Hotărârea nr. 292/2013

hotarirea 292 - 28 noiembrie 2013 - rectificare buget Fond IID

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MuNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.292

privind rectificarea bugetului «Fondului de întreținere înlocuire și Dezvoltare» pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.60614 din 20.11,2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului Fondului de întreținere înlocuire și Dezvoltare (UD) pentru anul 2013 în plus cu suma de 300.000 lei, ca urmare a încasării unei sume mai mari din impozitul pe profit decât cea aprobată inițial;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/2013, a fost aprobat bugetul, în valoare de 7,770.000 lei și lista de investiții obligatorii finanțate din Fondul IID-Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013, în valoare de 2.169.970 lei, buget ce a fost ulterior modificat prin hotărârea nr. 280/2013;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea", ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(4), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr,2004/RO/16/P/PE/002, în plus cu suma de 300.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.070.000 lei - la partea de venituri, 5.170.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.899.030 lei - fond rezervă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

  • - Societății APAVIL S.A,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE fiii

A?' ■

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDQ1U

Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013
Municipiul Rm.ValceaBUGETUL DE VENITUIRI SI CHELTUIELI AL FONDULUI IID gestionat in afara bugetului local conform OUG 195/2005 prin contul RO46TREZ67150

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

2013

Trimestrul 1

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL BUGET

8,070,000.00

1

Disponibil in sold

887,444.00

887,444.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2

TOTAL VENITURI

7,182,556.00

1,000,820.00

1,900,870.00

1,900,^30.00

2,379,936.00

3

Dobanda

31.11

3,556.00

820.00

870.00

930.00

936.00

4

Total diverse venituri

36.11

7,179,000.00

1,000,000.00

1,900,000.00

1,900,000.00

2,379,000.00

■5

Impozit profit

36,11.50

800,000.00

325,000.00

50,000.00

50,000.00

375,000.00

6

Redeventa din contractul de concesiune a serviciului public

36.11.50

200,000.00

75,000.00

50,000.00

50,000.00

25,000.00

7

Cota IID de încasat

36.11.50

6,179,000.00

600,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,979,000.00

8

TOTAL CHELTUIELI

5,170,970.00

43,970.00

2,871,000.00

500,000.00

1,756,000.00

9

CHELTUIELI CURENTE

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

10

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

11

Dobânzi aferente dat.publ,externe

30.02

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

12

Dobânzi aferente dat.publ.externe

30.02.02

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

13

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

TVA de plata

55.01.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

16

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

17

Active fixe

71.01

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

13

Alte active fixe

71.01.30

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

19

TITLUL XVI

81

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

20

Rambursare credit extern

81.01

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

21

Rambursare credit extern

81.01.05

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

22

REZERVE

91

2,899,030.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2,899,030.00

23

IrEZERVE - SOLD FINAL

91.11

2,899,030.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2,899,030.00

VICEPRIMAR, Ec.Gigi Ion Matei