Hotărârea nr. 273/2013

hotarirea 273 - 28 octombrie 2013 - inlocuire dna Ene in CA Ariel

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RĂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 273

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/53/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile Administrative de la Filarmonica ”lon Dumitrescu” și Teatrul municipal ” Ariei”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35703 din 21.10.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204/53/2012 prin care doamna Ene Gabriela Ana a fost desemnată în Consiliul Administrativ de la Teatrul municipal "Ariei”, în sensul înlocuirii acesteia, ca urmare a faptului că prin Hotărârea Consiliului Local nr 232/2013 s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ene Gabriela Ana;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului Mușat Constantin în Consiliul Administrativ de la Teatrul municipal "Ariei”;

în aplicarea prevederilor art.19, Cap.IV din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 204/53/2012 în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana din Consiliul Administrativ al Teatrului municipal “Ariei” cu domnul Mușat Constantin.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Teatrului municipal “ Ariei”;

  • - Persoanelor prevăzute la art. 1.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE


    Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2013