Hotărârea nr. 288/2013

hotarirea 288 - 12 noiembrie 2013 - desemnare reprezentant AGA ETA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.288

privind desemnarea unui membru al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38217 din 07.11.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publica Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001, prin care se propune eliberarea domnului Pandurașu Adrian Iulian din calitatea sa de reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (A G A) la societatea ETA S.A, precum și desemnarea unui nou membru;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței în sensul desemnării d-lui Boban Liviu în AGA la societatea ETA S.A.;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/22/2012 au fost desemnați cei 5 (cinci) reprezentanți ai Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A., pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic, printre care și domnul Pandurașu Adrian Iulian, iar prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 38217 din 07.11.2013, domnul Pandurașu Adrian Iulian a comunicat că și-a dat demisia din calitatea de reprezentant al Consiliului Local în A.G.A la societatea ETA S.A;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/1998, prin care s-a înființat societatea ETA S.A, având acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3, punctul 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 20 de voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Domnul Pandurașu Adrian Iulian se eliberează din funcția de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.2. Se desemnează domnul Boban Liviu ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A., pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției Economico-Financiare;

  • • Societății ETA S.A;

  • • Persoanelor prevăzute la art.1 și 2.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


    Florentina Adin


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,SECRETAR MUNICIPIU, IDOIU


Râmnicu Vâlcea, 12 noiembrie 2013