Hotărârea nr. 297/2013

hotarirea 297 - 28 noiembri 2013 - modificare stat de functii aparat primar

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.297

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.12.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.39992 din 21.11.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea, începând cu 1 decembrie 2013, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.198/2013, prin transformarea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 - Direcția Administrație, Juridic, Contencios, în post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aceluiași serviciu; totodată, se propune transformarea postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Informatică și Centrul pentru informarea Cetățenilor în post de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul aceluiași birou;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale Legii nr.284/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi „pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.12.2013, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea a două posturi, după cum urmează :

postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10 /2001 - Direcția Administrație, Juridic, Contencios, se transformă în post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aceluiași serviciu ;

postul de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor se transformă în post de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul aceluiași birou.

 • (2) Modificările prevăzute la a!in.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane.


  1

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentin^Mta^DOBRETE

  (X M

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist lonDtDOIU

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA MUhl. RM. VALCEA


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl AL DIRECȚIEI DE EVIDENȚA A PERSOANELOR

Nr. cri.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

FuncțEapublkâ

Clasa

Grad profesional

Clasa de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțle/nivelul de salaiixare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0 .

1

2 -

4

*

&

7

9

10

II

12

13

____________15___________

0        ________________________________Ț_____________________________________________2 -           _________________J___________________________________4__________________I 6 I & I 7 I__g____________________S................  !&____________ II ____ 12 I 13 I_____B ..J____________ÎL

DEMNITARI                 3

1

PRMAR

3

1

2

VICEPRIMAR

S

1

3

VICEPRIMAR

S

1

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

1

5

SECRETAR MUNICIPIU

II

85

S

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS            ____ ___ 21

6

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, REGLEMENTARI SI APLICARE LEGEA 10/2001_____________________ 9

7

Șef serviciu

II

I

76

S

1

8

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

9

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

10

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

12

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

S

1

13

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

14

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

15

CONS. JURIDIC

1

Asistent

34

S

1

COMPARTIMENT ARHIVA Șl GESTIONARE DOCUMENTE                                            3

16

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

17

REFERENT

III

Superior

23

M

1

18

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

ClaSă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțietaiveluf de saializare ptr.

funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

0

1

2

4

5

8

7

9

-S

10

11

12

13

M

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS___8

19

Șef Șerviciu

II

76

S

1

20

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

21

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Asistent

34

S

1

23

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

24

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

25

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

26

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE                                                  24

27

Director Executiv

II

80

s

1

BIROUL RESURSE UMANE                                                       7

28

Șef Birou

II

74

S

1

29

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

30

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

31

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

32

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

33

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

34

INSPECTOR

l

Superior

50

S

1

BIROUL ADMINISTRATIV                                                               13

35

Șef Birou

II

72

S

1

36

REFERENT

IA

21

M

1

37

ȘOFER

I

15

M

1

38

ȘOFER

I

15

M

1

39

ȘOFER

I

15

M

1

40

ȘOFER

I

15

M

1

41

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

M

1

42

ÎNGRIJITOR

12

G

1

43

ÎNGRIJITOR

12

G

1

44

ÎNGRIJITOR

12

G

1

45

ÎNGRIJITOR

12

G

1

46

ÎNGRIJITOR

12

G

1

47

ÎNGRIJITOR

12

G

1

COMPARTIMENT RELAȚII CU ROMII                                                        1

| 48 j '                                       |                    |                        |                          I ' I I -I i                      } INSP.SPEC. | II j |33| S |       -1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publici

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

r Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nhrel de salarizare pentru fimcțffle tJe conducerefgradu!)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțtafnivetut de salalizare ptr. funcțiile de conducere(graduE)

de conducere

de execuție

a

1

3

4

5

a

7

8

&

. i? ....

11

12

13

14

_______________:ii._____

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN_______________ 2

49

CONSILIER

1

Principal

39

S

1

50

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

BIROUL INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR _______________ 8

51

Șef Birou

II

74

S

1

52

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

53

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

54

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

55

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

56

CONSILIER

I

Asistent

34

s

1

57

INSPECTOR

l

Asistent

34

s

1

58

INSP.SPEC.

I

38

S

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN             ____ _____ ____ ______4

59

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

60

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

61

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

62

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

CABINET PRIMAR                                                            4

63

CONSILIER

IA

48

S

1

64

CONSILIER

IA

48

s

1

65

CONSILIER

IA

48

s

1

66

CONSILIER

IA

48

S

1

COMPARTIMENT COMUNICARE, SPORT, CULTURĂ                                              3

67

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

68

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

69

REFERENT

III

Superior

23

M

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ         ___________________73

70

Director Executiv

II

80

S

1

71

Director Executiv Adjunct

II

78

S

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                                        10

72

Șef Serviciu

II

76

S

1

73

INSPECTOR

I | Superior

50

S

1

74

INSPECTOR

I | Superior.

50

s

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publici

Clasa

jeuoțsapjd pejg l

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerețgradul)

Clasă de salarizare |

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțta/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradui)

de conducere

de execuție

1

7

5

4

5

7

a

5

10

11

12

13

14

’5 ...

75

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

76

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

77

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

78

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

79

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

80

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

81

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE ____ _____ _____ ________16

82

Șef Serviciu

II

76

S

1

83

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

84

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

85

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

86

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

87

*

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

88

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

89

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

90

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

91

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

92

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

93

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

94

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

95

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

96

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

97

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE_______________________________________________________16

98

Șef Serviciu

II

76

S

1

99

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

100

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

s

1

101

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

102

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

103

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

104

REFERENT

III

Superior

23

M

1

105

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

106

REFERENT

III

Superior

23

M

1

107

INSPECTOR .

I

Principal

39

s

1

Nr crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

1 1

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execirțla/nîvelui de salatizare ptr. funcțiile „de conducerețgradui)

de conducere

de execuție

1

2

a

5

6

J

a

9

10

11

12

13

14

;----------&----------

108

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

109

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

110

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

111

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

112

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

113

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE, OPERATORI GHIȘEU                                              13

114

Șef Serviciu

II

76

S

1

115

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

116

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

117

REFERENT

III

Superior

23

M

1

118

REFERENT

III

Superior

23

M

1

119

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

120

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

121

REFERENT

III

Superior

23

M

1

122

REFERENT

III

Superior

23

M

1

123

REFERENT

III

Superior

23

M

1

124

REFERENT

III

Superior

23

M

1

125

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

126

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET ___________________ 12

127

Șef Serviciu

II

76

S

1

128

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

129

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

130

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

131

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

132

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

133

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

134

REFERENT

III

Superior

23

M

1

135

INSPECTOR

l

Superior

50

S

1

136

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

137

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

138

REFERENT

III

Superior

23

M

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURĂ____________4

139

REFERENT

IA

21-

M

1

140

i

ÎNGRIJITOR

12

G

1

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțlhe de conducerețgradul)

CJasă de saiarizare

Nivel studii ________B._________________

Total funcții

de conducere

de txacuțle/nivelut de salallzare ptr. ftincțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

1

î

3

5

e

7

&

$

10

11

iz

13

w

15

141

INSP.SPEC.

1

38

s

1

142

ARHIVAR

13

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA ___ _____ _______________58

143

Director Executiv

II

80

S

1

144

Director Executiv

Adiunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                         _________________ 2

145

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

146

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL                                          8

147

Șef Serviciu

II

76

S

1

148

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

149

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

150

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

151

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

152

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

153

REFERENT

III

Superior

23

M

1

154

INSP.SPEC.

I

38

s

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI                           ______ 8

155

Șef Serviciu

II

76

S

1

156

INSPECTOR

I

Debutant

24

S

1

157

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

158

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

REFERENT

III

Superior

23

M

1

161

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1.

162

REFERENT

IA

21

M

1.

SERVICIUL EVIDENȚĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

8

163

Șef Serviciu

II

74

S

1

164

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

165

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

166

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

167

REFERENT

III

Superior

23

M

1

168

REFERENT

III

Superior

23

M

1

169

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

1

Grad profesional

Clasă de salarizare

!______Nivel studii |

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerețgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuți «/nivelul de saializare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

1

2

3

5

6

7

a

9

10

11

12

T?.

M

1?.,

170

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

COMPARTIMENT CONTRACTE                         _____3

171

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

172

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

173

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE              ____ ______ _______________ ___3

174

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

175

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

176

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

_____________________ COMPARTIMENTUL ENERGETIC         ______~    ____________________ 1

| 177 |                                       |                   |                      | INSPECTOR | I | Superior | 50 | S |                    |                 j |           |     |        |       1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR__________________________12

178

Șef Serviciu

II

76

S

1

179

CONSILIER

1

Asistent

34

S

1

180

CONSILIER

1

Principal

39

S

1

181

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

182

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

183

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

184

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

185

INSP.SPEC.

1

38

S

1

186

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

187

INSP.SPEC.

II

33

s

1

188

INSPECTOR

II

33

s

1

189

INSPECTOR

II

33

s

1

BIROUL PROIECTE, PROGRAME___________________________________________________ 11

190

Șef Birou

II

74

S

1

191

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

192

REF. DESPEC.

II

Superior

39

SSD

1

193

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

194

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

195

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

196

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

197

INSP.SPEC.

II

33

s

1

198

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

199

INSP.SPEC.

1

38

s

1

200

INSPECTOR

II

33

s

1

Hr >.rt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

I

Clasă de salarizare

i

Nivel studii |

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțnte de ccnduceref gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr, „ funcțiile de conducerețgradui)

da conducere

de execuție

■*

2____

3

4

5

8

7

s

9

10

11

12

13

M

15

DIRECȚIA URBANISM                                                      19

201

Arhitect Șef

II

81

S

1

202

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE                                        9

203

Șef Serviciu

II

76

s

1

204

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

205

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

206

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

207

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

208

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

209 i

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

210

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

211

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.I.S.                                                6

212

Șef Birou

II

74

S

1

213

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

214

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

215

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

216

CONSILIER

I

Asistent

34

S

1

217

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ, INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI                                    2

218

INSPECTOR

I

Superior! 50

S

1

219

INSPECTOR

I

Asistent | 34

S

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE___________________________________________________18

220

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE                                                             8

221

Șef Serviciu [          II

76

S

1

222

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

223

| CONSILIER

I

Superior

50

S

1

224

' | CONSILIER

I

Superior

50

S

1

225

| CONSILIER

I

Superior

50

S

1

226

| CONSILIER

I

Superior

50

S

1

227

| REF. DE SPEC.

II

Principal

28

SSD

1

Nr. cit.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

1                                                                                                                 l

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțit/nivelul de saiaiizare ptr. funcțiile de conducerefgradul)

de conducere

de execuție

1

y

3

5

e            i z

s

.....10

11

12

13

14

228

REF. DESPEC.

II

Superior

39

SSD

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARA]

rn                                                                          2

229

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

230

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

COMPARTIMENT ACHIZIȚIIPUBLICE                                                       7

231

INSPECTOR

I

Superior

50

S

. 1

232

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

233

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

234

CONS.JURIDIC

I

Asistent

34

S

1

235

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

236

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

237

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI          __ 11

238

Șef Serviciu

II

76

S

1

239

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

240

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

241

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

242

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

243

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

244

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

245

REFERENT

III

Superior

23

M

1

246

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

247

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

248

INSPECTOR

I.

Principal

39

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE IN MUNCĂ_________2

249

REFERENT

III

Superior 23

M

1

250

I

MUNCITOR CALIFICAT

I

15

’M

1

DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR        ____ _____ '__23

251

Director Executiv

II

! 80

s

I

1

BIROUL STARE CIVILĂ                                    ______8

252

Șef Birou

li

74

S

1

253

INSPECTOR

I

Superior 50

S

1

254

REFERENT

III

Superior 23

M

1

255

REFERENT

III

Superior ; 23

M

1

256

INSPECTOR

I

Superior î 50

_S

1

Nr c,t.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

L        Clasa

» Grad profesional

Clasă de salarizare |

I       |          u

L       Nivel studii

Funcția cunUvALjală

_ Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare m pentru funcțiile de conducerefgradul)

2 Clasă de salarizare

1 î        Nivel studii |

Total funcții

15

de conducere

3

de execuție/nlvetul de salaiizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

4.

de execuție

__dU_________

257

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

"259"

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

259

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR _________ 14

260

Șef Serviciu

II

76

S

1

261

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

262

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

263

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

264

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

265

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

265

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

267

REFERENT

III

Superior

23

M

1

263

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

262

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

27)

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

271

INSP.SPEC.

I

38

S

1

?; 2

REFERENT

IA

21

M

1

3

REFERENT

I)

13

M

1

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

30

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

199

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCPI ÎN PRIMĂRIE

273
PRIMAR, ino/EAfilfan FRÂNCU