Hotărârea nr. 294/2013

hotarirea 294 - 28 noiembrie 2013 - aprobare DALI Extindere retea iluminat Decebal

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.294

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81-Decebar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.40173 din 22.11.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici, precum și devizul general pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 - Decebaf;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1T pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru a! documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, aiin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 - Decebal”, precum și devizul general la valoarea de 29,503 mii lei cu TVA, respectiv 6,637 mii euro cu TVA, din care C +M - 26,660 mii lei cu TVA, respectiv 5,997 mii euro cu TVA.

(2) Documentația aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.