Hotărârea nr. 271/2013

hotarirea 271 - 28 octombrie 2013 - modificare HCL 163 din 2012

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 271

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/12/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieti din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35704 din 21.10.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001, prin care se propune modificarea alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 163/12/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia socială de analiză a solicitărilor privind atribuirea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana;

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului Mușat Constantin;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2013 s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Ene Gabriela Ana;

în temeiul prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 163/12/2012 referitoare la desemnarea membrilor Consiliului Local, care să facă parte din comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana cu domnul Mușat Constantin.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Persoanelor prevăzute la art. 1.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,z CONTRASEMNE

    SECR jurist Ț


    NTRU LEGA MUNICIPI a MIH