rm. Valcea, Baza de Agrement Nord, str. Digului, județul Valcea

expertize

fo TEHNICE

| EVALUĂRI ACTIVE

Șl patrimoniu

\% C.I.F. 23186438


îtocmit la cererea : S.C." APAVIL S.A. RM. VALCEA

Propietar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA
EVALUAREA :08 EVAL/NOIEMBRIE/2013

^"”"7

CJf/S MAMUS


Legitimația \ sPed6


Nr. f IJ85 izarea.-

EBM


Valoarea de piața estimata: 14 200 LEI, respectiv 3 20tfEUR V

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al "CHIS MARIUS" - CABINET INDIVIDUAL DE EVALUARE, âl clientului si destinatarului S.C. * APAVIL " S.A., RM. VALCEA

RM. VALCEA - NOIEMBRIE 2013-

Obiectul evaluării il constituie imobilul : teren cu panta pronunțata în suprafâta-masuroț:a,/; de 404,00 mp, situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, Baza de Agrement Nordjât^^Oîguiuj^./" județul Valcea, teren de categorie curți construcții, cu nr. cadastral 47319, inscr\4h‘ Vărtda’. / Funciara nr. 47319 a localității Rm. Valcea, județul Valcea, imobil descris in cuprinsulfaportuluK de evaluare.

Terenul are o deschiderea la str. Digului de 20,60 ml ( drum de asfalt), face parte din suprafața de teren aferenta Bazei de Agrement Nord si se afla in patrimoniul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA.

Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piața a terenului menționat mai sus , așa cum este definită în standardele ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizati din România) si in Standardele Internationale de Evaluare in vederea concesionarii.

Valoarea terenului a fost determinata in conformitate cu standardele aplicabile acestui tip de valoare tinandu-de cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv :

 • > Standarde ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizati din România (ANEVAR) care sunt conforme cu STANDARDELE INTERNATIONALE DE EVALUARE, ediția 2011 :■ J IVS - Cadru general;

J IVS 103 - Raportarea evaluări;

J IVS 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare ;

v GME 1 - Evaluarea terenului.

în conținutul Raportului este prezentata metodologia de evaluare și relevanța metodelor în cazul evaluării prezente.

Raportul â fost structurat după cum urmează: Certificarea evaluării; (1) Generalități - in care se găsesc principalele elemente cu caracter specific care delimitează modul de abordare al evaluării; (2) Dreptul de proprietate asupra terenului supus evaluării- cu informații referitoare la proprietar, respectiv la terenul in cauza ; (3) Evaluarea terenului (teren 1 si teren 2) - conține aplicarea metodei de evaluare si opinia evaluatorului privind valoarea stabilita; (4) Anexe -conțin elemente care susțin argumentele prezentate in raport.

In urma aplicării metodelor de evaluare, opinia evaluatorului este ca valoarea de piața a imobilului teren cu panta pronunțata in suprafața masurata de 404,00 mp, situat in intravilanul municipiului Rm. Valcea, Baza de Agrement Nord, str. Digului, județul Valcea, teren de categorie curți construcții, cu nr. cadastral 47319, înscris in Cartea Funciara nr. 47319, a localității Rm. Valcea, proprietatea PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA, cu sediul social in mun. Rm. Valcea, str. General Praporgescu, nr. 14, județul Valcea, imobil descris in cuprinsul raportului de evaluare, este de :

14 200 LEI (rotund), respectiv 3 200 EURO (rotund),

,la cursul valutar de 4,4462 lei/EUR, valabil pentru data de 18.11.2013.

Asa cum anrspus anterior valorile determinate nu conțin TVA.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum si considerentele avute in vedere la determinarea acestei valori sunt:

 • > Valoarea a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport;

 • > Valoarea estimata se refera la un teren cu panta pronunțata ;

 • > Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport;

 • > Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de plata a terenului prezentat mai sus;

 • > Valoarea este o predictie ;

 • > valoarea este subiectiva ;

A,

Deși este o concluzie imparțiala si rezonabila, bazata pe o analiza a tuturor informațiilor avute la ' dispoziție, ramane totuși o opinie, fundamentata pe analiza pieței proprietății imobiliarexteren cu ? : panta pronunțata la data evaluării, a tendințelor si raportului intre cerere si oferta.

Diferența dintre valoare si preț plătit este cauzata de contextul tranzacției care nu este niciodată aceeași. Prezenta lucrare de evaluare tine seama de caracteristicile absolute si relative ale proprietății imobiliare in cauza, pentru a putea fi cat mai aproape de realitatea lor comerciala. Aceasta valoare reprezintă percepția personala a evaluatorului cu privire la cel mai probabil pret cu care acesata proprietate ar fi adusa intr-o piața competitiva si deschisa, cu toate condițiile necesare pentru o tranzacție corecta, vânzătorul si cumpărătorul acționând prudent si in cunostiinta de cauza, si presupunând ca prețul nu este afectat de stimuli anormali.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor si metodologiei de lucru promovate de către ANEVAR (Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

Cu stima,


Membru Titular ANEVARr/Eft, - EPJ.- E.B.MDECLARAȚIE DE CONFORMITATE, CERTIFICARE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Ca elaborator declar că raportul de evaluare, pe care îl semnez, a fost realizat în concordanță cu reglementările Standardelor Internaționale de Evaluare și cu ipotezele și condițiile limitative cuprinse în prezentul raport. Declar că nu am nici o relație particulară cu clientul și nici un interes actual sau viitor față de proprietatea evaluată.

Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obținerii unei anumite valori, solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat ( daca este cazul ), iar remunerarea evaluării nu se face în funcție de satisfacerea unei asemenea solicitări. în aceste condiții, subsemnatul, în calitate de elaborator, imî asum responsabilitatea pentru datele și concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare.

CERTIFICARE

Subsemnatul certific în cunoștință de cauză și cu bună credință că:

Afirmațiile declarate de către mine și cuprinse în prezentul raport sunt adevărate și corecte. Estimările și concluziile se bazează pe informații și date considerate de către evaluator ca fiind adevărate și’corecte, precum șî pe concluziile inspecției asupra proprietății, pe care am efectuat-o ia data precizata in raport.

Prezentările faptelor din raport sunt corecte si reflecta cele mai pertinente cunoștințe ale. evaluatorului.

Analizele, opiniile și concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele și concluziile limitative menționate și sunt analizele, opiniile și concluziile mele profesionale personale, imparțiale și nepărtinitoare.

Nu am interese anterioare, prezente sau viitoare în privința proprietății imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare și nu am nici un interes personal privind părțile implicate în prezenta misiune, excepție făcând rolul menționat aici.

Implicarea mea în această misiune nu este condiționată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării și legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcție de opinia mea.

Analizele, opiniile și concluziile mele au fost formulate, la fel ca și întocmirea acestui raport, în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare si Codul Deontologic.

Posed cunoștințele și experiența necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. Evaluatorul are experiența in ceea ce privește localizarea si categoria de proprietate care este evaluata.

Cu excepția persoanelor menționate în raportul de evaluare, nici o altă persoană nu mi-a acordat

Cu stima,