Hotărârea nr. 290/2013

hotarirea 290 - 28 noiembrie 2013 - rectificare buget si lista 2013 ( 1,2,3,4,6,7 si 9)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Mun icipiul râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.290 privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 61118 din 21.11.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investitii pe total surse de finanțare, precum și Raportul de completare nr.61852 din 26.11.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură: nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 3.762.780 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 240.348.000 lei, la partea de venituri, din care 230.093.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 240.348.000 lei, la partea de cheltuieli.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de

161.500 lei, ajungând la valoarea totală de 9.124.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013» în plus cu suma de 13.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.394.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista cuprinzând « Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 » în plus cu suma de 10.000 lei, ajungând la valoarea totală de 560.000 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 4.995.700 lei, ajungând la valoarea totală de 20.932.780 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 2.630.270 lei, ajungând la valoarea totală de 45.311.520 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se rectifică «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» în plus cu suma de 40.000 lei, ajungând la valoarea totală de 92.000 lei, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1-7, iar anexa nr.8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 rămâne nemodificată.

Art.9. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina AdjgfeQQBRETE

  A/

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDO1U

  Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013  MUNICIPIUL RM VÂLCEA

  DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 1

HCL

ING. EMILftAN feÂNCft


SITUAȚIA

VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANU^Olfe

- lei -

Nr. cri

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. 1

TR. II

TR. III

TR, IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

240,348,000.00

66,678,570.00

63,760,550.00

61,268,520.00

48,640,360.00

I. VENITURI PROPRII

124,209,620.00

41,649,510.00

27,063,250.00

32,334,040.00

23,162,620.00

A.VENITURI FISCALE

104,004,260.00

32,461,000.00

23,180,000.00

.27,563,460.00

20,799,800.00

1

Impozit profit

010201

800,000.00

100,000,00

100,000.00

150,000.00

450,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

61,066,000.00

18,000,000.00

16,000,000.00

16,623,000.00

10,443,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000,00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

' 5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,135,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,215,000.00

420,000.00

6

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

15,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

3,000,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,270,000.00

700,000.00

280,000.00

200,000.00

90,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

3

Impozit teren extravilan

07020203

111,000.00

60,000.00

15,000.00

21,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,650,000.00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

300,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

3,842,260.00

0.00

32,000.00

541,460.00

3,268,800.00

12

Taxa hoteliera

120207

80,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

51,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000,00

10,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,100,000.00

1.900,000.00

650,000.00

800,000.00

750,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,160,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

780,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,180,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

500,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

390,000.00

100,000,00

120,000.00

130,000.00

40,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

277,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

29,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

14,526,130.00

3,764,460.00

3,823,250.00

4,640,400.00

2,298,020.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

3,526,000.00

794,000,00

1,200,000.00

1,232,000.00

300,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,770,000.00

700,000.00

570,000.00

• 1,090,000.00

410,000.00

21

Contribuție părinți - crese

330210

254,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

108,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,346,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

396,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,370,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

120,000.00

28

Alte venituri

360250

1,256,430.00

300,000.00

300,000.00

450,000.00

206,430.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

304,700.00

72,460.00

14,250.00

197,400.00

20,590.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

320,180.00

65,000.00

60,000.00

130,180.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

65,000.00

15,000.00

10,000.00

25,000.00

15,000,00

31

Venituri din vanzari locuințe

390203

250,000.00

50,000.00

50,000.00

100,000.00

50,000.00

32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

5,180.00

0.00

0.00

5,180.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

116,138,380.00

25,029,060.00

36,697,300.00

28,934,480.00

25,477,540.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,396,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,373,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

58,084,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,492,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,312,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

• 5,404,000.00

5,881,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații insotitori

110202

4,505,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,511,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

15,165,340.00

1,150,000.00

5,031,700.00

1,577,830.00

7,405,810.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

1,226,580.00

0.00

56,430.00

0.00

1,170,150.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

8,447,670.00

1,100,000.00

3,468,570.00

1,577,830.00

2,301,270,00

4

Ajutoare incalzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

5

Sume din corecții financiare

420262

3,884,390.00

0.00

0.00

0.00

3,884,390.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

19,681,980.00

1,800,000.00

10,066,600.00

10,116,650.00

-2,301,270.00

1

FEDR - Rambursare

450201

18,931,980.00

1,800,000.00

9,643,600.00

9,789,650.00

-2,301,270.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,                     SEF SERV. CONTABILITATE,

EC. lON^RHADAT                             EC. NARCISA COLȚOȘMUNICIHIUL KM VALCbA

Anexa nr. Z

HCL


PRI

ING, EMI


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

240,348,000

66,678,570

63,760,550

61,268,520

48,640,360

din care;

DIN SURSE PROPRII

135,807,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

25,416,940

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

104,540,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

23,223,420

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

135,807,200

41,723,970

30,096,250

38,570,040

25,416,940

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,529,000

5,071,000

5,198,000

6,910,000

3,350,000

din care:

1

Autoritatl executive

CAP.51

7,125,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,465,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

44,000

15,000

15,000

15,000

-1,000

3

Politia Locala

CAP.61

2,265,000

625,000

625,000

625,000

390,000

4

Aparare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

.    11,000

7,000

5

Invatamant

CAP. 65

1,278,000

0

0

1,700,000

-422,000

6

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,819,000

485,000

485,000

485,000

364,000

7

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

180,000

170,000

8

Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP.67

1,626,000

401,000

412,000

466,000

347,000

9

Cultura, recreere - DADP

CAP.67

0

0

0

0

0

10

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

820,000

210,000

210,000

210,000

190,000

11

Cantina ajutor social

CAP.68

143,000

39,000

39,000

39,000

26,000

12

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

13

□PS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,741,000

450,000

450,000

450,000

391,000

14

Centru Social Ioana

CAP.68

95,000

24,000

24,000

24,000

23,000

15

Serviciul public crese

CAP.68

367,000

173,000

173,000

173,000

-152,000

16

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,240,000

302,000

310,000

332,000

296,000

17

Protecția mediului - DADP

CAP. 74

154,000

61,000

49,000

40,000

4,000

18

Străzi - DADP

CAP.84

1,036,000

271,000

271,000

251,000

243,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

95,480,000

15,845,590

30,124,350

25,441,420

24,068,640

din care:

'1

Autoritati executive

CAP. 51

12,691,320

3,400,000

3,518,030

2,966,560

2,806,730

- apărat propriu

4,885,320

1,200,000

1,918,030

560,560

1,206,730

- despăgubiri civile

106,000

0

0

106,000

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,050,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

775,000

- dobanda împrumut

3,900,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

750,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

3

Ordine publica

CAP. 61

646,000

91,000

301,000

120,000

134,000

- Politia Locala

405,000

61,000

276,000

-36,000

104,000

> aparat propriu

136,000

0

0

136,000

0

- Aparare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

___5

Invatamant

CAP. 65

6,938,850

1,086,000

2,191,360

1,659,000

2,103,500

- cheltuieli functionale-reparatii scoli

767,000

473,000

201,000

0

93,000

- cheltuieli funcționale -scoli

1,217,850

0

888,350

155,000

174,500

- ajutoare sociale

215,000

67,000

82,000

0

66,000

- reparatii curente

3,829,000

300,000

700,000

1,329,000

1,500,000

- internate

560,000

125,000

200,000

75,000

160,000

- burse elevi

350,000

120,000

120,000

0

110,000

6

Sanatate

CAP. 66

311,000

53,000

69,000

141,000

48,000

- dispensare medicale scoli

228,000

35,000

47,000

121,000

25,000

- dispensar TBC

83,000

18,000

22,000

20,000

23,000

7

Cultura si recreere

CAP. 67

9,969,750

2,332,590

2,523,670

2,913,400

2,200,090

- obiecte inventar+reparatii

960,000

110,000

200,000

450,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,237,500

196,000

350,000

346,500

345,000

____- intretinere spatii verzi

2,780,000

754,000

941,000

705,000

380,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

300,000

450,000

50,000

-200,000

0

- Asoc. Handbal Club Municipal Rm. Valcea

875,500

0

0

. 250,000

625,500

- Forumul Cultural

12,500

0

0

3,500

9,000

- cheltuieli din sponsorizări

304,250

72,590

13,670

197,400

20,590

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

282,000

66,000

66,000

138,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,840,000

325,000

505,000

726,000

284,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

528,000

125,000

185,000

85,000

133,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

3,340,900

1,494,000

544,500

865,000

437,400

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

209,000

28,000

52,000

50,000

79,000

- Centru Social Ioana

31,000

6,000

10,000

12,000

3,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

26,000

0

30,000

0

-4,000

- crese - aparat propriu

29,000

0

17,000

10,000

2,000

- crese - cheltuieli funcționale

337,400

63,000

113,000

25,000

136,400

- Cantina ajutor social

502,000

110,000

110,000

160,000

122,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

590,000

120,000

120,000

230,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,329,000

1,123,000

0

303,000

-97,000

9

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,682,800

2,320,000

2,382,800

2,400,000

2,680,000

- DADP

8,193,000

1,720,000

2,180,000

' 2,180,000

2,113,000

- aparat propriu

431,800

100,000

64,800

100,000

167,000

- cotizație +alte ch. zona metropolitana

58,000

0

38,000

20,000

0

-fond IID

1,000,000

500,000

100,000

100,000

300,000

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

4,240,000

835,000

1,135,000

785,000

1,485,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

-salubrizare

3,870,000

770,000

1,000,000

700,000

1,400,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

11,601,260

700,000

6,241,000

1,441,460

3,218,800

12

Transporturi

CAP. 84

32,008,120

2,460,000

10,118,000

11,150,000

8,280,120

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

500,000

200,000

100,000

50,000

150,000

- rambursare credit intern

12,254,120

0

4,000,000

6,000,000

2,254,120

- subvenție ETA

5,154,000

1,060,000

1,718,000

800,000

1,576,000

C. CHELTUIELI INVESTIjll

70

19,798,200

20,807,380

-5,226,100

6,218,620

-2,001,700

din care

1

Autoritari executive

CAP. 51

613,450

500,000

268,690

72,000

-227,240

2

Ordine publica

CAP. 61

244,180

200,000

-96,400

154,500

-13,920

3

Invatamant

CAP. 65

585,400

200,000

-70,000

’ 282,000

173,4.00

4

Invatamant

CAP. 65

92,000

3,000

43,000

3,000

43,000

g

Sanatate

CAP. 66

51,700

c

C

53,000

-1,300

e

Cultura recreere

CAP. 67

891,920

744,000

-27,000

110,000

64,920

7

Majorare capital social - Handbal Club Mun.

CAP. 67

1,000

1,000

C

0

____ș

Asistenta sociala

CAP. 68

761,030

500,000

-17,500

148,000

130,530

£

Dezvoltare publica

CAP. 70

6,824,060

3,000,000

1,921,880

1,365,400

536,780

1C

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

0

1,000,000

-860,000

70,000

-210,000

12

Străzi

CAP. 84

9,732,460

14,659,380

-6,389,770

3,960,720

-2,497,870

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

104,540,800

24,954,600

33,664,300

22,698,480

23,223,420

A. SUME DIN TVA

76,396,000

17,184,000

21,599,000

17,240,000

20,373,000

din care

1

Salarii invatamant

CAP .65

58,084,000

15,400,000

16,356,000

11,836,000

14,492,000

___2

Alte cheltuieli descentralizate

18,312,000

1,784,000

5,243,000

5,404,000

5,881,000

- salarii evidenta persoanei

CAP. 54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,505,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,511,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

2,833,280

50,000

1,563,130

0

1,220,150

din care

1

Ajutoare incalzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

1,226,580

0

56,430

0

1,170,150

3

Reabilitare blocuri

CAP. 70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

25,311,520

7,720,600

10,502,170

5,458,480

1,630,270

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

3,012,650

2,200,600

812,050

0

0

2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

21,324,370

5,045,500

9,190,120

5,458,480

|      1,630,270

DIRECTOR EXECITO

EC. ION LEPADAT


SEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOS


Anexa nr.

HCL nr. $


P ING. EMSITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ

pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,119,755

9,124,850

1,834,000

2,913,350

2,138,000

2,239,500

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget local

3,220,083

1,774,850

424,000

953,350

150,000

247,500

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

536,000

75,000

209,000

111,000

141,000

•sursa buget de stat

309.000

408,000

75.000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget local

121,000

128,000

0

98,000

0

30,000

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

718,000

100,000

243,000

169,000

206,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget local

308.839

112,000

0

74,000

0

38,000

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

514,000

80,000

233,000

100,000

101,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget local

274,951

133,000

0

133,000

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget local

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget local

0

61,000

0

61,000

’ 0

0

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget local

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

599,000

126,000

222,000

175,000

76,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

•sursa buget local

549.434

314,000

56,000

150,000

103,000

5,000

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

592,000

145,000

227,000

100,000

120,000

-sursa buget de stat

399.000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget local

283,982

192,000

45,000

127,000

0

20,000

9

LICEUL. "ANTIM IVIREANUL"

239,739

271,000

60,000

77,500

59,000

74,500

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget local

68,739

33,000

0

18,500

0

14,500

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

459,403

459,450

114,000

166,450

100,000

79,000

-sursa buget de stat

240.000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget local

219,403

209,450

54,000

103,450

37,000

15,000

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

268,000

60,000

64,000

64,000

80,000

-sursa buget de stat

196.000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget local

29,000

15,000

0

0

0

15,000

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388,040

413,000

60,000

114,000

109,000

130,000

-sursa buget de stat

341.000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget local

47,040

25,000

0

5,000

0

20,000

13

LICEUL DE ARTĂ

148.891

178,000

40,000

43,000

42,000

53,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget local

9,891

11,000

0

0

0

11,000

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

226,000

65,000

74,000

34,000

53,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget local

95,000

91,000

20,000

51,000

0

20,000

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

369,961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

-sursa buget de stat

333,000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget loca!

36.961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA "I.GH.DUCA"

430,480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget local

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

383,000

105,000

91,000

76,000

111,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget local

206,981

95,000

45,000

15,000

0

35,000

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

304,000

60,000

80,000

80,000

84,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget local

76,802

4,000

0

0

0

4,000

19

ȘCOALA Nr. 8 COLONIE

157.911

118,000

45,000

23,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget local

72,911

16,000

0

16,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

560,000

114,000

177,000

140,000

129,000

-sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget local

298,771

111,000

54,000

47,000

10,000

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317.901

392,000

60,000

104,000

104,000

124,000

-sursa buget de stat

274.000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget local      t

43,901

20,000

0

0

0

20,000

DIRECTOR EXECU/'IV, EC. ION LEPĂâA"


ȘEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ


SITUAȚIE

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar  cu program prelungit pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013

- lei -

Nr. crt

DENUMIRE UNITATE

PLĂȚI 31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

1,425,155

1,394.400

337,000

456,000

224,000

365.400

- ÎNVĂȚĂMÂNT BS

798,000

854,000

225,000

207,000

206,000

216,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

528,583

224,000

49,000

136,000

5,000

34,000

• CREȘE BL

305,680

316,400

63,000

113,000

25,000

115,400

din care:

1

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 1

166,375

186,000

34,000

64,000

32,000

44,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

125,000

138,000

25,000

39,000

39,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

2,092

7,000

0

7,000

0

0

•CREȘE

39,283

41,000

9,000

18,000

5,000

9,000

2

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 2

231,049

141,000

34,000

30,000

21,000

56,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

71,000

74,000

25,000

14,000

17,000

18,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

116,050

20,000

0

0

0

20,000

•CREȘE

43.999

47,000

9,000

16,000

4,000

18,000

3

GRĂDINIȚĂ P.P. OSTROVENI 3

112,806

105,000

34,000

33,000

14,000

24,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

61,000

25,000

10,000

11,000

15,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

20,000

11,000

0

10,000

1,000

0

•CREȘE

36,806

33,000

9,000

13,000

2,000

9,000

4

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 1

169.563

164,000

34,000

53,000

36,000

41,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

108,000

124,000

25,000

34,000

34,000

31,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

16,648

0

0

0

0

0

■CREȘE

44,915

40,000

9,000

19,000

2,000

10,000

5

GRĂDINIȚĂ P.P. NORD 2

192,872

233,000

83,000

74,000

31,000

45,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

107,000

105,000

25,000

27,000

26,000

27,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

35,180

79,000

49,000

30,000

0

0

•CREȘE

50,692

49,000

9,000

17,000

5,000

18,000

6

GRĂDINIȚĂ P.P. TRAIAN

166,121

177,400

34,000

61,000

21,000

61,400

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

72,000

76,000

25,000

13,000

19,000

19,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

53,136

42,000

0

35,000

0

7,000

•CREȘE

40,985

59,400

9,000

13,000

2,000

35,400

7

GRĂDINIȚĂ P.P. DUMBRAVA MINUNATA

209,998

221,000

34,000

96,000

40,000

51,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

117.000

129,000

25,000

34,000

35,000

35,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

43,998

45,000

0

45,000

0

0

•CREȘE

49,000

47,000

9,000

17,000

5,000

16,000

8

GRĂDINIȚĂ P.P N. BĂLCESCU

87,800

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BS

86.000

84,000

25,000

21,000

17,000

21,000

• ÎNVĂȚĂMÂNT BL

1,800

0

0

'o

0

_0

9

GRĂDINIȚĂ P.P.COZIA

88.571

83,000

25,000

24,000

12,000

22,000

- ÎNVĂȚĂMÂNT BS

56,000

63,000

25,000

15,000

8,000

15,000

■ ÎNVĂȚĂMÂNT BL /]

32,571

20,000

0

9,000

4,000

7,000

Dl RECTOR _£XE(DUTI V, EC. ION LEPĂDAT
SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ
MUNICIPIUL RM VÂLCEA
DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

SITUAȚIEprivind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu servicii funcționale

internate - buget 2013

- iei -

Nr. crt

PLĂȚI

2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL SUBVENȚII INTERNATE

774,000

560,000

125,000

200,000

75,000

160,000

din care:

1

INTERNAT COLEGIUL ENERGETIC

80,000

75,000

15.000

30,000

10,000

20,000

2

INTERNAT COLEGIUL MIRCEA CEL BĂTRÂN

220,000

100,000

20,000

35,000

10,000

35,000

3

INTERNAT COLEGIUL FORESTIER

102,500

65,000

20,000

25,000

5,000

15,000

4

INTERNAT LICEUL FERDINAND

208,000

167,000

40,000

57,000

27,000

43,000

5

INTERNAT LICEUL MAGHERU

37,000

35,000

7,000

10,000

5,000

13,000

6

INTERNAT LICEUL OLTCHIM

47,000

42,000

8,000

15,000

5,000

14,000

7

INTERNAT SEMINAR TEOLOGIC

52,000

50,000

9,000

18,000

8,000

15,000

8

INTERNAT LICEUL PLEȘOIANU

27,500

26,000

6,000

10,000

5,000

5,000


DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPĂDAT

SEF SERV. CONTABILITATE,


EC. NARCISA COLȚOS

R0MAN1A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT» - ANUL 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE

CONFORM NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND FINANȚAREA INVESTIȚIILOR PRIN TREZORERIA STATULUI APROBATE PRIN OMF 1169/12.06.97lei RON

Nf.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de ia buget Stat

TOTAL

204452.684

215.617.358

21.679.207

20,932.780

20.932.780

19.706.200

1.226.580

0

0

din care C+M

151.598.369

162.682.698

19.512.483

6.715.318

6.715.318

5.488.738

1.226.580

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

48.555.384

12458.914

1.176.900

1.176.900

1.176.900

0

0

0

din care C+M

26410.974

31.090.355

11.237.355

1,117.400

1.117.400

1.117.400

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI-TOTAL

36.396.850

36.396.850

0

674.600

674.600

674.600

0

0

0

din care C+M

35.210.750

35.210.750

0

614.550

614.550

614.550

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT» - TOTAL

125.181.323

130.665.124

9.220.293

19.081.280

19.081.280

17.854.700

1.226.580

0

0

din care C+M

89.976.635

96.381.493

8.275.128

4.983.368

4.983.368

3.756.788

1.226.680

0

0

Cap. 61.02. Autoritari publice

613.450

613.450

0

613.450

613450

613.450

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.600

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.600

0

0

0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2,500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

b

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

610.950

610.950

0

610.950

610.950

610.950

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

600.950

600.950

0

600.950

600.950

600.950

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. etab. SPF si SF

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

305.380

305.380

0

244.180

244.180

244.180

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

62.000

62.000

0

800

800

800

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

0

2

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

62.000

62.000

0

800

800

800

0

0

0

din care C+M

62.000

62.000

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT»

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CI. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

243.380

243.380

0

243.380

243.380

243.380

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

j

C4. Chelt. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

0

o

0

0

0

0

0

0

______0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - invatamant

11.255.937

11.297.802

6.884.824

585.400

585.400

585.400

0

0

0

din care C+M

10.363.093

10.418.908

6.496.250

266.550

266.550

266.550

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

14.300

14.300

14.300

0

0

0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

3

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

din care C+M

2,136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

4

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim Ivrreanu-utilrlati

350.000

350.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M                  .

300.000

300.000

0

0

.     0

0

0

0

0

5

Grădiniță 4 qrupe-Scoala Waldorf;Saia activîfatî multifuncționala

500.000

500.000

200

200

200

0

0

0

din care C+M

480.000

480.000

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

82.400

82.400

0

82.400

82.400

82.400

0

0

0

din care C+M

81.800

81.800

0

81.800

81.800

81.800

0

0

0

6

Alimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta ObiectivuluiReabilitare si modernizare Colegiu! National A.Lahovari"

82.400

82.400

0

82.400

82.400

82.400

0

0

0

din care C+M

81.800

81.800

0

81.800

81.800

81.800

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.093.537

8.086.629

4.620.108

488.700

488.700

488.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

b

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2 Dotări independente

273.000

273.000

0

273.000

273.000

273.000

0

0

0

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700

0

0

0

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

7

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

301.092

166.040

64.000

64.000

64.000

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

8

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0

9

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

C4. Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

51.700

51.700

0

51.700

51.700

51.700

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

51.700

51.700

0

51.700

51.700

61.700

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

51.700

61.700

0

51.700

51.700

51.700

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

30.257.030

30.257.030

110.899

892.920

892.920

892.920

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

0

0

0

0

0

0

10

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

11

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

0

12

Bazin de înot -zona Chimîstu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.014.790

30.014.790

105.659

858.920

858.920

858.920

0

0

0

b

din care C+M

20.033.40Z

20.033.407

0

0

0

0

.            o

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

705.520

705.520

0

705.520

705.520

705.520

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

17.000

17.000

17.000

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

0

0

0

0

0

0

13

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

0

14

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

100.000

100.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

0

0

0

0

0

15

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

0

0

0

0

0

0

din care C+ M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

16

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

17

Amenajare Arenele Traîan

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

0

C4, Chett. de proiectare pt. elab. SPF si SF

135.400

135.400

0

135.400

135.400

135.400

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

0

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.454.770

11.702.773

36.930

761.030

761.030

761.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

/I

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.454.770

11.702.773

35.930

761.030

761.030

761.030

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.675.281

0

380.000

380.000

380,000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

118.030

118.030

0

118.030

118.030

118,030

0

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.675.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

18

Cămin de batran i -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400,000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

380.000

380.000

380.000

0

0

0

C4. Chett. de proiectare pt. eiab. SPF si SF

243.000

243.000

0

243.000

243.000

243.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

67.960.528

76.234.262

11.672.161

8.051.640

8.051.640

6.825.060

1.226.580

0

0

din care C+M

54.672.081

60.917.457

10.321.321

3.562.648

3.552.648

2.326.088

1.226.580

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

159.000

159.000

159.000

0

0

0

din care C+M

9.570.700

11.996.126

8.680.589

152.300

152.300

152.300

0

0

0

19

Locuințe ANL-Zona Morilor-utilitati-et.ll

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

0

0

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

20

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

0

0

0

0

21

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

75.000

75.000

75.000

0

0

..._0

din care C+M

73.100

73.100

0

73.100

73.100

73.100

0

0

0

22

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

100

83.200

83.200

83.200

0

0

0

din care O M

79,200

79.200

0

79.200

79.200

79.200

0

0

0

23

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

2.513.860

2.513.860

59.250

400

400

400

0

0

0

din care C+M

2.065.550

2.065.550

0

0

0

0

0

0

0

24

Locuințe ANL ext.Ostro'/.6-utilitati-completare

955.120

955.120

803.743

200

200

200

0

0

0

din care C+M

658.500

658.500

670.447

0

0

0

0

0

0

25

Extindere rețea iluminat public zona str. Cerna, bl 27

13.000

13.000

.    12.760

200

200

200

0

0

. 0

din care C+M

11.000

11.000

10.875

0

0

0

0

0

0

8

LUCRĂRI NOI

636.000

636.000

0

409.500

409.500

409.500

0

0

0

din care C+M

552.000

552.000

0

388.000

388.000

388.000

0

0

0

26

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

45.000

45.000

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

38.000

38.000

38.000

0

0

0

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei '

23.500

23.500

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

29

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

24.500

24.500

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

din care C+M

22.000

22.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

__0

30

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

35.000

35.000

0

0

0

0

0

0

0

31

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

59.000

0

39,000

39.000

39.000

0

0

0

din care C+M

57.000

57.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

32

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

0

33

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

___0

34

Amenajare Tarq Goranu - Rm. Valcea

250.000

250.000

0

250.000

250.000

250.000

0

0

0

din care C+M

245.000

245.000

0

245.000

245.000

245.000

0

0

0

35

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei" - zona Morilor

55.000

55.000

0

55.000

55.000

55.000

0

0

0

din care C+M

53.000

53.000

0

53.000

53.000

53.000

0

0

___0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

56.201.219

60.396.938

1.963.931

7.483.140

7.483.140

6.256.560

1.226.580

0

0

din care C+M

44.549,381

48.369.331

1.640.732

3.012.348

3.012.348

1.785.768

1.226.580

0

0

C1.Achiziții de imobile

11.000

11.000

0

11.000

11.000

11.000

0

0

0

C2. Dotări independente

3.553.510

3.553.510

0

3.553.510

3.553.510

3.553.510

0

0

0

C3. Consolidări

51.799.799

55.995.518

1.963.930

3.081.720

3.081.720

1.855.140

1.226.580

0

0

din care C+M

44.549.381

48.369.331

1.640.732

3.012.348

3.012.348

1,785.768

1.226.580

0

0

36

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

0

62.200

62.200

62.200

0

0

0

din care C+M

65.000

65.000

0

61.850

61.850

61.850

0

0

0

37

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

74.500

74.500

74.500

0

0

0

din care C+M

76.100

76.100

0

73,630

73.630

73.630

0

0

0

38

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

2.000

2,000

2.000

0

0

__0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

0

39

ModernizareTarg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

442.000

442.000

0

0

0

0

0

______0

40

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

0

0

0

0

0

______0

din care C+M

293.000

293.000

0

0

0

0

p

0

41

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

17.000,000

17.000.000

280

280

280

0

0

0

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

0

0

0

0

0

42

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5A3.A4.A5

1.327.420

772.816

321.600

223.060

223.060

223.060

0

0

0

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880

211.630

211.630

211.630

0

0

0

43

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

2.964.406

1.403.633

907.258

317.530

317.530

317.530

0

0

0

din care OM

2.652.292

1.363.250

889.898

306.060

306.060

306.060

0

0

0

44

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

568.500

568.500

568.500

0

0

0

din care O M

1.664.924

1.046.917

432.954

547.080

547.080

547.080

0

0

0

45

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni (ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C1 J32.C3.C4)

660.000

2.446.730

0

431600

431.600

125.000

306.600

0

0

dîn care C+M

608.040

2.161.830

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

46

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni (ramura 2. B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal)

600.000

1.679.010

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

din care C+M

546.560

1.471.020

0

431.600

431.600

125.000

306.600

0

0

47

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5 Bloc A8/2,018,019,020,024.026,027)

765.000

2.946.900

0

457.600

457.600

151.000

306.600

0

0

din care C+M

709.163

2.611.900

0

457.600

457.600

151.000

306.600

0

0

48

Reabilitare relele termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,O,P,R,V1-V2,V3,V6,I Piața)

737.000

2.781.800

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

din care C+M

683.200

2.463.330

0

431.780

431.780

125.000

306.780

0

0

49

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care OM

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

50

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

0

0

0

51

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

36.000

36.000

0

36.000

36.000

36.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

835.910

835.910

0

835.910

835.910

835.910

0

0

0

C5 Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

D

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

O

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1-Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

O

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03. Consolidări

0

0

0

0

0

0

C

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap. 84.02. Transport urban

85.553.889

86.154.961

2.975.393

9.732.460

9.732.460

9.732.460

o"

0

0

din care C+M

59.121.489

61.436.045

2.694.912

2.481.620

2.481.620

2.481.620

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.462

31.012.547

480.728

999.100

999.100

999.100

0

0

0

din care C+M

13.721.468

15.912.840

371.897

948.500

948.500

948.500

0

0

0

52

Sistem de manag. al traficului in munrc. Rm. Valcea

18.408.500

18.408.500

81.839

6,000

6.000

6,000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

53

Pasai ptetonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

2.000

2.000

2.000

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

0

0

0

54

Subtraversare pieton a la intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

3.814.090

0

din care C+M

1.980.000

3.266.822

0

55

Subtraversare pielonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

3.418.370

0

din care C+M

1.980.000

2.884.550

0

56

Subtraversare pletonala int. Cafea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

2.600.000

0

din care C+M

2.400.000

2.400.000

0

57

Bretea de legătură intre str. Petrisor si str. A ivireanu

527.472

527.472

22.467

din care C+M

429.000

429.000

0

58

Eliberarea de amplasament rețele electrice ptr proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. P1. Marina"

660.000

660,000

262.832

din care C+M

639.296

639.296

262.832

59

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

177.000

177.000

109.065

din care C+M

175.000

175.000

109.065

60

Sens giratoriu inters.DN7 cu Calea Traian-str.Timiș

1.285.490

607.115

4.525

din care C+M

504.262

504.262

0

B

LUCRĂRI NOI

35.584.450

35.584.450

0

din care C+M

34.482.950

34.482.960

0

61

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Val cea

31.198.450

31.198.450

0

din care C+M

30.390.450

30.390.450

0

62

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

2.000.000

0

din care C+M

1.980.000

1.980.000

0

63

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

100.000

0

din care C+M

55.000

55.000

64

Lucrări prevenire inundatii

568.000

568.000

din care C+M

554.750

554.750

65

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

94.000

din care C+M

90.000

90.000

66

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Vaicea

1.500.000

1.500.000

0

din care C+M

1.300.000

1.300.000

0

67

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat fadul T. Vladimirescu

32.000

32.000

0

din care C+M

25.250

25.250

0

68

Cuplare conducte gaze aferente obiectivului "Pasaj denivelat suprateran pe bdul. T. Vladimirescu"

20.000

20.000

0

din care C+M

20.000

20.000

0

69

deviere conducta gaze naturale strada Poenari

72.000

72.000

0

din care C+M

67.500

67.500

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

21.510.977

19.557.964

2.494.665

din care C+M

10.922.071

11.045.255

2.323.015

C1. Achiziții de imobile

4.614.415

4.614.415

0

C2. Dotări independente

65.000

65.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446.000

446.000

446.000

0

0

0

444.000

444.000

444.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525.100

525.100

525.100

0

0

0

504.500

504.500

504.500

0

0

0

149.900

149.900

149.900

0

0

0

112.750

112.750

112.760

0

0

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

12.000

12.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.900

26.900

26.900

0

0

0

25.250

25.250

25.250

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

20.000

20.000

20.000

0

0

0

72.000

72.000

72.000

0

0

0

67.500

67.500

67.500

0

0

0

8.583.460

8.583.460

8.583.460

0

0

0

1.420.370

1.420.370

1.420.370

0

0

0

4.614415

4.614.415

4.614.415

0

0

0

65.000

65.000

65.000

0

0

0

C3. Consolidări

14.425.672

14.878.549

2.434.665

1.498.155

1.498.155

1.498.155

0

0

_____0

din care C+M

10.922.071

11.045.255

2.323.015

1.420.370

1.420.370

1,420.370

0

0

0

70

La rai re carosabil si pietonal Calea lui T raian

3.568.723

3.568.723

28.107

28.000

28.000

28.000

___________0

0

0

din care C+M

1.439.995

1.439.995

28.107

26.700

26,700

26.700

___________0

0

0

71

Modernizare str Eftimesfilor cu asigurarea scurg apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

23.610

23.610

23.610

0

0

0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

23.610

23.610

23.610

___________0

0

0

72

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

0

0

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.310

160.310

160.310

0

0

0

73

Modernizare str. Islazului;

966.540

.966,540

553.410

10.500

10.500

10.500

. 0

0

0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.590

4.590

4.590

0

0

0

74

Modernizare str. Berzei

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

0

______0

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

0

0

0

75

Modernizare str. Spicului

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2,000

0

0

0

dîn care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

0

0

0

0

76

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

85.045

85.045

85.045

0

0

______0

din care C+M

117.304

117.304

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

77

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1,407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

0

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

0

78

Modernizare str.Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

0

0

0

0

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

0

____g

79

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

221.000

221.000

221.000

0

0

0

din care C+M

453.840

453.840

0

217.000

217.000

217.000

0

0

0

80

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaganescu si adiacente

693.000

693.000

0

5.000

5.000

5.000

___________0

0

0

din care C+M

650.000

650.000

0

0

0

0

0

0

0

82

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

1.179.900

1.179.900

0

0

0

__0

0

0

0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

83

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

45.000

45.000

45.000

0

0

____g

84

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

din care C+M

295.000

295.000

0

19.000

19.000

19.000

0

0

0

85

Refacere canal colector str.Bicaz

350.000

350.000

0

313.000

313.000

313.000

0

0

0

din care C+M

327.000

327.000

0

306.000

306.000

306.000

0

0

0

86

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

406.000

267.162

30.895

13.000

13.000

13.000

0

u

0

din care C+M

396.000

207.314

0

11.000

11.000

11.000

0

___0

0

87

Modernizare str. Episcop Clement

150,000

150.000

0

150.0001

150.000

150.000

0

0

0

din care C+M

145.000

145.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

0

88

Modernizare str. lazului

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

48.000

48.000

48,000

48.000

48.000

0

0

0

89

Modernizare str. Episcop Inochentie

236.000

236.000

0

50.000

50.000

50.000

0

0

0

din care C+M

215.000

215.000

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.905.890

» o

0

1.905,890

1.905.890

1.905.890

0

0

0

C5. Majorare capital

500.000

1      0

0

500.000

500.000

500.000

____________0

0

0Ițrfrnar /                              Viceprimar

IngXmilian Francu                     Gigi Ion Matei

DirectorEconomic              Director Investiții             Sef serviciul Investiții

Ecrțfcn ijTpadat                   Ing. Liviu Miftode                 ing. Corina Toma

Municipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


Anexa nr, 6


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări indepei repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetareNr.crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITA1%

f /Valoare

0

1

2

3

4

TOTAL GENERAL

19.081.280

Din care C+M

4.983.36»

1

ACHIZIȚII IMOBILE

4.625.415

Cap.70.02. Locuințe,serv.sî dezv.publica

11.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

0

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

buc

1

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protectia mediului

0

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

buc

1

0

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi crin PUZ Ostroveni

buc

1

0

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

4.614.415

6

Achiziție teren ob. amenaj, si moderniz. str. A Sacerdoteanu

buc

1

228.606

7

Amenajare cale acces intrarea Sudului

buc

1

40.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

buc

1

4.345.809

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

5.611.090

Cap. 51.02 Autoritati publice

600.950

1

Șist, integrat de management (ISO 9001,14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

buc

1

30.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

55.510

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

0

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

. 16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5,000

10

Direcția. Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

4

0

11

Calculatoare - sedii primărie, din care:

24.000

servere de aplicație

buc

5

16.000

laptop

buc

2

8.000

12

Periferice, printare, din care:

55.240

Rețea A3 monocrom laser

buc

6

30.240

Rețea A4 monocrom laser

buc

10

25.000

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

0

15

Licențe Softwore

100.000

Win 7 pro

buc

5

4.400

Office Pro 2013

buc

2

4.500

Win Server 2012

buc

1

1.100

Office Home

buc

19

22.000

Productive - monitorizare PC

buc

1

68.000

16

Up-grade modul juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

0

17

Up-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000


Nr. crt.

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

18

mplementarea soluției de protecție a datelor - backup date la toate sediile primăriei (Network Storage) conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19'

Program informatic pentru invenstitii publice-buget si urmărire obiective nvestitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii - DEP

buc

1

3.000

21

nstalatie de climatizare - sedii primărie

buc

5

20.000

22

nstalatie de sonorizare - Primăria mun Rm. Valcea

buc

1

25.000

23

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

24

Harta digitala a municipiului

buc

1

52.400

Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

243,380

25

_icente.de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

26

Statii radio emisie TETRA

buc

7

37.200

27

Autospeciala politia locala

buc

1

54.500*

28

Iluminatoare IRR -

buc

2

9.920

29

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

30

Statie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

31

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

buc

10

62.000

32

Sirena alarmare - SU

buc

1

35.000

Cap.65.02. - Invatamant

273.000

33

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

4

50.000

34

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65.000

35

Echipament de bucătărie grădiniță Dumbrava Minunata (Sud)

buc

1

80.000

36

Dotări internat Colegiul Mircea cel Batran, din care;

78.000

Mașina de spalat

buc

1

27.000

Uscator de rufe

buc

1

21.000

Calandru

buc

1

30.000

Cap.66.02. - Sanatate

51.700

37

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care:

51.700

Unit dentar complet

buc

2

53.000

Alte dotări cabinete medicale

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

705.520

38

Instrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

2

23.000

39

Instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

40

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

40

41

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

buc

1

484.900

42

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

43

Multifuncțional color si alb-negru -1 buc

buc

1

11.780

44

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

45

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

69.600

foisoard

buc

8

59.600

toalete eco

buc

4

10.000

grătare

buc

8

0

46

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu -Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

0

47

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) - Filarmonica 1 Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

118.030

48

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

49

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

38.030

Sistem de coloana cu bule de aer

buc

1

10.040

Sistem fibra optica cu efecte luminoase

buc

1

5.200

Sistem de proiecție de efecte luminoase in camera

buc

1

5.620

Nr, crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Aromaterapie

buc

1

900

Stimulare auditiva

buc

1

2.660

Stimulare senzoriala-tactila

buc

1

3.020

Stimulare motrica-motricitate Una

buc

1

1.550

Stimulare motrica-dezvoltare psihomotrica

buc

1

7.760

Set - covoare, mese scaune

buc

1

1.280

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

3.553.510

50

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75.000

51

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

52

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

53

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

54

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

163.700

55

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm - DADP

buc

1

3.530

56

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

57

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

58

Etuva termoreqlabila, temp max 200qr, capacitate 100 L - DADP

buc

1

0

59

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

60

Aparat inel - bila automat -1 buc - DADP

buc

1

0

61

Penetrometru electronic -1 buc - DADP

buc

1

0

62

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai - DADP

buc

1

0

63

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

64

Autoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434,000

65

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

66

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

67

Remorca platforma - DADP

buc

1

0

68

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

14.900

69

Buldoescavator - PIEȚE PREST

buc

1

345.000

70

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

buc

1

160.000

71

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

1.000.000

72

Mașina maturat strada PIEȚE PREST

buc

1

0

73

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

buc

1

165.000

74

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

75

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28,600

76

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚE PREST

buc

1

0

77

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

0

78

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

0

79

Instalații de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

80

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

0

81

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380,000

82

Autoutilitara activitati de control, Intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

83

Semafoare electrice pentru pietoni tip"push button"

set

6

33.610

84

Articole decorative pentru sărbătorile de iarna, din care:

73.000

Sanie trasa de reni 3D

buc

3

41.500.

Mos Crăciun 3D

buc

4

10.500

Om de zapada 3D

buc

5

21.000

Cap.84.02 Transport urban

65.000

85

Statii de autobuz

buc

5

65.000

III.

CONSOLIDĂRI

5.175.575

din care C+M

4.983.368

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.660

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr ia unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

I

14.700

Nr. crt.

Nominalizarea achîz. de bunuri si a altor chelt de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

3

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

___ din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

17.000

din care C+M

0

4

înlocuire conducta apa sărată - ștrand Ostroveni

ml

4150

2.000

din care C+M

__________________OȚ

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

5.000

din care C+M

0

• 6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cei Batran

buc

1

0

din care C+M

0

■7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1 .

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

400.000

din care C+M

380.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

380.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publîca

3.081.720

din care C+M

3.012.348

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

62.200

din care C+M

61.850

11

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

74.500

din care C+M

73.630

12

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

5.000

din care C+M

0

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

0

din care C+M

0

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

280

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

ml

1000

223.060

din care C+M

211.630

17

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

317.530

din care C+M

306.060

18

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1 ,P1 ,P2,N3,N5

ml

700

568.500

din care C+M

547.080

19

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni (ramura 3 bic B0.A1 ,A2, B1 ,C16,C1 ,C2,C3,C4)

ml

890

431.600

din care C+M

431.600

20

Reabilitare ratele termice incalzire si apa calda de consum PT 2

Ostroveni (ramura 2, B15, a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal)

ml

800

431.600

din care C+M

431.600

21

Reabilitare retele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 (ramura 5

Bloc A8/2.C1 B,C19,C20,C24,C26,C27)

ml

1038

457,600

din care C+M

457.600

22

Reabilitare retele termice încălzire si apa' cal'dâ de consum PT 13 Piața Centrala (ramura 2 bloc C,D,E,F,S1 ,S2,S3, A+B,0,P,R,V1-V2,V3,V6,l Piața)

ml

1000

431.780

din care C+M

431.780

23

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa a II a

buc

1

36.000

din care C+M

29.51 &

24

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

ml

2540

2.000

din care C+M

0

25

Extindere Cimitir Cetatuia

buc

1

35.070

din care C+M

30.000

Cap.84.02 Transport urban

1.498.165

din care C+M

1.420.370

26

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

buc

1

28.000

din care C+M

26.700

27

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurg apelor

ml

2463

23.610

din care C+M

23.610

Nr. crt.

Nominalizarea achiz, de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

28

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

ml

755

168.000

din care C+M

160.310

29

Modernizare str. Izlazului

ml

540

10.500

din care C+M

4.590

30

Modernizare str. Berzei

ml

500

2.000

din care C+M

160

31

Modernizare str. Spicului

ml

300

2.000

din care C+M

0

32

Modernizare str. Bicazului

ml

200

85,045

din care C+M

74,000

33

Modernizare strada Lacului

ml

370

300.000

din care C+M

295.000

34

Refacere canal colector str.Bicaz

buc

1

313.000

din care C+M

306.000

35

Modernizare strada Ioana Radu

ml

710

221.000

din care C+M

. 217.000

36

Modernizare strada Toamnei

ml

800

0

din care C+M

o

37

Modernizare str Saveasca

buc

1

5.000

din care C+M

0

38

Modernizare si reabilitare str. Dtru Zaqanescu si adiacente

mp

4620

5.000

din care C+M

0

39

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

mp

7866

0

din care C+M

0

40

Modernizare str. Constanin Stanciulescu

m

781

50.000

din care C+M

45.000

41

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

mp

1972

22.000

din care C+M

19.000

42

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian

m

400

13.000

din care C+M

11.000

43

Modernizare str. Episcop Climent

m

255

150.000

din care C+M

145.000

44

Modernizare str. lazului

m

164

50.000

din care C+M

48.000

45

Modernizare str. Episcop Inochentie

m

160

50.000

din care C+M

45,000

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt eiab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

3.167.200

Cap. 51.02. Autoritari publice

10.000

Modernizare sediu primărie

buc

1

10.000

Cap. 65.02. Invatamant

37.000

1

Platforma electronica eGuvernare pentru implementarea sistemelor de acces, crestereâ siguranței si evidenta elevilor in unitățile de invatamant

buc

1

0

2

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

buc

1

3.000

3

Extindere local Grădiniță nr. 8-col. Nuci

buc

1

34.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

135.400

4

Servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri aferent proiectului “Reabilitare si modernizare Baza de agrement Ostroveni in mun. Rm. Valcea"

buc

1

9.500

5

Documentație pentru obținere autorizație constr. locuri de joaca, inclusiv taxe avize, acorduri

buc

1

4.300

6

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

buc

1

58.100

7

Amenajare Arenele Traian

buc

1

50.000

8

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

4.500

9

PUD Amenajare Arenele Traian

buc

1

9,000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

243.000

10

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

243.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

835.910

11

Servicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor — poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

buc

1

73.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investiții

UM

CANTITATE

Valoare

. 0

1

2

3

4

12

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2 -Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

90.000

13

Reactualizare PUZ Central

buc

1

65.000

14.

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

74.400

15

Amenajare Cimitir Feteni

buc

1

0

16.

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

17

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

18

Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare zona)

buc

1

6.000

19

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

buc

1

31.270

20

Locuințe pentru tineri in regim de închiriere prin ANL Ostroveni 5 - utilitati

buc

1

0

21

Consultanta- proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea de proiecte in domeniul eficientei energetice, energii regenerabile si manag. Implem.

buc

1

0

22

Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

23

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

500

24

Lucrări de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

25

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

10.000

26

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

10.000

27

Actualizare plan topografic si lucrări cadastru imobiliar

buc

1

10.000

28

Reactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

29

Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

30

Asistenta tehnica - Reabilitare retele termice secundare din mun. Rm. Valcea

buc

1

0

31

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

18.600

32

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

0

33

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

34

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

0

35

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

36

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

0

37

Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

0

38

Amenajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte doc thnice)

buc

1

5.000

39

Elaborare PUZ -Amenajare cimitir zona târgului Raureni

buc

1

28.520

40

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa alia

buc

1

2.600

41

Actualizare "Strategia de dezvoltare locala a municipiului Rm. Valcea 2014-2020"

buc

1

50.000

42

Sistem de irigații a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

20.000

43

Amenajare Târg Goranu - Rm. Valcea

buc

1

20.000

44

Lucrări de finisaje si instalatii - Cișmea "Sf Andrei" - zona Morilor

buc

1' '

5.000

45

Modernizare Târg Raureni

buc

1

140.000

46

Actualizare si monitorizare PAED - Pact primar

buc

1

8.000

47

Studiu privind eficientizarea iluminatului public in municipiul Rm. Valcea

buc

1

10.000

48

Amenajare grup sanitar scuarul Mircea cei Batran

buc

1

5.000

49

Modernizare bloc locuințe colective in cartier petrisor (SF, avize)

buc

1

6.000

50

Elaborare PUZ cartier Colonie Nuci

buc

■ 1

5.000

51

Elaborare PUZ - prelungire Spaliul Independentei

buc

1

5.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

0

1

2

3

4

Cap.84.02 Transport urban

1.905.890

52

Reactualizare Studiu de Trafie

buc

1

15.000

53

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. General Magheru

buc

1

0

■54

Subtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Plata Ostroveni

buc

1

81.500

55

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Dacia

buc

1

61.500

56

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

buc

1

85,000

57

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

buc

1

1.170.000

58

Artera de legătura intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

208.500

59

Artera de legătura intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5.000

60

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

buc

1

29.440

61

Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

1

0

62

Modernizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

1

8.500

63

Modernizare str. Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

20.000

64

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

0

65

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

0

66

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

0

67

Artera de legătura intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

68

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilor(str. Corneliu Tamas)

buc

1

30.000

69

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

70

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

buc

1

0

71

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

0

72

Modernizare tronson str. PI Marina Intre bd D Radulescu si str. Ostroveni(proiectare, verificare)

buc

1

18,000

73

Statii de autobuz - proiectare, avize, verificare

buc

8

5.300

74

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

75

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

76

Documentatii obținere autorizatii DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

77

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

6.500

78

Sistematizare intersecției inters.b-dul Calea Traian cu str.Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu

buc

1

42.000

79

Bretea de legătura intre str. Petrisor si str. A Ivireanu - verificare proiect,alte avize

buc

1

5.000

80

Col. alim.firida gener.lifturi aferent "Pasaj denivelat suprateran b-dul T. Vladimirescu"

buc

1

4.500

81

Deviere conducta gaze naturale strada Poenari

buc

1

6.500

82

Amenajare trotuare in cartier Copacelu - Cazanesti

buc

1

5.000

V

MAJORARE CAPITAL

602.000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

1.000

1

Capital social "Handbal Club Oltenia"

buc

1

1.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.665

2

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm. Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

500.000

3

Majprare capital ETA SA

| buc

1

/]    500.000

Primari) \                     Viceprimar

Ing. ErnlliariFrancu              Gigi Ion Matei

Director Investiții

Ing. Liviu Miftode                      V

DirectoHSondmic

Ec. Ion Lenaaat^

Set Serviciu investitii                        ""'n.

Ing. Corina Toma         /               \
LISTA

Privind influentele valorice in Lista de investitii - noiembrie 2013 ca urmare a rectificării de buget local

Nr. cri.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor chelt. de Investiții

Progr. lista 28.10.2013

Influente »/ -

Programat rectlf.

28.11.2013 .

0

1

2

3

4

LUCRĂRI

463.650

-153.550

310.100

Cap. 61 - Ordine Publica si siguranța naționala

0

800

800

Sistem supraveghere video in municipiul Rm. Valcea

0

800

800

Cap.65.02. * Invatamant ■ TOTAL

102.000

-19400

82.600

Alimentare cu energie electrica (curtea interioara) aferenta Obiectivului,, Reabilitare si modernizare Colegiul National A.Lahovari"

82.000

400

82.400

Sala de sport gr. Școlar sanitar Antim Ivireanu-utilitati

10.000

-10.000

0

Grădiniță 4 grupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

10.000

-9.800

200

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

20.000

-18,000

2.000

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

15.000

-13,000

2.000

3azin de inot - zona Chimiste

5.000

-5.000

0

Cap.70.02. Locuinte,serv.si dezv.publica

304.650

-106.850

197.800

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.000

-6.000

75.000

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

34.750

-1.550

83.200

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilitati

9.500

-9.100

400

Locuințe ANL ext.Ostrov. 6-utilitati-corri pletere

5.900

-5.700

200

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

23.500

-23.500

0

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

-37.000

0

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

59.000

-20.000

39.000

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

4.000

-4.000

0

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

37.000

-10.100

26.900

Artera de legătură intre bd N Bafcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

5.000

-5.000

0

Coloana alimentare firida generala lifturi aferent pasaj denivelat b-dul T.

32.000

-5.100

26.900

Plusuri

1.200

-153.550

Minusuri

-154.750

TOTAL 1

463.650

-153.550

310.100

1

ACHIZIȚII IMOBILE

7.776.309

-3.390.500

4.385.809

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

1.038.000

-1.038.000

0

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

1.038.000

-1.038.000

0

Cap. 74.02. Protecția mediului

150.000

-150.000

0

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

50.000

-50.000

0

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca

100.000

-100,000

0

Cap,84.02 Transport urban

6.588.309

-2.202.500

4.385.809

Amenajare cale acces intrarea Sudului

90.000

-50.000

40.000

Bretele de legătura la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

6.498.309

-2.152.500

4.345.809

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.619.940

43.050

1.862.990

Cap. 51.02 Autoritatl publica

228.340

«11.190

217.150

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001,27001) si consultanta

40.000

-10^000

30.000

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

0

55.510

55.510

Harta digitala a municipiului

12.400

40.000

52.400

Calculatoare - sedii primărie

98.000

-74.000

24.000

Periferice, printare

77.940

-22.700

55.240

Cap.65.02. - Invatamant

0

78.000

78.000

Dotări internat Colegiul Mircea ce) Batran (mașina de spalat, uscator de rufe, calandru)

0

78.000

78.000

Cap .66.02- Sănătate

53.000

-1.300

51.700

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant, din care unit dentar complet

53.000

•1.300

51 700

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

581.000

-26460

554.540

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

20.000

-19.960

40

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

489.000

-4.100

484.900

Dotări zone picnic , din care:toalete eco

72.000

-2.400

69.600

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

757.600

4.000

761.600

Tractor si remorca multifuncțional - PIEȚE PREST

130.000

35.000

165.000

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

203.000

-39.300

163.700

Mașina de emulsionat - DADP

20.000

-5.10C

14.900

Buldoescavator - PIEȚE PREST

380.000

-35.00C

345.000

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

6.60C

-6.60C

0

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

18.000

-18.0CK

0

Articole decorative pentru sărbătorile de iarna, din care:

73.00C

73.000

Sanie trasa de reni 3D-3 buc

41.500

41.500

Mos Crăciun 3D - 4 buc

10.5CX

10.500

Om de zapada 3D - 5 buc

21.001

)         21.000

III

CONSOLIDĂRI

852.381

-59O.4OI

261.980

Cap.67.02 Cultura, recreare, religie

60.00

0         -53.001

D          7.000

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

5.00

0           -3.001

3          2.000

Conservare reabilitare casa "Olaneseu"____________________________________

|          50.00

0         -45.001

0          5.000

Nr. crt.

Nominalizarea achlz. de bunuri si a altor cheli de in vestit II

Progr.llsta

28.10.2013

Influente ♦ t -

Programat rectlf.

28.11.2013

0

1

2

....... "3......

4

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

5.000

-5.000

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.sl dezv.publica

227.380

-85.400

141.980

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea iui Traian si Tudor vi adi miresei;

66.000

-3.800

62.200

Reabilitare rețea iluminat public bdt. Tudor Vladimirescu

76.100

•1.6D0

74.500

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

80.000

-75.000

5.000

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

5.280

-5.000

280

Cap.84.02 Transport urban

565.000

-452.000

113.000

Largire carosabil si pietonal Calea lui Traian

10.000

18.000

28 000

Modernizare str. Constanin Stanciuiescu

250.000

-200.000

50.000

Modernizare tronson str. Patr. 1. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

. 92.000

-70.000

22.000

Amenajare carosabila si pieton ala - Arenele Traian

213.000

-200 000

13.000

IV

CHELTU/EUDE PROIECTARE pt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDUAFENETE OBIECTIVELOR

1.296.570

•404.300

892.270

Cap, 51.02 Autoritari publice

0

10,000

10.000

Modernizare sediu primărie

0

10.000

10.000

Cap.67.02 Cultura, recreere, religie

59.000

0

59.000

Amenajare Arenele Traian

59.000

-9.000

50.000

PUD Amenajare Arenele Traian

0

9.000

9.000

Cap .68.02- Asip u rari ,asist. sociala

248.000

-5.000

243.000

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

248.000

-5.000

243.000

Cap.70.02. Locuințe,serv .si dezv.publica

788.970

-235.200

553.770

Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

5.000

13.600

18.600

Studiu privind eficientizarea iluminatului public in municipiul Rm. Valcea

0

10.000

10.000

servicii de elaborare cerere de finanțare pentru programul operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.2. - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe

83.000

-10.000

73.000

Elaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea termica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm. Valcea, prin POR AXA 1.2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

98.000

-8.000

90.000

Reactualizare PUZ Central

115.000

-50.000

65.000

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

80.000

-5.600

74.400

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

231.270

-200.000

31.270

Extindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

5.000

-4.500

500

Sistem informațional specific domeniului edilitar si băncilor de date urbane-extindere lucrări conf nou! PUG

66.700

-56.700

10.000

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

50.000

-40.000

10.000

Actualizare plan topografic si lucrari cadastru imobiliar

20.000

-10.000

10.000

Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

5.000

-5.000

0

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

5.000

-5.000

0

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

5.000

-5.000

0

Modernizare Târg Raureni

20.000

120.000

140 000

Amenajare grup sanitar scuarul Mircea cel Batran

0

5,000

5.000

Modernizare bloc locuințe colective in cartier petrisor (SF, avize)

0

6.000

6.000

Elaborare PUZ cartier Colonie Nuci

0

5.000

5.000

Elaborare PUZ - prelungire Spaliul Independentei

0

5.000

5.000

Cap.84.02 Transport urban

200.600

-174.100

26.500

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

5.000

1.500

6.500

Reactualizare Studiu de Trafie

100.000

-85.000

15.000

Modernizare str. Prunului (924 m)

31.000

-31.000

0

Modernizare str. Poenita (130 m)

4.500

-4.500

0

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A. Muresianu - 260 m, T

Stefanescu - 240 m)

42.100

-42.10C

0

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp) (proiectare, verificare)

18.00C

-18.00C

0

Amenajare trotuare in cartier Copacelu - Cazan ești

c

5.00C

5.000

V

MAJORARE CAPITAL

1.000.00C

-500.00C

500.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.00C

-500.00C

500.000

Majorare capital ETA SA

1,000.000

-500.00C

500.000

Plusur

480.61 (

-4.842.150

Mtnusur

-5J22.7M

TOTAL 11

123*5.191

-4.842.15(

7.703.049

A ' TOTALWl

13.008.841

-4.996.7W

j 8.013.149Director Ecc

Ec. Ion LepalROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VÂLCEA

DIRECȚIA INVESTIT!!, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIT!!


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT!!-ANUL 2013 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUGET LOCAL


Riă!

DENUMIREA OBIECpVUUJr^

Valoare 7 : : inițiala 7

Valoare :1 . . totala :7 : J actu a liza ta

Realizat pana tâ / ;    31 dec.

•     2012   :

Cheltuieli ■ •       totale .

2013

Ca pa. ' c‘ : : tati.

Ter ; men : PI F

,      Credite

bancare

■        interne      ...

: Alte fonduri externe • nerambursabile ■ postaderare

j          Total :::

h.7.; alocații •

bugetare \

775 7 locan9*’**"

i >

*-11: de stăt .

0

1

2

3

4

•           ■       .5                    :

6

7

:        8 . 7777

9

10

11

12

;         TOTAL:FONDURI EUROPENE - '

.     145,794,111.00

150,764,167.00

- ' - 9,243,782.00

45,311,520.00

. ■. : 20,000,000.00

"?    16,863,850.00

! 8,447.670.00

=      1,696,050.QO

6,751,620.00

, 0.00

: 0.00

din care C+M

121,895,525.00

99,466,160.00

7,434,942.00

.42,685^680.00

19,012,000.00

15,650,010.00

• 7< 8,023,670.00

1,605,050.00

6,418,620.00

0.00

0.00

A.Lucrări in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

£l?^2TiiBW530i00

13,800,000.00

10,192,090.00

...      3,647,660.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00’

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

27,095,010.00

13,650,000.00

9,797,350.00

7:3,647,660.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

O.OOi

B.Lucrări no!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. :    77 77 -.0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7 :            o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investiții

70,192,851.00

87,525,017.00

5,765,741.00

6,200,000.00

6,671,760.00

.?4,800,010.00

195,190.00

4,604,820.00

0.00

0.00

din care C+M

\     55,377,105.00

48,243,320.00

4,624,583.00

= \15,5-9o,67o.oo

5,362,000.00

5,852,660.00

4,376,010^0

104,190.00

4,271,820.00

0.00

0.00

^^^^^^bîWsOLOO

- 77- ... .7 >0.00

iȘiO^oo

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ȘbH£îbsbH7i£7£®b&

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77; 7          o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77’77577=; J■ ......J....’- 0^ 00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

o.bo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

insh^¥5a4,073j00bbb&

githOiOO

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

3,335,000.00

1,900,490.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

A.Lucrari In continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7’57 77 50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55.              0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

s7:j77k 7^ 1985^50 W

4,073,000.00

1,942,640.00

:r'

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

3,335,000.00

1,900,490.00

77 7 1,070,010.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

4,073,000.00

1,942,640.00

1,070,010100

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

3,335,000.00

1,900,490.00

= ■.    1,070,010.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A.Lahovari

16,948.610.00

16,910,700.00

5,062,202.06

4,073,000.00

1,942,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

3,335,000.00

1,900,490.00

hn^P^ozfcbisibb

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

S|gHsi526^94i837bOO:

:7'7'             0.00

ș=m«’’Xei.igsW3oa

WibW

=7O;0O

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

gfegȘ i 777 777 i îs Ls'ftXIii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

^î:£7b7=7£7;W®’

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

0.00

641,500.00

i '77 7333.ooo.bo

0.00

333,000.00

0.00

0.00

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

:7, .     -,v>c 0.00

0.00

0.00

• •       ■ o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

7ri®7b7:900,m,0&

567,000.00

333,000.00

0.00

333,000.00

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

:       ; ^74,500.00

0.00

74,500.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

oroo

0.00

0.00

-      :          0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,256,750.00

25,256,750 00

116,550.00

;         ; hșoo.qo

0.00

74,500.00

7* >: ; o.oo

0.00

0.00

0.00

din care C+M

22,562,780.00

22,562,780.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■. ,:■       •      0.00

0.00

0.00

0.00

'      DENUMIREA C^IFCTJVVLUl^^^

J MISIi: ; u ffif«8|i

.    . Valoare •.

. inițiala i

Vale. J ■. .. • j totala ? : I ?, ’ • actualizata'!

Realizat L:: ■ pana la L . ■' •. .31 dec. . . . ; 2012 :

Cheltuieli total© 2013    .. .

■: Ca

ci . :;:țati

■ Ter

■ men

PIF

Credite .: ' .      ; bancare

■■ interne :

Aitefonduri > .' externe ?• -nerambursablle , . postaderare :!

Total . z     . alocatii     . ::i

j bugetare '

• din care:

■ ■■■'. '.:-DȘ            .

bugetul:.

'      ' local

; Coritrib. J : de la ■ r:: \bug. : . de stat ::

0

1

2

3

4

.■/h- ■ ■           5 : ■

6

7

.       8 ; ■

9

10

11

12

Cap.70.02.Locuinte.serv.sidezv.pubilca;

K b'iz'.

:      L        -    0.00

? . 0.00

:     0.00

:      :       :     0.00

' 0.00

'• 0,00

:■>:/. : 0.00

0.00

;-0.00

. 0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

A. Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

.1. >0.00

0.00

0.00

:         ■      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

■.            ■ :.L , ...-0.00

0.00

0.00

:         o.oo

0.00

0.00

0.00

. 0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

:: : ':.o;oo

0.00

0.00

; ■ .      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

:           0..00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

0.00

0.00

0.00

■            ■:>    0.00

0.00

0.00

: :              . 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00,

3^^S0fiW^6503l0

^Ms§3j996ț234.<)0

:   37,251;370.00

^^15î927Wă>0.

r:^^:];rîi044(660100

SiO.OO

0.00

din care C+M

05,810,625.00

85,902,990.00

2,810,359.00

j ■/    36,380.180.00

15,677,000.00

13,749,520.00

6,953,660.00

1,566,470.00

5,387,190.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

27,639,750.00

13,800,000.00

10,192,090.00

.     3,647,660.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

27,095,010.00

13,650,000.00

9,797,350.00

1,500,860.00

2,146,800.00

0.00

0.00

3

Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vlaciimîr.

38,758,450.00

40,029,640.00

3,235,005.00

IWâM®

12,000,000.00

^871,940.00

1,456,200.00

1,856,50(^.00

0.00

0.00

din care C+M

32,520,060.00

35,301,860.00

2,810.359.00

11,950,000.00

6,656,660.00

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

o.oc

4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la irit, cu str. Ostrovenr pana la int cu DN 67

36,842,810.00

23,209,510.00

243,036.00

1,800.000.00

3,320,150.00

HifijllWȘS

44,660.00

290,300.00

0.00

0.00

din care C+M

33,998,360.00

15,920,980.00

0.00

1,700,000.00

3,140,690.00

44,660.00

290,300.00

0.00

0.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•.0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

26,249,404.00

43,619,480.00

518,193.00

2,127,000.00

4,087,620.00

156,610.00

3,240,390.00

0.00

0.00

din care C+M

19,292,205.00

34,680,150.00

0.00

2,027,000.00

3,952,170.00

65,610.00

3,240,390.00

0.00

0.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

26,249,404.00

43,619,480.00

518,193.00

2,127,000.00

4,087,620.00

^^^3^&HK0â

156,610.00

3,240,390.00

0.00

0.00!

din care C+M

19,292,205.00

34,680,150.00

0.00

2,027,000.00

3,952,170.00

65,610.00

3,240,390.00

0.00

0.00

5

Amenajare si modernizare strAureiian Sacerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

359,993.00

2,127,000.00

3,979,030.00

63,050.00

3,223,780.00

0.00

0.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

2,027,000.00

3,862,170.00

63,050.00

3,223,780.00

0.00

0.00

6

Reabilitare pod peste OLT

4,374,664.00

21,744,740.00

158,200.00

0.00

108,590.00

93,560.00

16,610.00

0.00

0.00

din care C+M

3,832,055.00

19,220,000.00

0.00

0.00

90,000JO

2,560.00

16,610.00

0.00

0.00

C4 Chelt. de proiectare pt. efeb. SPF si SF

0.00

0.00

0.00 L          j;-.:.<00

0.00

qțpo

0.00

0.00

0.00,

LISTA 2013poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL


Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

* 6

TOTAL GENERAL

11,471,770.00

din care C+M

10,228,670.00

1

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Âutoritati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

10,571,770.00

din care C+M

10,228,670.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

3,012,650.00

din care C+M

2,970,500.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

3,012,650.00

din-eare C+M

2,970,500.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

7,484,620.00

din care C+M

7,258,170.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh .          lustinian Marina

buc

1

7,265,860.00

din care C+M

7,149,000.00

4

Reabilitare pod peste OLT

buc

1

218,760.00

-

din care C+M

109,170.00

IV

CHEL TUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, . FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00


Primar

Emilian Valentin Francu


Vice primar / Eduard Virlaiy/,^_


Director Executiv Adjunct

Mirela TurcuDirectosJ

Ion Lepai


;utiv


Sef Serviciu Contabilitai

Narcisa ColțosLISTA 2013poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independentei^-' repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

Nr. crț

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

o z

-1 >

m

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

6,200,000.00

din care C+M

5,362,000.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

6,200,000.00

din care C+M

5,362,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

4,073,000.00

din care C+M

3,335,000.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovari

buc

1

4,073,000.00

din care C+M

3,335,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0.00

din care C+M

0.00

. 2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

2,127,000.00

din care C+M

2,027,000.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

2,127,000.00

din care C+M

2,027,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE . OBIECTIVELOR

0.00


Viceprimar

Eduard VirlarZ z

Director Ex&

Ion Lepăd;

Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE SERVICIUL INVESTIT!!

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIT» - ANUL 2013 - UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DElei RON

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MP

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

FINANȚATE DIN

Ca pa cl tati

Ter men PIF

Sur se pro prii

Cred banc int

Cred banc ext.

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

TOTAL

79.480

74.000

22.000

92.000

0

0

0

0

92.000

92.000

0

0

0

din care C+W

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!, din care:

79.480

74.000

22.000

92.000

0

0

0

0

92.000

92.000

0

0

0

C.L

ACHIZIȚII IMOBILE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.ll

DOTĂRI INDEPENDENTE

79.480

74.000

22.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

C.I1I

CONSOLIDĂRI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt alab.st de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

0

0

0

C.V

MAJORARE DE CAPITAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

______0


Viceprimar

Gigi Ion Matei

LISTApoziției "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente^"^ repartizata pe capitole de cheltuieli buget local pentru unitati de invatamant pe anul 2013

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

o

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

92.000

Din care C+M

0

j

ACHIZIȚII IMOBILE

0

ii

DOTĂRI INDEPENDENTE

92.000

Cap.65.02. - Invatamant - TOTAL

92.000

1

Autoturism leasing Gr. Școlar General Magheru

buc

1

12.000

2

Autoturism Gr. Școlar Henri Coanda

buc

1

40.000

3

Autoturism Gr, Școlar Plesoianu

buc

1

40.000

HI

CONSOLIDĂRI

0

Din care C+M

0

IV

CHEL TUIELI DE PROIECTARE pt elab.st. de pretez., fezabilitate a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor

0

V

MAJORARE DE CAPITAL

0


Viceprimar

Gigi Ion Matei