Hotărârea nr. 29/2013

Hotarirea 29 - 30 ianuarie 2013 - modificare Regulament Imn

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 29

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2527 din 22.01.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului în sensul aprobării unui nou regulament de organizare a concursului de selectare a imnului, precum și înlocuirii domnului Romeo Rădulescu din comisia de concurs, ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de consilier local;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea doamnei Ene Gabriela Ana;

Având în vedere și prevederile “Strategiei culturale a municipiului Râmnicu Vâlcea 2011-2013”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2011;

în baza art.36, alin.(6), litera "a", art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012 după cum urmează:

 • I. Regulamentul de organizare a concursului pentru selectarea imnului municipiului aprobat prin alin. 2) al art. 1 se modifică și va avea conținutul prezentat în anexa la prezenta hotărâre;

 • II. alin. 2) al art. 2 se modifică în sensul înlocuirii domnului Romeo Rădulescu cu doamna Ene Gabriela Ana.

Art2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

 • - Filarmonicii Ion Dumitrescu.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU

  Av

  ...

  , i h-. :

  V''

  SECRETAR MUNICIPM, jurist Tetna MIHĂpSCU

  ->''7

  Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

Regulament privind organizarea CONCURSULUI PENTRU ALCĂTUIREA TEXTULUI Șl A MELODIEI IMNULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA

O comunitate locală se identifică prin simbolurile sale. în efortul de constituire a identității municipiului Râmnicu-Vâlcea (pornind de la prima interpretare într-un cadru oficial a imnului național “Deșteaptă-te române”), este necesară alcătuirea unui imn al municipiului.

în acest scop, s-a întocmit prezentul Regulament privind organizarea CONCURSULUI PENTRU ALCĂTUIREA TEXTULUI Șl A MELODIEI IMNULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU-VÂLCEA.

Secțiunea L PREVEDERI GENERALE

Art. 1 - Concursul "IMNUL MUNICIPIULUI RAMNICU VÂLCEA” este organizat de Primărie, denumită în continuare „organizator”.

Art. 2 - Scopul concursului este selectarea unui text și a unei melodii -reprezentative pentru comunitate, care să servească drept imn oficial al orașului.

Art. 3 - Concursul se va desfășura în două etape: etapa I va viza alcătuirea textului în versuri, iar etapa a ll-a va fi declanșată după încheierea primei etape și va avea în vedere alcătuirea liniei melodice corespunzătoare, pe textele care au fost selecționate de juriul constituit în acest scop.

Art. 4 - Organizarea concursului se va efectua de către o comisie stabilită prin Dispoziția primarului municipiului.

Art. 5 - Organizatorii vor atrage parteneri media pentru promovarea concursului și pentru difuzarea pieselor selectate în finala concursului.

Art. 6 - Calendarul concursului va fi stabilit de către comisia nominalizată conform art. 4 din prezentul Regulament.

Comisia va stabili cele două subcomisii de lucru - pentru selectarea textului literar și a compoziției muzicale, precum și procedurile de lucru ale acestora.

Secțiunea a ll-a. DREPTUL DE PARTICIPARE LA ETAPA I (TEXTUL)

Art. 7 - La Concurs, se poate înscrie orice persoană fizică cu cetățenie română.

Art. 8 - Participanții se pot înscrie la Concurs cu maxim doua lucrări - text original (nu adaptări sau prelucrări ale unor texte cunoscute). Textul original al lucrării va fi redactat in doua exemplare care vor fi introduse in doua plicuri: un plic va fi fara date de identificare si va conține textul lucrării nesemnat de autor, iar pe celalalt plic se va scrie numele autorului si va conține textul lucrării semnat de autor; ambele plicuri vor fi introduse intr-un plic mare cu adresa Primăriei Ramnicu Valcea (organizatorul concursului). Plicul fara elemente de identificare va fi pus la dispoziția comisiei de selecționare, iar celalalt plic, nedeschis, se va constitui in textul martor care va fi pastrat, intr-un fiset încuiat la Primărie si va fi desigilat de către comisia de selecție, după stabilirea variantelor castigatoare, pentru identificarea autorului.

Plicurile adresate Primăriei se vor păstră sigilate, pana la data de 1 aprilie 2013, când se vor deschide si separa in plicul martor si plicul pentru analiza, in prezenta a cel puțin trei membri ai Comisiei, care vor încheia un proces verbal in acest sens.

Art. 9 - Textul nu trebuie să conțină mai mult de patru strofe.

Art. 10 - Textul poate sa fie insotit de un refren.

Art. 11 - Textul trebuie să aibă o anumită solemnitate, adecvată oricărui imn, să includă în versurile conținute aspecte esențiale ale comunității Râmnicului si să conțină, de preferat, îndemnuri si accente afective, evocând istoria orașului, evenimente de importanta națională, cu impact local.

Art. 12 - Organizatorii nu-și asumă nicio responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea îi revine în mod exclusiv celui ce a alcătuit și trimis textul literar al imnului; în acest sens, se va prezenta o declarație notarială prin care autorul își asumă consecințele contestării originalității lucrării. Declarația va conține explicit asumarea responsabilității autorului, inclusiv materiala/penala, asupra încălcării legalității referitoare la drepturile de autor.

Textul, însoțit de FORMULARUL DE ÎNSCRIERE si de declarația notariala va fi trimis pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14 sau se poate depune si personal, la aceeași adresa.

Termenul limita pentru înscriere este 30 martie 2013, data poștei.

Secțiunea a lll-a. DREPTUL Șl CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA ETAPA a ll-a (LINIA MELODICĂ/ COMPOZIȚIA MUZICALA)

Art. 13 - Etapa a ll-a a Concursului - crearea liniei melodice - se va organiza după selectarea celor trei variante de text literar alese în prima etapa.

Concurenților li se va pune la dispoziție, de către comisia stabilitită la art. 4, textul literar al imnului, in cele trei variante alese in prima etapa.

Art. 14 - Nu se acceptă prelucrări ale unor teme muzicale existente, pentru care pârtieipanții nu dețin drepturi de autor, în conformitate cu prevederile legale privind dreptul de autor.

Art. 15 - Organizatorii nu-și asumă nicio responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea îi revine în mod exclusiv celui ce a creat și trimis piesa muzicală; în acest sens, se va prezenta o declarație notarială prin care autorul își asumă consecințele contestării originalității lucrării muzicale.

Declarația va conține explicit asumarea responsabilității autorului, inclusiv materiala/penala, asupra încălcării legalității referitoare Ia drepturile de autor.

Art. 16 - Lucrarea trimisă trebuie sa respecte durata maximă de 4 minute.

Art. 17 - Compozițiile vor fi prezentate in doua variante:

- pentru un solist (cu acompaniament) pentru cor mixt

Art. 18 - înscrierea lucrărilor se va face în conformitate cu următoarea metodologie:

 • • Compozitorii vor trimite lucrarea in format text (partitura) si audio (CD cu varianta solist cu acompaniament), insotita de formularul de înscriere completat si de declarația notariala, la adresa: Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14 sau se pot depune și personal, la aceeași adresa.

 • • Partiturile in format pdf si CD-urile vor fi introduse in doua plicuri: un plic va fi fara date de identificare si va conține partitura si CD-ul nesemnate de autor, iar pe celalalt plic se va scrie numele autorului si va conține partitura si CD-ul semnate de autor; ambele plicuri vor fi introduse intr-un plic mare cu adresa Primăriei Ramnicu Valcea (organizatorul concursului). Plicul fara elemente de identificare va fi pus la

dispoziția comisiei de selecționare, iar celalalt plic, nedeschis, se va constitui in compoziția martor care va fi pastrata, intr-un fi set incuiat la Primărie; acesta va fi desigilat de către comisia de selecție după stabilirea compoziției castigatoare, pentru identificarea autorului.

Termenul limita pentru depunerea compoziției este 15 iunie 2013, data poștei.

Plicurile adresate Primăriei se vor păstră sigilate, pana la data de 17 iunie 2013, când se vor deschide si separa in plicul martor si plicul pentru analiza, in prezenta a cel puțin trei membri ai Comisiei, care vor încheia un proces verbal in acest sens.

Secțiunea a IV-a. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

Art. 19 - Subcomisiile pot refuza un text literar sau o compoziție muzicală, dacă acestea nu respectă toate prevederile Regulamentului, fără a fi obligate să-și justifice decizia.

Art. 20 - După finalizarea concursului și semnarea contractelor de cesiune, organizatorul va fi proprietarul de drept, atât al textului, cât și al melodiei Imnului municipiului Râmnicu Valcea, conform art. 24.

Art. 21 - Datele personale ale participanților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru buna desfășurare a concursului.

Secțiunea a V-a. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR CONCURSULUI Șl ACORDAREA PREMIILOR

Art. 22 - Creațiile muzicale selectate pentru finală, în număr de șapte, vor fi prezentate în cadrul unui concert cu public, care se va desfășura în Sala “Lahovari” a Filarmonicii “Ion Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea, în ziua de 27 iulie 2013.

Alegerea câștigătorului se va face după cum urmeaza:

 • - Votul publicului - 25%

 • - Votul juriului de specialitate - 75%

La votul publicului se vor include televotinguri sau alte forme de sondare a opiniei in măsură posibilităților de organizare si dotare tehnica.

La sfârșitul concertului, se va anunța varianta câștigătoare pentru Imnul municipiului Râmnicu-Vâlcea.

După anunțare, imnul (textul îngemănat cu linia melodică) va fi lansat/ interpretat oficial.

 • A rt. 23 - Autorii imnului (textier si compozitor) vorfi premiati in mod egal cu cate 7500 lei.

 • A rt. 24 - Câștigătorii concursului vor semna câte un contract de cesiune exclusivă a drepturilor de autor, autentificat la notar, prin care cei doi renunță la drepturile de autor in favoarea municipiului Ramnicu Valcea, pe o perioadă nedeterminată.

Dreptul exclusiv de utilizare a lucrării câștigătoare va aparține Municipiului Ramnicu-Vâlcea.


■mHBnEOEBI


FORMULAR DE ÎNSCRIERE*

POETUL/ COMPOZITORUL

NUMĂR DE CONCURS**

Numele și prenumele:......................................................................

Adresa:.........................................................................................

...................................................Județul:.....................................

Telefon:..............................E-mail:................................................

Profesia:       ........................................................................................

Instituția:...................................................................................................

POETUL

Titlul Textului/ liniei melodice:

Nr. de pagini (text scris, sau partitură: ........................................................................J

Partitura este însoțită de un CD care conține piesa muzicală:

❖ interpretată de un solist DA | | NU | ] ❖ în variantă grup vocal          DA | | NU | |

COMPOZITORUL

______________________________DECLARAȚIE______________________________

Sub sancțiunea eliminării din concurs, declar că textul/ piesa muzicală trimis(ă) nu este plagiat si îmi aparține.

DATA

SEMNĂTURA