Hotărârea nr. 293/2013

hotarirea 293 - 28 noiembrie 2013 - aprobare SF Amenajare targ Goranu

HOTĂRÂREA NR.293
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare târg Goranu” 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toţi cei 23 de consilieri în funcţie ; 
Luând în discuţie Raportul nr.40141 din 21.11.2013, întocmit de Direcţia de Investiţii şi Achiziţii Publice, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare târg Goranu”; 
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de buget-finanţe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură şi nr.4, de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;
În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
În baza art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2) şi art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcţie,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare târg Goranu”, la valoarea totală de 639,485 mii lei cu TVA, respectiv 143,827 mii euro cu TVA, din care C +M – 545,922 mii lei cu TVA, respectiv 122,784 mii euro cu TVA.
(2) Documentaţia aprobată conform alin. (1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiţii Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:
- Direcţiei Economico-Financiare; 
- Direcţiei de Investiţii şi Achiziţii Publice.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
Florentina Adina DOBRETE SECRETAR MUNICIPIU, 
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013

Intrega HCL (in format .PDF)