Hotărârea nr. 285/2013

hotarirea 285 - 12 noiembrie 2013 - aprobare program Sf Andrei

ROMÂNIA

Județul vâlcea MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR.285

privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi zilei «Sfântului Andrei», a Zilei Naționale a României și a Zilei «Sfântului Nicolae»

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38241 din 07.11.2013 întocmit de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune organizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente dedicate zilei «Sfântului Andrei», Zilei Naționale a României și zilei «Sfântului Nicolae», împuternicirea primarului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor artistice ce se vor desfășura în Scuarul Mircea cel Bătrân, precum și suportarea din bugetul local a sumei estimate de 95.000 lei;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 15 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente dedicate zilei “Sfântului Andrei”, “Zilei Naționale a României” și zilei “Sfântului Nicolae", conform programului - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor artistice ce vor avea loc în

Scuarul Mircea cel Bătrân, încheindu-se în acest sens un contract de parteneriat.

Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. “Sponsorizări” cu prioritate și din Cap.67 “Cultură, recreere și religie” a cheltuielilor necesare organizării evenimentelor prevăzute la art.1, în sumă estimată de 95.000 lei.

Art.4. Procedura de autorizare prevăzută de Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice nu se va aplica pentru acest eveniment.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

 • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.

  Programulmanifestărilor dedicate

Prăznuirii Sfântului Apostol Andrei - Zilei Naționale ~ Sfântului Nicolae

în perioada 30.11 - 5,12 se vor organiza o serie de manifestări cultural artistice, organizate pe mai multe paliere. Printre evenimentele propuse se numără;

 • - spectacole artistice de muzică ușoară / populară organizate în zilele de 30.11 și 01.12 (cu scenotehnica și echipamentele de lumini aferente);

 • - concursuri școlare;

 • - spectacole în aer liber ale Teatrului Municipal ” Ari el”,

 • - spectacole ale grădinițelor din oraș;

 • - aprinderea focului tradițional;

 • - foc de artificii;

 • - concert al Filarmonicii ’Ton Dumitrescu” - ”Coruri din opere și operete”;

 • - concert extraordinar părintele Cristian Pomohaci;

 • - concerte ale Fanfarei ”Gabriel Chaborschi”;

 • - animație stradală pentru copii;

 • - colinde.

Organizarea spectacolelor artistice de muzică populară / ușoară se va face de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu un organizator de evenimente, iar organizarea manifestărilor culturale și dedicate copiilor se va face direct, de către primăria municipiului

30 Noiembrie 2013- Praznicul Sfântului Andrei
 • - sfințirea cișmelei publice Sf. Apostol Andrei din zona Morilor

 • - concurs cu premii între școli pe tema vieții Sfanțului Apostol Andrei și importanța sa pentru români (cu implicarea Arhiepiscopiei Râmnicului și a Inspectoratului Școlar Județean)

 • - Scuarul Mircea cel Bătrân (la Ceas) - spectacol în aer liber cu Teatrul Municipal ” Ariei”

 • - Scuarul Mircea cel Bătrân (la Ceas) - aprinderea focului tradițional

 • - Scena din Scuarul Mircea cel Bătrân - spectacol de muzică populară cu;

 • - Tatiana Marco ianu

 • - Dumitru Miuță

 • - Elena Ghițulete

 • - Adrian Ivan

 • - Mirela Constantin

 • - Ion Drâgan

 • - Adina Roșea

și alți câtăreți locali.

 • - spectacol al Corului Seminarului Teologic

 • - aprinderea iluminatului festiv în oraș

 • - recital părintele Cristian Pomohaci

 • - recital de muzică populară și ușoară cu formația Bambi

 • - concert extraordinar Ștefan Stan & Bând

1 Decembrie 2013-Ziua Națională a României
 • - Scuarul Mircea cel Bătrân (la Ceas) - deschiderea manifestărilor cu Fanfara „Gabriel Chabofschi” - Scena din Scuarul Mircea cel Bătrân:

- Concerte Caffe - Filarmonica ”Ion Dumitrescu” - Muzica specifica Zilei Naționale

 • - împărțirea de stegulețe tricolore

 • - discurs de deschidere

 • - program de muzică populară și națională (cu durata de 4 ore)

 • - acompaniază ansamblu folcloric

 • - Cătălin Călbează - muzică patriotică

 • - Ovidiu Homordean - muzică patriotică

 • - Adina Roșea - muzică populară

 • - Maria Dragomiroiu - muzica populara.

 • - concert extraordinar Andra

 • - foc de artificii, 5-7 minute cu specific de Ziua Națională (tricolorul este realizat prin metode pirotehnice)

 • 5 Decembrie - Ajunul Sfântului Nicolae

Scuarul Mircea cel Bătrân:

 • - program de animație stradală pentru copii

 • - împărțire de cadouri (dulciuri)

 • - recital de colinde

 • - aprinderea luminilor în Bradul de Crăciun

 • - deschiderea Orășelului Copiilor / Târgul de lamă

Costul evenimentelor artistice + scenotehnică + echipamente de lumini organizate împreună cu

partenerul în zilele de 30 noiembrie, 1 decembrie și 5 decembrie:

75.000 lei

Costul evenimentelor culturale și pentru copii organizate direct de Primăria municipiului în

zilele de 30 noiembrie, 1 decembrie și 5 decembrie:

20.000 lei