Hotărârea nr. 284/2013

hotarirea 284 - 12 noiembrie 2013 - aprobare documentatie pentru concesionarea Serviciului de asistenta medico- sociala pentru persoanele varstnice

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.284

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Medico-Socială pentru Persoanele Vârstnice șî a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 12 noiembrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.38242 din 07.11.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, a Studiului de fundamentare, precum și a Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului public mai sus menționat; de asemenea, se propune desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerilor formulate în plenul ședinței în sensul desemnării a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație mai sus menționată, respectiv dl. Boban Liviu, dl. Mihăilescu Gheorghe și dl. Vețeleanu Ninel Eusebiu;

Luând în considerare și Raportul nr.38655 din 11.11.2013 referitor la completarea art.19, alin.(1), paragraful 2 din Caietul de sarcini privind concesionarea Serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, în sensul stabilirii cazului de încetare a concesiunii serviciului în situația "nerespectării unei din obligațiile contractuale prevăzute la art.18 din prezentul caiet de sarcini” și ca urmare a discuțiilor purtate în plenul ședinței pe marginea modificării și a paragrafului 3, alin.(1) al art.19 din Caietul de sarcini în sensul înlocuirii cuvântului "fortuit” cu "obiectiv”;

Ținând cont de realitățile socio-economice și structura de vârsta a populației municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Local a aprobat prin Hotărârea nr.38/2008, înființarea Centrului rezidențial pentru persoane de vârsta a treia, ca unitate medico-socială, cu o capacitate de 80 de locuri, amplasat pe un teren, situat în strada Ostroveni, nr.97;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.350 din 30.11.2010 s-a aprobat concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiu, iar prin hotărârile nr.295/144/2012 și nr.350/199/2012 s-au Studiul de fundamentare, Caietul de sarcini pentru concesionarea serviciului public susmenționat, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiu; ulterior, în urma licitației publice deschise organizată în baza acestor documentații a fost desemnată câștigătoare Asocierea Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei și Asociația Vasiliada, încheindu-se contractul de concesiune nr. 13947 din 16.04.2013, conform căruia concesionarul avea obligația de a realiza investiția cu dotările necesare funcționării Centrului în cuantum de 1.000.000 lei fără TVA și de a începe activitatea în Centrul Rezidențial până la data de 16.10.2013 ;

Ținând seama de faptul că până la data mai sus menționată Asocierea nu a desfășurat nicio activitate privind realizarea dotărilor, deși a fost notificată în acest sens, prin Acordul înregistrat sub nr.35229 din 15.10.2013, la solicitarea Asocierii Arhiepiscopia Craiovei-Mitropolia Olteniei și Asociația Vasiliada, s-a convenit cu privire la încetarea contractului de concesiune nr. 13947/16.04.2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, ale Ordonanței Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.71/2007;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), art.45, alin.(2) șt art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 14 voturi "pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă Studiul de fundamentare și Caietul de sarcini pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, conform anexelor nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Studiul de fundamentare și Caietul de sarcini, aprobate conform alin.(1), vor sta la baza întocmirii documentației de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice.

Art.3. (1) Din comisia de licitație pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice vor face parte, în calitate de membri observatori, 3 (trei) consilieri locali, după cum urmează:

 • - dl. Boban Liviu;

 • - dl. Mihăilescu Gheorghe;

 • - dl. Vețeleanu Ninel Eusebiu.

 • (2) Comisia de licitație pentru concesionarea serviciului public mai sus amintit, din care vor face parte și membrii desemnați la alin.(1), va fi constituită prin dispoziție a primarului.

Art.4. începând cu data prezentei, Hotărârile Consiliului Local nr.350/199/2012 și nr.295/144/2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției de Protecție Socială;

 • - Compartimentului Achiziții Publice;

 • - membrilor desemnați la art.3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU/-EGALITATE

Florentina Adina DOBRETE,

SECRETAR MUNICIPIU,


jurist Ion

Râmnicu Vâlcea, 12 noiembrie 2013


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA MEDICO-SOCIAL PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art.1: La elaborarea prezentului Regulament de organizare si funcționare a Serviciului public de asistenta medico-sociala pentru persoanele vârstnice, desfășurat în Centrul Rezidențial Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea, denumit in continuare, in prezentul regulament „SPAMSPV”, s-au avut in vedere următoarele acte normative:

Legea asistentei sociale nr. 292/2011;

Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata;

H.G.nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

Ord.nr.246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice si pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a instituțiilor de asistenta sociala, precum si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G.nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

H.G.nr.1007/2005 privind modificarea H.G.nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a instituțiilor de asistenta sociala, precum si a normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G.nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

Ord.nr.491/2003 pentru aprobarea grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se internează in unitati de asistenta medico-sociale;

H.G.nr.1021/2000 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere in căminele pentru persoane vârstnice, a Ordinului M.M.S.S.F. nr.687 din 28 09.2005 privind stabilirea, începând cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de întreținere pe baza caruia se calculează contribuția de întreținere datorata de persoanele asistate in căminele pentru persoane vârstnice;

Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, republicat;

Ord.nr.71/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii;

Ord.nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

HG.nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

HCL nr.38/15.02.2008 privind aprobarea înființării Centrului Rezidențial pentru Persoane de Varsta a Treia Rm. Valcea;

HCL nr.350/2010 privind înființarea serviciului public de asistenta medico-sociala pentru persoanele vârstnice din municipiul Rm. Valcea

Art.2 (1) Prevederile prezentului regulament se aplica Serviciul public de asistenta medico-sociala pentru persoane vârstnice (SPAMSPV) ce urmeaza a fi concesionat;

 • (2) Serviciul are sediul in municipiul Rm.Valcea, str.Ostroveni nr.97, in incinta Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice Ostroveni;

 • (3) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic privind organizarea si funcționarea, in regim rezidențial, in cadrul centrului, a serviciilor medico-sociale si de îngrijire destinate persoanelor vârstnice;

 • (4) Operatorul SPAMSPV se va conforma prevederilor prezentului regulament si va furniza servicii in baza acreditarilor/licentelor si autorizațiilor de funcționare eliberate de autoritatile competente;

Art.3 In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) persoana vârstnica este persoana care a împlinit varsta de pensionare stabilita prin lege.

 • b) beneficiarul reprezintă persoana vârstnica care primește serviciile oferite de centru.

 • c) reprezentantul legal este acea persoana care actioneaza, cu recunoaștere legala, in numele si in interesul beneficiarului, atunci când acesta nu se poate reprezenta singur.

 • d) acreditarea reprezintă un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizorii de servicii sociale a criteriilor, indicatorilor, precum si a standardelor de calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu;

 • e) ancheta sociala este o metoda de investigație întemeiata pe diferite tehnici de culegere si de prelucrare a informației, in scopul analizei situației sociale si economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților;

 • f) procesul de integrare sociala reprezintă interacțiunea dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul careia se realizează un echilibru funcțional al pârtilor;

 • g) protecția sociala se definește in contextul principiilor, valorilor si tradițiilor ce guvernează relațiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunități si instituții in statele Uniunii Europene si reprezintă un ansamblu de masuri si acțiuni care au ca scop asigurarea unui anumit nivel de bunăstare si securitate sociala pentru întreaga populație si in mod special pentru anumite grupuri sociale,

 • h) beneficiile de asistenta sociala sunt masuri de redistribuire financiara/materiala destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege;

 • i) comunitatea locala reprezintă membrii organizati ai colectivității locale, formele de asociere a acestora, instituțiile administrației publice locale, precum si alte instituții si servicii publice ori private de interes local;

 • j) domiciliul reprezintă adresa la care persoana declara ca are locuința principala, trecuta si in documentul de identitate al persoanei;

 • k) reședința reprezintă adresa la care persoana fizica declara ca are locuința secundara, alta decât cea de domiciliu;

 • I) eligibilitatea reprezintă setul de condiții obligatorii care trebuie sa fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a putea fi selectat in vederea acordării beneficiilor de asistenta sociala si serviciilor sociale;

 • m) găzduirea reprezintă asigurarea de către instituțiile furnizoare de servicii sociale a condițiilor de locuit si odihna pe o perioada mai mare de 24 de ore;

n) situația de dificultate este situația in care se afla o persoana care, la un moment dat, pe parcursul ciclului de viata, din cauze socioeconomice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata dezavantajat, si-a pierdut sau limitat propriile capacitati de integrare sociala;

 • o) incapacitatea reprezintă reducerea parțiala ori totala a posibilității de a realiza o activitate motrica, cognitiva sau un comportament;

 • p) nevoia sociala reprezintă ansamblul de cerințe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condițiilor strict necesare de viata, in vederea asigurării participării sociale sau, după caz, a integrării sociale;

 • q) planul individualizat de asistenta si ingrijire (PIAI) este documentul elaborat de o echipa multidisciplinara cu participarea beneficiarului/reprezentantului sau legal, in care sunt precizate serviciile furnizate beneficiarului;

 • r) procesul de incluziune sociala reprezintă ansamblul de masuri si acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de munca, locuirii, educației, sanatatii, informarii-comunicarii, mobilității, securității, justiției si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale si asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale si politice ale societății;

 • s) contractul de servicii este un acord scris care produce efecte juridice, intre un furnizor de servicii sociale specializate si un beneficiar, prin care se stipulează condițiile in care se desfasoara activitatile de asistenta sociala, drepturile si obligațiile fiecăreia dintre parti.

 • t) manager de caz- persoana desemnata de conducerea centrului care elaborează, coordonează si monitorizează derularea PIAI, pentru unul sau mai multi beneficiari

Art.4: Furnizarea serviciilor sociale se intemeiaza pe următoarele valori si principii generale:

 • a) subsidiaritatea, potrivit careia, in situația in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;

 • b) universalitatea, potrivit careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in condițiile prevăzute de lege;

 • c) respectarea demnității umane, potrivit careia fiecărei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalității, ii sunt respectate statutul individual si social si dreptul la intimitate si protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • d) abordarea individuala, potrivit careia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situației particulare de viata a fiecărui individ;

 • e) nediscriminarea, potrivit careia persoanele vulnerabile beneficiază de masuri si acțiuni de protecție sociala fara restricție sau preferința fata de rasa, naționalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenența politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizata

 • f) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu amenința drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • g) egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitățile de împlinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si acțiunile de protecție sociala;

 • h) confidențialitatea, potrivit careia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale si informațiilor referitoare la viata privata si situația de dificultate in care se afla;

î) dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii, potrivit caruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditati.

CAPITOLUL II: BENEFICIARI SI SERVICII

Art.5: SPAMSPV are ca obiect de activitate acordarea in regim institutionalizat, pe o perioada determinata /nedeterminata, a serviciilor de îngrijire personala si medicala primara, a serviciilor de recuperare si reabilitare conexe domeniului social si medical, precum si a serviciilor sociale, persoanelor vârstnice din municipiu, cu sau fara apartinatori, ale căror nevoi medico-sociale sunt stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Art.6: (l)Beneficiarii serviciului sunt, cu prioritate, persoanele vârstnice care au domiciliul/resedinta pe raza municipiului Rm.Valcea, precum și persoane cu domiciliul/resedinta în alte localități din țară, care se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite la art.8 din prezentul regulament;

 • (2) în condițiile legii, pot beneficia de serviciile medico- sociale desfășurate in centrul residential si persoanele vârstnice străine.

 • (3) Minim 10 locuri vor fi rezervate pentru persoanele vârstnice cu domiciliul și reședința pe raza municipiului Rm.Valcea considerate ca fiind „cazuri sociale” potrivit criteriilor de eligibilitate de la art.7, metodologia de acordare a serviciilor medico-sociale pentru acestea urmând a fi aprobata printr-o hotarare de consiliu local;

Art.7 Sunt considerate „cazuri sociale” în înțelesul art.6 alin(3) persoanele vârstnice care se încadrează în cel puțin una din următoarele situații:

 • a) nu se află cazate în alt centru rezidențial sau cămin pentru persoane vârstnice;

 • b) nu realizează venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare și nu au susținători legali care să-și îndeplinească această obligație;

 • c) nu se pot gospodări singure sau se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale datorită bolii, stării fizice sau psihice

Art.8: (1) Pentru a beneficia de serviciile furnizate de operator, persoanele menționate la art.6 trebuie sa îndeplinească, in ordinea priorității, cel puțin una din următoarele condiții:

 • a) necesita îngrijire medicala permanenta deosebita ce nu poate fi asigurata la domiciliu

 • b) nu se pot gospodari singure sau se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale datorita bolii, stării fizice sau psihice

 • c) nu au familie, nu se afla in întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale in vigoare

 • d) au susținători legali dar aceștia nu pot sa isi îndeplinească obligațiile datorita stării de sanatate, situației economice sau sarcinilor familiale

 • e) nu au locuința proprie si nici posibilitatea de a-si asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii

 • f) doresc sa cedeze locuința pentru a-și asigura îngrijirea necesară (in aceasta situație autoritatile locale pot achiziționa, prin donație, locuința care se va evalua la prețul pieței, urmând ca acestea să suporte costurile serviciilor oferite persoanei vârstnice in centru)

 • (2) Vor beneficia de serviciile centrului, cu prioritate, persoanele vârstnice pensionate pentru munca depusa si limita de varsta care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum si cei cu pensii mai mici dar cu susținători legali care se angajeaza sa plateasca diferența de plata pana la costul integral al contribuției de întreținere;

 • (3) Nu vor fi primite in centru persoanele vârstnice care suferă de alcoolism cronic, boli infecto-contagioase sau cele care au autonomia pierduta in totalitate;

Art.9: Serviciile acordate de către operator in cadrul centrului rezidențial sunt următoarele:

 • A. Servicii socio-medicale si de îngrijire:

 • - servicii de îngrijire: sprijin pentru igiena corporala (toaleta generala, intima si speciala), imbracare si dezbrăcare, igiena eliminărilor, hranire si hidratare in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare

 • - servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatura, puls, respirație, tensiune arteriala, glicemie), consultatii si tratamente la cabinetul medical din incinta centrului sau la patul persoanei beneficiare daca este imobilizata, inclusiv referirea cazului instituțiilor medicale de profil daca starea de sanatate a bolnavului o impune, asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat in conformitate cu legislația in vigoare si administrarea corecta a acestora, asigurarea cu dispozitive medicale in condițiile prevederilor legale in vigoare, consultatii si îngrijiri stomatologice

 • - servicii de recuperare si reabilitare, conexe domeniului social si medical : kinetoterapie, masaj, fizioterapie, psihoterapie

 • B. Servicii sociale:

găzduire pe perioada nedeterminata si asigurarea hranei zilnice(3 mese/zi)

 • - consiliere juridica, psihologica

 • - socializare si activitati de loisir

Art.10 Operatorul poate asigura desfasurarea si a altor activitati, la solicitarea beneficiarilor, cu ajutorul unor ONG-uri, instituții publice de profil, organizatii de pensionari, unitati de cult recunoscute in Romania:

 • a) organizarea sărbătorilor naționale sau religioase

 • b) organizarea aniversarilor tradiționale (ziua de naștere sau ziua numelui)

 • c) activitati recreative sau de petrecere a timpului liber

 • d) activitati cultural - educative si de socializare

 • e) activitati manuale si artistice

 • f) activitati si jocuri sportive

 • g) concursuri

 • h) organizarea de excursii

Art.11: (1) Susținătorul legal al persoanei vârstnice beneficiare semnează la internarea în Centru a persoanei vârstnice un angajament prin care se obliga sa suporte cheltuielile si răspunde de inmormantarea acesteia;

 • (2) In cazul decesului persoanei vârstnice lipsita de susținători legali sau când aceștia nu pot sa isi îndeplinească obligațiile familiale datorita stării de sanatate, situației economice precare, serviciile comunitare asigura inmormantarea, conform legislației in vigoare;

Art12: Serviciile socio-medicale se acorda in baza unui contract, denumit în continuare contract de servicii, încheiat intre operatorul/furnizorul de servicii si persoana vârstnica beneficiara sau reprezentantul sau legal, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

Art 13: In activitatea de acordare a serviciilor către persoanele vârstnice beneficiare, operatorul poate colabora cu alte asemenea instituții cu responsabilități in domeniu din municipiu, cu organizatii neguvernamentale, cu reprezentanti ai societății civile si religioase;

CAPITOLUL III: ACCESUL LA SERVICIILE SOCIO-MEDICALE

Art.14: (1) Accesul persoanei vârstnice la serviciile operatorului se face in baza unui dosar care va cuprinde:

 • - solicitare scrisa din partea persoanei varsnice sau a reprezentantului sau legal

 • - copii după actele de identitate (BI/CI/CN/CC) pentru: persoana in cauza, sot/sotie, reprezentant legal

 • - acte care dovedesc venitul persoanei beneficiare si al familiei acesteia (cupon pensie, adeverința salariat, certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale etc)

 • - act doveditor pentru reprezentantul legal

 • - declarație notariala a reprezentantului legal cu privire la obligația achitării contribuției de întreținere in Centru pentru persoana vârstnica beneficiara (integral sau diferența de cost)

 • - acte medicale recente de stabilire a stării de sanatate, certificat de încadrare in grad de handicap (unde este cazul)

 • - adeverința de la medicul de familie care sa ateste ca nu este in evidenta cu boli infecto-contagioase

 • - carnet de asigurat

 • - grila de evaluare medico-sociala, efectuata in conformitate cu reglementările cuprinse in Ordinul nr.491/2003;

 • - acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, din partea persoanei varsnice sau a reprezentantului sau legal.

 • (2) Nevoile persoanelor vârstnice autonome se evalueaza prin ancheta sociala (Grila de evaluare medico-sociala, cf. Ord.491/2003) care se elaborează pe baza datelor referitoare la: condițiile de locuit, veniturile efective sau parțiale, afecțiunile sau cauzele diminuării capacitatii de a se gospodari singure si de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, afecțiunile care necesita îngrijire de specialitate;

 • (3) Grila de evaluare medico-sociala se efectuează de către autoritățile competente de la locul de domiciliu al persoanei vârstnice (serviciul public de asistenta sociala), in condițiile legii;

 • (4) Stabilirea gradului de dependenta in funcție de care vor fi recomandate tipurile de servicii ce se vor acorda beneficiarului va face in conformitate cu Grila naționala de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobata prin H.G. nr.886/2000;

 • (5) Dosarul va fi analizat de către o comisie de internare care, in funcție de îndeplinirea a cel puțin unuia din criteriile enumerate la art.8 din prezentul Regulament si de gradul de dependenta al persoanei vârstnice, stabilit in urma evaluării nevoilor socio-medicale, va propune directorului instituției admiterea persoanei in centrul rezidențial;

 • (6) Pentru persoanele definite la art.7 din prezentul regulament, documentația necesara internării va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul DPS Rm. Valcea;

 • (7) Decizia motivata de internare/respingere a cererii de internare va fi comunicata persoanei solicitante in termen de 5 zile de la emitere;

Art.15: Admiterea persoanelor vârstnice in centrul rezidențial se face numai in baza deciziei directorului instituției, cu respectarea reglementarilor in vigoare;

Art.16: La data primirii in centru, persoana vârstnica beneficiara va fi înscrisa intr-un Registru unic de evidenta a asistatilor (reactualizat anual);

Art.17: In baza deciziei de internare in Centru se încheie contractul de servicii intre directorul instituției si persoana vârstnica beneficiara sau reprezentantul sau legal;

Art.18: (1) Fiecărei persoane vârstnice din instituție i se va întocmi un Plan individualizat de asistenta si îngrijire (PIAI) care prevede serviciile asigurate beneficiarului, personalul implicat in realizarea acestora si este structurat pe programe de intervenție specifica, pentru urmatoarele aspecte:

nevoi de sanatate si promovare a sanatatii

nevoi de îngrijire, securitate si promovare a bunăstării personale

nevoi fizice si emoționale

nevoi de socializare, de mentinere/reluare a legaturilor cu familia/alte rude/prieteni/persoane importante sau apropiate, precum si modul de satifacere a acestor nevoi

nevoi de petrecere a timpului liber

 • (2) Persoana beneficiara/reprezentantul legal al acesteia ia act de conținutul PIAI;

 • (3) Planul individualizat de asistenta si îngrijire va fi reactualizat periodic, in funcție de evoluția socio-medicala si nevoile persoanei beneficiare de servicii socio-medicale;

Art.19: (1) Informațiile obținute privind viata privata a persoanei vârstnice beneficiare și a familiei acesteia sunt confidențiale, putând fi dezvăluite doar cu acordul acestora;

 • (2) Nu este necesar acordul persoanei beneficiare, in urmatoarele situatii:

 • - dispozițiile legale prevăd acest lucru in mod expres

 • - este pusa in pericol viata/sanatatea persoanei in cauza si aceasta se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-si da consimțământul.

Art.20: Operatorul va consemna in Registrul unic de vizite datele cu privire la persoana vârstnica beneficiara (numele si prenumele, CNP) si la vizitator (numele si prenumele, gradul de rudenie, actul de identitate, data vizitei-zi, intervalul orar in care s-a desfasurat vizita, semnătură). Datele se vor consemna separat, pe fiecare persoana beneficiara, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra relației persoana varsnica-familie si a posibilității de reintegrare a acesteia;

Art.21: (1) Este posibila învoirea persoanei vârstnice beneficiare in familie/familia lărgită sau la alte persoane apropiate/importante pentru ele, dar numai cu acordul conducătorului instituției si in baza unei cereri scrise in care se va specifica locuil unde se va deplasa din centru, persoana la care merge, si durata învoirii;

(2) In absenta directorului instituției, învoirea se va face cu acordul persoanei desemnate în scris de acesta să îl înlocuiască si cu respectarea procedurii;

Art.22: (1) Externarea persoanelor găzduite se face la cererea acestora sau a familiei care-i asigura in continuare întreținerea;

(2) Externarea se poate face prin decizia Directorului in cazul încălcării grave a regulamentului de organizare si funcționare si a celui de ordine interioara de către persoana vârstnica, in baza unui raport întocmit de o persoana desemnata de Director si tinandu-se cont de gravitatea faptei;

CAPITOLUL IV: STANDARDE SI PROCEDURI

Art. 23: In cadrul SPAMSPV se asigura si se respecta standardele de calitate elaborate si aplicate în condițiile legii, precum si încadrarea cu personal calificat, potrivit actelor normative in vigoare;

Art. 24: In cadrul masurilor de asistenta sociala acordate persoanelor vârstnice din centrul rezidențial este obligatoriu a se respecta si aplica următorul pachet minimal de proceduri:

 • A. PROCEDURI LA INTERNAREA IN CENTRU A PERSOANEI VÂRSTNICE

 • (1) Cu prilejul internării in Centru a unei persoane vârstnice vor fi efectuate următoarele activitati:

 • a) persoana vârstnica va fi primita de persoana desemnata de directorul instituției drept manager de caz; acesta ii va prezenta organizarea centrului, drepturile si îndatoririle care ii revin, activitatile ce urmeaza sa le desfasoare in primele zile ale internării

 • b) persoana vârstnica va fi prezentata apoi personalului angajat cat si persoanelor asistate in centru

 • c) va fi efectuata vizita medicala si se va întocmi fisa medicala personala in condițiile stipulate in prezentul regulament

 • d) asistentul social al centrului va proceda la intervievarea persoanei vârstnice cu privire la familia sa, pregătirea profesionala, nivelul de cultura, preferințe pentru petrecerea timpului liber, etc.

 • f) după desfasurarea interviului persoana vârstnica va semna contractul de servicii, potrivit legii

 • g) pe baza datelor si informațiilor rezultate in urma interviului, asistentul social al centrului, in termen de 3 zile va prezenta șefului ierarhic propunerile sale privind proiectul de asistenta sociala al persoanei vârstnice internate

 • h) pe baza propunerilor formulate de asistentul social, si supervizate de managerul de caz, va fi stabilit personalul de specialitate in vederea elaborării si implementării Planului individualizat de asistenta si îngrijire (PIAI)

 • i) echipa de specialisti/managerul de caz va asigura integrarea in colectivitatea centrului a persoanei nou internate si va urmări ca persoanei vârstnice nou internate sa-i fie asigurate condițiile de cazare si să se asigure daca i-au fost puse la dispoziție toate bunurile si serviciile la care are dreptul.

 • (2) Daca starea de sanatate nu-i permite persoanei vârstnice realizarea unora dintre activitatile prevăzute mai sus, acestea vor fi amanate pana la însănătoșire;

 • B. PROCEDURI PRIVITOARE LA ASISTENTA MEDICALA ACORDATA PERSOANEI VÂRSTNICE INTERNATE

 • (1) La internarea in Centru a persoanei vârstnice vor fi întreprinse următoarele activitati cu caracter medical:

 • a) examinarea medicala a persoanei care se internează

 • b) primirea tuturor actelor care cuprind rezultatele analizelor medicale efectuate

 • c) dispunerea efectuarii/completarii analizelor

 • d) intervievarea persoanei vârstnice cu privire la antecedentele medicale personale si ale membrilor familiei, precum si cu privire la medicamentele folosite si modul de administrare al acestora

 • e) întocmirea fisei medicale personale in care se vor înscrie toate informațiile obținute

 • (2) Activitatile vor fi realizate de catre medicul centrului, acesta purtând răspunderea asupra corectitudinii si exactitatii înscrierii datelor;

 • (3) Pe durata internării in centru, fata de persoana vârstnica se vor adopta următoarele masuri:

a) informarea zilnica asupra stării de sanatate a persoanelor vârstnice internate

b)efectuarea unui examen saptamanal al fiecărei persoane vârstnice internate si consemnarea rezultatelor in fisa medicala personala

 • c) efectuarea de analize medicale, investigatii, etc., de catre medicii specialiști din municipiu, funcție de particularitățile cazului

 • d) prescrierea medicatiei si efectuarea tratamentelor

 • e) in caz de urgenta, pentru transportarea persoanei bolnave la spital va fi folosit serviciul de ambulanta sau mijlocul de transport propriu al centrului

 • (4) Activitatile vor fi in responsabilitatea medicului centrului;

 • (5) In furnizarea serviciilor menționate mai sus, vor fi respectate următoarele reguli obligatorii:

 • a) persoanelor vârstnice li se vor administra medicamente si efectua tratamente numai dacă sunt prescrise sau dispuse de medicul centrului, medicul de familie ai persoanei vârstnice sau de medicul specialist

 • b) persoanele vârstnice internate vor deține asupra lor medicamente numai cu aprobarea medicului centrului

 • c) persoanele vârstnice internate vor fi inscrise la un medic de familie in condițiile prevăzute de actele normative in vigoare

 • d) persoanele vârstnice beneficiază de servicii medicale si medicamente conform legislației in domeniu

 • e) in cazul decesului persoanei vârstnice internate in centru, medicamentele acesteia se pastreaza pana la stabilirea cauzelor decesului.

 • C. PROCEDURI PRIVITOARE LA ASISTENTA SOCIALA ACORDATA PERSOANEI VÂRSTNICE INTERNATE

Pe perioada internării in centru, fata de persoana vârstnica vor fi adoptate următoarele masuri:

 • a) managerul de caz desemnat, împreuna cu echipa de specialiști, elaborează Planul individualizat de asistenta si îngrijire (PIAI) pentru fiecare persoana vârstnica internata

 • b) persoana varstnica internata, precum si familia acesteia, este consultata cu privire activitatile prevăzute in PIAI

 • c) se elaborează fise de monitorizare a situației persoanei vârstnice beneficiare in care se vor preciza activitatile saptamanale desfășurate, gradul de implicare a persoanei vârstnice in acestea, progresele înregistrate, s.a.

 • d) managerul de caz si echipa evalueaza lunar achizițiile realizate de persoana varstnica, si in baza datelor obținute se poate dispune modificarea PIAI, stabilirea unor noi obiective, atunci când cele anterioare au fost atinse

 • e) pentru fiecare persoana varstnica se întocmește un dosar care va cuprinde toate informațiile (PIAI, anchetele sociale, evaluarea persoanei, relațiile cu familia, daca este vizitat sau daca vizitează familia, prietenii, cunoștințele, etc.); dosarul va fi administrat de managerul de caz

 • f) obligatoriu, vor fi consemnate la dosarul personal datele privind evaluarea si reevaluările persoanei vârstnice beneficiare, PIAI, opiniile persoanei vârstnice asistate, opiniile specialiștilor, etc..

 • D. PROCEDURI PRIVIND EXERCITAREA UNOR DREPTURI (libertatea de circulație, libertatea religioasa, integrarea sociala si participarea, accesul la informare)

Pe perioada internării in centru a persoanei vârstnice vor fi efectuate următoarele activitati in vederea exercitării unor drepturi (dreptul la libertatea de circulație, libertatea religioasa, integrare sociala si participare, accesul la informare):

 • a) managerul de caz si echipa de specialiști vor asigura integrarea in colectivitatea centrului a persoanei nou internate, fiecare persoana varstnica beneficiind de un program special de acomodare cu celelalte persoane beneficiare

 • b) vizitele in cadrul familiei se vor efectua la cererea persoanei vârstnice, conform unui program prestabilit si avizat de conducerea centrului; stabilirea detaliilor vizitei - perioada, modul de deplasare - cu familia/prietenii/persoanele apropiate ce urmeaza sa fie vizitate

 • c) daca persoana varstnica nu se poate deplasa singura pana la destinație, aceasta va fi insotita de un reprezentant al centrului desemnat de conducerea instituției;

 • d) la întoarcerea in centru a persoanei vârstnice, aceasta va fi intervievata de către managerul de caz cu privire la modul in care a decurs vizita, despre eventualele probleme aparute si i se va face un examen medical, datele urmând a fi înregistrate in fisa de monitorizare si in fisa medicala

 • e) angajatii din centru vor încuraja menținerea relației cu familia, cu prietenii/apropiatii prin: telefon, corespondenta, vizite ale familiei in centru si ale persoanei vârstnice in familie, la prieteni, apropiati f) persoanele vârstnice pot fi sprijinite in achiziționarea unor obiecte personale necesare prin acompaniere la cumpărături, daca solicita acest lucru, sau prin procurarea lor de către un angajat al centrului desemnat

 • g) vor fi asigurate condiții ca persoanele vârstnice beneficiare din centru sa poata contacta si implica in viata lor orice persoana, instituție, asociație, după cum doresc, precum si să încurajeze ieșiri in comunitate (sa participe la activitati recreative, culturale, sportive, religioase)

 • h) persoanele vârstnice vor fi susținute de personalul centrului sa-si exprime liber credința religioasa careia ii aparțin (deplasare la biserica, serviciu religios in camera)

 • i) personalul centrului va pune la dispoziția beneficiarilor un ghid, o prezentare la zi a serviciilor oferite, obiectivele asistentei si îngrijirilor acordate, a serviciilor si facilitatilor, condițiile de internare si de ieșire din centru

 • j) persoanele vârstnice beneficiare au dreptul sa-si exprime opiniile in ceea ce privește serviciile oferite si sa-si aduca contribuția la imbunatatirea acestora

 • k) in vederea informării vor putea urmări presa scrisa si vizuala (in spatii special amenajate sau in camere)

 • I) persoanele vârstnice isi vor putea organiza timpul liber singure sau in grup.

 • E. PROCEDURI PRIVIND EXTERNAREA DIN CENTRU

 • (1) externarea din centru se face in condițiile stipulate în contractul de servicii si in acord cu persoana vârstnica beneficiara sau cu reprezentantul legal al acesteia

 • (2) externarea persoanelor găzduite in centru se face la cererea acestora sau a familiei care-i va asigura in continuare întreținerea.

 • (3) la externare vor fi parcurse următoarele etape:

 • a) asistentul social face o evaluare socio-economica a familiei in care va fi externata persoana vârstnica

 • b) postevaluare, asistentul social intocmeste un raport, împreuna cu managerul de caz, care va fi prezentat conducerii instituției, precizând daca externarea este posibila

 • c) externarea persoanei vârstnice este pregătită din timp, atat prin vizite ale persoanei asistate in familie, cat si prin vizite ale acesteia in centru (caz in care, întâlnirile vor fi mediate de managerul de caz)

 • d) managerul de caz consemnează in fisele de monitorizare si evaluare ale fiecărei persoane vârstnice datele obținute in urma vizitelor

 • e) directorul instituției avizeaza favorabil externarea in urma propunerilor asistentului social si ale managerului de caz si va emite decizia de externare

 • f) evaluarea completa a stării de sanatate a persoanei vârstnice ale cărei rezultate vor fi înregistrate in foaia de ieșire; o copie a acesteia va fi inmanata persoanei vârstnice sau reprezentantului sau legal pentru prezentarea la medicul de familie de la noul domiciliu.

CAPITOLUL V: DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR

Art.25: Persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii socio-medicale in cadrul centrului rezidențial li se asigura si li se garanteaza exercițiul tuturor drepturilor si libertăților consacrate in Constituția României si actele normative in vigoare;

Art.26: Urmarea raporturilor care se nasc prin internarea in centrul rezidențial, persoanelor vârstnice li se asigura si garanteaza beneficiul si/sau exercițiul următoarele drepturi:

 • a) dreptul la intimitate

 • b) dreptul de a circula liber

 • c) dreptul de a renunța la serviciile căminului

 • d) dreptul de a primi vizite ale rudelor, prietenilor, etc.

 • e) dreptul la hrana, spațiu de locuit si cazarmament

 • f) dreptul la asistenta si servicii medicale

 • g) dreptul de a li se asigura condiții de igiena corporala si igiena spațiului locativ si a spatiilor utilizate in comun

 • h) dreptul de a participa la luarea deciziilor care privesc masurile cuprinse in Planul individualizat de asistenta si îngrijire

 • i) dreptul de a participa la toate activitatile care se organizează in centru

 • j) dreptul de a sesiza orice nemulțumire in ceea ce privește calitatea serviciilor care le sunt oferite

 • k) dreptul de a-si aniversa evenimentele importante din viata lor precum si sărbătorile religioase.

Art. 27: Persoanele vârstnice internate in centru au toate îndatoririle si obligațiile ce le revin potrivit Constituției României si actelor normative in vigoare;

Art.28: Urmare raporturilor care se nasc prin internarea in centrul rezidențial, persoanele vârstnice beneficiare au următoarele obligatii:

 • a) sa respecte programul centrului

 • b) sa achite lunar contribuția financiara stabilita

 • c) sa asigure integritatea bunurilor centrului

 • d) sa nu consume si sa nu introducă băuturi alcoolice in incinta centrului

 • e) sa respecte liniștea celorlate persoane beneficiare si sa coopereze cu acestea, inclusiv in situația de conlocuire

 • f) sa aiba un comportament adecvat

 • g) sa fie cooperante cu personalul angajat al centrului

 • h) sa respecte regulile privind fumatul in incinta centrului si sa folosească locurile special amenajate

 • i) sa respecte Regulamentul de ordine interna a centrului

Art.29: (1) Incalcarea repetata a obligațiilor prevăzute la art.28 atrage după sine externarea persoanei vârstnice in cauza;

 • (2) Externarea se dispune prin decizia directorului emisa in baza unui raport întocmit de persoana desemnata de acesta si tinandu-se cont de gravitatea faptei;

 • (3) Externarea nu exonerează persoana vârstnica vinovata, de răspunderea civila pentru pagubele aduse centrului prin neachitarea contribuției de întreținere lunara la care s-a obligat, prin deteriorarea bunurilor acestuia ori prin acțiunile asupra celorlalți beneficiari;

CAPITOLUL VI: DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Art.30: In cadrul raporturilor cu persoanele vârstnice internate in centrul rezidențial operatorul, prin personalul angajat, are obligația de a respecta si asigura exercițiul tuturor drepturilor prevăzute in legislația in vigoare si in prezentul regulament.

Art.31: In exercitarea atribuțiilor de serviciu, operatorul are următoarele obligatii:

 • a) sa presteze serviciul conform prevederilor contractuale si sa obțină toate acreditarile/licentele si autorizațiile prevăzute de lege pentru executarea serviciului b) sa asigure realizarea la timp si de calitate a tuturor sarcinilor specifice locului de munca, stabilite prin fisa postului si prin prezentul regulament

 • c) sa realizeze investiția cu dotările necesare funcționarii centrului la standarde de calitate

 • d) sa respecte normele de deontologie profesionala si sa participe la acțiunile de perfecționare organizate de instituție

 • e) sa respecte secretul profesional si confidențialitatea datelor personale ale persoanelor vârstnice

f)sa aiba un comportament adecvat fata de persoanele vârstnice si sa garanteze securitatea persoanelor vârstnice internate in centru

 • g) sa asigure continuitate si permanenta in furnizarea serviciilor pe toata perioada concesionarii

 • h) sa aplice metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare

 • i) sa efectueze tratamentul persoanei vârstnice conform prescripțiilor medicului

 • j) sa acorde asistenta in caz de urgenta

 • k) sa supravegheze igiena, dieta si alimentația, in special la beneficiarii care trebuie sa urmeze regim

 • I) sa asigure igiena corporala a persoanei vârstnice

 • m) sa asigure curățenia centrului

n) sa realizeze consilierea socio-psihologica a persoanelor vârstnice, îndrumarea acestora in vederea obținerii de informații utile privind drepturile personale (medicale, juridice, etc.)

 • o) sa organizeze programe recreative si de socializare pentru persoanele vârstnice p) sa identifice, sa încurajeze si sa ajute la dezvoltarea relațiilor intrafamiliale

 • q) sa evalueze si sa monitorizeze problemele si datele privitoare la persoanele vârstnice beneficiare de servicii

 • r) sa înregistreze, conform procedurilor, in fisa fiecărei persoane beneficiare, problemele aparute (sanatate, medicatie, etc.) si sa întocmească periodic raportul de evaluare a persoanei vârstnice

 • s) sa înregistreze sî sa tina evidenta persoanelor vârstnice beneficiare in Registrul unic de evidenta, fiecare dintre acestea avand întocmită o fisa medicala la internarea in cămin, unde vor fi înregistrate toate datele medicale

ș) sa asigure finanțarea pregătirii profesionale pentru proprii salariati ț) sa cunoască si sa respecte normele generale de protecția muncii, P.S.I. si normele igienico-sanitare la locul de munca

 • u) sa gestioneze serviciul pe criterii de competitivitate si eficienta economica

 • v) sa respecte prevederile legale in vigoare privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice

 • x) sa asigure finanțarea serviciilor furnizate beneficiarilor considerati a fi „cazuri sociale”, din fonduri proprii sau din finantari/subventii de la alti finanțatori interni sau externi;

 • y) sa utilizeze mașinile, utilajele si instalațiile din dotarea centrului la parametrii de funcționare prevazuti in documentația tehnica

z)sa achite toate impozitele si taxele datorate bugetului local si bugetului statului w)sa prezinte semestrial un raport Consiliului Local al municipiului Rm. Valcea

Art.32: In exercitarea atribuțiilor de serviciu, operatorul are următoarele drepturi:

 • a) sa exploateze in mod direct si pe răspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciul public de asistenta medico-sociala pentru persoane vârstnice

 • b) sa furnizeze servicii medico-sociale prin contracte directe încheiate cu beneficiarii, in condițiile prevăzute de lege

 • c) sa încheie contracte7conventîi de parteneriat pentru furnizarea unor produse/servicii care sa vina in sprijinul serviciului concesionat

 • d) sa aplice propria politica în ceea ce privește atragerea de resurse financiare necesare dezvoltării serviciului concesionat

 • e) sa aplice propria politica de pregătire a resursei umane din subordine

 • f) sa încaseze contravaloarea serviciilor oferite

Art.33: Toți angajatii operatorului, implicati in furnizarea serviciilor medico-soaciale sunt obligati sa cunoască si sa respecte prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de Ordine Interioară.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.34. Monitorizarea activitatii operatorului se va realiza de către o comisie a cărei componenta si atribuții se vor stabili prin dispoziția primarului.

Art.35. Prezentul Regulament se completează/modifica de drept cu actele normative în vigoare care reglementează domeniul de activitate și cu cele care se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

PRIVINMtRVICMiM

P 'f.'h . • v 4 l* ► l • J " "  1 * A _   A  ' ' . • ; - !••••,■' u "I*.d ' ,'i

............f t r.....T,' \\A/A4A.j....\.A............................mm..,..............m.....,n.........,,,,,"„,,,!n„h......r,f; H' 'J

MEDICO^@CIAfc^'PBWSW£R^eANELE

'Hj {                                                                                   Z......................        ;..:r

VÂRSTNICE5E#

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Dinamica vieții economico-sociale și evoluția cadrului legislativ care reglementează problematica asistenței sociale din România au impus necesitatea de a așeza instituțiile noastre pe linii de complementaritate și compatibilitate cu cele ale Uniunii Europene.

 • (2) Rolul administrației locale este de a asigura acordarea asistenței sociale persoanelor aflate în situații de risc prin dezvoltarea sau înființarea de servicii proprii, instituții de asistență socială, servicii pilot sau prin concesionarea de servicii unor furnizori specializați, acreditați în condițiile legii, cu respectarea standardelor de calitate.

 • (3) Prezentul studiu de fundamentare a fost întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • ■ Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 • ■ Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistența persoanelor vârstnice.

 • ■ Ordonanța 68/28.08.2003 privind serviciile sociale.

 • ■ Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

 • ■ Ordinul 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice

 • ■ HCL nr. 350/30.11.2010 privind înființarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • ■ Ordinul 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori;

 • ■ OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • ■ HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006.

CAPITOLUL II. OBIECTUL STUDIULUI DE FUNDAMENTARE

Art. 2. (1). Obiectul prezentului studiu este reprezentat de fundamentarea necisității și oportunității concesionării serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice.

 • (2) . Centrul Rezidențial pentru Persoane de Varsta a III a, este o unitate medico-socială, care are rolul de a asigura la nivel local aplicarea politicilor și strategiilor de asistență sociaă a persoanelor vârstnice prin menținerea, refacerea, dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie, în cazul în care persoana/familia/altă persoană obligată la aceasta este incapabilă sa o soluționeze singura.

 • (3) . Beneficiază de serviciile centrului, cu prioritate, cetățenii din municipiul Rm.Valcea. De asemenea, pot beneficia de serviciile medico- sociale desfășurate in centrul rezidențial, persoanele cu dorniciiiul/reședința în alte localități din țară si, în condițiile legii, persoanele vârstnice străine.

 • (4) Principalele activități ale Seviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice care fac obiectul concesiunii se vor desfășura în incinta Centrului Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a - proprietate municipiului, situat în strada Ostroveni nr. 97 și constau în:

 • a) servicii socio-medicale și de îngrijire :

 • > servicii de îngrijire : sprijin pentru igiena corporală (toaletă generală, intimă și specială), îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănite și hidratare în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare.

 • > servicii de îngrijiri medicale primare : efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea paramentrilor fiziologici (temperatură, puls, respirație, tensiune arterială, glicemie), consultații și tratamente la cabinetul medical din incinta Centrului sau la patul persoanei beneficiare dacă este imobilizată, inclusiv referirea cazului instituțiilor medicale de profil dacă starea de sănătate a bolnavului o impune, asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat în conformitate cu legislația în vigoare și administrarea corectă a acestora, asigurarea cu dispozitive medicale în condițiile prevederilor legale în vigoare, consultații și îngrijiri stomatologice.

 • > servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului social și medical: kinetoterapie, masaj, fizioterapie, psihoterapie.

 • b) servicii sociale:

 • > găzduire pe perioadă nedeterminată cu asigurarea hranei zilnice

 • > consiliere juridică, psihologică

 • > socializare și activități de loisir

 • (4) La solicitarea organizațiilor neguvemamentale, a unor instituții publice de profil, a organizațiilor de pensionari, a unităților de cult recunoascute în România ori în cooperare cu acestea, centrul poate asigura:

 • > organizarea sărbătorilor naționale sau religioase.

 • > organizarea aniversărilor tradiționale (ziua de naștere sau ziua numelui)

 • > activități recreative sau de petrecere a timpului liber

 • > activități cultural-educative și de socializare

 • > activități manuale și artistice

 • > activități și jocuri sportive

 • > organizarea de excursii și alte activități recreative.

CAP III. SCOPUL SERVICIULUI DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE DE VÂRSTA a III a

Art. 3. Scopul serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice este acela de a asigura condiții corespunzătoare de găzduire pe o perioadă determinată/nedeterminată în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor, de hrană, îngrijire medicală, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică pentru această categorie de persoane.

Art. 4. Principalele obiective ale serviciului de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice sunt:

 • ■ combaterea riscului de excluziune socială și creșterea calității vieții persoanelor vârstnice;

 • ■ prevenirea și combaterea abuzului și neglizării persoanelor de vârsta a treia ;

 • ■ să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță ;

 • ■ să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice ;

 • ■ să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice

 • ■ să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială ;

 • ■ să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice ;

 • ■ să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate ;

 • ■ să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Art. 5. Pentru îndeplinirea acestor obiective, municipiul va pune la dispoziția furnizorului privat acreditat/licențiat în condițiile legii, imobilul, construcții și teren aferent - Centrul Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a, situat în strada Ostroveni nr 97, având o capacitate de 80 de locuri, iar acesta va asigura toate dotările necesare bunei funcționări a centrului și personalul de specialitate corespunzător.

CAPITOLUL IV. DATE ECONOMICE ȘI FINANCIARE

Art. 6. Problemele populației de vârsta a treia din municipiu necesită soluții sociale care presupun servicii specifice, menite sa satisfacă interesele acesteia, să contribuie la îmbunătățirea calității vieții, prin crearea condițiilor necesare atingerii unui anumit grad de autonomie și prin prevenirea marginalizării și excluderii sociale. Acestea, coroborate cu rigorile legislative referitoare la asistența socială pentru persoanele vârstnice justifică preocuparea autorităților locale pentru asigurarea unor condiții de viață decente acestui segment de populație și necesitatea înființării unui serviciu specializat medico-social.

Art. 7. Argumentele care stau la baza concesionării serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, constau în:

 • > municipiul nu dispune de resursele financiare necesare pentru dotarea și funcționarea ulterioară a Centrului rezidențial persoanele de vârsta a III a, conform standardelor impuse de legislația în materie;

 • > anual se va încasa de la concesionar o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local;

 • > prin concesioanrea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice se va urmărește realizarea unui raport calitate/cost cât mai ridicat pe perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract;

Art. 8. Serviciul public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice va fi concesionat pe o perioada de 40 de ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 9. Redevență minimă de pornire la licitație va fi de 92,490 lei/an, echivalentul în euro la data adjudecării licitației. La stabilirea redevenței s-a avut în vedere valoarea totală a investiției, respectiv 11,312,863,22 lei, durata normată de funcționare, precum și natura și specificul serviciului concesionat,

Art. 10. (1) Plata redevenței se va face în rate lunare egale, în lei, la cursul euro comunicat de BNR în ultima zi a lunii și se va achita, pentru luna în curs, până la sfârșitul lunii următoare.

 • (2) Plata redevenței se va face în numerar la casieria instituției sau prin virament bancar în contul RO 41TREZ 6712 1300 205 xxxxx deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea și va începe după un an de la data încheierii contractului, perioadă în care concesionarul va fi obligat să realizeze toate dotările necesare funcționării centrului.

 • (3) După expirarea perioadei de un an prevăzută la alin (2), redevență se va compensa cu valoarea investiției realizată de către concesionar pentru dotările necesare funcționării centrului, urmând ca la încetarea din orice cauză a contractului, acestea să revină de drept municipiului. Valoarea finală a investiției pentru dotarea centrului, va fi stabilită pe baza documentelor justificative prezentate de către concesionar și însușite de concedent.

CAPITOLUL V. MATRICEA DE REPARTIȚIE A RISCURILOR

Art 11. Pentru Serviciul public de asistență medico-socială a persoanelor vârstnice din municipiul Ramnicu Vâlcea, a fost întocmită Matricea de repartiție a riscurilor, anexata la prezentul Studiu de Fundamentare .

Astfel, au fost luate în calcul mai multe riscuri și anume:

 • - Riscuri de amplasament

 • - Finanțator și finanțare

 • - Operare

 • - Piața

 • - Risc legal și de politică a concedentului

 • - Activele contractului

 • - Forță majoră

 • - Profitabilitatea contractului

Pentru toate aceste categorii de riscuri s-au prezentat consecințele care pot apărea precum și modul de eliminare a acestora.

CAPITOLUL VI. PRINCIPIILE DE BAZA ALE CENTRULUI REZIDENȚIAL

Art. 12. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale în Centru sunt:

 • ■ Respectarea drepturilor și demnității umane;

 • ■ Universalitatea

 • ■ Nediscriminarea

 • ■ Asigurarea autodeterminării și intimității persoanelor beneficiare;

 • ■ Asigurarea dreptului de a alege;

 • ■ Implicarea activă și deplină a persoanelor beneficiare;

 • ■ Abordarea individualizată și centrată pe nevoile persoanei vârstnice;

 • ■ Cooperarea și parteneriatul;

 • ■ Recunoașterea valorii fiecărei persoane vârstnice beneficiare și valorizarea ei;

 • ■ Abordarea comprehensivă, globală și integrată;

 • ■ Orientarea pe rezultate;

 • ■ îmbunătățirea continua a calitatii serviciilor acordate.

CAPITOLUL VII. ALTE PREVEDERI

Art. 13. Condițiile de acces ale beneficiarilor în Centrul rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a, finanțarea acestuia, precum și structura organizatorică a centrului, vor respecta legislația privind protecția socială a persoanelor vârstnice.

Art. 14. Toate responsabilitățile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare ce decurg din executarea serviciului public de asisteță socailă îi revin operatorului.

CAPITOLUL VIII. ANEXE

1. Matricea de repartiție a riscurilor

Matricea de repartiție a riscurilor

Categoria de risc

Descriere

Consecințe

Eliminare

Finanțator și finanțare

Dobânzi pe parcursul investiției

Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei

Creșterea/scăderea costurilor proiectului

In contractul de concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc

Finanțator incapabil

Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestațiilor necesită o finanțare mai mare decât cea estimată de concesionar

Nerealizarea prestațiilor solicitate de concedent și pierderi pentru participanții la investiție

0 corectă și aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cadrul ofertei depuse de viitorul concesionar (angajamentele finanțatorului). Garantarea de către concesionar a realizării investiției (garanție bancară de bună execuție)

Finanțare indisponibilă

Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital atunci când trebuie și în cuantumuri suficiente

Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției

Grad de probabilitate:

Redus

Concedentul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale concesionarului și concordanța acestora cu programarea lucrărilor. Documentația de licitație va fi astfel întocmită încât viitorul concesionar să corespundă financiar (se cer garanții financiare de natura liniilor de credit exprese pentru acest contract, portofoliu, scrisoare de bonitate client din partea băncii).

Repartiția Riscurilor:

50% Concesionar

50% Concedent

Modificări de taxe

Pe parcursul concesiunii, regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale

Concesionarul

Grad de probabilitate:

Mediu

Pentru începerea operării, acest risc este inexistentTaxele locale se aprobă de către concedent și acesta, la eventualele modificări, va lua în considerare și situația concretă a concesionarului.

în cazul în care taxele și impozitele naționale vor Sufefi^'nMleăTi; ■ *' wneeiWtiiî vă ‘ încerca contracararea acestor costuri suplimentare prin reducerea taxelor locale

Repartiția Riscurilor:

50% Concesionar

50% Concedent

Finanțare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație, de politică sau de altă natură sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, reechipare, etc.

Concesionarul nu poate suporta financiar consecințele schimbărilor

Concedentul nu își poate asuma acest risc. Orice finanțare suplimentară va fi suportată de concesionar.

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Profituri de refmanțare

Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial

Schimbare profitabilă în finanțarea proiectului

Concedentul trebuie să se asigure că, operatorul/ concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil

Operare

Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitatea corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare

Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate

Grad de probabilitate:

Mediu

Concesionarul a luat act de toate condițiile impuse de concedent și gestionează riscul pe cont propriu, prin încheierea de contracte cu furnizorii, pe termen lung și cu clauze specifice (privind calitatea

*

furniturilor, service-ul aparaturii, eșalonarea plăților către furnizori).

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

întreținere și reparare

Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații

Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate

Grad de probabilitate:

Scăzut

Concesionarul trebuie să gestioneze riscul ca și operator corespunzător calificat și având resurse suficiente.

Repartiția Riscurilor: 100% Concesionar

Schimbarea cerințelor Concedentului în afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului

Creșterea costurilor de operare

Grad de probabilitate:

Redus

Concedentul definește cât mai exact, încă din faza de pregătire a contractului, cerințele sale și va lua astfel de decizii, doar în cazul unor modificări legislative sau în situația unui interes local legitim.

Repartiția Riscurilor:

50% Concedent

50% Concesionar

Operare

Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poale efectua prestațiile conform contractului

Imposibilitatea efectuării prestațiilor.

Grad de probabilitate: Scăzut

Concedentul trebuie să examineze, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului concesionar de a-și îndeplini obligațiile contractuale. în cazul în care concesionarul devine incapabil de respectarea clauzelor contractuale, contractul se va rezilia și concedentul va trece la organizarea unei noi licitații. Până la identificarea unui nou -concesionar, concesionarul va asigura permanența serviciului. Documentația de licitație va fi astfel întocmită încât viitorul concesionar să corespundă financiar (se cer garanții financiare de natura liniilor de credit exprese pentru acest contract, portofoliu, scrisoare de bonitate client din partea băncii).

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Piață                                                                                ___________________________________________________

înrăutățirea candiyikK economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale șlneașteptata fcu condițiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare.............

Grad de probabilitate: Redus

poate...

propune condiții contractuale care să îi asigure, strict, condiții de acoperire a riscului

Repartiția Riscurilor:

50% Concesionar

50% Concedent

Schimbări competitive

0 altă investiție, deja existentă, este extinsă, îmbunătățită sau re-tarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței

Grad de probabilitate: Scăzut

Concesionarul deține monopol la nivelul municipiului. Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care pot afecta, în mod discriminatoriu, activitatea socială concesionată

Repartiția Riscurilor:

50% Concesionar

50% Concedent

Competiție

Apariția pe piață a concurenților in domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței

Grad de probabilitate: Scăzut

Nu exista intenția declarata de înființare a unor astfel de centre rezidențiale in Rm. Vâlcea în următorii ani, nici in sectorul public, unde concedentul reprezintă autoritatea si nici in sectorul privat.

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Schimbări demografice

0 schimbare demografica sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate

Venituri sub proiecțiile financiare anterioare

Grad de probabilitate:

Redus

Populația județului Valcea are o tendința ascendenta de îmbătrânire, in sensul creșterii atat a numărului cat si al proporției de vârstnici. Concesionarul are obligația să prevadă în calculele sale eventuale modificări (în minus) de venituri.

Repartiția Riscurilor: 100% Concesionar                ..............

inflația

Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

Grad de probabilitate:

Mediu

Se acordă posibilitatea concesionarului de a compensa inflația, prin ajustarea tarifelor practicate, cu respectarea legislației în domeniu și garantarea funcționării optime a obiectivului

Concedentul trebuie să evite situațiile In care Concesionarul poate să beneficieze de supra-compensări sau plăți duble.

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Risc legal și de politică a Concedentului

Reglementarea

Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul

Efect asupra costurilor și veniturilor

Grad de probabilitate: Redus

Orice modificare a sistemului de reglementări se va face cu acordul părților în vederea asigurării continuități serviciikx contractate.

Repartiția Riscurilor:

50% Concedent

50% Concesionar

Schimbări legislative/de politică (1)

Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului

■ . 1 ,r „J          i:- • 'z: • ...             . J. . -u.;     -■                             ‘I'/u

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Grad de probabilitate: Redus

Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra contractului. în situația in care acest lucru nu va fi posibil concesionarul va avea obligația de a asigura prin forțe proprii continuarea activității la aceiași parametrii

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Schimbări legislative/de politică (2)

Schimbare legislativă și/sau politicii Concedentului, care ni poate fi anticipată la semnare; contractului și care este generală î; aplicarea sa (nu specific, proiectului), ceea ce conduce I; costuri de captai sau operaționali suplimentare din parte concesionarului

0 creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Grad de probabilitate: Redus

Concedentul poate diminua astfel de riscuri prin acordarea de facilități privind plata taxelor și impozitelor locale, conform legislației.

Repartiza Riscurilor:

50% Concedent

50% Concesionar

Retragerea sprijinului complementar

Concedentul își retrage sprijinul complementar, contractul fiind afectat negativ

Consecințe asupra veniturilor

Grad de probabilitate:

Inexistent

Concedentul nu asigură sprijin financiar pe perioada derulării contractului.Concesionarul va încerca să se redreseze financiar din surse proprii.

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Activele contractului

Depreciere

Deprecierea tehnica este mai mare decât cea prevăzută

Creșterea costurilor de retehnologizare

Grad de probabilitate:

Mediu

Concesionarul va lua măsurile necesare pentru evitarea situației prin asigurarea respectării parametrilor tehnici de funcționarea a aparaturii, utilajelor din dotare, exploatarea corespunzătoare a obiectivului contractului și prin efectuarea, cu regularitate a reviziilor, inspecțiilor tehnice obligatorii

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Forță majoră

Forță majoră

Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului

Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate

Grad de probabilitate:

Redus

Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate în baza viitorului contract

Concesionarul va avea obligația de a încheia polițe de asigurare

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

Profitabilitatea contractului

Contractul se dovedește mai profitabil decât previziunile realizate inițial

Balanța de vehitu ri-cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni

Supra-profituri în favoarea concesionarului

Grad de probabilitate: Redus

Concedentul nu impune limite în ceea ce privește restabilirea balanței contractuale cu condiția să administreze și să exploateze cu diligență maximă obiectul concesiunii

Repartiția Riscurilor:

100% Concesionar

CAIET DE SARCINI

PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTĂ

MEDICO-SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

 • ■ Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale.

 • ■ Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

“ Ordonanța 68/28.08.2003 privind serviciile sociale.

 • ■ HCL nr. 350/30.11.2010 privind înființarea serviciului public de asistență medico-, socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • ■ Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice;

 • ■ Ordinul nr. 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori;

 • ■ Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum și a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale;

 • ■ OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • ■ HG 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006.

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONCESIUNII

Art. 2. Obiectul licitației îl constituie concesionarea Seviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, înființat prin HCL nr. 350/2010. Beneficiază de serviciile centrului, cu prioritate, cetățenii din municipiul Rm.Valcea. De asemenea, pot beneficia de serviciile medico- sociale desfășurate in centrul rezidențial, persoanele cu domiciliul/reședința în alte localități din țară si, în condițiile legii, persoanele vârstnice străine.

Art. 3. (1). Principalele activități ale Seviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice care fac obiectul concesiunii se vor desfășura în incinta Centrului Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a - proprietatea municipiului, situat în strada Ostroveni nr. 97 și constau în :

 • a) servicii socio-medicale și de îngrijire :

 • > servicii de îngrijire : sprijin pentru igiena corporală (toaletă generală, intimă și specială), îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare.

 • > servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea paramentrilor fiziologici (temperatură, puls, respirație, tensiune arterială, glicemic), consultații și tratamente la cabinetul medical din incinta Centrului sau la patul persoanei beneficiare dacă este imobilizată, inclusiv referirea cazului instituțiilor medicale de profil dacă starea de sănătate a bolnavului o impune, asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat în conformitate cu legislația în vigoare și administrarea corectă a acestora, asigurarea cu dispozitive medicale în condițiile prevederilor legale în vigoare, consultații și îngrijiri stomatologice.

 • > servicii de recuperare și reabilitare conexe domeniului social și medical : kinetoterapie, masaj, fizioterapie, psihoterapie.

 • b) servicii sociale :

 • > găzduire pe perioadă nedeterminată cu asigurarea hranei zilnice

 • > consiliere juridică, psihologică

 • > socializare și activități de loisir

 • (2) La solicitarea și cu sprijinul organizațiilor neguvemamentale, a unor instituții publice de profil, a organizațiilor de pensionari, a unităților de cult recunoascute în România ori în cooperare cu acestea, centrul poate asigura:

 • > organizarea sărbătorilor naționale sau religioase.

 • > organizarea aniversărilor tradiționale (ziua de naștere sau ziua numelui)

 • > activități recreative sau de petrecere a timpului liber

 • > activități cultural-educative și de socializare

 • > activități manuale și artistice

 • > activități și jocuri sportive

 • > organizarea de excursii și alte activități recreative.

CAP III. SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL CARE URMEAZĂ A FI CONCESIONAT

Art. 4. Scopul serviciului de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, ce urmează a fi concesionat, este acela de a asigura condiții corespunzătoare de găzduire pe o perioadă determinată/nedeterminată în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor, de hrană, îngrijire medicală, recuperare și readaptare, activități de ergoterapie și de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică pentru această categorie de persoane.

Art. 5. Principalele obiective ale serviciului de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice sunt:

 • ■ să combată riscul de excluziune socială și creșterea calității vieții persoanelor vârstnice;

 • ■ să prevină și să combată abuzul și neglijarea persoanelor de vârsta a treia ;

 • ■ să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;

 • ■ să ofere condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

 • ■ să permită menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice;

 • ■ să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viața socială;

 • ■ să faciliteze și să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

 • ■ să asigure supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

 • ■ să prevină și să trateze consecințele legate de procesul de îmbătrânire.

Art. 6. (1) Pentru îndeplinirea acestor obiective, municipiul va pune la dispoziția furnizorului privat acreditat/licențiat în condițiile legii, imobilul - construcții și teren aferent - "Centrul Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a", situat în strada Ostroveni nr 97, având o capacitate de 80 de locuri;

 • (2) Concesionarul va asigura personalul de specialitate si toate dotările necesare bunei funcționări a centrului în cuantumul sumei de minim 800.000 lei, (fără TVA) din care un procent de 30% pot fi alocati si pentru aparatura medicala.

 • (3) Dotările minime pentru funcționarea centrului, sunt cele prevăzute în documentația tehnică a obiectivului de investiții"Centrul Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a" și prezentate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

 • (4) Dotările cu aparatura medicala necesară realizării serviciului public se stabilesc de către furnizorul de servicii, in funcție de opțiunea pentru gama de servicii oferite suplimentar celor prevăzute la Art.3 alin.l din prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL IV. DURATA CONCESIUNII

Art. 7. Perioada de concesionare a Serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice va fi de 40 de ani. Durata concesiunii poate fi prelungită cu acordul părților cu jumătate din perioada inițială.

Art. 8. Solicitarea privind prelungirea contractului de concesiune va fi prezentată municipiului cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea acestuia.

Art. 9. Acordul municipiului va fi exprimat prin hotărâre a Consiliului Local.

CAPITOLUL V. REDEVENI A s

Art. 10. (1) Redevența minimă de pornire la licitație va fi de 92.490 lei/an, echivalentul în euro la dataadjudecării licitației. La stabilirea redevenței s-a avut în vedere valoarea totală a investiției, respectiv 11.312.863,22 lei, durata normată de funcționare, precum și natura și specificul serviciului concesionat.

Art. 11. (1) Plata redevenței se va face în rate lunare egale, în lei, la cursul euro comunicat de BNR în ultima zi a lunii și se va achita, pentru luna în curs, până la sfârșitul lunii următoare.

 • (2) Plata redevenței se va face în numerar la casieria instituției sau prin virament bancar în contul RO 41TREZ 6712 1300 205 xxxxx deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea și va începe după un an de la data încheierii contractului, perioadă în care concesionarul va fi obligat să realizeze toate dotările necesare funcționării centrului.

 • (3) După expirarea perioadei de un an prevăzută la alin (2), redevența se va compensa cu valoarea investiției realizată de către concesionar pentru dotările necesare funcționării centrului, urmând ca la încetarea din orice cauză a contractului, acestea să revină de drept municipiului. Valoarea finală a investiției pentru dotarea centrului, va fi stabilită pe baza documentelor justificative prezentate de către concesionar și însușite de concedent.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații dă dreptul concedentului de a calcula majorări de întârziere de 2 % pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare celei în care a fost stabilit termenul de plată. Procentul pentru calculul majorărilor de întârziere va fi modificat prin Hotărâri de Guvern sau ordine ale Ministerului Finanțelor și va fi la nivelul celor stabilite pentru impozitele și taxele datorate bugetului local.

 • (5) Neplata redevenței duce la retragerea obligațiilor restante din contul de garanție și la acționarea în instanță pentru recuperarea debitului, dacă în prealabil nu se încheie acte de conciliere acceptate de ambele părți,

 • (6) în termen de 30 de zile de la retragerea obligațiilor restante din contul de garanție, concesionarul are obligația să reconstituie garanția la nivelul prevăzut, să achite toate

debitele restante, inclusiv majorările de întârziere calculate, în caz contrar, contractul de concesiune se reziliază de plin drept.

CAPITOLUL VI. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A SERVICIULUI

Art. 12. Procedura de atribuire a contracului pentru concesionarea Serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice este licitația deschisă și va fi organizată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006.

Art. 13. (1) Furnizorii privați de servicii sociale care pot participa la licitația organizată pentru concesionarea Serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, trebuie să fie organizați într-una din formele prevăzute în OG 68/2003 privind serviciile sociale, după cum urmează:

a) asociații și fundații, culte religioase și orice alte forme organizate ale societății civile; b) persoane fizice autorizate în condițiile legii;

 • c) filiale și sucursale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare;

 • d) organizații internaționale de profil.

 • (2) Furnizorii privați de servicii sociale menționați la alin (1) care pot participa la licitația organizată pentru concesionarea Serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să prezinte garanții de solvabilitate financiară;

 • b) să fi desfășurat activități de asistență medico-socială similare celor scoase la licitație pentru o perioadă de minim 3 ani;

 • c) să fie acreditate/licențiate potrivit legii de minim 3 ani;

 • d) să dispună de resurse umane și materiale necesare derulării contractului de concesiune, respectând Ordinul 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

Art. 14. (1) Atribuirea contractului privind concesionarea Serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice se va face în funcție de următoarele criterii de selecție:

 • > cuantumul redeventei;

 • > contribuția proprie a furnizorului privat reprezentând suma minimă alocată pentru dotarea prevăzută în documentația tehnică a obiectivului de investiții Centrul Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a, necesară funcționării acestuia;

 • > contribuția proprie a furnizorului privat pentru dotarea cu aparatura medicala, necesara desfășurării activitatii socio-medicale in cadrul centrului;

 • > experiența furnizorului privat în desfășurarea de activități similare celor scoase la lictație, respectiv asistență medico-socială pentru persoane vârstnice în centre rezidențiale;

 • > numărul de locuri rezervat cazurilor sociale din municipiu - minim 10, puse la dispoziția autorității locale. Sunt considerate cazuri sociale, persoanele vârstnice care se încadrează cumulativ în următoarele situații: au domiciliul stabil în municipiu, nu se află cazate în alt centru rezidențial sau cămin pentru persoane vârstnice, nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare și nu are susținători legali care să-și îndeplinească această obligație, nu se poate gospodări singură sau se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale datorită bolii, stării fizice sau psihice;

 • > gama serviciilor oferite, respectiv acordarea unor servicii suplimentare celor prevăzute la art. 3 alin (1) ;

 • > perioada de realizare a investiției și de punere în funcțiune a centrului.

 • (2) Criteriile de selecție precum și punctajul ce urmează a fi acordat sunt prevăzute în anexa 2 la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 15. Drepturile concedentuluî

 • > de a monitoriza și controla, prin intermediul unei comisii a cărei componență și astribuții se vor stabii prin dispoziția Primarului, activitățile de asistență medico-socială a operatorului, respectarea standardelor minime de calitate și a legislației privind asistența socială privind persoanele vârstnice. Consemnarea verificărilor se va face în procese verbale încheiate de personalul responsabil;

 • > de a inspecta bunurile cencesionate precum și modul în care este satisfăcut interesul public/personal (al beneficiarului);

 • > dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul local.

Art. 16. Drepturile concesionarului

 • > de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciul public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice;

 • > de a executa lucrări de reamenajare/extindere a imobilelelor-construcții transmise în concesiune, numai cu acordul Consiliului Local, în baza autorizației de construire emisă în condițiile legii, în scopul îndeplinirii obiectului contractului;

 • > de a furniza servicii medico-sociale prin contracte directe încheiate cu beneficiarii, în condițiile legii;

 • > de a încheia contracte și convenții de parteneriat pentru furnizarea unor produse sau servicii care să contribuie la asigurarea serviciului concesionat;

 • > de a aplica propria politică în ceea ce privește atragerea de resurse financiare necesare dezvoltării serviciului (donații, sponsorizări- interne și externe);

 • > de a aplica propria politică privind pregătirea resursei umane din subordine.

Art. 17. Obligațiile concedentului

 • > să acorde sprijin concesionarului pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciile prestate, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului respectiv;

 • > să verifice periodic nivelul de calitate a serviciilor prestate/fumizate și să aplice sancțiuni conform prevederilor legale;

 • > să respecte angajamentele asumate prin contract;

 • > să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor economico financiare, altele decât cele publice, cu privire la activitatea concesionarului;

 • > să predea concesionarului, în temen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, bunurile concesionate, libere de sarcini, pe bază de proces verbal de predare primire; .

 • > să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;

Art 18. Obligațiile concesionarului

 • > să presteze serviciul conform prevederilor contractuale;

 • > să obțină toate autorizațiile și avizele prevăzute de lege pentru executarea serviciului;

 • > să realizeze investiția cu dotările necesare funcționării centrului și să înceapă activitate în termen de maxim un an de la data încheierii contractului, urmând ca de la această dată să datoreze redevență;

 • > să respecte legislația în domeniu, standardele minime de calitate;

 • > să asigure continuitate și permanență în furnizarea serviciilor socio-medicale pe toată perioada concesionării;

 • > să furnizeze către autoritatea locală informațiile solicitate, să asigure accesul la documente precum și la actele beneficiarilor;

 • > să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • > să achite redevență la valoarea și la termenele prevăzute în contract;

 • > să asigure toate costurile pentru furnizarea utilităților începând cu data semnării contractului de concesiune: apă, canal, gaze, energie electrică, telefonie, cablu, etc

 • > să respecte prevederile legislației din domeniul asistenței sociale pentru persoanele vârstnice;

 • > să asigure finanțarea serviciilor medico-sociale pentru persoanele considerate a fi cazuri sociale, prevăzute la art. 7 din regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice;

 • > să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • > să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salari ați;

 • > să preia pe bază de proces verbal, bunurile aferente realizării serviciului care face obiectul contractului;

 • > să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate și accidentale, precum și reparațiile capitale ce se impun la bunurile concesionate și să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate, în baza legislației în vigoare; > să nu subconcesioneze serviciul;

 • > să restituie concedentului în deplină proprietate bunurile de retur, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare, gratuit și libere de orice sarcini, inclusiv investițiile realizate de către concesionar.

> să depună cu titlu de garanție de buna execuție suma de lei, reprezentând 1 % din valoarea contractului, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii contractului, conform prevederilor art. 87 și 90 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare; valoarea contractului va fi stabilită conform ofertei desemnată câștigătoare și reprezintă valoarea redevenței pe perioada concesionată, la care se adaugă valoarea dotărilor; Garanția de bună execuție constituită de către concesionar în scopul asigurării concedentului de îndeplinirea obligației prevăzută la art. 18, alin(3), respectiv realizarea dotărilor conform ofertei, poate fi restituită la cererea acestuia, în termen de cel mult 14 zile de la recepționarea de către Comisia constituită din reprezentanți ai concedentului și concesionarului, a tuturor bunurilor aferente acestor dotări.

 • > să achite toate impozitele și taxele datorate bugetului local și bugetului statului.

 • > în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului public până la desemnarea noului operator, dar nu mai puțin de 6 luni;

 • > la sfârșitul fiecărui an de activitate va prezenta un raport către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Concesiunea serviciului încetează în următoarele situații:

 • > la expirarea duratei stabilite dacă părțile nu au convenit prelungirea acestuia, în condițiile cap. 4 din contract;

 • > în cazul nerespectării uneia din obligațiilor contractuale prevăzute la art. 18 din prezentul caiet de sarcini;

 • > în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a desfășura serviciul care face obiectul contractului prin notificarea adresată concedentului în termen de 10 zile de la apariția cazului obiectiv;

 • > când concesionarului i s-a retras acreditarea pentru furnizarea serviciilor sociale ce fac obiectul contractului.

(2) La expirarea din orice cauză a contractului, cu excepția ajungerii la termen, concesionarul va asigura continuitatea serviciului până la desemnarea noului operator, dar nu mai puțin de 6 luni.

CAPITOLUL VIII. ALTE PREVEDERI

Art. 20. Condițiile de acces ale beneficiarilor în Centrul rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a, finanțarea acestuia, precum și structura organizatorică a centrului, vor respecta legislația în vigoare privind asistența socială a persoanelor vârstnice în centre rezidențiale.

Art. 21. Toate responsabilitățile privind protecția mediului, a sănătății publice și de siguranță în exploatare ce decurg din executarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice revin operatorului.

Art. 22. Pe toată durata contractului de concesiune, bunurile aparținând domeniului public ce se concesionează, nu pot fi utilizate decât în scopul realizării obiectului contractului.

Art. 23. Modificarea clauzelor contractului de concesiune se poate face doar prin act adițional, cu aprobarea Consiliului Local.

CRITERII DE SELECȚIE

Nr. crt.

Denumirea criteriului

Punctajul acordat

(puncte)

1.

Cuantumul redeventei

J

50 puncte pentru redevența maximă ofertată

2.

Contribuția proprie a furnizorului privat reprezentând suma minimă alocată pentru dotarea prevăzută în documentația tehnică a obiectivului de investiții Centrul Rezidențial pentru persoanele de vârsta a III a, necesară funcționării acestuia

10 puncte pentru fiecare 25 000 lei peste nivelul minim prevăzut

3

Contribuția furnizorului privat, reprezentând suma minimă alocată pentru dotarea centrului cu aparatură medicală de înaltă tehnicitate

10 puncte pentru alocarea unui procent de max 30% din suma minimă alocată pentru dotarea centrului

4.

Experiența furnizorului privat a desfășurarea activităților similare celor scoase la lictație, respectiv asistență medico-socială pentru persoane vârstnice în centre rezidențiale

5 puncte pentru fiecare an ce depășește perioada minimă de trei ani

5.

Numărul de locuri rezervat cazurilor sociale din municipiu

20 puncte pentru fiecare loc peste cele 10

6.

Gama de servicii oferite beneficiarului

10 puncte pentru fiecare activitate desfășurată în afara celor prevăzute la art. 3 alin (1)

LISTA UTILAJE PENTRU BUCĂTĂRIE ?      <

o

NR.

OBIECT       |

CANTJbuc,

P.U.

TOTĂt^^^

1

MASĂ NEUTRĂ BREAKFAST

1

2

MASĂ RECE

2

3

MASĂ CALDĂ

1

4

MASĂ DEBARASARE

2

5

DISPOZITIV PREPARARE CAFEA

1

6

MIXER

2

7

APARAT MANUAL CU PERII SPĂLAT PAHARE

2

8

STORCĂTOR INOX CITRICE

1

9

SUPORT UNIVERSAL

PENTRU STICLE

1

■ 10

FRITEUZĂ DUBLĂ CU SUPORT ÎNCHIS

2

11

GRĂTAR DUBLU CU ROCĂ VULCANICĂ

1

12

TIGAIE BASCULĂ

2

13

CUPTOR CU CONVECȚIE

1

14

MARMITĂ

1

15

MAȘINĂ PASTE

1

16

MAȘINĂ DE GĂTIT CU 6 ARZĂTOARE. CUPTOR, DULAP

1

17

MAȘINA DE TOCAT CARNE

1

18

FELIATOR MEZELURI

1

19

MAȘINĂ CURĂȚAT CARTOFI

1

20

mixer Planetar de BANC

1

21

TRANȘAT CARNE

x-.'î      ;•

2

....      ----.^.x,*.. ,,1+.

■■■ ■■ ■ —.......-.....

1

’      22

HOTĂ

2

23

STERILIZATOR CUȚITE

2

24

DISTRUGĂTOR INSECTE CU 0 LAMPĂ

1

25

RAFTURI PENTRU DEPOZITARE

12

26

CĂRUCIOARE DE TRANSPORT

2

1

26

BLAT INOX MARE

6

27

BLAT INOX MIC

13

28

DULAP FRIGORIFIC DOUĂ UȘI

6

29

LADA CONGELATOARE

CU CAPAC

6

30

FR1TEUSA DUBLA 15X15 CU SOPORT ÎNCHIS

TOTAL

Preturile sunt exprimate in lei, iar dotările sunt orientative.

DOTARi SI MOBILIER CAMERE, ALTE SPATII

CĂMERS / ALTE SPATII

U.M.

<5ANt.

P.U.

EURO

LEI

paturi

buc.

74

dulapuri 3 usi

buc.

37

noptiere

buc.

74

televizoare

buc.

37

măsuțe

buc.

37

fotolii mari

buc.

42

fotolii mici

buc.

128

scaune coafor, frizerie

buc.

18

scaune ergonomice

buc.

12

mese patrate

buc.

29

mese rotunde

buc.

8

scaune cantina

buc.

116

scaune terasa, club

buc.

32

birouri

buc.

15

dulapuri metalice

buc.

30

mese beton+lemn

buc.

6

scaune beton+lemn

buc.

24

masa protocol

buc.

1

mese+scaune calculator

buc.

16

rafturi biblioteca

buc.

7

fisete vestiare

buc.

15

banchete lemn vestiare 5m

buc.

3

paturi cabinete medicale

buc.

15

televizoare LCD

buc.

2

Total

CdRfE tte L LfMIKi ' '

U.M.

CA^T.

banchete tip banei

buc.

9

masa+4 scaune

buc.

6

I

stâlpi lumina

buc.

12

Total

BUCĂTĂRIE*‘ ..........

CAiMT.

blaturi 150 x 60

ml.

26

mese inox

buc.

6

dulapuri vesela

dulapuri vase mari

buc. buc.

4

4

Total

EXTERIOR

U.M..

. CANT.

măsuțe sah

buc.

7

băncuțe piatra

buc.

24

stâlpi lumina alei

buc.

50

jardiniera

buc.

30

leagan gradina.

buc.

5

foișor complet utilat

buc.

2

Total

'    ---------(5BiKT          "'Ț

UM

CANT. (

PU |

PT

lingura de masă

buc.

160

inguriță ceai

buc.

160

furculiță de masă

buc.

160

furculiță pește

buc.

160

linguriță desert

buc.

160

cuțit de masă

buc.

160

cuțit pește

buc.

150

cuțit desert

buc.

160

6 (farfurie adâncă +intinsa +desert +cesti +farfurie)

buc.

160

farfurie aperitiv

buc.

160

farfurie desert

buc.

160

cupa înghețată

buc.

160

farfuriuță tort

buc.

160

bol salată

buc.

160

platou

buc.

30

coș pâine

buc.

30

fructiera

buc.

■' 30

pahar apa

buc.

160

pahar vin roșu

buc.

130

pahar vin alb

buc.

130

pahar coniac

buc.

130

pahar bere

buc.

130

pahar suc

buc.

130

suport șervetele

buc.

30

olivieră

buc.

30

sosieră

buc.

30

frapieră

buc.

30

scrumiere

buc.

30

suport lumânări

buc.

30

fata masa+ șervetele

buc.

30

TOTAL

Preturile sunt exprimate in tei

OBIECT

UM

CANT.

PU

PT

birou recepție

buc.

1

rafturi

buc.

1

rastel chei

■buc.

1

TOTAL

Preturile sunt exprimate in lei

DOTĂRI SALA SPORT

OBIECT

UM

CANT.

PU

■PT

centru combinat de exerciții

buc.

2

scândura pt exerciții abdominale cu bare si soalier

buc.

4

aparat de tracțiune

buc.

2

bicicleta ergonomica

buc.

4

inștalatie de vâslire

buc.

4

dulap pt echipament

buc.

4

fileu volej....

buc.

.....          , 1

mingi volei

buc.

2

palete tenis

buc.

4

mingi tenis

buc.

4

mingi fotbal

buc.

2

extensor

buc.

4

coarda sărituri

buc.

4

saltele masa ping-pong+fileu+palete

buc.

2

TOTAL

Preturile sunt exprimate in lei

SALA RAPORT MEDICI

OBIECT

UM

CANT.

PU

PT

videoproiedor TOSHIBA TDP/S9/25/8/35

buc.

1

ecran

buc.

1

TV plasma

............. J.

calculator'"

1

TOTAL

Preturile sunt exprimate in lei

DOTĂRI CLUB

OBIECT

UM

CANT.

PU

PT

set sah

buc.

5

set table

buc.

5

set cârti joc

buc.

5

rummy

buc.

5

masa

buc.

4

scaun

buc.

16

sistem audio complet

buc.

1

TOTAL

Preturile sunt exprimate in lei

OBIECT

UM 1

CANT. |

PU

PT

Linie cutite profesionale

buc.

6

set ustensile profesionale

buc.

6

set tăvi inox

buc.

2

clește inox pt. pâine

buc.

2

clește inox pt. prăjituri

buc.

4

set oale inox ciorbe si supe

buc.

2

set oale inox mancare

buc.

2

set tigai tefal

buc.

2

feliator pâine

buc.

2

tăvi peste

buc.

2

tăvi friptura carne

buc.

4

set vase termorezistente

buc.

3

shacker

buc.

2

tava inox cu capac

buc.

4

spumiera

buc.

2

strecurătoare supa

buc.

2

tel de mana

buc.

2

desfăcător sticle/con serve

buc.

5

rola de taîat aluat

buc.

2

paleta cuptor

buc.

5

portionator aluat

buc.

2

inele tort

buc.

4

suport rotativ pentru tort

buc.

1

forma briosa

buc.

30

castron profesionist

buc.

4

sucitor

buc.

2

pensula patiserie

buc.

2

pos oroare

buc.

2

spatula silicon

buc.

2

portionator înghețata

buc.

2

carafa gradata

buc.

2

suport inox scurs pahare

buc.

4

furca carne

buc.

4

sort bucatar

buc.

8

bonete bucatar

buc.

8

pantaloni bucatar

buc.

e

saboți unisex

buc.

1C

perechi mânuși antitermice

buc.

8

cos gunoi cu pedala 251

buc.

TOTAL

Preturile sunt exprimate in lei

DOTĂRI SI MOBILIER PAVILION ANEXA

CÂME&E 1 ALTE SPATII

Um.

CANT.

P.U. 11

LEI

paturi

buc.

4

dulapuri 3 usi

buc.

2

noptiere

buc.

4

televizoare

buc.

2

măsuțe

buc.

2

fotolii mici

buc.

2

șcaune ergonomice

buc.

10

birouri

buc.

10

calculatoare

buc..

10

duiapuri metalice

buc.

9

dulapuri lemn

buc.

25

rafturi biblioteca

buc.

10

rafturi metalice

buc.

6

banchete lemn vestiare 2m

buc.

2

Total

Preturile sunt exprimate in lei

CAPELA

TT

CANT.

’.....FU.

EUkâ

Lei

banchete tip băncuțe

buc.

4

scaune

buc.

22

masa mare

buc.

1

masa patra ta

buc.

1

sfeșnice

buc.

2

Total

Preturile sunt exprimate in lei