Hotărârea nr. 270/2013

hotarirea 270 - 28 octombrie 2013 - modificare HCL 183 din 2012 inlocuire Ene CA scoli

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNTCU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 270

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 35684 din 18.10.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune modificarea pozițiilor 30-Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae» și 38 - Grădinița cu program prelungit «Piticot» - din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.30/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana;

Ținând cont de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului Mușat Constantin;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 232/2013 s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea, al doamnei Ene Gabriela Ana, ca urmare a pierderii calității de membru al Partidului Democrat Liberal și a demisiei acesteia din calitatea de consilier local;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin. (1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 183/32 din 12.07.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 30/2013, în sensul înlocuirii doamnei Ene Gabriela Ana, astfel:

  • -la poziția 30 - Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Nicolae» se desemnează domnul Mușat Constantin;

  • - la poziția 38 - Grădinița cu program prelungit «Piticot» se desemnează domnul Mușat Constantin.

  • Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

  • - Seminarului Teologic Ortodox «Sf. Nicolae»;

  • - Grădiniței cu program prelungit Piticot;

  • - doamnei Gabriela Ana Ene.