Hotărârea nr. 274/2013

hotarirea 274 - 28 octombrie 2013 - modificare comisie Imn

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Rămnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 274

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35710 din 21.10.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune modificarea alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012, referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 29/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana din comisia de concurs, ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local al acesteia, prin hotărârea nr. 232/2013;

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnujui Mușat Constantin;

în baza art.36, alin.(6), litera "a”, art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131 din 30 octombrie 2012 așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 29/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana cu domnul Mușat Constantin.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Filarmonicii Ion Dumitrescu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETECONTRASEMNEAZĂ, PENTRU LEGALITATE SECRETAf&MUNICIPiyr jurist Toma'MIHĂESCU

A '

1 Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2013