Hotărârea nr. 275/2013

hotarirea 275 -28 octombrie 2013 - desemnare reprezentant CL in Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul rămnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.275

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională

Consiliul Local al municipiului Rămnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.35577 din 22.10.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Rămnicu Vâlcea în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea doamnei Dobrete Adina Florentina ca reprezentant al Consiliului Local în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională;

Ținând seama de adresa nr.4873 din 17.10.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.35577 din 18.10.2013, prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a solicitat sprijin pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Rămnicu Vâlcea în Comitetul susmenționat;

în temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr.3033 din 14.01.2002 prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Comitetelor Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemnează doamna Dobrete Adina Florentina ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Resurse Umane;

  • • Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • • Persoanei nominalizate la art. 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Florentina Adina DOBRETB^fȚ N i >      SECRETAR<MUNICIPIU,