Hotărârea nr. 286/2013

hotarirea 286 - 12 noiembrie 2013 - aprobare DALI Modernizare str Episcop Climent

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.286

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție «Modernizare strada Episcop Climent»

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.38075 din 06.11.2013. întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent”;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent” în valoare totală de 179,456 mii lei cu TVA, respectiv 40,520 mii Euro cu TVA, din care C+M: 152,765 mii lei cu TVA, respectiv 34,494 mii Euro cu TVA.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :