Hotărârea nr. 283/2013

hotarirea 283 - 29 octombrie 2013 - mandatare reprezentanti AGA SC ETA contractare imprumut

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 283

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. pentru contractarea unui împrumut bancar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 29 octombrie 2013, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36802 din 29.10.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.c) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «aprobe încheierea contractului de împrumut de către societatea ETA SA cu Banca Românească, precum și a altor acte adiționale ulterioare la acest contract»;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, prin care s-a înființat S.C. ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local și ținând cont de prevederile art.4.3, lit.c) din noul Act Constitutiv potrivit căreia Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 euro, inclusiv a celor externe, a creditelor comerciale, la constituirea garanțiilor și cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, numai în baza unui mandat special;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 210/14.08.2013, Consiliul Local al municipiului a aprobat contractarea împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei, de către societatea ETA SA, de la Banca Românească SA, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, împrumut destinat asigurării finanțării achiziționării unui număr de 8 (opt) autobuze noi și având în vedere adresa nr. 5623 din 25.10.2013 a societății ETA S.A;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.c) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să aprobe încheierea contractului de împrumut de către societatea ETA S.A. cu Banca Românească, precum și a altor acte adiționale ulterioare la acest contract».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Societății ETA S.A. Râmnicu Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE