Hotărârea nr. 27/2013

Hotarirea 27 - 30 ianuarie 2013 - instituire placheta Ramnicul meu

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 27

privind instituirea distincției “Râmnicul meu”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2814 din 23.01.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări și Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media prin care se propune instituirea plachetei “Râmnicul meu” ca distincție care se acordă în semn de apreciere a activităților din domeniile artistic, sportiv, culte, educației-învățământ, cercetare științifică, urbanism-arhitectură, medicină, social sau al mecenatului care au adus beneficii însemnate comunității locale sau au promovat imaginea municipiului Râmnnicu Vâlcea la nivel național și internațional, precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestei distincții;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se instituie placheta “Râmnicul meu” ca distincție care se acordă în semn de apreciere a activităților din domeniile artistic, sportiv, culte, educației-învățământ, cercetare științifică, urbanism-arhitectură, medicină, social sau al mecenatului care au adus beneficii însemnate comunității locale sau au promovat imaginea municipiului Râmnnicu Vâlcea la nivel național și internațional

 • (2) Se aprobă regulamentul de acordare a distincției instituită la alin.(1) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Acordarea distincției prevăzută la alin.(1) al art.1 se va face prin dispoziție a primarului.

Art. 3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media.R MUNICIPIU; a MIM

00


Hotararea Consiliului

REGULAMENT de acordare a plachetei "Râmnicul


Cap. 1 - Dispoziții generale

Art. 1. Placheta „Râmnicul meu” reprezintă o distincție care se acordă în semn de apreciere a activităților din domeniile artistic, sportiv, culte, educație-învățământ, cercetare științifică, urbanism-arhitectură, medicină, social sau al mecenatului care au adus beneficii însemnate comunității locale sau au promovat imaginea municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național și internațional.

Art. 2. Placheta „Râmnicul meu” se acordă în baza Dispoziției emise de către Primarul municipiului.

Art. 3. (1) Placheta „Râmnicul meu” se constituie dintr-o placă metalică bicoloră (albastru - auriu), cu dimensiunile de 13 x 18 cm, inscripționată pe porțiunea aurie, prin termo-transfer, cu textul „Râmnicul meu” (cu font „Vivaldi”) și prin gravare cu textele „Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea”, „Distincție instituită prin HCL nr. ___/2013”

(cu font „Georgia”) și cu imaginea stilizată a clădirii primăriei, iar pe zona circulară albastră inscripționată prin termo-transfer cu stema municipiului Râmnicu Vâlcea. Placheta se oferă într-o cutie de carton învelit în catifea albastră, care servește și ca sistem de expunere/prezentare.

 • (2) Placheta „Râmnicul meu” se înmânează împreună cu Diploma de acordare, care va respecta din punct de vedere grafic și cromatic designul plachetei și va conține numele și prenumele titularului distincției, calitatea în care aceasta i-a fost oferită, motivația acordării, temeiul legal (Dispoziția Primarului nr.  / J, data acordării, semnătura primarului și ștampila primăriei.

 • (3) Acordarea acestei distinctii se face în mod public, într-un cadru festiv, titularului fiindu-i înmânată Placheta „Râmnicul meu”, realizată conform Anexei nr. I la Hotararea Consiliului Local, precum și diploma aferentă.

 • (4) Cu ocazia acordării acestei distincții, numele titularului și motivația pentru care a primit Placheta „Râmnicul meu” sunt trecute într-un registru distinct de evidență.

Cap. 2 - Criterii de acordare a Plachetei „Râmnicul meu"

Art. 4. Placheta „Râmnicul meu” poate fi acordată oricărui cetățean român care derulează activități în următoarele domenii, dacă din aceste activități rezultă beneficii însemnate aduse comunității locale sau promovarea imaginii municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național sau internațional:

 • - literatură;

 • - muzică,

 • - arte plastice;

 • - arta spectacolului (teatru, film, operă, balet etc.),

 • - patrimoniu cultural național;

 • - artă populară - meșteșuguri tradiționale;

 • - sporturi individuale și de echipă;

 • - culte;

 • - educație - învățământ;

 • - cercetare științifică;

 • - arhitectură - proiectare urbanistică;

 • - medicină;

 • - protecție socială;

 • - mecenat.

Art. 5. Placheta „Râmnicul meu” recompensează beneficiile însemnate aduse comunității locale sau promovarea imaginii municipiului Râmnicu Vâlcea prin:

 • a) crearea de valori culturale și artistice semnificative în toate domeniile;

 • b) interpretarea cu sensibilitate și rafinament a unor opere literare, muzicale sau coregrafice;

 • c) descoperirea, conservarea si restaurarea unor importante bunuri din patrimoniul cultural și punerea lor în valoare;

 • d) performanțe sportive de excepție înregistrate în competiții de anvergură națională sau internațională;

 • e) inițierea și organizarea de acțiuni confesionale care să contribuie la întărirea spiritului civic și a solidarității comunității, precum și de acțiuni îndreptate spre alinarea suferințelor persoanelor aflate în dificultate;

 • f) performanțe deosebite în domeniul educației și al învățământului, apreciate de forurile de specialitate sau în competiții din domeniu, de la nivel național sau internațional;

 • g) descoperiri, invenții sau inovații cu rezultate notabile în domeniul tehnic și științific;

 • h) creații arhitecturale sau urbanistice de excepție sau rezultate deosebite obținute în cadrul unor evenimente specifice de la nivel național sau internațional;

 • i) activități meritorii în domeniul medicinei, cercetării medicale sau activități din domeniul medico-sociai cu impact pozitiv asupra comunității;

 • j) inițierea, derularea sau participarea Ia programe sociale de anvergură la nivel local;

 • k) acțiuni de susținere a unor instituții culturale, sportive, religioase, școlare, de cercetare, medicale sau sociale, a unor programe și acțiuni din aceste domenii, sau având drept rezultat îmbogățirea patrimoniului local prin donații directe de articole sau de sume necesare achiziționării acestora.

Art. 6. Placheta „Râmnicul meu„ se poate conferi, în mod excepțional, unor instituții și așezăminte publice de mare prestigiu, cu activități în domeniile prevăzute la art. 4.

Cap. 3 - Dispoziții finale

Art. 7. Placheta „Râmnicul meu” nu se acordă post-mortem.

Art. 8. Registrul de evidență a titularilor plachetei „Râmnicul meu” va fi amplasat într-un loc vizibil la setjGl Primăriei municipiului, fiind disponibil pentru consultare publicului larg.

Art. 9. Titularii plachetei „Râmnicul meu” vor fi invitați la toate manifestările publice importante organizate de către Primăria municipiului.

A A *