Hotărârea nr. 287/2013

hotarirea 287 - 12 noiembrie 2013 - atribuire si schimbare denumiri final

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.287

privind atribuirea și schimbarea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Valcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.38333 din 08.11.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune atât atribuirea unor denumiri pentru căi de circulație create în municipiul Râmnicu Vâlcea ca urmare a unor lotizări și prevăzute în documentațiile de urbanism aprobate cât și schimbarea denumirii a 4 (patru) artere de circulație, cărora le-au fost atribuite denumiri prin Hotărârea Consiliului Local nr.189 din 25.07.2013, respectiv Intrarea Stufului, Intarea Lanului, Strada Drumețului și Intrarea Soarelui;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere avizele Comisiei de atribuire de denumiri a județului Vâlcea nr. 16099 din 11.11.2013 și nr. 15513 din 24.10.2013 ;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 564/2008 de aprobare a regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București;

în baza art.36, alin.(5), lit.d), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atribuie denumirea Strada “Radu LIVEZEANU” arterei carosabile delimitată din strada Barajului spre sud-vest, până la Vila de Protocol (proprietate privată).

Art.2. Se atribuire denumirea Intrarea “Dumitru BERCIU” arterei carosabile delimitată din strada Stolniceni nr. 102 -148 A, spre vest, 2 ramificații - frontul II, paralelă cu strada Stolniceni (domeniu public).

Art.3. Se atribuire denumirea Intrarea “Virgil IERUNCA” arterei carosabile delimitată din strada Arinilor nr.56, spre nord până la râul Olănești (proprietate privată).

Art.4. Se aprobă schimbarea denumirii pentru următoarele 4 (patru) artere de circulație din municipiul Râmnicu Vâlcea, cărora le-au fost atribuite denumiri prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 25.07.2013, după cum urmează:

  • I. Intrarea Stufului - poziția 16 din anexa la Hotărârea Consiliului Local 189/2013, delimitată de la intersecția străzilor Cernea Rădulescu cu Patriarh lustinian Marina nr.52, spre est (cca 100 m) - proprietate privată se va numi Intrarea Mihail MOXA ;

  • II. Intrarea Lanului - poziția 15 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată din strada Patriarh lustinian Marina nr.30, prin spatele proprietății Tănasie, spre nord, până la proprietatea cu numărul 30K (Potoroacă) - parțial domeniu public și parțial privat se va numi Intrarea Gheorghe Petre GOVORA;

  • III. Strada Drumețului - poziția 27 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată din strada Copăcelu (între nr. 27 și nr.35), spre est, cca 850 m, se înfundă în CF se va numi strada Costea Marinoiu;

  • IV. Intrarea Soarelui - poziția 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată din strada Danii! lonescu (între nr. 55 și nr. 69), spre vest, cu 3 ramificații scurte care se înfundă în pădure se va numi Intrarea Petre Bardașu.

Art,5, Cele 7 (șapte) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Urbanism;

Direcției Evidență a Persoanelor;

Direcției Dezvoltare Locală;

Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Florentina AdmaJ>


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, u            jurist Ion DJDOIU

Râmnicu Vâlcea, 12 noiembrie 2013EXTRAS DIN PUZCARTIER TEMELIE - RM. VALCEA