Hotărârea nr. 291/2013

hotarirea 291 - 28 noiembrie 2013 - rectificare buget autofinantat unitati invatamant si institutii de cultura pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.291

privind rectificarea bugetului autofînanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.59749 din 14.11.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere ca prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2013 s-a aprobat bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local și ținând seama de faptul că două unități de învățământ preuniversitar de stat au solicitat rectificarea în plus a bugetului cu suma totală de 34.000 lei; de asemenea, prin referatul nr. 4243 din 11.11.2013 Filarmonica Ion Dumitrescu a solicitat majorarea bugetului autofinanțat cu suma de 3.000 lei, ca urmare a încasării unor venituri suplimentare obținute din vânzarea biletelor la spectacole;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 34.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(2) Bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.631.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. (1) Se rectifică bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 3.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(2) Bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 448.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - bugetul autofmanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Venituri;

  • - anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Cheltuieli;

  • - anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETECONTRASEM AZĂ PENTRU/LEGALITATE,  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion Dl IU


Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013


lei

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2013

TOTAL VENITURI

SOLD

LA

30.12.2012

taxe si alte

venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte ven. din prest. serv, si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic

430,000.00

3.00

429,997.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

727,000.00

5,824.00

63,016,00

658,160.00

Colegiul Forestier

445,000.00

2,640.00

10,000.00

432,360.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

6,997.00

163,003.00

Liceul Tehnologic Ferdinand

20,000.00

97.00

19,903.00

Liceul Antim Ivireanul

920,000.00

737,352.00

182,648.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,567.00

73,000.00

1,433.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

37,000.00

13,877.00

23,123.00

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

37,000.00

11,094.00

14,904.00

11,002.00

Seminarul Teologic

323,000.00

12,598.00

310,402.00

Grădinița cu PP Cozia

142,000.00

9,685.00

132,315.00

Grădinița cu PP Ostroveni 1

194,000.00

7,501.00

186,499.00

Grădinița cu PP Ostroveni 2

200,000.00

30,150.00

169,850.00

Grădinița cu PP Ostroveni 3

116,000.00

4,531.00

111,469.00

Grădinița cu PP Nicolae Bălcescu

70,000.00

0.00

70,000.00

Grădinița cu PP Nord I

219,000.00

10,576.00

208,424.00

Grădinița cu PP Nord II

190,000.00

2,105.00

187,895,00

Grădinița cu PP Traian

115,000.00

30,693.00

84,307.00

Grădinița cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

2,422.00

197,578.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,631,000.00

889,712.00

270,568.00 |

23,123.00

2,097,827.00

1,433.00

0.00

1,348,337.00 |

VICERRJMAR, Ec. Gig bMfatoȘEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narctâa Colțoș

MUNICIPIUL RM.VALCEA

CHELTUIELIDIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PE ANUL 2013

lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2013

TOTAL

CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

2013

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

.430,000.00

430,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

727,000.00

727,000.00

Colegiul Forestier

445,000.00

445,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

170,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

20,000.00

20,000.00

Liceul Antim Ivireanu

920,000.00

279,800.00

559,000.00

81,200.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,600.00

74,400.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

37,000.00

12,000.00

25,000.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

37,000.00

37,000.00

Seminarul Teologic

323,000.00

323,000:00

Grădiniță cu PP Cozia

142,000.00

142,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

194,000.00

194,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

200,000.00

200,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 3

116,000.00

116,000.00

Grădiniță cu PP Nicolae Balcescu

70,000.00

70,000.00

Grădiniță cu PP Nord I

219,000.00

219,000.00

Grădiniță cu PP Nord II

190,000.00

190,000.00

Grădiniță cu PP Traian

115,000.00

115,000.00

Grădiniță cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

200,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,631,000.00|    293,400.00

4,256,400.00

81,200.00

VICEPRIMAR, Ec. Gigi Ion Matei

DIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion Lebanart

ȘEF SERV.CONTABILITATE, Ec. Narcisa Colțoș 45^6^

MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


VENITURILE Șl CHELTUIELILE BUGETULUI AUTOFINANȚAT AL INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

Încasări/Plăți 2012

Programat 2013

TOTAL VENITURI, din care:

285.754

448.000

1.

TEATRUL ARIEL

221.754

380.000

- excedent 2012

6.874

-

- venituri din vânzări bilete

214.880

380.000

. 2-

FILARMONICA "ION DUMITRESCU"

64.000

68.000

- venituri din vânzări bilete

64.000

58.000

- alte venituri

-

10.000

TOTAL CHELTUIELI, din care:

273.724

448.000

1.

TEATRUL ARIEL

209.724

380.000

- cheltuieli materiale

2.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU"

64.000

68.000

- cheltuieli materiale

VICEPRIMAR, Ec. Gigi Ion Matei
U    WWb W i