Hotărârea nr. 272/2013

hotarirea 272 - 28 octombrie 2013 - inlocuire dna Ene din GLL romi

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 272

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local (G.L.L.) pentru incluziunea socială a romilor

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35683 din 18.10.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local (G.L.L.) pentru incluziunea socială a romilor, din care făcea parte și doamna Ene Gabriela Ana, în sensul înlocuirii acesteia;

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului Costinescu Bogdan llie;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2013 s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al doamnei Ene Gabriela Ana, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Democrat Liberal și a demisiei acesteia din calitatea de consilier local,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1221/2011, prin care s-a aprobat Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31/2012 referitoare la înființarea ta nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea a Grupului de lucru local (G.L.L.) pentru incluziunea socială a romilor, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana cu domnul Costinescu Bogdan llie.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico-Financiare;

  • • Direcției Resurse Umane;

  • • Persoanelor prevăzute la art. 1.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETE
CONTRASEMNE SEC juris


,PENTRU AR MUNI U, oma MIHĂESCU