Hotărârea nr. 289/2013

hotarirea 289 - 12 noiembrie 2013 - modificare componenta Comisie Locala de Ordine Publica

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.289

privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38189 din 07.11.2013 întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr.82/2013, în sensul înlocuirii domnului Toma Mihăescu cu domnul Ion Didoiu - secretar al municipiului Râmnicu Vâlcea, care va avea calitatea de membru al acestei comisii;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor Legii nr. 155/2010, a poliției locale, coroborate cu cele din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică constituită la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/2011;

în baza art.36, alin.(2), art.45 alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică componența Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în sensul înlocuirii domnului Toma Mihăescu cu domnul Ion Didoiu - secretar al municipiului Râmnicu Vâlcea.

(2) Domnul Ion Didoiu va avea calitatea de membru în Comisia Locală de Ordine Publică.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Resurse Umane;

  • ♦ Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • • Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • • Comisiei Locale de Ordine Publică;

  • • Domnului Ion Didoiu.                             \

    PREȘEDINTE DE Florentina Adina


ședința/oJLLtoNtrasemneaza pentru legalitate,

DOBREffiVp-g—SECRETAR MUNICIPIU,

// c/            k ii jurist Ioq/dIDOIU

> M a •S.