Hotărârea nr. 295/2013

hotarirea 295 - 28 noiembrie 2013 - efectuare plati buget local

ROMAN IA

Județul vâlcea

MuN1C1PIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


www.primariavLro


HOTĂRÂREA NR.295 privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.40469 din 25.11.2013, întocmit de Direcția Economico - Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economtco-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței în sensul neacordării sumei de 10.000 de lei solicitată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea (poziția 8 din tabelul anexat);

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 «Cultură, sport, recreere și religie»;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie", a sumei de 101.190 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media. ___

    PREȘEDINTELE Florenti naAdJna


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOUJ

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013


mnicu Vâlcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14,240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.roCompartimentul Comunicare, Sport, Cultură


Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

Sdm'a propusă spre aprobare (lei)

Destinația

1

40.001 din

21.11.2013

Asociația “Micul

Gates”

2.000

1.000

Solicitarea a fost făcută pentru CN Matei Basarab în vederea premierii echipajelor participante la Cupa “Matei Basarab” la baschet fete si băieți care urmează să se desfășoare în perioada 30 noiembrie -01 decembrie 2013.

2

37503 din data de 4 noiembrie 2013

Parohia cu hramul Sf. Rita

1.690

1.690

Suma este necesară acoperirii cheltuielilor de construcție la acoperișul acestui lăcaș de cult.

Din lipsă de fonduri, lucrările de construcție la acoperișul bisericii cu hramul Sf. Rita se desfășoară în regie proprie. Parohia a primit anul acesta o mică parte din moaștele sfintei al cărui nume îl poartă, introducând-o astfel pe lista locurilor de pelerinaj religios ale lumii catolice.

3

39.829 din

20.11.2013

Asociația Club Sportiv Ossian

5.000

2.500

Suma este necesară pentru a asigura continuitate- Îit pregătirea echipei de baschet feminin în noul sezon competițional 2013-9014 ci npntni s»

termina campionatul cu o noua promovare in Liga Naționala. Echipa de baschet a promovat în elita baschetului național însă negăsind resurse financiare pentru înscrierea și participarea în Liga Națională este nevoită să paticipe în continuare în campionatul regulat Ligal, 2013-2014.

4

35.353 din16.10.2013

și 38.006 din 06.11.2013

Clubul Sportiv Chimia Râmnicu Vâlcea

3.000 lei pentru secția de baschet și 3.000 lei pentru secția de handbal

3.000 lei pentru secția de baschet și 2.000 lei pentru secția de handbal

Sumele sunt necesare în vederea acoperirii cheltuielilor aferente pregătirii si deplasării sportivilor de la secția de box la Campionatul Național care se va desfășura la Oradea. Sportivii vâlceni s-au clasat pe primele locuri în competițiile de box și sunt medaliați la numeroase concursuri naționale. De asemenea, Mihai Adrian, sportiv legitimat la CCS Chimia, a terminat Campionatul European de box pentru Tineret ediția 2013 pe locul 10. Suma cerută pentru secția de handbal este necesară pentru echipele de handbal feminin antrenate de d-na Nicoleta Lazărîn vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de meciurile disputate în Campionatul Național de Handbal, la care vor participa cele două echipe (Junioare III și Junioare II).

5

36576 din

Parohia Cetățuia f cu hramul Sfinții

15.000

4.000

Sprijinul financiar este necesar acoperirii

25.10.2013

Arhangheli Mihail și Gavril

cheltuielilor de reparație la acoperiș, construirea unui prăznicar, montarea unui paratrăsnet și a Sfintelor Cruci pe biserică. Biserica este monument istoric, datând din secolul al XV-lea și este locul unde a fost ucis, la 2 ianuarie 1529, domnitorul Radu de la Afumați.

6

32.789 din

22.11.2013

Asociația Județeană de Volei

10.000

5.000

Suma este necesară pentru a-si putea onora angajamentele financiare pentru anul in curs, pentru echipele de volei care activeaza in al 2-lea eșalon național, Divizia A2, atat masculin, cat si feminin, care au de susținut meciuri în deplasare în mai multe orașe ale țării și care au obtinut rezultate foate bune la nivel național.

7

32.918 din

26.09.2013

Forumul Cultural al Râmnicului

8.000

8.000

Suma este necesară pentru editarea următoarelor volume: I.Haretismul în școala românească. Județul Vâlcea. -autor Gheorghe Dumitrașcu - suma de 2.500 lei.

  • 2. Un reper în cultura românească. - autor loan St. Lazăr - suma de 2.000 lei.

  • 3. Ucenicii Cuvântului - autor Mihai Mihaiță - suma de 3.500 lei Cele trei volume sunt realizate în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului, autorii fiind personalități culturale cunoscute atît pe plan local, cât

și național.

8

39652 din

19.11.2013

Direcția Județeană pentru Sport si Tineret Valcea

20.000

20.000

Sprijinul financiar este necesar premierii sportivilor și antrenorilor vâlceni cu performanțe deosebite în anul 2013.

9

39838 din

20.11.2013 și

36.218 din 23.10.2013

Asociația Școala cu Ceas

50.000 lei pentru premierea elevilor olimpici și cu rezultate deosebite și a profesorilor, respectiv 2.000 lei pentru editarea volumului REBUS LITERAR MATEMATIC

50.000 lei pentru premierea elevilor olimpici și cu rezultate deosebite și a profesorilor, respectiv 1.000 lei pentru editarea volumului REBUS LITERAR MATEMATIC

Suma de 50.000 lei este necesară premierii elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile școlare, cât și profesorii care i-au pregătit Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea. Cartea REBUS LITERAR MATEMATIC va fi editata in cinstea aniversarii a 181 de ani de existenta ai “Scolii cu Ceas” si va fi oferita copiilor drept premiu la diferite concursuri.

10.

40191 din

14.11.2013

Asociația Oamenilor de Stiinta si Arta -ECOSTAR 21

8000 lei

3000 lei,

Suma este necesara pentru tipărirea revistei de literatura si arta „Povestea Vorbii 21” care este realizata de membrii societății culturale „Anton Pann”, intr-un format A3, 16 pagini pe număr, tiraj 500 bucăți, din care 200 de bucăți se difuzează gratuit in serviciile Primăriei.