Hotărârea nr. 278/2013

hotarirea 278 - 28 octombrie 2013 - actualizare componenta comisie tehnica urbanism

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 278

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2013 de actualizare a componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35962 din 22.10.2013 întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, stabilită prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 169/2006 s-a constituit la nivelul municipiului, comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, s-a aprobat regulamentul de funcționare al acestei comisii și s-a stabilit componența secretariatului tehnic al acestei comisii; ulterior, prin hotărârile nr. 260/2009, nr. 98/2011 și 48/2013 s-a actualizat componența comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

în temeiul prevederilor art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 referitoare Ea stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism în sensul înlocuirii domnului arhitect Dan Felix Paraschiv cu doamna arhitect Dana Elena Petrescu.

(2) Noua componență a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Urbanism.


■ ANEXA Nr.


la


1HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL -

s'f- ___din                         ./


ANEXA 1 la HCL nr.....din....


<? ■

COMPONENTA COMISIEI TEHNICE

DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI URBANISM

I. arh. Cristian DINULESCU

- președinte - membru R.U.R., T.N.A. nr. 439

 • 2. arh. Alexandrii SUC IU

 • 3. arh. Doina NEGO1TA

 • 4. arh. Cristinel VLAD

 • 5. arh Marcela IO AN

 • 6. arh. Paula POPESCU

 • 7. arh. Cristina MIU


 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 435

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr. 90 i

 • - membru R.U.R., T.N.A. nr.434

 • - membru R.U.R , T.N.A. nr.3313

- membru R.U.R., T.N.A. nr. 912

- vicepreședinte O.A.R. - Filiala Sibiu-VaIcct.

T.N.A. nr. 903

8. .arh. Dana Elena PETRESCU - T.N.A. nr. 902

 • 9. ing. Tudor SINDILARU

 • 10. in-. Magda POPESCU

I 1. ing. Florin VIJU

1 Ling. Mihaela Doralinda OSMAN


- ing. construcții civile, industriale si agricole

- ing. Instalații pentru construcții : verificator tehnic atestat MDRT Js, Ig, It) - ing. constructor - specialitatea urumuri si poduri .

- ing. Constructor - specialitatea ca’ ferate, drumuri si poduri

7./V/1. - TABLOUL NA TIONAL AL ARHITECTILOR

R.U.R. - REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMA NI A