Hotărârea nr. 280/2013

hotarirea 280 - 28 octombrie 2013 - modificare buget Fond IID

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Mun icipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 280

privind modificarea bugetului Fondului de întreținere înlocuire și Dezvoltare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 55486 din 24.10.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune modificarea bugetului Fondului de întreținere înlocuire și Dezvoltare (IID) pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/2013, a fost aprobat bugetul, în valoare de 7.770.000 lei și lista de investiții obligatorii finanțate din Fondul IID-Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002 pentru anul 2013, în valoare de 2.169.970 lei și ținând seama de faptul că bugetul a fost aprobat luând în calcul un curs de schimb lei/euro de 4,2 lei se impune majorarea cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice externe cu suma de 51.000 lei;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și ale Memorandumului de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare pentru măsura ISPA nr.2004 RO 16 P PE 002 "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare Râmnicu Vâlcea”, ratificat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.622/2005;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art 36, alin.(4), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Admin]strația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică bugetul pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, care va avea valoarea totală de 7.770.000 lei - la partea de venituri, 5.170.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.599.030 lei - fond rezervă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice;

  • - Societății APAVIL S A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE


Municipiul Rm.Valcea


! ANEX. '.HOTĂRÂRE I.Nr. 28 &


BUGETUL DE VENITUIRI SI CHELTUIELI AL FOTOtlUl'l ‘îlD gestionat in afara bugetului local conform OUG 195/2005 prin contul R046TREZ6715076XXX003889 pentru anul 2013

Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET 2013

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

TOTAL BUGET

7,770,000.00

1

Disponibil in sold

887,444.00

887,444.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2

TOTAL VENITURI

6,882,556.00

1,000,820.00

1,900,870.00

1,900,930.00

2,079,936.00

3

Dobanda

31.11

3,556.00

820.00

870.00

930.00

936.00

4

Total diverse venituri

36.11

6,879,000.00

1,000,000.00

1,900,000.00

1,900,000.00

2,079,000.00

5

Impozit profit

36.11.50

500,000.00

325,000.00

50,000.00

50,000.00

75,000.00

6

Redeventa din contractul de concesiune a serviciului public

36.11.50

200,000.00

75,000.00

50,000.00

50,000.00

25,000.00

7

Cota IID de incasat

36.11.50

6,179,000.00

600,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,979,000.00

8

TOTAL CHELTUIELI

5,170,970.00

43,970.00

2,871,000.00

500,000.00

1,756,000.00

9

CHELTUIELI CURENTE

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

. 611,000.00

10

TITLULUI DOBÂNZI

30

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

11

Dobânzi aferente dat.pubLexterne

30.02

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

12

Dobânzi aferente dat. publ. externe

30.02.02

1,311,000.00

0.00

700,000.00

0.00

611,000.00

13

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

TVA de plata

55.01.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

16

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

17

Active fixe

71.01

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

18

Alte active fixe

71.01.30

2,169,970.00

43,970.00

1,326,000.00

500,000.00

300,000.00

19

TITLUL XVI

81

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

20

Rambursare credit extern

81.01

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

21

Rambursare credit extern

81.01.05

1,690,000.00

0.00

845,000.00

0.00

845,000.00

22

REZERVE

91

2,599,030.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2,599,030.00

23

REZERVE - SOLD FINAL

91.11

2,599,030.00

1,844,294.00

874,164.00

2,275,094.00

2,599,030.00

VICEPRIMAR,


Ec.GigHpn MateiDIRECTOR E) Ec. I


SEF SERVICIU CONTABILITATE SI BUGET, Ec Narcisa Colțos