Hotărârea nr. 296/2013

hotarirea 296 - 28 noiembrie 2013 - rectificare buget Piete Prest pe anul 2013

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.296 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A. pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 11803 din 21.11.2013, întocmit de societatea PIEȚE PREST S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pe anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2010, prin care societatea PIEȚE PREST S.A a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin hotărârea nr. 134/2013 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al acestei societăți;

Luând în considerare și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/2013 prin care s-a aprobat rectificarea acestui buget;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ea care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A pe anul 2013, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;                      ___

  • - Societății PIEȚE PREST S.A.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU/LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DlgOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013


SC PIEȚE PREST SA

Str.Emil Avramescu nr.3

CIF RO 27289734

ANEXA 1


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013

INDICATORI

Nr. rând

An 2012

An 2013 RECTIFICAT

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

I          %

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i

VENITURI TOTALE din care: (rd.2+rd.3+rd.4)

1

10.881.599

11.035.000

101

10.405.000

10.405.000

94

94

1

Venituri din exploatare din care;

2

10.879.564

11.034.000

101

10.400.000

10.400.000

94

94

a) Venituri din taxe, piețe, târguri

1.556.265

1.600.000

103

1.650.000

1.650.000

103

103

b> Venituri din prestări servicii

5.777.613

6.110.000

106

6.200.000

6.200.000

101

101

- întreținere si amenajare spatii verzi

2.326.302

2.300.000

99

2.400.000

2.400.000

104

104

- Întreținere mobilier stradal

414.688

460.000

111

500.000

500.000

109

109

- Salubritate

3.036.623

3.350.000

110

3.300.000

3.300.000

99

99

c) Venituri din taxe parcare

192.604

225.000

117

250.000

250.000

111

111

d) Venituiri din taxa intrare Gradina Zoologica

155.242

170.000

110

0

0

0

0

e) Venituri din exploatare Baza de Agrement

854.493

730.000

85

0

0

0

0

f) închirieri, spatii si terenuri

1.560.360

1.600.000

103

1.600.000

1.600.000

100

100

gj Venituri Moara Goranu

32.018

35.000

109

35.000

35.000

100

100

h) Venituri din taxa cimitire

293.008

300.000

102

400.000

400.000

133

133

i) Grupuri sociale

205.227

210.000

102

210.000

210.000

100

100

j)Aite venituri

252.734

54.000

21

55.000

55.000

102

102

2

Venituiri financiare

3

2.035

1.000

49

5.000

5.000

500

500

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.5=rd.6+rd.17+rd,18)

5

11.894.481

11.002.568

93

10.380.000

10.380.000

94

94

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11.893.301

11.001.068

92

10.380.000

10.380.000

94

94

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

7

4.568.957

3.697.400

81

3.100.000

3.100.000

84

84

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamrnte asimilate

8

504.755

621.100

123

400.000

400.000

64

64

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.635.908

6.502.568

98

6.680.000

6.680.000

103

103

C1 Cheltuieli cu salariile, din care:

10

5.044.540

4.930.000

98

5.100.000

5.100.000

103

103

- Salarii brute

5.044.540

4.930.000

98

5.100.000

5.100.000

103

103

02 Bonusun

11 |

43.918

0

0

0

0

0

___________0

C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:

0

0

c

0

0

c

0

- Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0

0

c

0

0

c

0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

103.123

145.000

141

150.000

150.000

103

103

C5 Cheltuieli cu asiguradle si protecția sociala, fondurile speciale si alete obligații legale

15

1.444.327

1.427.568

99

1.430.000

1.430.000

100

100

D

Alte cheltuieli de exploatare

16

183.681

180.000

98

200.000

200.000

111

111

2

Cheltuieli financiare

17

1.180

1.500

0

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

18

0

. o

0

0

0

c

0

111

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere}

19

-1.012.882

32.432

3

25.000

25.000

77

77

IV

IMPOZITUL PE PROFIT

20

0

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

-1.012.882

32.432

0

25.000

25.000

77

77

1

Rezerve legale

22

0

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

23

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum sî pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la

27

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

28

0

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 22-29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

31

0

0

0

0

vi

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

0

0

0

0

0

0

3)

cheltuieli materiale

34

0

0

0

0

0

0

0

9)

cheltuieli cu salariile

35

0

0

0

0

0

0

0

cheltuieli privind prestările de servicii                               j

36

0

0

0

c

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

-

0

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚARE A AINVESTITHLOR, din care:

39

127.511

130.000

102

130.000

130.000

100

100

1

Alocatii de buget

40

0

0

0

0

0

0

»■         0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIT!!

41

75.017

109.064

0

106.779

100.000

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

0

0

1

Numa' de personal prognoza: la finele anului

43

400

372

93

372

372

100

100

2

Număr mediu de. salanati total

44

382

■ 372

97

372

372

100

100

3

Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care

45

5.088 458

4.930.000

97°

5.100 000

5 100.000

W3

103

3}

cheltuieli cu salariile

46

5 044 540

4.930.000

98

5.100 000

5.100.000

103

103

b)

bon us uri

47

43 918

0

0

0

0

0

■ 0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca (Rd.46/ Rd.44)712*1000

48

1.100

1.104

100

1.142

1.142

103

103

1

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influențat de bonuficatiiie si bonusurile in lei si/ sau natura (Rd.45/ Rd. 44)712*1000

49

1.110

1.104

99

1.142

1.142

103

103

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (Rd 1/ Rd. 44)

50

28.486

29.664

104

27.970

27.970

94

94

7

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (Rd.1/ Rd.44*iCP)

51

29.711

30.940

104

29.173

29.173

94

94

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

52

X

X

X

X

X

X

X

9

Cheltuieli totale ia 1000 tei venituri totale (Rd.5/ Rd.1)*1000

53

1.093

997

91

998

998

100

100

10

Plati restante, in preturi curente

54

604.193

0

0

0

0

0

0

11

Creanțe restante, in preturi curente

55

132.043

150.000

114|

100.000

100.000

67

_________67

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI UjEc u

INDICATORI

Nr.

rd.

•AN 2012

AN NKT

f

Aprobat

Realizat

AN 2013

RECTI1-1CAT

7=6/5

0

1

7

3

4

5

6

1

I

Venituri totale (Rd.2+Rd.23-J-Rd.29)

1

1 1.351.493

10.881.599

11.035.000

101

1

Venituri din exploatare (Rd.3-rRd.8~Rd.9~Rd. 13-î-Rd. 14-t-Rd. 15). din care:

2

1 1.349.493

10.879.564

11.034.000

101

a)

din producția vanduta (Rd.4-rRd.5-eRd.6+Rd.7), din care

3

1 1.219.493

10.751.672

10.980.000

102

al)

din vanzarea produselor

4

0

0

0

0

a2)

din servicii prestate

5

7.919.493

7.521.668

7.680.000

102

a3)

din redevente si chirii

6

3.300.000

3.230.004

3.300.000

102

a4)

alte venituri

7

0

0

0

0

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10-î-Rd. 11 ■ Rd. 12), din care:

9

0

0

0

0

cî)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0

0

0

0

c2)

transferuri, cf. prevederilor legale I vigoare

11

0

0

0

0

c3)

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

14

130.000

127.892

54.000

42

0

alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17-?-Rd.20-!-Rd.21 +Rd.22), din care:

15

0

0

0

0

fl)

din amenzi si penalitati

16

0

0

0

0

12)

din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd. 18’ Rd. 19), din care:

17

0

__0

0

0

- active corporale

is|

0

’X         0

_________0

- active necorporale

19

0

0

0

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

0

0

0

f'4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

0

0

0

1’5)

alte venituri

00

0

0

0

0

-1

Venituri financiare ( Rd.2A+r<d.25^Rd.26-^Rd.27^Rd.28). din care:

23

2.000

2.035

1.000

49

a)

din imobilizări financiare

24

0

b)

din investiții financiare

25

._. . ......

0

c)

din diferente de curs

26

0

d)

din dobânzi

27

2.000

2.035

1.000

49

e)

alte venituri financiare

28

0

3

Venituri extraordinare

29

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3 i+Rd. 13 l+Rd. 139)

30

1 1.768.484

11.894.481

11.002.568

93

I

Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87-rRd. 116), din care:

3 1

1 1.768.484

11.893.301

11.001.068

92

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33-i-Rd.41-i-Rd.47), din care:

32

4.472.000

4.568.957

3.697.400

81

Al

Cheltuieli privind stocurile (Rd.34-t-Rd.35-i-Rd.38-i-Rd.39’rRd.40), din care:

33

3.080.000

3.157.853

2.815.000

89

a)

cheltuieli cu materiile prime

34

160.000

157.943

82.000

52

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

35

1.600.000

1.595.362

1.493.000

94

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

85.000

83.214

88.500

106

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

1.000.000

840.573

1.000.000

119

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

38

70.000

68.994

40.000

58

d)

cheltuieli privind energia si apa

39

1.250.000

1.335.554

1.200.000

90

e)

cheltuieli privind mărfurile

40

0

0

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de tertî (Rd.32- Rd.4?v Rd.46). din care:

41

1.171.500

1.176.968

723.000

61

a)

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

42

1.150.000

1.155.808

695.000

60

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.44-rRd.45). din care:

43

2.500

2.498

3.000

120

bl)

- către operatorii cu capital integral/ majoritar de stat

44

0

0

0

0

b2)

- către operatorii cu capital privat

45

2.500

2.498

3.000

120

c)

prime de asigurare

46

19.000

18.662

134

A3

Chelinieii cu alic servicii executate de terii (Rd.48+Rd.49^rd.51^Rd.58^Rd.63^rd.64-rd.68-Rd.69-rd.70-rRd.79). din care:

47

220.500

234.136

।            25.000

159.400

68

a)

cheltuieli cu colaboratorii

48

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariuL din care:

49

25.000

24.127

3.000

12

bl)

cheltuieli privin consultanta juridica

50

14.000

14.000

0

0

c)

cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd.52^Rd.54), din care:

51

65.000

82.439

53.500

65

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

52

10.000

9.749

500

'5

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

54

55.000

72.690

53.000

73

-tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. Campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

0

0

0

-cheltuieli de promovare a produselor

57

0

0

0

0

d)

Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.6 1 -i-Rd.62), din care:

58

500

500

0

0

dl)

cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

0

0

0

d2)

cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult

60

0

0

0

0

d3)

cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

61

0

0

0

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

500

500

0

0

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

63

1.000

1.003

1.400

140

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

4.000

3.871

4.000

103

- cheltuieli cu diurna (Rd.66+-Rd.67), din care:

65

4.000

3.871

4.000

103

- interna

66

4.000

3.871

4.000

103

- externa

67

0

0

0

_________0

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

68

50.000

47.245

50.000

106

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

69

7.500

7.451

7.500

101

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate dc turti, din care:

70

67.500

67.500

33.000

49

il)

cheltuieli dc asigurare si paza

71

65.000

65.000

O

‘0

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

7?

0

0

30.000

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

73

2.500

2.500

3.000

120

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

74

0

0

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

75

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efecutate de filiale

76

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de Urgenta nr. 109/20 11

77

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitati de si alte anunțuri

78

0

0

0

0

j)

alte cheltuieli

79

0

0

7.000

0

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82-Rd.83-t-Rd.84+Rd.85-bRd.86)

80

513.500

504.755

621.100

123

a)

cheltuieli cu taxa pt activitate de exploatare a resurselor mineral

81

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu redeventa pt concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

82

140.000

103.398

104.000

101

c)

cheltuieli cu taxa de licența

83

0

0

10.000

0

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

85

3.500

3.128

4.000

128

0

cheltuieli cu alte taxe si impozite

86

370.000

398.229

503.100

126

c

Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)

87

6.652.984

6.635.908

6.502.568

98

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.BO-Rd.OO+Rd.01), din care:

88

5.066.877

5.044.540

4.930.000

98

a) (salarii de baza

89

5.066.877

5.044.540

4.930.000

_______98

b)

i sporuri. prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform k'C.M)

90

0

0

0

. 0

c)

pillc bonificatii (conform CCM)

91

0

0

0

0

C2

E3onusuri (Rd/B-Rd.96-R.97d<d.98-Rd.99). din cure:

92

45.465

43.918

. .0

0

a)

cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

45.465

43.918

0

0

- lichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

94

0

- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

95

0

0

0

0

b)

lichete de masa

96

0

0

0

0

c)

lichete de vacanta

97

0

0

0

0

d)

cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli conform CCM

99

0

0

0

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd. i 01 +Rd. 102+Rd. 103), din care:

100

0

0

0

0

a)

cheltuieli cu plățile compensatorii aferentei disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

0

0

0

0

c)

cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatozarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

0

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat ai a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105-i-Rd. 106-j-Rd. 107+Rd. 108), din care:

104

103.123

103.123

145.000

141

a)

pentru directori/ directorat

105

58.072

58.072

53.880

93

b)

pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere

106

15.583

15.583

43.104

277

c)

pentru AGA si cenzori

107

24.080

24.080

48.016

199

d)

oentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

108

5.388

5.388

0

________0

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legate (Rd. I 10- Rd. 111 -Rd.l 12-Rd. 1 I3-Rd. H4+Rd. 1 15). din care:                                              -

109

1.437.519

1.444.327

. 1.427.568

99

a)

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

1 10

1.075.360

1.083.921

1.068.220

99

b)

cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj

1 11

25.850

25.525

25.427

100

c)

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

1 12

268.840

267.678

264.443

99

d)

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

0

0

0

0

e)

cheltuieli privind contribuția unitatii la schemele de pensii

114

0

0

. 0

0

0

cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

115

67.469

67.203

69.478.

......1.03 .

D

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.l 17+Rd. 120-rRd. 12 KRd. 122-t-Rd. 123-^Rd. 124). din care:

1 16

130.000

183.681

180.000

98

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd. 1 18-t-Rd. 119). din care:

117

0

37.436

30.000

80

- către bugetul general consolidat

118

0

0

0

0

- către alti creditori

119

0

37.436

30.000

80

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

122

20.000

18.734

20.000

107

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

123

110.000

127.511

130.000

102

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizione (Rd. 125-

124

0

0

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

125

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

0

0

0

t2.r

din anularea provizioanelor (Rd. I28+Rd. 129-^Rd. 130), din care:

127

0

0

0

0

- din participarea salariatilor la profit

128

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulente

129

0

0

. 0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135~Rd. 138), din care:

131

0

1.180

1.500

127

a)

cheltuieli privind dobânzile ( Rd. 133—Rd.134). din care:

132

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu diferentele de curs valutar (Rd. 136^-Rd. 137). din care:

135

0

1.180

1.500

127

bl)

aferente creditelor pentru investitii

136

0

0

0

- 0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

137

0

1.180

- 1.500

127

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

......0

in

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.l-Rd.30)

140

-416.991

-1.012.882

32.432

-J

cheltuieli nedeductibile fiscal

141

40.000

56.670

60.000

106

IV

IM0PZ1T PE PROFIT

142

0

0

0

o”

V

DATE DE FUNDAMENTARE

143

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

144

400

400

372

93

2

Nr. Mediu de salariati

145

382

382

372

97

3

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/ persoana) (Rd. 89/ Rd.145)/ 12*1000

146

1.105

1.100

LI 04

100

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd. 88/ Rd.145)/ 12*1000

147

1.105

1.100

1.104

100

c)

Câștigul mediu lunar pe sakariat (lei/ persoana) influențat de bonificațiile si tonusurile in lei si/ sau natura

148

LI 15

1.110

1.104

99

4

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persona) (Rd. 1/Rd. 145)

149

29.716

28.486

29.664

104

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persona) (Rd. 149 * 1CP)

150

30.994

29.71 1

30.940

104

c)

Productivitatea munci ia ajustata la î (lei/ persoana) (Rd. 1 -Rd. 17-Rd.2O)/Rd. 145

151

29.716

28.486,

29.664

104

d)

Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/ persoana) (Rd.2-Rd. 17-Rd.2O)/Rd.145

152

29.71 1

28.481

29.661

1

e)

Productivitatea muncii in unitati i fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) W^.XLJ-7 Rd. 145

1 3

X

\

X

x

el)

Elementele de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

154

X

X

X

X

- număr unitati fizice NUF

155

X

X

X

X

- preț/ larii? UF

156

X

X

X

- . x

- valoare = UF x 77 P

157

X

X

X

X

- pondere in venituri totale = Rd. 157/ Rd. 1

. 158

X

X

X

X


Adunarea Generala a Acționarilor


Nuica lonut jfV/ V?

Amza Valeriu

Boban Liviu Gabriel

Pandurasu Adrian IulianConsiliu d

Trifu Alexandru losif Predescu Iustin Costache Ion Spinciu Danut

Constantin Lazar

Adunarea Generala a Acționarilor

Nuica lonut v Am za Valeriu Boban Liviu Gabriel Pandurasu Adrian Iulian1

Consiliu defAdmifiis

Trifu Alexandru losif Predescu Iustin


Spinciu Danut

Constantin LazarFoaie 1


Gradul de realizare a veniturilor propriiNr.ctr

INDICATORI

Prevederi an 2011

%

Prevederi an 2012

. %

Aprobat

R’ealizat

încasat

5=4/2

Aprobat

Realizat

încasat

9=8/6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Venituri proprii din exploatare * :

9.276.975

9.560.684

8.931.-363

96

11.219.493

10.751.672

10.882.733

97

2

- din servicii prestate

- 6.376.975

6.245.284

5.657.753

88,72

7.919.493

7.521.668

7.686.488

97,06

. 3. .

- din chirii

2.900.000

3.315.400

3.273.610

112,88

3.300.000

3.230.004

3.196.245

96,86

4

- alte venituri de exploatare

0

0

0

0

0

0


* Nu se vor !ua in considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum si veniturile care nu se transforma in lichidități bănești ( nu influențează fluxul de numerar).

Detalierea se face in funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.


Adunarea Generala a Actio Nuica Ion ut Amza Valeriu \ Boban Liviu GalPandurasu Adrian Mihailescu Gheorghe


Consiliu de A

Trifu Alexandru losif Predescu Iustin Costache Ion ' Spinciu Danut Constantin Lazar
Paoină 1

ANEXA 4


Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiariNr.Crt.

INDICATORI

P Nr.

repuneri an curent 2013

Trim 1

Trim 11

Trim III

Trim        ''

0

1 ; ■

Rd.

2

3

4

5

6

1.

1 NITURI TOTALF (Rd'.2+Rd.23 t-Rd.29)

1

11 035.000

2.647.000

2.626.250

3 171 500

2 590.250

i

\

enityri dm exploatare

2

1 1 034.000

2.646.000

2 625 000

3 170.000

2 593.000

c

31 t

in producția vândută (Rd!4-iRd.5+Rd.6+Rd.7), m care:

3

10.980 0U0

2.626.000

2.6O0.000

3 140.000

2.614.000

.1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

2}

din servicii prestate

5

7.680 000

1.826.000

1.800.000

2.200.000

1.854.000

13)

din chirii

6

3 300.000

800,000

800.000

940,000

760.000

14)

alte venituri ।

7

0

0

0

0

0

b)

Jin vânzarea mărfurilor

8

0

0

0

0

0

1

din subvenții și transferuri de exploatare ifcrente cifrei de afaceri nete Rd.lO< Rd.ll i-Rd.l 2), din care:

9

0

0

0

0

0

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

0

0

0

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

c3

transferuri pentru plata personalului

12

0

0

0

0

0

d)

din producția de imobilizări

13

0

0

0

0

0

e)'

venituri aferente costului producției în curs de execuție

14

54.000

20.000

25.000

30.000

21.000

n

alte venituri din explorare

(Rd.il 6* Rd.17 rRd.20+Rd,2] rRd.22), din care:

15

0

0

0

0

0

f.l)

din amenzi și penalități

16

0

f2)

dm vânzarea activelor și alte operații de capila! (Rd. 18-rRd,39), din care:

.17

0

<

■ active corporale

18

0

■ active necorporale:

19

0

f3)

din subvenții pentru investiții

20

0

(4)

din valorificarea certificatelor CO2

21

0

f5)

alte venituri

22

0

2

Venit (Rd.2

uri financiare

4<Rd.25rRd.26-r-Rd.27+Rd.28), din care:

23

1 000

1.000

1.250

1 500

. -2 750

a)

din imobilizări financiare

24

0

bl

din investiții financiare

25

0

c)

din diferențe de curs

26

0

d)

din dobânzi

27

1.000

1.000

1.250

1.500

-2.750

e)

alte venituri financiare

28

(

3

Venituri extraordinare

29

0

0

0

0

II,

CHELTUIELI TOTALE (Rd.3 1 - Rd. 131 tRd;139)

30

11 002.568

2.636 468

2 625.368

3.166.868

2.573.864

1.

Cheltuieli de exploatare

(Rd.321 Rd.80,-Rd.87+Rd,.116), dih care:

31

11 001.068

2 636 093

2 624 993

3.166 491

2.573.489

A. Cheltuieli cubunuri și servicii (Rd.33tRd.41-fRd.47.), din care:..

32

3 697.40(

684.3 5(

929 851

1.208 85(

874 350

L

Al

Cheltuieli privind stocurile

33

2.815.001

543.751

659.251

908.251

703 750

■ a)

cheltuieli cu materiile prime

34

82.00(

10.50C

26.001

25.00t

■ 20.500

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care

35

1 493.()()(

j      273.251

3     373.2S<

1     473.251

373,250

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

36

88.501

)       22.12

3      22.12

22.12

22.125

b2)

cheltuieli cu combustibilii

37

l.000.00(

)     170.00

3    250.00

3    300.00

3     280.000

I

ci

cheltuieli privind materialele de natura obifctoior de inventar

38

■10 00

10.00 )

3      10.00

7 .     10.00

3      10,000

d)

cheltuieli privind energia și apa

39

1.200 00

)     250.00

0     250.00

0    400.00

0    300,000

e).

cheltuieli privind mărfurile

40

)

0

0

0            0

A2

Cheltuieli privind;serviciile executam de terți (Rd.42 । Rd.4.3 rRd,46), din care;

41

723.00

0     100.75

)     230 75

0    260 75

)     130.750

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

42

695.00

0      95.00

0    225.00

0    255.00

0    120.000

b)

cheltuieli: privind chiriile (Rd.44-t-Rd.45) din care:

43

3.00

0         75

0         75

0         75

0        750


L

1)

1

către operatori cu capital itegral/rnajoritar de stat

44

0

1}

către operatori cu capital privat

45

3.1X10

750

750

750

750

jrhnc țic asigurare

46

25 000

5,000

5.000

■ 5.000

10.000

A3

iheltuieii cu alte servicii executate de terți Rd.481 Rd.49fRd.51+-Rd.58 rRd.63+Rd.64-i

td.68H3d.69+Rd.70+Rd,79), din care:

47

159.400

39.850

39 850

39 850

39.850

a)

.hcltuicli cu colaboratorii'

48

0

b)

'lieltuicli privind comisioanele și onorariul din

WC

49

3.000

750

750

750

750

)lj

cheltuieli privind consultanța juridică

50

0

0

0

0

0

c!.

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate Rd.52*Rd.54), din care:

51

53 500

13.375

13 375

13.375

! 3 375

ci)

■heltuicli de protocol, din care:

52

500

125

125

125

125

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

0

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

54

53 000

13.250

13.250

13.250

13.250

tichetc cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit.Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioara

55

0

■ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

56

0

■ ch. dc promovare a produselor

57

0

d)

Ch cuaspon sori zarea

(Rd.59< Rd.60-(-Rd.61+Rd,62), din care:

58

0

0

0

0

0

d.i)

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

59

0

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

60

0

d.i)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale

61

0

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

62

0

c)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

63

1.400

350

350

350

3S0

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

64

4,000

1.000

l 000

1 000

1.000

cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:

65

4.000

1 000

1.000

1 000

1.000

■ internă

66

4 000

1.000

1.000

1.000

1.000

■ externă

6?

0

0

0

0

0

el

cheltuieli poștale ți taxe de telecomunicații

68

50.000

12.500

12.500

12.500

12.500

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

69

7.500

1.875

1.875

1.875

1.87S

i) '

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: .                   ;

70

33.00(

lO.OOt

lO.OOt

10 000

3.00U

II)

cheltuieli de asigurare și pază

71

('

c

c

c

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

72

.30 001

7. SOC

7.50C

7. SOC

7.500

cheltuieli cu pregătirea profesională

73

3.001

75C

75C

75C

750

|4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

corporale și necorporale, din care:

74

(

1.75C

1.75C

1.75C

-5.250

■ aferente bunurilor de natura domeniului public      ;

75

(

1.751

1.7SC

1.75C

■5.250

.15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

76

)                 0

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/20.1 l

77

)

)

)

3             0

i?)

chelluicli cu anunțurile privind licitațiile |și alte anunțuri

78

)

)

)

)              0

J)

alte cheltuieli

79

7 00

1

0

3       7.000

i (

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsărninte asimilate

Rd.81 tRd.82-Rd.83+Rd.84+Rd,85+Rd.86), din care:

80

621 100

281,100

24.500

287.000

28.500

) C

h. cu taxa pț. activitatea de exploatare a esursclor minerale

81

0

0

O

O

0

11

h. cu redevența pentru concesionarea ninunlor publice și resurse minerale

82

104 000

26.000

21.000

32.000

25.000

)

h. cu taxa de licență

83

10.0(10

2.500

2.500

2.500

2.500

n

h. cu taxa de autorizare

84

0

0

0

0

0

2)

h. cu taxa de mediu

85

4.000

1,000

1.000

1,000

1.000

)

cheltui

eli cu alte taxe și impozite

86

503.100

251.600

0

251.500

0

Cheltuieli cu personalul

Rd,88'Rd.92 rRd,.100+Rd.l04+Rd.l09)

87

6.502 568

1.625.643

1.625.643

1 625.643

1 625 639

CJ

“heltu

.are:

t?li cu salariile (Rd.89iRd.90+Rd.91), din

88

4.930.0O0

1.230 271

1,230 271

1 230 271

1.239.187

i) salarii de bază

89

4.930.000

1.230.271

1.230,271

1.230.271

1.239.187

b) spo salarii

uri, prime și alte bonificații aferente lui de bază (conform CCM)

90

0

0

0

0

0

cl alte

bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

O

0

( 2

tonusuri (Rd.93rRd.96+Rd.97+Rd,98+Rd,99), din care:

92

0

0

0

0

0

a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

0

tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

■ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

b) lichele de masă;

96

0

c) tichete de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut in anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.,1011Rd.102 rRd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

C) Cheltuieli de natură salarială aferente rost।yciurării, privai izării, administrator special, alte comisii și comitete

103

l

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105 rRd.l06+Rd,107+Rd,108), din care:

104

145.00C

4 1.091

41 091

41.091

21.727

a) pentru directori/directorat

105

53.88C

13.47C

13.476

13.47C

13.470

b) pentru consiliul de administrație/consiliul dt supraveghere

106

43 IO-

10.776

10.776

10.776

10.776

c) pe

ntru AGA și cenzori

107

4X.0K

16.845

16.845

16.845

-2.519

d) pentru alte comisii și comitere constituite ■ potrivit legii

108

(

0

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110iRd.111 rRd.l 12+Rd.ll3+Rd.ll4+Rd.l 5), hm care:

109

1.427 56

’ 354.28

354.28

354.28

364 725

_|_______

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

no

1.068.22

(     264.44

3     264.44

3    264.44

3     274.891

b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

in

25.42

7        6.35

7        6.35

7       6.35

7       6.356

') eh. plivind contribuția la asigurări sociale de

>ănătato

112

264 443

66.111

66.111

66.111

66.110

i| ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

113

0

0

0

0

0

;) ch. privind contribuția unității la schemele Je pensii

114

0

0

0

O

0

) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale

115

69.478

17.370

17.370

17,370

17.368

0. Alte cheliDieli de exploatare

Rd.l 17* Rd. L2O*-Rd.l21+Rd.122*Rd.123+Rd.l24),din care;;

116

'    180.(100

45 000

45.000

45 000

45.000

a)

cheltui

țRd.n

eli cu majorări și penalități

BtRd.119), din. care:

117

30 000

7.500

7.500

7.500

7.500

■ către bugetul general consolidat

118

0

0

0

0

O

■către alți creditori

119

30.000

7.500

7.500

7.500

7.500

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

120

0

0

0

0

0

0

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

121

0

0

0

0

0 .

c

tui te cheltuieli

122

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și nccorporale

123

130.000

32.500

32.500

32,500

32.500

0

ajustări și deprecieri'pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125Bd.126), din care:

124

0

0

0

0

0

fl):

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

125

0

0

0

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:

126

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.128* Rd. 129*Rd.BO), din care;

12?

0

0

0

0

0

din participarea salariaților la profit

128

0

0

0

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (Rd.l32t-Rd.l35+Rd,138), din care:

131

1.500

375

375

375

375

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.133 i-Rd.134), din caro: . ■

132

0

0

0

0

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

B3

0

0

0

0

0

a?)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

B4

(

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.B6rRd.B7), din care:

135

1,50(

375

375

375

375

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

C

0

C

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

1 .SOC

375

375

375

375

0

alte cheltuieli financiare

138

(

C

C

C

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

(

C

C

c

0

III

RI.ZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l

Rd.30)

140

32 432

10 532

«82

4.632

16 386

[cheltuieli nedeductibile fiscal

141

60 OOf

20.00C

15.00C

15.0OC

10.000

IV

IMPOZIT Pfi PROFIT         ■

142

1                   f

(

f

>T7     0


Adunarea CJt Muica lonut Aniza Vaieriu Boban Liviu BirPandurasu Adrian liSlian Mihailescu GheorgheConsiliu de A Trifu Alexandru Sosii Predescu lusti Costache Ion Spinciu Danut Constantin Lazar 'Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare

rtîW W-AfcJEXA Nr. 5

INDICATORI

Data finalizării investiției

An 2012

n ? w

1 i i

=•

Aprobat

Realizat

Ur$\

f                   - J I

*fln 2015

0 1                                                                                     2

3

4

5

8

I     SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

110000

127511

13000§ e

^=^"30000

130000

1 Surse piopni. din care:

110000

127511

130000

130000

130000

a)-amortizare           ,

110000

127511

130000

130000

130000

b)-profit

2 Alocații do la buget

0

0

0

0

0

3 Credite bancare din care:

0

0

0

0

0

a)-interne

b)-extorne

4 Alte surse, din care

0

0

0

0

0

- (denumire sursa)

- (denumire sursa)

It . CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

100000

75017

109064

106799

. 100000

1 Investiții in curs din care'

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile.de natura domeniului privat al statului sau a unitatii administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv) •

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunuri luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

- (denumim obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2 Investiții noi. din cate

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0

0

0

0

0

• (denumim obiectiv)

- (denumim obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitaii administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

■ (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile do natura domeniului privat al statului sau al unitaii administrativ teritoriale

0

C

0

0

0

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

1-

■ d) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitaii administrativ teritoriale

■ c

c

c

. - c

0

-.(denumire obiectiv)               ....

-1 (denumire; obiectiv)

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizării), j din care; .

C

) (

3                  (

3

3             0

a) pentru bununle proprietatea privata a operatorului economic

3

3

3

3           0

- (denumim obiectiv)

- (denumim obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unita! administrativ teritoriale

3

3

3

3           0


- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitaii administrativ teritoriale *      .

0

0

0

0

0

...

• (denumire obiectiv)

- (denumiri: obiectiv)

d) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitaii administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

- (denumim obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte acizitii de imobilizări corporale)

100000

75017

100000

100000

100000

5

Rambursau de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

9064

6799

0

a)-intemb

9064

6799

0

bj-extcrne                 \

îea Generala a Acționarilor

Nuica lonut

Amza Vaier! u

Boban Liviu Gaoriel Mz Pandurasu Adrian Iulian

Mihailescu Gheorghe t
Consiliu de Administrati

Trifu Alexandru losif Predescu Iustin


Spinciu Danut Constantin Lazar
Programul de reducere a stocurilor

Nr.

Cri.

Stocuri

Sold la 31.12.2012

Intrări 01.01.

31.12.2013

| Ieșiri 01.01-31.12.2013

l i u

Aferente prad, si cons. propriu pt. desf. activitatii

Vanzari, lichidări de stocuri

Sold la 31 12. 2013

Sold la 31.12.

2014

Sold la 31.12. 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Materii prime, din care:

3.247,00

82.000,00

85.247,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1a)

- stocuri tara mișcare

0,00

2.

Materiale, din care:

92.145,00

550.000,00

572.145,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

2a)

- stocuri fara mișcare

0,00

3.

Obiecte de inventar, din care:

42.309,00

40.000,00

72.309,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

3a)

- stocuri fara mișcare .

0,00

4.

Piese de schimb, din care:

10.516,00

88.500,00

89.016,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

4a)

- stocuri fara mișcare

0,00

5.

Produse finite, din care:

1.611,00

200.000,00

200.611,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

5a)

- stocuri fara mișcare

0,00

6.

Alte stocuri, din care:

15.601,00

151.100,00

155.601,00

0,00

11.100,00

0,00

0,00

6a)

- stocuri fara mișcare

0,00

TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd 3+Rd 4+Rd.5+Rd.6), din care:

165.429,00

1.111.600,00

1.174.929,00

0,00

102.100,00

0,00

0,00

- stocuri fara mișcare

(Rd. 1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a-i-Rd.6a)

I


Adunarea Generala a Acționarilor Nuica îonut Amza ValeriJ Wi . Boban Liviu Gabr Pandurasu Adrian Mihailescu Gheorghe
Consiliu de Administrație

Trifu Alexandru losif Predescu Iustin Costache Ion Spinciu Danut Constantin LazarProgramul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr.

Crt.

- Arierate

Sold initail an

2013

Reduceri

Sold final an 2013

Reduceri Total an 2013

Sold final an 2013

Reduperi

Total an 2014

Sold final an 2014

Totai an

2013

din care:‘Surse an 2013

i nea sari creanțe

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL

(Rd.1a-rRd.1b); din care:

604193

604193

604193

0

0

0

604193

0

0

0

1a

- buget genera! consolidat

1b.

- alti creditori

604193

604193

604193

0

0

0

604193

0

0

0

2.

Total arierate înregistrate in anul 2012 (Rd.2a+Rd.2b), din care:

604193

604193

604193

0

0

0

604193

0

0

0

2a.

- buget general consolidat

2b.

- alti creditori

604193

604193

604193

0

0

0

604193

0

0

0


Adunarea Generala la Acționarilor

Nuica lonut

Amza Valeriu \ Boban Liviu Gabfiel

Pandurasu Adrian lul'iân

Mihailescu Gheorghe
Consiliu de Administrat^ Trifu Alexandru losif^> Predescu Iustin Costache Ion 'T Spinciu Danut Constantin Lazar


ANEXA Nr. 8 tA kfCL -HA-


Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr Cn

Valoarea oredi 1 jOi conform ce'iira okil ji

Perioada de rambursare in aii

Sold la sf A" ■ 20-

Valoarea a oca la scade ~!a ia 2013

Valoare anuala scadenta in anji 20 K

Valoare anuala scaoenla m anji 20iS

TOTAL ac care

rais

dcba «zi

{ diferente de I o ars

nefavorabile

comisioane

TOTAL din

’ râie

dobarizr

diferente de c j/S ■aefavorabiîe

comisioane

TOTAL, cm

care

rate

dobânzi

diferente de curs nefavorabile

comisioane

0

2

3

4

5

6

8

9

ÎG

1 i

12

13

‘4

15

16

18

A Credite pentru activitatea curenta

a)

al)

a2)

b)

b1)

b2)

Total A

B. Credite pentru investitii

a}

54440

3

15862

9816

9064

0

445

307

7364

6799

0

327

238

0

0

0

0

0

a1) Dotări

54440

3

15862

9816

9064

0

445

307

7364

6799

0

327

238

0

0

0

0

0

a2)

b)

b1)

b2)

Total B

54440

3

15862

9816

9064

0

445

307

7364

6799

0

327

238

0

0

0

0

0

Total

General A+B

54440

3

15862

9816

9064

0

445

307

7364

6799

0

327

238

0

0

0

0

_______0Adunarea Generala a Acti Nuica lonut Amza ValeriiU Boban Liviu Gabriel Pandurasu Adrian lulfen Mihailescu Gheorghesr^Z^feConsiliu de Administrati

Trifu Alexandru losif j ■ Predescu Iustin Z

Costache Ion

Spinciu Danut

Constantin L-âzar 5-
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

Nr.

Crt.

Masuri

Termen de realizare

an 2012

an 2013

an 2014

Realizat

Influente

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut

Arierate

Rezultat . brut

Arierate

L.

‘V^ierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducerea a arieratelor

1.045.314

-604.193

0

0

0

0

1

Masura - reducerea ch materiale

X

X

891.913

-604.193

0

0

2

Măsură- creștere a veniturilor din exploatare

X

X

153.401

3

ALTE MASURI

X

X

0

4

TOTAL Pct. I

X

X

1.045.314

-604.193

0

0

0

0

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I

0

0

0

0

0

0

1

Cauza 1........................

X

X

2

Cauza 2............................

X

X

3

Alte cauze

X

X

4

TOTAL Pct. II

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

-1.012.882

604.193

1.045.314

-604.193

0

0

0

__________0


Adunarea G Nuica ionut Amza Valeriu Boban Liviu Gabriel Pandurasu Adrian IulianConsiliu de Administratii Trifu Alexandru losif<C Predescu Iustin Costache lorCr^ Spinciu Dan ut Constantin Lazar
AU