Hotărârea nr. 281/2013

hotarirea 281 - 28 octombrie 2013 - imputernicire domnul Eduard Virlan

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 281

privind împuternicirea dluî Eduard Vîrlan - Viceprimarul municipiului să semneze declarația privind realizarea unor investiții la "Baza de agrement Ostroveni"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36188 din 23.10.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală prin care se propune împuternicirea domnului Eduard Vîrlan - viceprimarul municipiului, să semneze declarația referitoare la realizarea lucrărilor de reabilitare la Baza de agrement Ostroveni solicitată pentru încheierea contractului de finanțare;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 349/198/2012 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local a aprobat proiectul "Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea" precum cheltuielile aferente acestuia, iar potrivit conținutului studiului de fezabiliate, prin proiectul respectiv vor fi realizate lucrări de reabilitare si modernizare la bazinul numărul 1 din incinta Bazei de Agrement Ostroveni, precum și acoperirea acestuia prin construirea unei clădiri D+P+1E;

Ținând seama de adresa nr. 19425/21.10.2013, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. SMIS/45761/052/21.10.2013, prin care Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat, completarea documentației cu "Declarația reprezentantului legal al UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin care se angajează să realizeze reabilitarea celorlalte bazine în vederea asigurării unei abordări unitare a bazei de agrement" și având în vedere că incinta bazei cuprinde 4 (patru) bazine de înot descoperite (trei bazine cu apă dulce și un bazin cu apă sărată);

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește domnul Eduard Vîrlan - viceprimarul municipiului, să semneze declarația referitoare la realizarea lucrărilor de reabilitare la Baza de agrement Ostroveni solicitată pentru încheierea contractului de finanțare, care va avea următorul conținut:

"UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea prin reprezentant legal Eduard Vîrlan -Viceprimar, se angajează să realizeze lucrări de reabilitare la bazinele din incinta Bazei de agrement Ostroveni pentru care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări prin proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea", în termen de un an de la finalizarea acestuia, pentru a se asigura funcționalitatea acestora precum și abordarea unitară a bazei de agrement, alocând în acest scop resursele necesare din bugetul local".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Dlui viceprimar Vîrlan Eduard.