Hotărârea nr. 279/2013

hotarirea 279 - 28 octombrie 2013 - acordare titlu cetatean Ioan Sahinian

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 279 privind acordarea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Șahinian

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Raportul nr. 35446 din 23.10.2013, întocmit de Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Șahinian; raportul a fost întocmit ca urmare a memoriumului Forumului Cultural al Râmnicului, înregistrat la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 35446 din 17.10.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor „Regulamentului privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.36, alin.(8), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se conferă titlul de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului loan Șahinian, pentru meritele deosebite în dezvoltarea industriei hidroenergetice a municipiului Râmnicu Vâlcea și pentru bogata sa activitate culturală.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Domnului loan Șahinian.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, -^.CONTRASEMNEAZĂ, P Florentina Adina DOBRETE/A & N .ȚJk      SECRETA

    '         jurist Tom

    Râmnicu Vâlț/ea, 28 octombrie 2013