Hotărârea nr. 282/2013

hotarirea 282 - 28 octombrie 2013 - modificare deviz Baza Ostroveni

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul localHOTĂRÂREA NR. 282

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2013 de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36297 din 24.10.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune modificarea alin. (1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 28.02.2013 de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", ce a fost ulterior modificat prin hotărârea nr. 230/2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2013 a fost aprobat devizul general la obiectivul de investiții mai sus menționat la valoarea totală de 31.940,8996 mii lei cu TVA, respectiv 7.345,9441 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, iar ulterior prin adresa nr. 19425 din 21.10.2013 Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat clarificări la proiectul tehnic în sensul corelării devizului general cu bugetul proiectului prin includerea cheltuielilor de consultanță aferente contractului de servicii pentru elaborarea planului de afaceri;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 voturi „Pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2013, care va avea următorul conținut:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", la valoarea de 31.935,8747 mii lei cu TVA, respectiv 7.344,7885 mii euro cu TVA, din care C+M - 21.193,0049 mii lei cu TVA, respectiv 4.874,0841 mii euro cu TVA, (prețul a fost calculat la cursul euro din data de 21,01.2013), conform devizului general actualizat anexă la prezenta hotărâre".

Art.2. începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2013 se revocă.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire :

 • • Direcției Economico - Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • • Direcției Dezvoltare Locală;

 • • Serviciului Investiții Publice.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE
  l GONTRASEMNEAZAJ>ENTRU LEGALJJATE
  DEVIZ GENERAL • .         .                                                                                      } 0       —■—

  privind cheltuielile necesare realizării obiectivului                                                           <<      a h ț      \ :

  x     -£ £ X A A/ r            ।

  REABILITARE SI MODERNIZARE BAZA DE AGREMENT OSTROVENI IN MUN. RM. VALCEA XV-^XXa rX----’â

  ^>:Ml 'r'cfl CONSILIULUI înm f înmii lei/mii euro, la data de 21 ianuarie 2013                                                         v.                                 dh      7       '

  Curs BNR din 21 ianuarie 2013 - 1 euro = 4.3481 lei                                           X c

  _L______                     .                   _________ X> 7___XX_______________

  Nr crt.

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de lucrări

  Valoare fara TVA

  TVÂ^—

  Valoare cu TVA

  (mii lei)

  (mii euro)

  (mii lei)

  (mii lei)

  (mii euro)

  1

  CAPITOL 1-Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

  1,1

  Obținerea terenului

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  1.2.

  Amenajarea terenului

  306,3600

  70,4584

  73,5264

  379,8864

  87,3684

  1.2.1.

  Lucrări de intervenție bazin existent

  306,3600

  70,4584

  73,5264

  379,8864

  87,3684

  1.3.

  Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea terenului la stare inițiala

  961,7600

  221,1909

  230,8224

  1192,5824

  274,2767

  TOTAL CAPITOL 1

  1268,1200

  291,6493

  3043488

  1572,4688

  361,6451

  2

  CAPITOL 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare funcționarii obiectivului

  ____2,1

  Rețele exterioare

  144,3400

  33,1961

  34,6416

  178,9816

  41,1632

  TOTAL CAPITOL 2

  1443400

  33,1961

  34,6416

  178,9816

  41,1632

  3

  CAPITOL 3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

  3,1

  Studuii teren

  3,0000

  0,6900

  0,7200

  3,7200

  0,8555

  3,2

  Taxe obținere avize acorduri autorizație

  10,0871

  2,3199

  0,0296

  10,1167

  2,3267

  3,3

  Proiectare si ingineering

  371,6800

  85,4810

  86,3856

  458,0656

  105,3485

  3,4

  Organizarea procedurii de achiziție publica

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  3,5

  Consultanta

  9,5000

  2,1849

  0,0000

  9,5000

  2,1849

  3,6

  Asistenta tehnica

  187,4500

  43,1107

  44,9880

  232,4380

  53,4574

  TOTAL CAPITOL 3

  581,7171

  133,7865

  132,1232

  713,8403

  164,1730

  CAPITOL 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

  >

  4.1.

  Construcții si instalatii

  15429,9550

  3548,6661

  3703,1892

  19133,1442

  4400,3459

  4,2

  Montaj utilaj tehnologic

  144,2600

  33,1777

  34,6224

  178,8824

  41,1404

  4,3

  Utilaje si echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

  7213,0000

  1658,8855

  1731,1200

  8944,1200

  2057,0180

  4,5

  Dotări

  265,0900

  60,9668

  63,6216

  328,7116

  75,5989

  4.6.

  Active necorporale

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  TOTAL CAPITOL 4

  230523050

  5301,6961

  5532,5532

  28584,8582

  6574,1032

  CAPITOL 5-Alte cheltuieli

  5,1

  Organizare de șantier

  152,5050

  35,0739

  36,6012

  189,1062

  43,4916

  5,1.1

  Lucrări de construcții

  104,4580

  24,0238

  25,0699

  129,5279

  29,7895

  5.1.2

  Cheltuieli conexe organizării de șantier

  48,0470

  11,0501

  11,5312

  59,5782

  13,7021

  5,2

  Comision taxe cote legale costuri de finanțare

  115,9400

  26,6645

  27,8256

  143,7656

  33,0640

  5.2.1

  Comision taxe cote legale

  115,9400

  26,6645

  27,8256

  143,7656

  33,0640

  5.2.2

  Costul creditului

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  53

  Capitol cheltuieli diverse si neprevăzute

  445,8500

  102,5390

  107,0040

  552,8540

  127,1484

  TOTAL CAPITOL 5

  714,2950

  1643775

  171,4308

  885,7258

  203,7040

  CAPITOL 6-Cheltuieii pentru probe tehnologice si teste de predare ia beneficiar

  6,1

  ’regatirea personalului de exploatare

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  6,2

  Probe tehnologice si teste

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  TOTAL CAPITOL 6

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  0,0000

  TOTAL GENERAL DEVIZ

  25760,7771

  5924,6055

  6175,0976

  31935,8747

  7344,7885

  DIN CARE C+M

  17091,1330

  3930,7130

  4101,8719

  21193,00491

  4874,0841