Hotărârea nr. 276/2013

hotarirea 276 - 28 octombrie 2013 - transmitere utilaje catre Piete

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA NR. 276

privind transmiterea în folosință pe termen limitat, a unor bunuri mobile, pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36038 din 22.10.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune transmiterea în administrarea societății PIEȚE PREST S.A, pe perioada 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014, a unor utilaje din dotarea Direcției Administrării Domeniului Public, pentru a fi utilizate la realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, respectiv: autovehicul special marca UNIMOG U20, nr. înmatriculare B-30-YHE, echipat cu instalație de împrăștiat antiderapant și lamă deszăpezire sarcina utilă 3181 kg, autobasculanta IVECO Trakker, nr. înmatriculare VL-19-ADP, sarcină utilă 18340 kg;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale cu amendamentul ca cele două utilaje să fie transmise pe perioada când stația de asfalt de la Vlădești este închisă;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 47/28.02.2011, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către societatea PIEȚE PREST S.A. a gestiunii serviciilor publice privind maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; montarea și întreținerea mobilierului stradal, iar prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 36026 din 22.10.2013, societatea PIEȚE PREST S.A. a solicitat, pentru realizarea cu operativitate a activităților de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, dotarea parcului auto pe perioada noiembrie 2013 - martie 2014, cu utilaje și autovehicule necesare executării unor lucrări pe timp de iarnă; ținând cont de faptul că în această perioadă Direcția Administrării Domeniului Public își restrânge activitatea, și vor fi disponibile utilaje care pot fi folosite pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, astfel încât acestea pot fi preluate în administrare de către societatea PIEȚE PREST S.A, care va asigura aprovizionarea acestora cu combustibil, precum și întreținerea și repararea respectivelor utilaje;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 955/2004;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se transmit în administrarea societății PIEȚE PREST S.A următoarele utilaje aflate în dotarea Direcției Administrării Domeniului Public, ce vor fi utilizate pentru realizarea serviciului public de curățire și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în iama anului 2013 - 2014, respectiv:

  • a) autovehicul special marca UNIMOG U20, nr înmatriculare B-30-YHE, echipat cu instalație de împrăștiat antiderapant și lama deszăpezire sarcina utilă 3181 kg;

  • b) autobasculanta IVECO Trakker, nr. înmatriculare VL-19-ADP, sarcină utilă 18340 kg.

  • (2) Transmiterea utilajelor prevăzute la alin.(1) se va face pe perioada cât stația de asfalt de la Vlădești va fi închisă.

  • (3) Societatea PIEȚE PREST SA va suporta cheltuielile cu întreținerea și funcționarea utilajelor transmise conform alin.(1).

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Societății PIEȚE PREST SA;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

4